1.Операциялық жүйелер туралы жалпы түсінік. 2.Жалпы түрлері 3.Қызметтері
Презентация қосу
Операциялық
жүйелер, түрлері,
қызметі.

Орындаған:Иембергенова Ж.Е
Тексерген:Жаксыгулова Д.Д
ЖОСПАР:

1.ОПЕРАЦИЯЛЫҚ
ЖҮЙЕЛЕР ТУРАЛЫ
ЖАЛПЫ ТҮСІНІК.
2.ЖАЛПЫ ТҮРЛЕРІ
3.ҚЫЗМЕТТЕРІ
Операциялық жүйе

Операциялық жүйе, қыс. ОЖ - компьютерді басқаруға арналған және қолданбалы программалармен байланысы
бар нақты программа. Операциялық жүйе – компьютер құрылғыларыны ң үздіксіз ж ұмыс істеуін ұйымдастырушы
және түрлі командаларды орындауы арқылы пайдаланышының машина жұмысын басқаруына же ңілдік келтіруші
жүйелік программалар. Оның негізгі қызметі – программаларды ң бір – бірімен ж әне сырт қы құрыл ғылармен
өзара әрекетін ұйымдастыру, оперативті жадты бөлу, компьютердің ж ұмыс істеу кезінде қате жіберілу сия қты т үрлі
оқиғаларды анықтау, дискіні жұмыс істеуге дайындау, монитор мен принтердің жұмыс істеу режимдерін орнату,
пайдаланушының программасын іске қосып, оны орындау т.б.. Яғни ОЖ – машина ж ұмысын бас қару ға толы қ
жеңілдік беретін жүйе. Ол осы үшін арналған иілгіш не қатты магниттік дискіге жазылып қойылады. Сонды қтан
ОЖ – ны дискілік операциялық жүйе ( ДОЖ, не DOS ) деп те атайды. Дербес компьютерлер үшін ке ң тараган
оиерациялық жүйелерге МS (РС) DOS, Windows 95, Windows NT,OS/2, UNIX жатады,Дербес компьютерлерлерге
арналған операциялық жүйелердің барлығы да тек бір адамдық болып табылады. Расында да екі адамны ң бір
мезетге бір компьютерде жұмыс істеуін елестету қиын ғой. WINDOWS 95, WINDOWS NT, OS/2, UNIX к өп
мақсатты жүйелер болып саналады. Көп мақсаттылық — бір компьютерде бір уа қытта қатарласа бірнеше есепті
шығару мүмкіндігі немесе бірнеше әрекеттің қатар атқарылып жатуы. Мысалы, Сіз м әтін көшіріліп жат қан ша қта
ойнап та отыруыңызға боладь, өйткені бұл жұмыстарды әртүрлі қүрылғылар ат қарады немесе ол
қүрылғылардың жұмыс жылдамдығы адамның жылдамдығынан өте жоғары болып келеді. Көптеген ІВМ -
үйлесімді компьютерлер дискілік МS DОS операциялық жүйесі мен к өп терезелі WINDOWS графикалы қ
операциялық жүйесін пайдаланады.Операциялық жүкелер к өптеген функцияларды оры ңдайды: информацияны
дискіге жазу-оқуды жүзеге асырады, мәліметтер сақтауды ұйымдастырады, компьютер құрыл ғыларыны ң өзара
байланыста жұмыс істеуін, барлық қолданбалы программалар жұмысының орындалуын қамтамасыз етеді. Б ұл
жүйе ЭЕМ іске қосылғаннан кейін иілгіш не қатты дискіден алғаш қы ж үктелетін кещенді программа болып
табылады. Белгілі бір қосымша қызмет атқаруға керекті программалар тобы утилиттер болып табылады. Олар ға
