Өндірістік эстетика.Еңбекті қауіпсіз жүргізу үшін нұсқамалар түрлері
Презентация қосу
ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ СЕМЕЙ ҚАЛАСЫНЫ Ң ШӘКӘРІМ АТЫНДАҒЫ
МЕМЛЕКЕТТІК УНИВЕРСИТЕТІ

СРО №2
Тақырыбы: Өндірістік эстетика.Еңбекті қауіпсіз жүргізу үшін нұсқамалар түрлері

Орындаған: Разина А.С. П-409
Тексерген: Жуманова Н. Т.

Семей 2014
Техникалық эстетика.
Техникалық эстетика-қозғалыстың ғылыми-әдістемелік негізін жасайтын
және пәндік ортаның негізінің қалыптасуының
әлеуметтік,эстетикалық,функциональдық,эргономикалық ,техникалық
аспектрлерін зерттейтін ғылыми пән.Техникалық эстетиканы ң әлеуметтік –
мәдени рөлі адамдардың еңбек ,демалыс және тұрмысыны ң қолайлы жа қтарын
жасау болып табылады.
Өндірістік эстетика техникалық эстетиканың бөлігібола отырып , өндіріс
мәдениетін көтеру,еңбектің қолайлы жағдайларын жасау ма қсатында өндірістік
кәсіпорындардың заттық ортасын эстетикалы қ жетілдіруін , қалыптастыруды ң
негізгі ережелерін ,принциптерін,әдістерін әзірлейді.
Техникалық эстетика еңбек процестеріе көркем бастау енгізеді,б ұл е ңбек
рухын көтереді,өндіріс жағдайында адамға оң сезімдердің тәсілдерін әзірлейді.
Техникалық эстетика еңбек процесінде ағза қызметіне зиян әсерлерді
азайтады және жүйке шаршауын төмендетеді,себебі ол техникалы қ п әндерге
,экономикаға,эргономикаға,сәулетке ,көркем өнерге сүйене отырып,адамды
ыңғайлы,жетілген және әсем техникамен қоршайды.
Техникада барлық жағдайда қолданатын әсемдік формалары жоқ,әр жұмыс
орнының ,әр машинаның мазмұнға сәйкес түрі бар.Құрамдалатын кез келген
нысан әлемдік танытуы қажет.Бұл тек механикалы қ тетіктер емес,б ұл “адам-
машина”жүйесінің өзара қатынастары.
Еңбекті
эстеттеудің
үш түрі бар

еңбек процесін жұмыс ортасын
эстеттеу эстеттеу

еңбек өнімін
эстеттеу
Жұмыс процесін эстеттеу өндіріс мәдениетін және еңбек м әдениетін
қамтиды.Өндіріс мәдениетінің талаптары өндірісті ң өз
процесімен,бұйымдардың сыртқы безендірілуін қоса отырып, өндірісті ң к өп
түрлі технологиясымен аяқтай отырып,техникалық құжаттаманы ң жобалануы
және қойылуынан бастап,өз процесімен қанағаттандырылуы қажет.
Жұмыс күшін эстеттеу кең міндеттер кешенін қамтиды,е ңбек өнімділігіні ң
өсімінің елеулі резервтерінен тұрады.
Еңбек өнімін эстеттеу көркем безендендіркуге негізделеді.Е ңбек өнімі
соңғы түрде және тұтастай әсем болумен бірге ,оның әрбір материалыны ң
машинаға ,бөлшекке,затқа ,құралға айналуы да әдемі болуы қажет.Е ңбек
өнімін эстетикалық маңызды әдістерінің біріоның көркем дизайны болып
табылады.
Көркем құрастыру –адам қызметінің саласы,оның мақсаты,адамны ң
материалдық және рухани қажеттіліктерін толығырақ қана ғаттандыратын
үйлесімді зат ортасын жасау;бұл процесс тұтастай мазм ұн мен сапаны ң
диалектикалық өзара байланысындағы бұйымдардың түрлерін жина қтау ж әне
өнеркәсіп бұйымының ең оңтайлы формасын іздестіру болып табылады.
Көркем құрастыруда компазиция,көлемдік-кеңістіктік құрылым сия қты
ұғымдарды пайдаланады.
Бұйымға
мөлшерлік пен
үйлесімділік
беретін негізгі
құралдар

