Өндірістегі жазатайым оқиғалар
Презентация қосу
ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ
СЕМЕЙ ҚАЛАСЫНЫҢ ШӘКӘРІМ АТЫНДАҒЫ МЕМЛЕКЕТТІК
УНИВЕРСИТЕТІ
ПЕДАГОГИКА
ФАКУЛЬТЕТІ

Өндірістегі жазатайым
оқиғ малар
Орындаған: Ж.Т Рәтов С.М Мырзағалиев А.Х Омарова М.А. Алмисаева
– П-409 тобының студенттері.
Тексерген:
Жуманова Гульнара Токеновна- экология кафедрасының аға оқытушысы

СЕМЕЙ - 2015
Өндірістегі жазатайым оқиға - өзінің еңбек (қызмет)
міндеттерін немесе жұмыс берушінің тапсырмаларын орындауы
кезінде, қызметкердің өндірістік жарақаттануы, денсаулығының
кенеттен нашарлауы немесе улануы салдарынан оның еңбекке
қабілеттілігінен уақытша немесе тұрақты айрылуына, кәсіптік
ауруға шалдығуына не өліміне әкеп соқтырған зиянды және
(немесе) қауіпті өндірістік фактордың қызметкерге әсер етуі.
еңбектің қауіпсіз жағдайлары -
жұмыс берушінің қызметкерге
зиянды және (немесе) қауіпті
өндірістік факторлардың әсері
болмайтындай не олардың әсер ету
деңгейі қауіпсіздік нормаларынан
аспайтындай етіп жасаған еңбек
жағдайлары;
кәсіптік ауру - қызметкердің өз еңбек (қызмет) міндеттерін орындауына
байланысты оған зиянды өндірістік факторлардың әсер етуінен туындаған
созылмалы немесе қатты ауру; қауіпсіздік нормалары - қызметкерлердің
еңбек қызметі процесінде олардың өмірі мен денсаулығын сақтауға
бағытталған ұйымдастырушылық, техникалық, санитарлық-гигиеналық,
биологиялық және өзге де нормаларды, ережелерді, рәсімдер мен
өлшемдерді қамтамасыз ету тұрғысынан өндіріс жағдайларын, өндірістік
және еңбек процесін сипаттайтын сапалық және сандық көрсеткіштер;
1. Жұмыс беруші:
1) зардап шеккен адамға алғашқы медициналық көмек
көрсетуді және қажет болған кезде, оны денсаулық сақтау
ұйымына жеткізуді ұйымдастыруға;
2) авариялық жағдайдың өршуінің және жазатайым
оқиғаның орын алуына себеп болған факторлардың басқа
адамдарға әсер етуін болғызбау жөніндегі шұғыл
шараларды қабылдауға;
3) жазатайым оқиға болған жердегі ахуалды
(жабдықтар мен тетіктердің, еңбек құрал-
жабдықтарының жай-күйін), егер бұл басқа адамдардың
өмірі мен денсаулығына қатер төндірмесе, ал өндірістік
процестің үзіліссіз жұмысын бұзу аварияға әкеп
соқпайтын болса, оқиға болған кездегі күйде сақтауға, 4) өндірістегі жазатайым оқиға жөнінде зардап
сондай-ақ жазатайым оқиға болған жерді фотосуретке шеккен адамның жақын туыстарын дереу хабардар
түсіруге; етуге және осы Кодексте, өзге де нормативтік құ-
қықтық актілерде белгіленген мемлекеттік органдар
мен ұйымдарға хабарлама жіберуге;
5) өндірістегі жазатайым оқиғаларды тергеп-
тексеру мен есепке алуды осы тарауға сәйкес
қамтамасыз етуге;
6) арнайы тергеп-тексеру жөніндегі комиссия
мүшелерін өндірістегі жазатайым оқиғаны тергеп-
тексеру үшін оқиға болған жерге кіргізуге;
7) өндірістегі жазатайым оқиғаларды және
кәсіптік ауруларды тіркеуді, есепке алу мен талдауды
жүзеге асыруға міндетті.
қауіпті еңбек жағдайлары - еңбекті қорғау ережелері сақталмаған
жағдайда белгілі бір өндірістік немесе жоюға болмайтын табиғи
факторлардың әсері қызметкердің жарақаттануына, кәсіптік ауруға
шалдығуына, денсаулығының кенеттен нашарлауына немесе улануына әкеп
соқтыратын, соның салдарынан еңбекке қабілеттілігінен уақытша немесе
тұрақты айрылуы, кәсіптік ауруға шалдығуы не өлімі туындайтын еңбек
жағдайлары;

