Кәсіпкерлікті мемлекеттік реттеу және қолдау


Бұл презентацияның бағасы: 500 теңге
Скачать: бот арқылы


Презентация қосу
LOGO

Кәсіпкерлікті мемлекеттік
реттеу және қолдау.
Орындаған :Қанағат Ақерке ФН-
405
Шағын кәсіпорынның негізгі проблемалары –
ресурстық базасының жетіспеушілігі;
материалдық-техникалық және қаржылық. Бұл
проблемаларды шешуге мемлекет тікелей қатысуы
керек.
Кәсіпкерлікті дамыту проблемаларын шешу
жолдары ҚР Президентінің "Қазақстан-2030"
атты көпжылдық бағдарла-масында көрініс
тапқан болатын. Мысалы, Н.А. Назарбаев:
«Үкіметтің әлі де орын алып отырған сауда
мен өндіріске әкімгершілік араласуын жоюға;
жылжы-майтын мүлікті, қалған ұсақ және
орта кәсіпорындар мен агроөнеркәсіп кешенін
қоса алғанда, жекешелендіру процесін
аяқтауға тиіспіз...", "ең алдымен фермерлер
мен нағыз жеке шаруашылықтар үшін
кредиттерді арзандатамыз; ... шағын және
орта бизнесті дамытамыз; ... қызмет көр-
сету саласын, әсіресе туризмді белсенді
дамытамыз» деп стратегиялық бағыттарды
атап көрсеткен болатын.
Тұрар Рысқұлов атындағы Қазақ
экономикалық университетінің
профессоры, экономика
ғылымдарының кандитаты
Әділбек Смағұлов кәсіпкерлікті
қолдаудың ең тиімді үлгісі – лизинг
дейді. Кәсіпкерлікпен шұғылданғысы
келетін кез келген адам лизинг
компаниялары арқылы өзіне керекті
құрал-жабдықтармен қамтамасыз
етіледі.
Шағын кәсіпкерліктің іс- әрекеттерін
терең зерделейтін жүйе жоқ. Басты
проблеманың бірі–ол кадр мәселесі.
Кәсіпкерлік сүйекке біткен қасиет
дейді. Ол мүмкін дұрыс болар, бірақ
оңдай адамдар аз. Қоғамға керекті
кәсіпкерлерді даярлау керек. Ол үшін
оларды таңдап алып оқыту қажет.
Қазақстан кәсіпкерлерінің 4 форумы ел Президентінің
қатысуымен 1998 жылғы 27 сәуірде Алматыда өткізілді. Форумға
республиканың түпкір –түпкірінен 1600 делегат қатысты, шағын
бизнесті дамытудың көптеген мәселелері жан –жақты
талқыланды.
Осы бас қосуда Президент Нұрсұлтан Назарбаев мінберде тұрып
«Азаматтар мен заңды тұлғалардың кәсіпкерлік қызмет
еркіндігінің құқығын қорғау туралы» жарлыққа қол қойды.
Президент жанынан шағын кәсіпкерлікті қолдау жөнідегі ҚР
агенттігі және қоғамдық бірлестік – «Қазақстан кәсіпкерлерінің
форумы» құрылды.
Өзінің сөзінде ел басы Н. Назарбаевта осы саланың дамуына
бөгет жасап отырған, шешуі табылмаған мәселелер көп екенін
айтып, олардың негізгі екі себебіне тоқталды.
Бірінші – қызмет бабы бойынша шағын және орта
кәсіпкерлікпен байланыс жасайтын мемлекеттік қызметкерлер
мен ұйымдар тарапынан тыйылмай отырған үздіксіз, негізді
негізсіз тексерулер.

2 Екіншісі – орталықтан қаржыландырудың және сауда айналымына ғана
емес, ұзағырақ мерзімге несие беру мүмкіндігінің жоқтығы. Сондай – ақ
кәсіпкерлер мүддесін қорғайтын сот ретінде енгізу керек, кәсіпкерлер
мен тексерушілер органдар арасындағы даулы мәселелерді ашық
процесстерде қарайтын сот арнайы әкімшілік сот жүйесін құру да қажет
және ондай соттың әкімшілік жаза қолданатын құқығының болуы шарт.
кәсіпкерлікті мемлекеттің, қоғам-ның мүддесін сақтай отырып
дамыту;

-- ккәәсіпкерлерді
сіпкерлердіңң за
заңңды
ды ммүүдделері мен құқ
дделері мен құқыыққтарын
тарын ққор
орғғау;
ау;

.
барлыққ шаруашылы
барлы шаруашылыққ субьекті-леріні
субьекті-лерініңң за
заңң алдында
алдындағғыы те
теңңділігін
ділігін ққамта-масыз
амта-масыз ету
ету

Кәсіпкерлік қ ызметті мемлекеттік ре-ттеу кезінде мына мақ саттар көзделеді:
Шағын кәсіпкерлік субьектілерін мемлекет тарапынан
қолдаудың мына келе-сідей шаралары заң жүзінде белгіленген:
Шағын кәсіпкерлік субьектілеріне шағын кәсіпкерлікті мемлекеттік
қаржымен қолдау шеңберінде тиісті жылға арналған мемлекеттік бюджетте
көзделген қаражат шегінде жеңілдікті жағдайларда статис-тикалы қ және
ақпараттық қызмет (кұрал-дар), сондай-ақ ғылыми - техникалы қ
талдамалар мен технологиялар беріледі.
- Шағын кәсіпкерлер үшін кадрлар даярлау, қайта даярлау және олардың
біліктілігін арттыру шағын кәсіпкерлікті дамыту ға жұмсалатын барлы қ
қаражат көлемінің кем дегенде 2 проценті мөлше-рінде ша ғын кәсіпкерлікті
қолдаудың мемлекеттік және аймақтық бағдарла-маларыңда көзделген
қаражат есебінен жаңа оқу және зерттеу орталықтарын, мамандырыл ған
консалтингтік ұйымдар және шағын кәсіпкерлікті қолдау мен дамытудың
ақпараттық жүйелерін құру және жұмыс істеп тұрғандарын дамыту
арқылы жүргізіледі.
- Өндіріспен айналысатын шағын кәсіпкерлік субьектілері мемлекеттік
тіркеу кезінен бастап үш жыл бойына, жылжы-майтын мүлікке құқығын
төлеу үшін ақы төлеуден босатылады.
- Өндірістік қызметпен айналысатын шағын кәсіпкерлік субьектілеріне (за ңды
және жеке тұлғаларға) жер учаскелерін беру (сату, жалға беру) олардың жергілікті
атқарушы органдарға жазбаша өтініші бойынша жерді пайдалану (жерді иелену)
актісін бергені үшін ақы алмастан және жерді сатып алған немесе оны жалға
алғаны үшін төленетін соманы үш жыл кейінге қалдыра отырып ж үргізіледі.
- Шағын кәсіпкерлік үшін мемлекет қатысатын екінші деңгейдегі банктерде шот
ашу ақысы алынбастан жүргізіледі.

[Image Info] www.wizdata.co.kr - Note to customers : This image has been licensed to be used within this PowerPoint template only. You may not extract the image for any other use.
Бұлардан басқа әкімшілік
реттеу түр-лері қолданылуы
мүмкін:
- негізді, негізсіз тексерулерді
шек-теу, прокуратура
қадағалауына берді;
- инспекциялау, салықтық және
әкім-шілік бақылау;
- айыппұл санкциялары;
- қызметке тыйым салу.
Назарларыңы
LOGO

зға рахмет

Ұқсас жұмыстар
Кәсіпкерлік қызметті мемлекеттік реттеу әдістері
МЕМЛЕКЕТТІК ҚОЛДАУ
Мемлекеттік бағдарлама
Ауыл шаруашылық кәсіпкерлік қызметінің жекелеген түрлерін құқықтық реттеу
Мемлекеттің кәсіпкерлік қызметті реттеудегі ролі және мемлекеттік реттеуді жүргізетін мемлекеттік органдар
Шағын және орта бизнес
Шағын кәсіпкерлік
Кәсіпкерлік қызметті Кәсіпкерлік қызметті қолдау бағдарламасы қолдау бағдарламасы
Кәсіпкерлік пәніне жалпы шолу
Экономиканы мемлекеттік реттеудің обьективті қажеттілігі
Пәндер