мысал ретінде антивирустік (вирустерге қарсы) программаларды, мәліметтерді архивтеу (кысу) программаларын,
компыотердің: жұмыс істеу қабілетін (диагностика) тексеретін программаларды (тест ирограммалары) айтуға
болады.
Операциялық жүйенің даму тарихы
ОЖ тарихы жарты ғасырдай уақытты қамтиды. Ол к өбінесе есептеуіш аппаратураны ң ж әне элементтік
базасының дамуымен байланысты аны қталады. Бірінші санды қ есептеуіш машиналар 40ж. басында пайда
болып, операциялық жүйелерсіз жұмыс істеді, ұйымдарды ң есептеу процессіндегі барлы қ есептері
бағдарламалаушымен басқару пультінен қолмен істелінді. 50ж. ортасынан мониторлы қ ж үйелер пайда болды,
олар тапсырмалар пакетін орындауда операторлар ж ұмысын автоматтандырды. 1965-1975ж. интегральным
микросхемаларға өту компьютерлердің келесі ұрпағына жол ашты, оларды ң өкілі IBM/360. Осы кезе ңде
қазіргі ОЖ – лерге қатысты барлық коцепциялар: мультипрограммалау, мультипроцесстеу, к өптерминалды іс-
тәртіп, виртуальды жад, файлдық жүйелер, қол жетуді шектеу ж әне желілік ж ұмыстар жасалды. 60-ж. ая ғында
ARPANET глобальды желісін жасау жұмыстары басталды, ол Интернет желісіні ң аттану н үктесі болды. 70-ж.
ортасына қарай мини-компьютерлер кең тарала басталды. Мини-компьютерлерді ң архитектурасы
мэйнфреймдармен салыстырғанда қарапайым болды, б ұл оларды ң ОЖ –лерінде де кескінделді. 70-ж.
ортасынан бастап UNIX ОЖ-ні қолдану компьютерлердің әрт үрлі типтеріне же ңіл т үрде к өше бастады. ОЖ
Unix алдымен мини-компьютерлерге жасалған болса да, оны ң икемділігі, элеганттылы ғы, қуатты
функционалдық мүмкіндіктері және ашы қтығы компьютерлердің барлы қ класстарында орны қты позицияда
болуына жағдай туғызды. 80ж. басы операциялы қ жүйе тарихында дербес компьютерлерді ң пайда болуымен
айрықша мәнді болды. 80 жылдарда коммуникациялы қ технологиялар ға локальды қ желілер үшін негізгі
стандарттар: 1980 жылы — Ethernet, 1985 — Token Ring, 80ж. ая ғында — FDDI қабылданды. Б ұл т өменгі
деңгейдегі желілік ОЖ үйлесімділігін, сондай-ақ желілік адаптер драйверлерімен ОЖ интерфейсін
стандарттауды қамтамасыз етті. 90ж. басында барлы қ ОЖ-лар әртекті клиенттер ж әне серверлермен ж ұмысты
қолдай алатын қабілеті бар желілік ОЖ айналды. Тек қана коммуникациялы қ есептерді (Cisco Systems
компаниясының IOS жүйесі) орындауға арналған мамандандырыл ған желілік ОЖ-лер пайда болды.. Со ңғы
онжылдықтар ішінде корпоративтік желілік ОЖ-лерге ерекше к өңіл б өлінді, олар үшін масштабтауды ң
жоғарғы дәрежесі, желілік жұмысты қолдау, қауіпсіздіктің дамы ған құралдары, гетерогендік орталы қта
жұмыс істеу мүмкіндігі, орталықтан әкімшілік ету ж әне басқару құралдарыны ң болуы сипатты.
Windows 3.x

MS DOS ОЖ-і үшін қарапайым операциялық сұлба NC б.т. Бірақ NC –
де меню түріндегі ыңғайлы интерфейс қамтылғанмен де, негізінде
бұл сұлбаларда файлмен, файлдық жүктелерімен операцияларды
орындау мүмкіндігі ғана қамтылған.
Microsoft Windows 3.x жүйесі MS DOS Windows үшін операциялық
графиктік сұлба болып табылғанмен де NC- дан айрымашылығы
ыңғайлы графиктік интерфейсті қамтамасыз етеді. MS DOS
мүмкіндігін едәуір толықтыруына байланысты бумы ОЖ д.а.
Windows 3.X ОЖ- ң алғашқы сұлбасы б.т., Windows
қосымшаларының жұмыс мүмкіндіктерін қамтамасыз ете отырып
сонымен қатар MS DOS –тың барлық қолданбалы программаларын
қолдайды. Мысалы: мәтіндік процессор, деректор қоймасын басқару
жүйесі (СУБД), электронды кесте, қолданушылар программалары
жұмысатры толық қамтылған.
Windows көптапсырмалы режимде жұмыс істейді, яғни бір
мезгілде бірнеше программаны іске қосып, бір
программалардан басқа программаларға жылдам ауысып
олардың арасында мәліметтер алмасу процесін қамтамасыз
етеді.
Windows – та ақпараттық және программалық
қамтамалардың бірігушілігі жніндегі қажеттелік аз.
Windows – жұмысқа MS DOS программасы тәрізді қарапайым
жолмен жүктеледі. MS DOS тәрізді жедел жадыны басқару,
программаларды басқару, дисплей, кілтжиын, тышқан, баспа
құрылысы, порттар жұмыстарын басқару мүмкіндігін жедел
жадыға жүктелу барысында өз қолына алады.
Windows 3.X мына режимдердің біреуінде жұмыс істейді:
- нақты
- стандартты
- кеңейтілген
Аndroid

Android — ықшамды (желілі) операциялық жүйе. Ол Linux
 ядросының негізінде жасалған және коммуникаторлар, 
планшетті компьютерлерге, санды ойнатқыштарға,
қолсағаттарға, нетбуктар мен смартбуктарға арнап
жасалынған.[2]Алғашында бұны Android Inc. компаниясы жасап
жатқанды, кейіннен бұл компанияны Google сатып алды. Содан
кейін Google қазіргі кезде осы платформаның дамуына ат
салысып жүрген Open Handset Alliance  (OHA) альянсын құруға
ынта білдірді. Android Google кітапхана арқылы жасалынған
басқару құрылғысымен Java-қолданбалар жасауға мүмкіндік
береді. Android Native Development Kit Си және де басқа да
бағдарламалау тілінде жазылған қолданбаларды жасай алады.
Жаңалану тарихы

2008 жылы алғашқы нұсқасы шыққаннан бері жүйе
бірнеше рет жаңаланып тұрды. Бұл жаңаландырулар
жүйеден табылған ақаулар мен жаңа функцияларды қосу
болып табылады. Әр нұсқаның өзінше кодталған есім
болады. Кодты есімі алфавит бойынша беріледі.

Қазіргі таңда операциялық жүйенің 10 нұсқасы шығып
үлгерді және біреуі әзірлену үстінде. Соңғы нұсқасы — 4.0
Ice Cream Sandwich («Брикеттегі балмұздақ»).
Артықшылықтары
• Кейбір шолушылардың айтуы бойынша, Android өзінің
бәсекелесі Apple iOS-тан бірнеше қызмет түрлерінен алда
болып тұр екен, мысалға: уеб-серфинг, Google Inc. қызмет
түрлерімен бірлесіп жұмыс жасау және т.б.[7]. Android жүйесі
iOS жүйесіне қарағанда ашық түрдегі платформа болып
табылады, сондықтан онда көп функцияларды қолдануға
болады.
• iOS пен Windows Phone 7-ке қарағанда Android-та Bluetooth-дің
бір мезетте файлды жіберіп және алуға мүмкіндік беретін
толыққанды жасалған торшасы бар.
• Android аппараттарда дәстүр бойынша құжаттарды
компьютерден телефонға тез арада тасымалдай алатын 
MicroSD-кардридері болады.
iOS

