Микроорганизмдердің өзара қарым – қатынасы. Симбиоз,
Презентация қосу
Қазақстан Республикасы Білім және Ғылым Министрлігі
Семей қаласының Шәкәрім атындағы Мемлекеттік университеті.

БӨЖ №3
Тақырыбы: Микроорганизмдердің өзара қарым – қатынасы. Симбиоз,
метабиоз, сателлизм, синергизм, антогонизм, вирогения, мутуализм, паразитизм
және комменсализм.

Орында ған: К әрімова Е.
Тексерген: Омарбеков Е.О.
Топ: Бл – 309.

Семей 2015
Жоспар:
I. Микроорганизмдердің өзара қарым – қатынастары
II. Симбиоз
III. Метабиоз
IV. Сателлизм
V. Синергизм
VI. Антогонизм
VII.Вирогения
VIII.Мутуализм
IX. Паразитизм
X. Комменсализм

Пайдаланылған әдебиеттер
Микроорганизмдердің өзара
қарым – қатынасы

Биоценозда әр түрлі түрлер арасында белгілі бір қарым-катынастар
қалыптасады. Оның негізі қоректік тізбектерге байланысты екені белгілі.
Десе де, организмдер арасындағы кеңістік қарым-катынастар да негізгі
рөл атқарады. Қоректік тізбектер өсімдік, құстар мен жануарлар
арасында болды. Табиғатта ешқандай шекара жоқ,онда бәрі де бір –
бірімен байланысты және өзара тәуелді болып келеді. Тіршілік иелері
тұрақты экологиялық жүйеге – биоценоздарға біріктірілген. Олардың
әрқайсысы үшін популяцияның түрлік және сандық қатынасы,
құрылым, өзара қатынас және басқа да белгілер тән. Әртүрлі
ценоздардың ішінде табиғатта микробоценоздар – микроорганизмдердің
қауымдастығы үлкен орын алады. Олардың және басқа тірі
организмдердің арасында алуан түрлі өзара қатынастар бар. Бұл
қатынастар Симбиоз, метабиоз, сателлизм, синергизм, антогонизм,
вирогения, мутуализм, паразитизм, комменсализм және басқа түрлерде
байқалынады.
Симбиоз

Организмдердің
аралық селбесуі

Антибиоз
Нейтрализм
Нейтрализм - биотикалық қарым-қатынастың бiр түрi. Бұл
қатынаста бiр территорияда тiршiлiк ететiн екi түр бiр-бiрiне
зиянын да, пайдасын да тигiзбей өмiр сүредi. Нейтрализмде
түрлер бiр табиғи бiрлестiкте өмiр сүрсе де, бiр-бiрiмен
байланыспайды. Мысалы, бiр орманда тiршiлiк ететiн тиiн мен
бұғының тiршiлiгi мүлдем байланыспайды. Нағыз нейтрализм
табиғатта өте сирек кездеседi, себебi кез - келген экожүйеде
барлық популяциалардың арасында жанама әрекеттесулер
болады.
Симбиоз. Екі түрге жататын организмдердің
кеңістікте бір-біріне ешбір зиянын тигізбей,
керісінше, селбесіп, пайдалы тіршілік етуі
симбиоз деп аталады. Мысалға, тақуа шаян
мен актиния арасындағы селбесуді, сондай-ақ
балдыр мен саңырауқұлақтың селбесуі
нәтижесінде қыналардың тіршілік етуін
келтіруге болады.
Симбиоз терминін 1879 ж.
неміс ботанигі А.Де Бари
(1831-1888) ұсынды.
Симбиоз жануарлар мен
өсімдіктер арасында жиі
байқалады. Организмдер
үшін бірігіп тіршілік ету
жеке-жеке тіршілік етуге
қарағанда анағұрлым
пайдалы. Олардың
қоршаған ортамен қарым
– қатынасы және одан
келетін пайдасы осы
симбиоз арқылы
қалыптасады.
Симбиоздың түрлері.

Факультативті түрі Облигатты түрі
симбиоз құрған екі организмнің бір –
бірінсіз тіршілік ете алмауы. Мысалы:
бірі болмаса,екіншісі тіршілік ете
организмдер бір – бірімен симбиоз алмайтын саңырауқұлақ пен балдыр
құрғанымен, әрқайсысының жеке симбиозы – қына. Мұнда балдыр
тіршілік ете алуы. Мысалы: саңырауқұлақты фотоцинтез
үйеңкі ағашы қарағай мен процесінде түзілетін органик заттармен
балқарағайдың жақсы өсуіне қамтамасыз етіп, өзі одан минералды
әсер етеді. заттар, су алады. Симбиоз жануарлар
арасында да жиі кездеседі. Мысалы:
термиттер мен құмырсқалар қоңыздар
мен симбиозды тіршілік етеді.
Кооперация
Комменсализм

Симбиоз

Мутуализм
КООПЕРАЦИЯ
симбиоз түрі, бірігіп
өмір сүрудің
тиімділігі, бірақ
бірігіп өмір
сүрушілер үшін
міндетті емес.
КООПЕРАЦИЯ
Симбиоз
Метабиоз
Метабиоз-біреуі екіншісінің тіршілік өнімін пайдаланатын
микроорганизмдердің өзара қатынасы. Метабиоз – микроағза
түрлері арасындағы, олардың бір түрінің тіршілік өнімдері,
екіншісінің қорек көзіне айналуымен сипатталатын, олардың
өзара қатынастық қалыптары.Метабиозға нитрифицирлеуші
бактериялар өздеріне қажетті аммиакты-аммонифицирлеуші
топырақтық бактерияның тіршілік өнімін алатын симбиоз
жатады.
Метабиоз – микробтың бір түрі екіншісінің өмір сүруі
барысында түзілетін өнімдерді пайдаланып, олардың өсуі үшін
қолайлы жағдай тудырады. Нитрификаторлар шіру
микробтарының тіршілік ету барысында бөлетін өнімдерін
аммиакқа дейін тотықтырады, ал азотобактер клечатка
ыдырағанда түзілетін органикалық қышқылдарды қоректік зат
Сателлизм
Сателлизм – бір микроорганизмнің тіршілік
әрекетінің нәтижесінде түзілген өнімдері
екінші микроорганизмнің өсуін ынталандырып,
оған серіктес болуы. Азотобактериялар бөлетін
витаминдер және басқа биологиялық белсенді
заттар органикалық фосфорды
бейорганикалыққа түрлендіретін микробтардың
өсуіне қолайлы жағдай тудырады. Ал бұл өз
кезегінде жоғары сатыдағы өсімдіктердің
дамуын қамтамасыз етеді. Дәл осындай әсерді
В тобының витаминдерін өндіретін ашытқылар
басқа микробтарға тигізе алады.
Синергизм
Синергизм – қауымдастықтағы физиологиялық
функциясының күшеюі. (сүтқышқылды
микроорганизмдер мен ұйытқыларда қышқыл
түзуші және аромат түзушілердің бірлесіп тіршілік
етуі).Синергизм – химиялық заттектердің өзара
қарым – қатынасының нәтижесінде бірлесіп жасаған
әрекеті. Мысалы, екі заттектің бірлесіп жасаған
әсері олардың жеке – жеке жасаған әсерінен
анағұрлым әсерлі болады. Демек, синергизм жүйе
элементтерінің байланысын күшейтеді.Кейбір орман
ауруларымен ластағыштарды осы синергизм
нәтиесінде туындаған деуге болады.
Синергизм – әртүрлі микробтық
ассоциацияларға жататын түрлерде
байқалатын, нәтижесінде соңғы
өнімнің мөлшері көбейетін
(Bac.mycoides пен
азотобактерияларды бірге өсіргенде
өсімдіктердің өсуін қолдайтын –
гетероауксин көбейеді. ) бірдей
физиологиялық процесс.
Антогонизм
Антогонизм (rp. antagonisma—күрес) — қауымдастықтың бір өкілі
екіншісінің өсуін жартылай немесе толықтай тежеуі. Антогонистік өзара
қатынас немесе антагонистік симбиоз, бір микроб бас қасына қолайсыз
әсер етіп, оның зақымдалуына, тіпті жойылуына әкелœеді. Антогонист –
микроорганизмдер топырақта͵ суда және адам организмі мен
жануарларда кең таралған. Адамның тоқ ішегінің қалыпты
микрофлорасының өкілдері-бифидобактериялар, лактобактериялар, ішек
таяқшаларының және т.б. бөгде және шіріткіш микрофлора ға қарсы
антагонистік белсенділігі жоғары. Антогонистік өзара қатынасты ң
механизмі әртүрлі. Антогонизмнің кең таралған түрі-
микроорганизмдердің арнайы зат алмасу өнімдері-антибиотиктер түзуі,
ол басқа микроорганизмнің дамуын тежейді. Антагонизмні ң бас қа
көріністері де бар, мысалы, жылдам көбею, бактериоциндер, соны ң
ішінде колициндер өндіру, органикалық қышқылдар өндіру ж әне
ортаның рН-ын өзгертетін өнімдерді түзу т.б.Антагонизм негізінде қорек
көзіне бәсекелœестік түрінде дамуы мүмкінœ антагонист микроорганизм
үдемелі дамып, қоректік заттарды азайту арқылы басқа микробтарды ң
өсуін тежейді.
Антогонизм – бір микробтың өнімі екінші
микробтың тіршілік етуіне кері әсерін тигізетін
қарама – қайшы қарым – қатынас. Шіру микробтары
бір ортада сүт қышқылды бактериялармен өмір сүре
алмайды, өйткені сүт қышқылы рН – ты төмендетіп,
алкофилдік микроорганизмдердің өсуін тежейді.
Сүрлеп дайындау, ашыту, сүт қышқылды өнімдерді
дайындау мен сақтау процестері осыған негізделген.
Микробтардың арасындағы антогонизм табиғатта
өте кеңінен таралынған. Адам микроорганизмдердің
осы қасиетін әртүрлі аурулардың
қоздырғыштарымен күресте пайдаланады.
Вирогения

Вирогения — бұл вирустар (фагтар)
мен кейбір бактериялардың,
ашытқылардың,
қарапайымдылардың бірігіп тіршілік
етуі. Микробтық клеткаға енген фаг
клетканы лизиске ұшыратпайды.
Клетка фагтың тасымалдаушы бола
отырып, өз тіршілігін жалғастырады.
Мутуализм
Мутуализм (латын тілінде mutuus – өзара) – әр текті жануарлардың өздерінің
сыртқы ортамен байланысын бір-бірінсіз атқара алмауы; симбиоздың бір түрі.
Мутуализм кезінде екі жануардың бір-бірімен тығыз байланыста болатыны
соншалық, олар бір-бірінсіз тіршілік ете алмайды. Мысалы, термиттер
организміне келіп түскен қоректік зат – клетчатканы, өздерінің ішегінде,
тіршілік ететін талшықтылар болмаса, қорыта алмайды.
Мутуализмнің тағы бір түрі күлдіргіш балықтар мен
актиниялардың симбиозы болып табылады. Басында балықтар
актинияның сырты қапталған сілекейдің нақты құрамын білу
үшін және өздерін шағуға мүмкіндік беру үшін актинияға сәл
тиеді. Ол сілекей актинияға өзін – өзі шағып алмау үшін қажет.
Кейін күлдіргіш балық осы құрамды жаңғыртады және осыдан
кейін жауларынан актинияның қармалауыштарының арасында
тығыла алады. Күлдіргіш балық актинияны күтеді: суды
тазартады және қорытылмаған тамақтың қалдығын алып
кетеді. Балықтар «өзінің» актинияларынан алысқа ұзамайды.
Арландар одан арландарды, мекиендер мекиендерді қуады.
Аумақтық тәртіп, контрасты өңнің себебі болған тәрізді.
Бір организмнің екінші организмнің ішінде тіршілік етуі –
мутуализмнің ең тығыз формасы болып табылады. Осының
таңғаларлық мысалы ретінде сиырдың және басқа да күйісті
жануарлардың ас қорыту жүйесін келтіруге болады.
Паразитизм
Паразитизм —екі әр түрлі организмдердің антагонистік
қарым қатынасының формасы, мұнда біреуі екінші организмді
тіршілік ортасы, қорек ретінде пайдаланады. Паразиттер
қожайын организмдердің санының реттелуінде, кей жағдайда
микроэволюциялық процестің бағытталуында да үлкен рөл
атқарады. Паразиттер облигатты (міндетті) және факультативті
(міндетті емес) болып ажыратылады. Сыртқы ортаның
жағдайына байланысты микроорганизмдер өздерін паразит
ретінде де, сапрофит ретінде де көрсетеді, сол үшін оларды
факультативті паразиттер деп атайды. Облигатты паразиттер
өздерінің метаболиттік мүмкіндіктерін толығымен
жоғалтқаннан кейін қожайын организмдердің ұлпаларын
зақымдай отырып тіршілік етеді.
Паразиттік құбылыс организмдер арасында қорек үшін тікелей жанасу ар қылы
бірте-бірте пайда болған. Бұл процесс, әсіресе, вирус, бактерия,
саңырауқұлақ, қарапайымдылар, құрттар арасында жиі кездеседі. Сол сияқты
өсімдік пен өсімдік, жануар мен жануар және өсімдік пен жануар арасында ғы
паразиттік құбылыс та жақсы дамыған. Паразиттер қоректі тандауына,
бейімделуіне қарай: монопаразиттер, олигополипаразиттер болып жіктеледі.
Кейбіреулері сыртқы (эктопаразиттер) және ішкі (эндопаразиттер) паразиттер
болып бейімделген. Олардың ішінде пайдалы да немесе өте қауіпті ауру
тарататын түрлері де баршылық. Бірақ олардың қай түрінің болсын, табиғатта
орны толмас рөлі бар. Мысалы, біздің жерімізде кездесетін зиянкес
жануарлардың паразиттері олардың табиғаттағы санын реттеу, ауыл
щаруашылығына мол пайда әкеледі. Бір ғана паразиттердің 19 түрі табылған.
Адамның ішек-қарын, өкпе, бауырларында кездесетін аскарида, эхинококк, т.б.
паразиттер қатарына жатады.
Паразиттердің көптеген түрлері (жиі кездесетін маса, сона, кұмыты, б үрге,
кенелер) жұкпалы аурулар (сүзек, тырысқақ, безгек, энцефалит, оба, т.б.)
таратады.
Көптеген жануарлар (түлкі, коян, жыртқыш кұстар, қарсақ, т.б.) паразиттерді
таратушылар ретінде рөл аткарады. Мысалы, Алматы, Шығыс Қазақстан
облыстарының таулы алқаптарында жапон энцефалитінің қауіпті паразиті кең
таралуда.
Комменсализм
Комменсализм– екi түр арасындағы қарым-қатынас, мұнда бiр
түр өзiнiң iс –әрекетi арқылы екiншiсiне қорек немесе мекен-жай
тауып бередi. Комменсализмде бiр түрдi екiншiсi оған зиян
келтiрмей бiржақты пайдаланады. Мысалы, арыстанның немесе
жолбарыстың жеген қорегiнiң қалдығымен соңынан басқа аңдар
(гиендер) қоректенедi. lрi акулалардың комменсалы ұсақ
балықтар болып есептеледi. Сол сияқты құстардың ұясында,
кемiрушiлердiң iндерiнде буынаяқтылар өмiр сүріп, сол жерден
өзіне тағам, қолайлы микроклимат табады. Комменсализм
табиғатқа өте пайдалы, себебi түрлер тығыз өмiр сүрiп үйренедi
және ортаны, қоректi толық пайдаланыды.
Комменсализм (лат. com—с,бірге және mensa—трапеза), жүйедегі
бір түр(комменсал) келесі түрге (қожайын) өзінің қоршаған
ортамен байланысын реттеуді жүктейді, бірақ тығыз байланысқа
түспейді. Комменсалдық байланыстың негізіне ортақ кеңістік,
cyбстрат, қорек жатады. Оларға мысал ретінде өсімдіктерде
кездесетін сүтқышқылды бактериялар, ашытқыларды жатқызуға
болады.
Пайдаланылған әдебиеттер:

• Б.Т.Толысбаев, К.Б.Бияшев, Р.Ж.Мықтыбаева
«Ветеринарлық санитарлық микробиология»
Алматы, 2008 ж.
• Б.Т. Толысбаев, К.Б.Бияшев «Микробиология
және иммунология» оқу құралы. Алматы,
2008ж.
• Н.Шоқанов «Микробиология» Алматы, 1997 ж.
• А.Бұлашев, Ө.Таубаев,Ж.Сұраншиев,
К.Мырзабаев «Микробиология» Астана,2014ж.
НАЗАРЛАРЫҢЫЗҒ
А РАХМЕТ!!!

Ұқсас жұмыстар
Микроорганизмдердің өзара және басқа ағзалармен қарым қатынасы
Микроорганизмдердің өзара қарым-қатынастары. Симбиоз, метабиоз, сателлизм, синергизм, антогонизм, вирогения, мутуализм, паразитизм, комменсализм
Микроорганиздердің басқа организмдермен қарым - қатынасы
Микроорганизмдердің өсімдіктермен қарым - қатынасы
Микроорганизмдердін өзара карым-катынастары. Симбиоз, метабиоз, сателлизм, синергизм, антогонизм, вирогения, мутуализм, паразитизм және комменсализм
Микроорганизмдердің биотикалық қарым - қатынас түрлері
ИНФЕКЦИЯЛАР
ФАКТОРЛАРДЫҢ ӘСЕРІ
Ауаның микробпен ластануы
Микробты паратизм эволюциясы және патогенді микроорганизмдердің шығу тегі
Пәндер