пропорциялар асимметрия

масштаб симметрия

ырғақ реңк

қарсылықты түстер
Пропорциялар формалардың тұтас және өз арасындағы бөліктерді ң
өзара мөлшерін көрсетеді.Пропорциялар форманы үйлестіру құралы болып
табылады.
Масштабтылық-белгіленген өлшемде заттың жасалатын шамасыны ң
белгіленген қатынасы.Масштаб-бұл бір заттың екінші зат қа немесе бірнеше
затқа олармен салыстырғандағы өлшемі.
Ырғақ-элементтерді қайталау,кезектестіру,күшейту,азайту жолымен
көрінісін және байланысын қамтамасыз ететін компазициялы қ құрал.
Қарсылықты түстер-элементтерді қарама-қарсы көлемі ,түсі және т.б.
көрсету үшін пайдаланылатын компазициця құралы.Ол салыстырылатын
элементтердің функциональдық және құрастыру ерекшеліктерін белсендірек
көрсетуге көмектеседі.
Реңк(нюанс)-элементтердің формасы,мөлшері,түсі және т.б. бойынша
контрастқа қарама-қарсы компазиция құралы.
Симметрия –оське немесе ортаға компазиция элементтеріні ң
ұйымдастырылу принципі
Асимметрия-бұрыс орналастыру.
Нұсқаулардың түрлері:

Кіріспе нұсқау Арнайы нұсқау

Бірінші нұсқау Кезектен тыс нұсқау

Қайталама нұсқау
1.Кіріспе нұсқау – Кіріспе нұсқау. Жұмысқа жаңадан алынатын барлық адамдармен
жүргізіледі. Бұл нұсқауды арнайы программа бойынша еңбек қорғау инженері немесе басқа бір
техникалық қызметкер жүргізеді. Нұсқауды жүргізу барысында жұмысшылар мынандай
жайлармен танысады: өндірістің өзгешелігі, қауіптілік пен зияндылықтың көздері, еңбек қор ғау
заңдарының негіздері, қауіпсіздік техникасы мен өрт қауіпсіздігінің мәселелері, жеке қор ғаныш
құралдары, жарақаттанған адамдарға бірінші (жедел) медициналық көмек көрсету әдістері та ғы
басқа жағдайлар.
Нұсқау өткізілгеннен кейін жұмысшылардың білімі тексеріліп, нұсқау өткендігі жөнінде
арнайы журналға тіркелінеді.кіріспе нұсқауды еңбекті қорғау инспекторы немесе қауіпсіздік
техникасының инспекторы жүргізеді. Ол: 1) өндірістің түрімен таныстырады; 2) өндірістегі
қауіпті және зиянды заттар бөлетін бөлмелермен таныстырады; 3) өндірісті ң жұмыс тәртібімен
таныстырады; 4) жеке басының гигиенасымен.
2. Бірінші нұсқау – Жұмысқа алынған барлық адамдармен немесе бір бөлімшеден екінші
бөлімшеге ауысқанда және командировкамен келген адамдармен жүргізіледі. Бұл нұсқауды
мастер немесе басқа жұмыс басшыларының біреуі жүргізеді. Ол әр жұмысшыны жеке тікелей
жұмыс орнында еңбектің қауіпсіз әдістері мен тәсілдеріне үйретеді. Мұнда жұмысшылар
технологиялық процесспен, құрал-саймандармен, жұмыс орнын қауіпсіздендіру жолдарымен,
жұмысқа кірісуге дайындық ретімен, қорғану құралдарын пайдалану ережелерімен, өрт және
электр қауіпсіздік шараларымен тағы басқа мәселелермен танысады.Нұсқау өткеннен кейін
жұмысшылардың білімі сыналып, олар 2-3 ауысым бойынша мастердің (бригадирді ң)
бақылауымен жұмыс істейді, содан соң оларға өз бетімен жұмыс істеуге р ұқсат беріледі. Бұл
нұсқаудың жүргізілуі журналға тіркеледі.
Бірінші нұсқауды цех немесе бөлім бастығы кейде мастер жүргізеді. Ол: 1) жұмыс орнымен
таныстырады; 2) жұмыс істейтін жабдықтардың түрімен таныстырады; 3) жұмыс орнының дұрыс
және қәуіпсізідік түрін ұйымдастыруды үйретеді; 4) цехтағы немесе сол бөлімдегі қәуіпсізідік
техникасы жөнінде түсінік береді.
3.Қайталама нұсқау–мамандақ дәрежесі мен еңбек стажына
қарамай барлық жұмысшылармен өткізіледі. Маманды қтарды ң
өзгешелігіне сәйкес бұл нұсқау әрбір 3-6 айда жүргізілуі керек.
Бұл нұсқаудың мақсаты – жұмысшылардың еңбек қорғау
ережелерінен білімдерін тексеру және оны жоғарлату болады.
Нұсқау өткендігі жөнінде журналға жазылу керек. қайталама н ұс қауды цех
бастығы немесе еңбекті қорғау инспекторы әр 3 немесе 6 айда ж үргізеді. Барлы қ
жұмысшылар және қызметкерлер нұсқауды қабылдау керек.
4.Кезектен тыс нұсқау – еңбек қорғау ережелері немесе технологиялы қ
процесстер өзгергенде, жұмыскерлер қауіпсіздік талаптарын б ұз ған жа ғдайларда,
жұмыста үлкен үзіліс (30-60 күн) болғанда өткізіледі. Б ұл нұс қау да журнал ға
тіркелінеді.1) егер өндірісте технологиялық процесс өзгерсе немесе ж ұмысшыны бір
жабдықтан, екінші жабдыққа ауыстырған кезде жүргізіледі; 2) егер берілген
нұсқаулар жеткіліксіз болып, өндірісте төтенше жа ғдай бол ған кезде н ұс қау
жүргізіледі; 3) егер қәуіпсіздік техникасының құжаттарыны ң талаптары б ұзылса, осы
кезде кезектен тыс нұсқау жүргізіледі.
5.Арнайы нұсқау– жұмыстың бір-ақ түрін орындайтын кезде жүргізіледі.
Қауіпсіздік техникасы — еңбекті қорғаудың бір түрі; жұмыс атқарушыларға
қауіпті өндірістік факторлардың әсер етуіне жол бермейтін ұйымдастырушылы қ
және техникалық шаралар мен құралдардың жүйесі; еңбекті қорғау қағидаларының
кұрамдас бөлігі.
Жұмыскерлердің денсаулығы мен өміріне қауіп төндіретін өндіріс
жағдайларының алдын алудың ұйымдастырушылық-техникалы қ шаралары мен
құралдарының жүйесі.
Қауіпсіздік техникасы жөніндегі шаралардың жүзеге асырылуы, сондай-ақ
қауіпсіздік техникасы техникалық құрамдарының жасалуы мен қолданылуы
нормативтік-техникалық құжаттаманың
— стандарттардың, ережелердің, нормалардың, нұсқаулардың негізінде жүргізіледі.
Еңбек қауіпсіздігі ұғымымен қызметкердің, еңбек қызметі үдерісінде
қызметкерлерге зиянды және қауіпті әсерлерді болдырмайтын іс-шаралар кешенімен
қамтамасыз етілген қорғалу жағдайы түсініледі.
Қауіпсіз еңбек жағдайларына жұмыс беруші жасаған, қызметкерге зиянды және
қауіпті өндірістік факторлардың әсері болмайтын немесе олардың әсер ету деңгейі
қауіпсіздік нормаларынан аспайтын еңбек жағдайлары жатады.
Бұл ретте өндірістік құрал- жабдықтардың қауіпсіздігі - өндірістік жабдықтың
ол тапсырылған функцияларды нормативтік-техникалық және жобалау
құжаттамасымен белгіленген жағдайларда орындаған кезде еңбек қауіпсіздігі
талаптарына сәйкестігі.
Өндірістік үрдістің қауіпсіздігі- өндірістік үрдістің нормативтік-техникалы қ
құжаттамамен белгіленген шарттарда еңбек қауіпсіздігі талаптарына сәйкес келуі.
Назар аударып
тыңдағандарыңызға
рахмет!!!

Ұқсас жұмыстар
Тар мағынада еңбекті қорғау жүйесі
Еңбек қорғау және еңбек қауіпсіздігі
Еңбек қорғау және еңбек қауіпсіздігі жайлы
Еңбекті қорғау
Еңбек қорғау әдістері мен түрлері
Еңбек қорғау және еңбек қауіпсіздігі туралы
1 Еңбек қорғау жөнінде нұсқаулар беру және іс-жүргізу 2 Өндірістегі жазатайым оқиғаларды тіркеу 3 Жұмыс орнындағы микроклиматқа баға беру
Жұмыскерлерге еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау мәселелері бойынша оқыту және білімін тексеруді өткізу тәртібі
ФАКУЛЬТЕТ Дизайн, тестиль және киім технологиялары
Еңбек қорғау заңнамасын бұзған жағдайдағы жауапкершілік
Пәндер