Тағамдық өнімдердегі токсиндік затты анықтауда қолданылатын заманауи әдістермен техниклық аппаратуралар


Бұл презентацияның бағасы: 500 теңге
Скачать: бот арқылы


Презентация қосу
ТА Ғ А М Д Ы Қ Ө Н І М Д Е РД Е Г І
Т О КС И Н Д І К З АТ Т Ы А Н Ы Қ ТАУД А
Қ ОЛ Д А Н Ы Л АТ Ы Н З А М А Н АУ И
ӘДІСТЕРМЕН ТЕХНИКАЛЫ Қ
АП П А РАТ У РА Л А Р

Тексерген: Билялов Е.Е.
Орындаған:Даутбаева Д.С.
Тобы:ВС-203
Жоспар:

I.Кіріспе
II.Негізгі бөлім
Биологиялық әдіс
Биохимиялық әдіс
Химиялық әдіс
Физико-химиялық әдіс
III.Қорытынды
IV.Пайдаланылған әдебиеттер
КІРІСПЕ

Химико- токсикологиялық талдау - ветеринариялық токсикологияда өте
маңызды орын алады. Уланудың диагнозын белгілеу кезінде, әдетте қоршаған
ортаның улы заттармен ластануын, малдың пайдаланатын азық-түлігін
санитарлық бағалау, тек аналитикалық химиялық талдау әдістерін қажет етеді.
Әсіресе, бұндай талдаудың түрлері түрлі улы заттармен қоршаған ортаның
ластану деңгейі бойынша мониторинг жасау мақсатында, кейінгі жылдары өте көп
өолданылып келеді.
Қазіргі уақытта, қоршаған ортаның биологиялық материалдарындағы химиялық
қалдықтарды талдау үшін жұқа қабатты және газ сұйық хроматография,
ультракүлгін, инфрақызыл және атомдық-абсорбциялық спектрометрия,
масс-спектрометр және хромас-спектрометрия сияқты физико-химиялық әдістерін
пайдаланылады.Анықтаудың заманауи әдістері, мүмкіндігінше нақты болуы тиіс..
Т О КС И КО Л О Г И Я Л Ы Қ
ТА Л Д АУД Ы Ң Н Е Г І З Г І Т Е КС Е РУ
ӘДІСТЕРІ

1. Биологиялық әдіс
2. Биохимиялық әдіс
3. Химиялық әдіс
4. Физико-химиялық әдіс
Б И ОЛ О Г И Я Л Ы Қ Ә Д І С

Патологиялық материал және
азық құрамындағы улардың
шыбындарға, шіркейлерге
әсеріне негізделген.
Зертханалық жануарлардың (ақ
тышқан, қоян, теңіз шошқасы)
тері астына және құрсақ
қуысына азықтан алынған
уытты заттың судағы немесе
спирттегі экстрактісін егі
арқылы, удың әсерін,
клиникалық белгілерін және
өлімге ұшырататын мөлшерін
анықтайды.
Б И ОЛ О Г И Я Л Ы Қ Ә Д І С
Б И ОЛ О Г И Я Л Ы Қ Ә Д І С
Б И ОХ И М И Я Л Ы Қ Ә Д І С
Қоянның гемолизденген
эритроциттеріне ацетилхолинэстераза
және Na, K, АТФ-аза ферментін
қолдануға негізделген.ФОҚ-тар мен
карбаматтардың бар жоғын
анықтағанда, сынаманың судағы
экстрактісімен эритроциттерге әсер
етіп, 2 сағаттық жанасудан кейін ,
көрсетілген ферменттерді белсенділігін
анықтайды . Фермент белсенділігін 30-
дық әлсіреуі, тексерілген
патматериалға ФОҚ-тар мен
карбаматтардың бар екендігін
дәлелдейді.
Б И ОХ И М И Я Л Ы Қ Ә Д І С
ХИМИЯЛЫҚ ӘДІС

Колориметрлік, титрометрлік және шөгінді шөгу реакциясы
принциптеріне негізделшен. Колориметрия – улы заттардың
әртүрлі реактивтермен әрекеттесіп, түрлі-түсті кешендер
түзілуіне негізделген, боялу дәрежесіне қарай , тексерілген азы қ
құрамынан уытты заттар концентрациясын анықтайды. Құстар
мен шошқаларға арналған құрама жемнен NaCl анықтауда
титрометрия таптырмайтын әдіс. Ал алколойдтарды анықтауда
шөгінді шөгу реакциясын қолдану үлкен нәтиже береді. Су
құрамныдағы алколойдтар: танин, сынап хлориді, фосфор.
Вольфрам , фосфор-молибден немесе пикрин қыш қылдарымен
әрекеттесіп , суда ерімейтін шөгінді түзеді.
ХИМИЯЛЫҚ ӘДІС

Колориметр
ХИМИЯЛЫҚ ӘДІС

Титрометр
ХИМИЯЛЫҚ ӘДІС

Шөгінді шөгу
Ф И З И КО - Х И М И Я Л Ы Қ Ә Д І С

Бұл әдісті іс-тәжірибе жүзінде қолдану өте тиімді, ж ұқа қабатты ж әне
газдық хроматография, спектрометрия әдістерінен тұрады. Жұқа
қабатты әдіс-хроматографиялық пластинкада жылжымалы
ерітінділердің бір нүктеден екінші нүктеге дейінгі жылжу ара
қатынасына негізделген. Сапалық анықтауды сынама әсерінен т үзілген
дақ мөлшерін үлгілік ерітіндімен салыстыру барысында ж үргізеді.
Газдық хроматография әдісі-хлорорганикалық және
фосфорорганикалық қосылыстарды анықтауда ке ңінен қолданылатын
токсикологиялық талдаудың қазіргі замандық физико-химиялық әдісі.
Ф И З И КО - Х И М И Я Л Ы Қ Ә Д І С
Жұқа қабатты хроматограф
Ф И З И КО - Х И М И Я Л Ы Қ Ә Д І С
Сұйық газды хроматограф
Ф И З И КО - Х И М И Я Л Ы Қ Ә Д І С

Спектрометр
ҚОРЫТЫНДЫ

Тағам құрамындағы, малдардың азығының
құрамындағы токсиндік заттар адам үшін қалай қауіпті
болса, жануарлар үшін де дәл солай. Аталып өткен
түрлі әдістер биологиялық материалдар құрамындағы
токсиндік заттарды анықтау үшін өте қажет. Қазіргі
заманауи аппаратуралар мен әдістердің көмегімен біз
өзіміздің де , санасыз тіршілік иелерінің де қауіпсіздігін
қамтамасыз ете аламыз.
ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР
ТІЗІМІ:

1.Дүйсембаев С. Т. Ветеринариялық – санитариялық сараптау:
Оқулық. – Семей, 2013.
2.Е.М.Қорабаев, «Токсикология» , Алматы ,2011
3.В.Г.Артамонова., Н.Н.Шаталов. «Профессиональные
болезни» - Москва, 1996.
4.http://www.wikimedi.ru/2011/11/10/пищевая-токсикоинфекция/
5.Интернет желісі

Ұқсас жұмыстар
Тағамдық өнімдердегі токсиндік затты анықтауда қолданылатын заманауи әдістер, техникалық аппаратуралар
Тағамдық өнімдердегі токсиндік затты анықтауда қолданылатын заманауи әдістермен техникалық аппаратуралар
Тағамдық өнімдердегі токсиндік затты анықтауда қолданылатын заманауи әдістер мен техникалық аппаратуралар
Абиоз принципі
РЕФРАКТОМЕТРИЯ ӘДІСТЕРІН ТАҒАМ ӨНІМДЕРІНДЕГІ ЕРІТІНДІ ТҮРІНДЕГІ ЗАТТАРДЫҢ ҮЛЕСІН АНЫҚТАУ ҮШІН ҚОЛДАНУ
Тағамдық өнімдердегі витаминдерді сақтау жолдары
САПАСЫН ТАЛДАУ ӘДІСТЕРІН ИГЕРУ
Адам өмірінде кездесетін химиялық элементтер
Химиялық-токсикологиялық зерттеулерге сынама алу қағидасы және оны жеткізу талабы туралы ақпарат
Гендік модифицирленген өнімдер
Пәндер