жүйелер, түрлері, қызметі
Презентация қосу
*Операциялық
жүйелер, түрлері,
қызметі.

Кыдырбекова Айғаным Адлетовна
БЖ-515
* Операциялық жүйе – компьютер іске қосылған
кезде бірден жұмыс жасайтын программа. Операциялық жүйе
қолданушымен сұхбат ұйымдастырады, компьютермен және
оның ресурстарымен (оперативті жад, дискіде орынды, т.б.)
басқару жұмыстарын, орындауға басқа қолданбалы
программаларды іске қосу жұмыстарын орындайды.
Операциялық жүйе қолданушымен, қолданбалы
программалармен және компьютер құрылғыларымен байланыс
түрін (интерфейс) орнатуды қамтамасыз етеді. Ол адамға
программаларды іске қосуға, барлық мүмкін деректерді оларға
беруге және олардан алуға, программаның жұмысын басқару ға,
компьютердің параметрлерін және оған қосылған
құрылғыларды өзгертуге, ресурстарды қайта бөлуге мүмкіндік
береді.
* ОЖ-ның екі негізгі қызметін атап айту керек, олар:

* 1) Барлық қолданбалы және жүйелік программалардың
жұмысын, оларды бір-бірімен және аппаратық жабдықтармен
байланыстыра отырып, қамтамасыз ету;
* 2) Әрбір адамға ЭЕМ-ді жалпы басқару мүмкіншілігін беру;

* Компьютерді басқару ОЖ-нің командалық тілі арқылы
жүргізіледі, ол дискіні басқару, мәліметтерді көшіру, файлдарды
баспаға шығару, кез-келген программаны іске қосу, қажетті
жұмыс режимін орнату сияқты әр түрлі әрекеттерден тұрады.
*ОЖ-ның жіктелуі

* Дербес компьютерлер үшін операциялық жүйе бірнеше
параметрлер бойынша өзгешеленеді. ОЖ:
* Бір қолданушы және көп қолданушылы (жүйемен бір
мезгілде жұмыс жасайтын қолданушылар саны);
* Бір есепті және көп есепті (ОЖ көмегімен кез-келген
мезгілде шешіліп шығарыла алатын есептер саны);
* ОЖ-мен қолданушының байланысының базалық түрі
(командалар түрінде диалог, меню тілінде диалог, графикалық
көріністер түрінде диалог орнату);
* Адрестік шинаның разрядтарының саны (16,32 немесе
64);
* Ең аз қажетті ресурстар, яғни оперативті және дискілі
жадтардың ең аз көлемдері, микропроцессорлар класы қажет.
* Көп есепті операциялық жүйе бір мезгілде бірнеше
програмаларды іске қосуға мүмкіндік береді. Бұл
программалар бір-біріне кедергі келтірмей параллель жұмыс
істейтін болады. Мысалы, бір программа әуен тыңдай
отырып дайын құжатты баспаға шығарады, ал екіншісі
жаңа құжатты форматтайды. Адрестік шинаның
разрядтылығы жад көлемін анықтайды. Дербес
компьютерлер үшін 32 разрядтық ОЖ-ні қолданудың үлкен
мәні бар:

*1) IBM фирмасы үшін OS/2;
*2) Microsoft фирмасы үшін Windows;
*3) Bell Laboratory корпорациясы үшін Unix;
Мақсаттарына байланысты:
* - жалпы мақсаттағы;
*- арнайы мақсаттағы операциялық жүйелер болып бөлінеді.
Арнайы мақсаттағы ОЖ-ң келесі түрлері болады:
тасымалданатын микрокомпьютерлерге және әртүрлі
ендірілген жүйелерге арналған, мәліметтер қорын
ұйымдастыруға және жетелеуге арналған, ақиқат уақыт
режіміндегі есептерге арналған.
Есептерді өңдеу режімдеріне байланысты:
- бірпрограммалы (MS-DOS, MSX),
- мультипрограммалы (OS/2, UNIX, Windows) режімдегі ОЖ.

Мультипрограммалы режімде бір процессорлы машинада
бір уақытта бірнеше программаның орындалуы ж үзеге
асырылады. Кейде бұл жағдайда мультиесепті режім туралы да
айтылады, алайда мультипрограммалы және мультиесепті
режімдер синонимдер емес, жақын ұғымдар.
*Олардың негізгі айырмашылықтары:
* -мультипрограммалы режімде бірнеше программалардың бір уақытта
орындалуы жүйенің өзімен басқарылады;
*-мультиесептірежімде мұндай басқаруды программалаушының өзі жүзеге
асыруы қажет.
*Қазіргі дербес компьютерлерге арналған ОЖ жоғарыдағы екі режімді де
қолдайды.

Есептеу жүйесімен диалогтық режімде әсерлесу мінездемелеріне байланысты:
*-бірпайдаланушылы (біртерминалды) (MS-DOS);
* -көппайдаланушылы (көптерминалды) (UNIX, Windows NT) ОЖ болып
жіктеледі. Көппайдаланушылы ОЖ-де бір есептеу жүйесімен бір уақытта
бірнеше пайдаланушылар өз терминалынан жұмыс атқаруына болады.
Сондықтан көппайдаланушылы режім мультипрограммалы режім болуын
қажет етеді.

*Сонымен қатар, көптеген ОЖ-дің маңызды қасиеті бір есептің көлемінде
есептеулерді параллель жүргізуге байланысты көптармақты
(көпағындықты) болуы. Мұндай ОЖ-де процессор уақыты бірнеше есептер
арасында емес, бір есептің әрбір тармақтары (ағындары) арасында бөлінеді.
Операциялық жүйелердің түрлері

Операциялық жүйелер әдетте сіз сатып алып жатқан компьютерге
алдын-ала орнатылып қояды. Көптеген адам компьютерді орнатылып
қойылған операциялық жүйемен бірге сатып ала салады, біра қ егер
қаласа басқасын қоя алады.
Компьютерге арналған үш ең танымал операциялық жүйе бар:
Microsoft Windows, Apple Mac Os X және Linux.
Заманауи операциялық жүйелер Қолданушының Графикалы қ
Интерфейсін (ҚГФ, ағыл. GUI — Grafical user interface) пайдаланады. GUI
қолданушыға графикалық сурет түрінде дисплейде көрсетілген
экрандағы батырмаларды (иконка, батырмалар, белгілер, меню) тышқан,
пернетақта мен джойстик арқылы басқару ға мүмкіндік береді. Я ғни
компьютерде тышқан, пернетақта және т.б. арқылы оңай жұмыс істеуге
болады.
Әр операциялық жүйенің GUI-інің сырт бейнесі әртүрлі, сондықтан
егер сіз басқа операциялық жүйеге көшетін болсаңыз, онда жа ңа таныс
емес операциялық жүйеге біраз уақыт үйрену қажет болады. Дегенмен
олардың әрқайсы пайдалануға барынша ыңғайлы етіп жаса қталған.
Microsoft Windows

*Windows-тың тарихы 1985 жылы оның ал ғашқы версиясы
Windows 1.0 шыққаннан басталады. Оның құрамында
операциялық жүйенің жұмысын көп ыңғайлы жасаған
программалар болды. Сол кезде қолданылып ж үрген MS-DOS
операциялық жүйесіне қарағанда Windows-та графикалы қ
интерфейс қолданылды. (MS-DOS-та командалық интерфейс
болды) Сонымен бірге Windows-та информация түгелдей экран ға
емес, терезе деп аталатын экранның ішкі аймағына шығарылды.
Apple Mac OS X
*Apple Inc. (ˌæp(ə)l
ˌɪŋk, қаз. Әппл) — дербес және планшетті компьютерлер, аудиоплеерл
ер, телефондар мен бағдарламалар өндірушіамерикандық корпораци
я. Дербес компьютерлер жасау саласында пионер компания. Бас
пәтері — Калифорния штатындағы Купертино қаласында.
*Компанияның ең танымал өнімдері
компьютердің Macintosh желісі, iPod, iPhone және iPad. 2011 жылды ң
тамыз айында Apple компаниясы әлемдегі нарықтық капитализация
бойынша ең қымбат компания болып танылған. 1976 жылы 1 сәуірде
Калифорнияның Купертино қаласында негізі қаланған, 1977
жылдың 3 қаңтарында корпорация ретінде тіркелген. 30 жыл бойы
компанияның атауы Apple Computer, Inc. болған, 2007 жылы 9
қаңтарда "Computer" сөзі алынып тасталады.

*iOS-тың қолданушы интерфейсі мультитач қозғалыстары арқылы
тікелей басқару концепциясында құрылған. Интерфейсті басқару
элементтері батырмалардан, сүйрегіштер мен тетіктерден құрыл ған.
Linux
* Windows амалдық жүйесі және SCO Unix, Solaris немесе
DOS сияқты коммерциялық АЖ басқа, Linux (Линукс)
амалдық жүйесі де бар. Linux АЖ ашық жүйелер
стандарттарын қолдайды және Unix,DOS, MS Windows
жүйелеррлер мен бірге қолданыла алады. Бастап қы
мәтіндермен қоса, жүйенің барлық құрамдас бөліктері еркін
көшіруге және саны шектеусіз пайдаланушылар үшін орнатып
пайдалануға берілетін рұқсатпен бірге таратылады.
* Linux басқаруымен сан алуан, кәдімгі дербес компьютерле
мен ноутбуктардан бастап, көп процессорлы өнерк әсіп
серверлері, кластерлік есептеуіш кешендер, PDA және IBM
компаниясы шығаратын қол сағаттарына дейінгі электронды
жүйелер жұмыс істейді. Linux – қауіпсіз жүйе. Linux-ке
лайықталған вирусқа қарсы бағдарламаларды ң барлы ғы
серверлік болып табылады және Windows-машиналарда тіршілік
ететін Windows-вирустарын аулау ға арналған.
*Назарларыңызғ
а рахмет!!

Ұқсас жұмыстар
Оперциялық жүйелер,түрлері,қызметі
Операциялық жүйелер және оның түрлері
Операциялық жүйелер және түрлері
Операциялық жүйесі, түрлері, қызметі
Операциялық жүйелер,түрлері,қызметі туралы ақпарат
Операциялық жүйе. Операциялық жүйенің түрлері
Операциялық жүйелер, оның даму түрлері ( MS –DOC, NC,OS/2,UNIX,Windpws оның түрлері)
Бағдарламалық жасақтама. Операциялық жүйелер
Шартты рефлекстің тежелуі
Операциялық жүйелер, оның даму және түрлері (MS­DOC, NC, OS/2,UNIX, Windows, оның түрлері)
Пәндер