қауіпті өндірістік фактор -
қызметкерге әсер етуі еңбекке
қабілеттілігінен уақытша немесе
тұрақты айрылуға (өндірістік
жарақатқа немесе кәсіптік ауруға)
немесе өлімге әкеп соқтыруы мүмкін
өндірістік фактор;
Өндiрiстік жазатайым оқиғаларды тергеп-
тексеру және тiркеу
Тергеп-тексерудің жалпы жағдайлары және өндірістегі
жазатайым оқиғаларды есепке алу.
      1. Қызметкерлердің, сондай-ақ:
      1) техникалық және кәсіптік, орта оқу орнынан кейінгі,
жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім берудің, білім
беру бағдарламаларын іске асыратын оқу орындарында оқитын,
кәсіптік практикадан өтіп жүрген адамдардың;
      2) әскери қызмет өткерумен байланысты емес жұмыстарды
орындауға тартылған әскери қызметшілердің;
      3) сот үкімі бойынша еңбекке тартылған адамдардың;
      4) әскерилендірілген авариялық-құтқару бөлімдері,
әскерилендірілген күзет жеке құрамының, авариялардың, дүлей
зілзаланың салдарларын жою жөніндегі, адам өмірін және
мүлікті құтқару жөніндегі ерікті командалар мүшелерінің еңбек
қызметіне байланысты және еңбекке қабілетсіздігіне не өліміне
әкеп соққан денсаулығының зақымдану жағдайлары осы
Кодекске сәйкес тергеп-тексеруге және есепке алуға жатады.
Өндірістегі жазатайым оқиғаларды
тергеп-тексеру тәртібі
1. Арнайы тергеп-тексерілуге тиіс жағдайларды қоспа ғанда, өндірістегі
жазатайым оқиғаларды тергеп-тексеруді жазатайым о қи ға бол ған кезден
бастап жұмыс берушінің актісімен жиырма т өрт са ғат ішінде құрылатын,
мынадай құрамдағы комиссия жүргізеді:
төраға - ұйымның (өндірістік қызметті ң) басшысы немесе оны ң
орынбасары;
мүшелері - ұйымның еңбек қауіпсіздігі ж әне е ңбекті қор ғау қызметіні ң
басшысы және қызметкерлердің өкілі.
Жазатайым оқиға болған тиісті учаскедегі е ңбек қауіпсіздігіне тікелей
жауап беретін лауазымды адам тергеп-тексеруді ж үргізу кезінде комиссия
құрамына енгізілмейді.
2. Арнайы тергеп-тексеруге:
1) ауыр немесе кісі өлімімен ая қтал ған жазатайым о қи ғалар;
2) зардап шеккен адамдар жарақаттарыны ң ауырлы қ д әрежесіне
қарамастан, бір мезгілде екі және одан да к өп қызметкерлер ұшыра ған
топтық жазатайым оқиғалар;
3) қатерлі уланудың топтық оқиғалары жатады.
  