iOS (2010 жылдың 24 маусымына дейін: iPhone OS) — Америкалық Apple
компаниясымен құрастырылып, шығарылатын мобильді операциялық жүйе. 2007
жылы шығарылған; бастапқыда iPod touch және iPhone құрылғыларына
шығарылып, сосын iPad және Apple TV құрылғыларына да шығарылды. 
Windows Phone және Android операциялық жүйелеріне қарағанда тек қана Apple
компаниясының құрылғыларына қондырылады.
iOS-тың қолданушы интерфейсі мультитач қозғалыстары арқылы тікелей басқару
концепциясында құрылған. Интерфейсті басқару элементтері батырмалардан,
сүйрегіштер мен тетіктерден құрылған.
iOS MacOS-тің негізінде құрылып, оның POSIX (орыс.)қазақ.-үйлесімді Darwin -нің
негізгі компоненттерінің жинағын қолданады.
iOS-та төрт абстракциялау қабаты  бар: Core OS қабаты, Core Services қабаты,
Media Layer қабаты және Cocoa Touch қабаты.
iOS-тың қазіргі таңдағы версиясында (iOS 9.0) шыққан уақыты WWDC 2015 Жаңа
система< ДОМ > деп аталады. Артықшылығы: барлық бағдарламаларды 1
экранда орындауға мүмкіндік береді, қауіпсіздік жоғарғы деңгейде қорғалады,
шрифт San Francisco.
жылдың 7 қаңтарына қараған таңда App Store бағдарламалар дүкенінде iOS-қа
арналған 755 мың бағдарламалар бар. Оларды жүктеудің жалпы саны 40
миллиардтан асып түсті.
Apple
Apple Inc. (ˌæp(ə)lˌɪŋk, қаз. Әппл) — дербес және планшетті компьютерлер,
аудиоплеерлер, телефондар мен бағдарламалар өндіруші американдық
корпорация. Дербес компьютерлер жасау саласында пионер компания.. Бас
пәтері — Калифорния штатындағы Купертино қаласында.

Компанияның ең танымал өнімдері компьютердің Macintosh желісі, iPod,
iPhone және iPad. 2011 жылдың тамыз айында Apple компаниясы әлемдегі
нарықтық капитализация бойынша ең қымбат компания болып танылған.
1976 жылы 1 сәуірде Калифорнияның Купертино қаласында негізі қаланған,
1977 жылдың 3 қаңтарында корпорация ретінде тіркелген. 30 жыл бойы
компанияның атауы Apple Computer, Inc. болған, 2007 жылы 9 қаңтарда
"Computer" сөзі алынып тасталады.
Тарихы

Корпорацияның негізін Стив Джобс, Стив Возняков және Рональд Уейн
салған. Возняков өзі құрастырып шыққан компьютер алғаш рет көпшілікке
Homebrew Computer Club-ында көрсетілген. Бұл Apple I дербес компьютері
болатын. Бұған дейін 1974 жылы «Альтаир 8800» компьютерлері шыққан
еді, алайда олар жеке компьютер ретінде техникалық жағынан біліктілігі жо қ
болған. 1976-1977 жылдары бірнеше фирмалар алғашқы жеке қолданыста ғы
компьютерлерді шығара бастаған, 1977 жылдары Commodore және Tandy
Radio Shack компанияларының компьтерлері мыңдап сатылған, дегенмен де
1970 жылдардың аяғында 1980 жылдардың басында Apple II компьютерлері
әлем бойынша миллиондаған данасымен таралады.
Пайдаланған әдебиеттер

Yandex.ru
Google.com
Wikipedia.kz

Ұқсас жұмыстар
Операциялық жүйе түсінігі
Оперциялық жүйелер,түрлері,қызметі
Операциялық жүйелер туралы ақпарат
Операциялық жүйені құру принциптері
Операциялық жүйе туралы сұрақтар
жүйелер, түрлері, қызметі
Қолданбалы бағдарламалық қамсыздандыру
Операциялық Жұйелер, оның даму және түрлері (MC-DOC, NC, OS\2, UNIX, Windows, оның түрлері)
Операциялық жүйелер және түрлері
Windows операциялық жүйелері
Пәндер