Нуклеопротеидтер алмасуының бұзылуы: несеп қышқылды диатез,құстар подаграсы, төлдің несеп қышқылдық инфарктісі


Презентация қосуНуклеопротеидтер алмасуының
бұзылуы: несеп қышқылды
диатез,құстар подаграсы, төлдің
несеп қышқылдық инфарктісі

Тексерген:Нуркенова М.К.
Орындаған:Даутбаева Д.С.
Тобы:ВС -203
Жоспар:

I.Кіріспе
II.Негізгі бөлім
Нуклепротеид алмасуының бұзылуы:
Несеп қышқылды диатез
Құстың подаграсы
Төлдің несеп қышқылдық инфарктісі
III.Қорытынды
IV.Пайдаланылған әдебиеттер
КІРІСПЕ

Нуклеопротеидтер — нуклеин қышкылдарының белоктармен қосылуынан
пайда болатын күрделі құрамалар. Құрамына кіретін нуклеин қышқылының
түріне байланысты нуклеопротеидтер дезоксирибонуклеопротеидтер(ДНП)
және рибонуклеопротеидтер (РНП) болып бөлінеді. ДНП барлық торшалар
ядроларының,митохондрийларының құрамына кіреді,сперматозоидтардың
басынан табылады. РНП рибосомалардың, информасомалардың және
вирустардың кұрамына кіреді. ДНП белоктары гистондар мен протаминдерден
тұрады да, ДНҚ қос оралымы арасындағы саңылауларға орналасып,
құрылымды бекіндіреді және негіздік қасиетін бақылайды. РНП құрамында бір
немесе бірнеше молекула РНП және бірнеше кейде ондаган белок болады.
Белоктар әрі кұрлыс заттарының ролін атқарады, әрі РНП құруға катынасады.
Липопротеидтер
Гликопротеидте Металлопротеид
р

Күрделі
белоктар

Нуклеопротеид
Хромопротеидтер
Фосфопротеидтер
Нуклеопротеидтер алмасуының бұзылуының
негізгі себептері:

1. Организмге пуриндердің сыртқы ортадан келіп
түсуі күшеюі;
2. Олардың организмнің өзінде көп түзілуі;
3. Пуриндердің ыдырау өнімдерінің несеппен
бөлініп шығуы қиындауы;
4. Нуклеопротеидтер қалдықтарының бүйректен
басқа ағзалардан бөлініп шығуы бұзылуы.
Нуклеопротеидтер организмнің өзінде
түзіледі және организмге азық құрамында
сырттан келеді. Нуклеин алмасуының
ақырғы өнімі-несеп қышқылы және оның
тұздары сыртқа негізінен бүйрек арқылы
шығарылады. Нуклеопротеидтер
алмасуының бұзылуы несеп қышқылды
диатез және несеп қышқылды инфаркт
түрінде байқалады.
Несеп қышқылы
Н Е С Е П Қ Ы Ш Қ Ы Л Д Ы Д И АТ Е З

Несеп қышқылды диатез-(грек.diathesis-бейім, бейім болу)
нуклеопротеидтердің алмасуының бұзылуы салдарынан несеп
қышқылы мен оның тұздарының қанда
көбейіп(гиперурекемия) мүшелер мен өрмелерге шөгуі.
Көбінесе құстарда, әсіресе тауық тектестерде , сирегірек
сүтқоректілерде (ит,т.б.) кездесетін дерт. Бұл дерт күнделікті
азық тым мол,оның құрамында нәруыз көп болған жағдайда,
мысалы, рационда көк шөп пен витаминдік азық жетіспей, құс
ұзақ уақыт жануар тектес азықпен, құнарлы жеммен
азықтандырылғанда байқалады. Бүйректің зақымдануы да осы
дертке әкеліп соқтыруы мүмкін.
Н Е С Е П Қ Ы Ш Қ Ы Л Д Ы Д И АТ Е З
Микроскоппен зерттегенде
несеп қышқылы кристалл
түрінде,ал оның тұздары
аморфты зат түрінде
көрінеді. Бұл заттар шөккен
жерде өрме ыдырап өледі
де,қабыну процесі
басталады, осыған
байланысты сол араға
гистиоциттер, лейкоциттер
және алып торшалар
жиналады. Зақымданған
жердің айналасында дәнекер
өрме торшалары көбейеді,
талшықты дәнекер өрме
пайда болады.
НЕСЕП ҚЫШҚЫЛДЫ
Д И АТ Е ЗД І Ң Т Ү РЛ Е Р І

Ішкі мүшелер (висцералдық) диатез;
Буын диатезі немесе подагра;
Аралас диатез.
В И С Ц Е РА Л Д Ы Қ Н Е С Е П
Қ Ы Ш Қ Ы Л Д Ы Д И АТ Е З