Өндірістегі жазатайым оқиғаларды арнайы тергеп-
тексеру ерекшеліктері
1. Жазатайым оқиғаны арнайы тергеп-тексеруді
мемлекеттік еңбек инспекциясы органының аумақтық
бөлімшесі құрған комиссия мына құрамда жүргізеді:
төраға - мемлекеттік еңбек инспекторы;
мүшелері - жұмыс беруші және қызметкерлердің
өкілі.
2. Екі адам қайтыс болған топтық жазатайым
оқиғаларды тергеп-тексеруді облыстың,
республикалық маңызы бар қаланың бас мемлекеттік
еңбек инспекторы басқаратын комиссия жүргізеді.
3. Қауіпті өнеркәсіп объектілерінде болған
жазатайым оқиғалар кезінде комиссия құрамына
төтенше жағдайлардың алдын алу және оларды жою
жөніндегі мемлекеттік инспектор кіреді. Техногендік сипаттағы төтенше жағдайлар кезінде болған
жазатайым оқиғалар кезінде төтенше жағдайлардың алдын
алу және оларды жою жөніндегі мемлекеттік инспектор
арнайы тергеп-тексеру жөніндегі комиссияның төрағасы
болып тағайындалады. Бұл жағдайда мемлекеттік еңбек
инспекторы комиссия мүшесі болып табылады.
4. Қайтыс болған адамдар саны үш адамнан бес адамға
дейін болса, топ-тық жазатайым оқиғаларды тергеп-тексеруді
еңбек жөніндегі уәкілетті мемлекеттік орган, ал бес және
одан да көп адам қайтыс болғанда - Қазақстан
Республикасының Өкіметі құрған комиссия жүргізеді.
5. Сараптамалық қорытындыны талап ететін мәселелерді
шешу үшін арнайы тергеп-тексеру жөніндегі комиссияның
төрағасы ұйымдардың мамандары, ғалымдар және бақылау-
қадағалау органдары қатарынан сараптамалық кіші
комиссиялар құруға құқылы.
Өндірістегі жазатайым оқиғаларды тергеп-
тексеру материалдарын ресімдеу және
1. Жазатайым оқиға туралы оларды
акт толтырылып, оесепке алу.
ған е ңбек қауіпсіздігі ж әне е ңбекті қор ғау
қызметінің және ұйым бөлімшесінің басшылары, сондай-а қ ұйым қызметкерлеріні ң өкілдері қол
қояды және оны жұмыс беруші бекітіп, ұйымны ң м өрімен расталады.
2. Улану жағдайларында жазатайым о қи ға туралы актіге халы қты ң санитарлы қ-
эпидемиологиялық салауаттылығы саласындағы мемлекеттік органны ң өкілі де қол қояды.
Егер жұмыс беруші жеке тұлєа болса, жазатайым о қи ға туралы акт толтырылып, о ған ж ұмыс
беруші қол қояды және нотариалды түрде расталады.
3. Акт тергеп-тексеру материалдарына с әйкес ресімделуге тиіс.
4. Өндірістегі жазатайым оқи ғаны тергеп-тексеру материалдарында тергеп-тексеру актісімен
қатар:
1) зардап шеккен адамны ң еңбекті қор ғау ж өнінде о қы ғаны ж әне н ұс қама ал ғаны, сондай-а қ
алдын ала және мерзімдік медициналы қ тексерулерден өткені туралы м әліметтер;
2) еңбек жөніндегі уәкілетті мемлекеттік орган белгілеген нысан бойынша жауап алу хаттамалары
және оқиға куәгерлерінің, сондай-ақ еңбек қауіпсіздігі ж әне е ңбекті қор ғау талаптарыны ң
сақталуына жауапты лауазымды адамдарды ң т үсініктемелері;
3) оқиға болған жердің жоспарлары, схемалары мен фотосуреттері;
4) еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау талаптарын регламенттейтін н ұс қаулы қтардан,
ережелерден, бұйрықтардан және басқа да актілерден үзінді к өшірмелер, өндірістегі салауатты ж әне
қауіпсіз еңбек жағдайларын қамтамасыз етуге жауапты лауазымды адамдарды ң міндеттері ж әне
басқалар;
5) зардап шеккен адамны ң денсаулығына келтірілген за қымны ң сипаты мен ауырлы ғы ( өлімге
әкеп соққан себеп) туралы медициналы қ қорытынды;
6) зертханалық және басқа зерттеулердің, эксперименттерді ң, сараптамаларды ң, талдауларды ң
нәтижелері және тағы сол сияқтылар;

Назарларыңызға рахмет

Ұқсас жұмыстар
Өндірістік жазатайым оқиғаларды тергеп-тексеру және тіркеу
Еңбек қорғау жөнінде нұсқаулар беру және іс-жүргізу
АКТ ТУРАЛЫ
Өндірістік жарақат және оның түрлері
Жарақат және жарақат түрлері
Еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау саласында бағдарламалық қамсыздандыру мен автоматтандыруды әзірлеу және белсенді енгізу
Еңбекті қорғауды басқарудың жаңа жүйесінің негізгі аспектілері
ФАКУЛЬТЕТ Дизайн, тестиль және киім технологиялары
Ағыстарды биологиялық тазалау
Биологиялық тазалау
Пәндер