Висцералдық несеп қышқылды диатез тек құста
кездеседі.
құстың көкірек-құрсақ қуысының ылғалды қабығы, ауалы
қапшықтары, бүйрек, баыр, талақ, ішек, жүрек, өкпе, т.б.
мүшелер зақымданады. Сырттай қарағанда олардың үстін
борға ұқсаған ақшыл масса немесе кристалл ұнтағы басқан.
Бүйректе, бауырда, ұйқы безі, жүрек еті, қаңқа еттерінде ,
эндокардта, жуан арналы қан тамырларының интимасында,
тері астында және безді қарында несеп қышқылы мен оны ң
тұздары – ураттар ақшыл нүкте, дақ және жолақ,бір біріне
жабысқан түйін сияқты болып көрінуі мүмкін. Зақымдалған
мүшенің, әсіресе бүйректің көлемі ұлғаяды.
В И С Ц Е РА Л Д Ы Қ Н Е С Е П
Қ Ы Ш Қ Ы Л Д Ы Д И АТ Е З
Қ Ұ С Т Ы Ң П ОД А Г РАС Ы
Буын диатезі немесе подагра (грек. podagra — аяқ үшін
қақпан) — майда буындарға несеп қышқылының натрий
тұздарының шөгуіне байланысты туындайтын патология.
Көбінесе бұл дерт құстарда,әсіресе,тауықтарда жиі кездеседі.
Құстың секе буындары зақымданады. Олар қатайып, табиғи
пішінің жояды, жуандайды. Буын тұсында бор сияқты өте нығыз
құрғақ затқа немесе қаймақ тәріздес қойыртпаққа толған
түйіндер (подагра томпақтары), буын шеміршегінде некроз
ошақтары, ойылымдар пайда болады. Олардың айналасы
қабынып, мүнда алып торшалар жиналады, талшықты дәнекер
өрме өседі. Бұл ауру құстарға белогы көп азықтарды берумен
тікелей байланысты.
ҚҰ СТЫ Ң ПОДАГРАСЫ

ҚҰСТЫҢ ПОДАГРАСЫ

Несеп қышқылы жиналып
қалған жердегі ұлпа
некрозға ұшырап,
айналасында қабыну
реакциясы өрістейді және
көп ядролы алып торшалар
топталып қалады. Бірте-бірте
некроз ошағы
қауашақтанады
(инкапсуляция). Осы
өзгерістер нәтижесінде
буындар айналасында
үлкендігі жаңғақтай
түйіндер пайда болады (tophi
urici).
ТӨЛДІҢ НЕСЕП
Қ Ы Ш Қ Ы Л Д Ы Қ И Н ФА Р К Т І С І
Бүйректің несеп қышқылдық инфарктісі(латын. Infarcire-толтыру),
әдетте жаңа туған төлдерде кездесетін,оның бүйрегін зақымдайтын
дерт. Несеп түтікшелері ішіне,эпителийіне,мүше стромасына несеп
қышқылының тұздары шөгеді. Тіліп қарағанда бүйректің үстіңгі
қабатында тарам-тарам болып орналасқан ақшыл- сары, қызғылт-сары
тұз түйіршіктерін, жолақтарын көруге болады. Бұл дерт жаңа ту ған төл
денесінде зат алмасуының күшеюіне байланысты туатын, жа ңа тіршілік
жағдайына бейімделу реакциясы. Төлдің демалуына ,қоректенуіне ж әне
оның денесінде зат алмасуының қайта құрылуына байланысты қанда ғы
ядролы эритроциттер жаппай ыдырайды, мұнің салдарынан қанда несеп
қышқылының мөлшері көбейіп кетеді. Төл денесіндегі су мөлшеріні ң
азаюы да процестің өрбуіне қолайлы жағдай.
ТӨЛДІҢ НЕСЕП
Қ Ы Ш Қ Ы Л Д Ы Қ И Н ФА Р К Т І С І
ҚОРЫТЫНДЫ

Нуклеопротеидтер организмнің өзінде түзіледі және организмге азы қ
құрамында сырттан келеді. Нуклеин алмасуының а қырғы өнімі-несеп
қышқылы және оның тұздары сыртқа негізінен бүйрек арқылы
шығарылады. Нуклеопротеидтер алмасуының бұзылуы несеп
қышқылды диатез және несеп қышқылды инфаркт түрінде
байқалады.
Несеп қышқылы диатез салдарынан төл мүшелерінің (бүйрек, бауыр
,т.б.) қызметі нашарлайды. Подаграға шалдыққанда буынны ң пішіні
өзгеріп,бүгіліп-жазылуы қиындайды. Гиперурекемия ж әне
гиперазотемия салдарынан кенеттен өліп кетуі мүмкін.
ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ:

1. Х.С.Жұмабеков, К.Ю.Дербышев «Жануарлардың патологиялық
анатомиясы» ,Алматы,2011
2. Ө.Ығылманұлы «Ветеринариялық патологиялық анатомия»,
Алматы 2010
3. Ахметов «Патологиялық анатомия» Алматы,2008
4. Қазақ ұлттық энциклопедиясы 4 том
5. Патологиялық анатомия терминдерінің, орысша – латынша –
қазақша түсініктеме сөздігі
6. Интернет желісіПәндер

Қазақ тілінде жазылған рефераттар, курстық жұмыстар, дипломдық жұмыстар бойынша біздің қор №1 болып табылады.

Байланыс

Qazaqstan
Phone: 777 614 50 20
WhatsApp: 777 614 50 20
Email: info@stud.kz
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь