Педагогтың кәсіби өзін-өзі тануы мен өзіндік дамуы жайлы


Бұл презентацияның бағасы: 500 теңге
Скачать: бот арқылы


Презентация қосу
Тақырыбы:
Педагогтың кәсіби
өзін-өзі тануы мен
өзіндік дамуы
Орындаған:
Бисенхан
Жайна
Ешкім  басқаға  
өзінде жоқ нәрсені бере 
алмайды,
 өйткені өзі дамыған, 
тәрбиелі, 
білімді болмаса,   басқаларды  
дамыта, тәрбиелей, білім  
бере  алмайды. 
А.Дистервег
Педагог - шығармашылықпен өзін - өзі дамытушы т ұлға. Педагог – зиялы
тұлға және мәдениет адамы.
Қазіргі заман талабына сай мұғалім болу ең жауапты, ең күрделі, ең
зиялы мамандық болып табылады. Себебі, ол адамды қалыптастыру ға,
дамытуға бағытталған зор жауапкершілікті қажет ететін мамандық.
Педагог – зиялы т ұлға. Өзін жинақы, сүйкімді ұстайды. Прогрессивті көзқарастарды ал ға тартады.
Сыни көзқарасы қалыптасқан, ұстамды, өзгелерді ң пікіріне сыйласты қпен қарайды. Педагог – рухани
бай т ұлға.Оның рухани байлығы балаға деген махаббатынан, жоғары адамгершілік ж әне ұят
сезімінен көрінеді. Ол өзінің оқушылары және әріптестерінің пікірімен санасады.
Педагог – шығармашыл т ұлға.Ол бірсарындылықты ұнатпайды, сондықтан үздіксіз ізденіс үстінде,
жаңашыл. Ойлап шығару, жүзеге асыру – оның қалыпты кәсіби үлгісі.
Мұғалім – еркін т ұлға. Оның еркіндігі өмірде және кәсіби қызметте мәдениет әлемінде өз орнын
табуынан көрінеді. Оның еркін ой - пікірі және кәсіби жауапкершілікті сезінуімен т ұтасты қта.
Педагог – адамгершілігі мол, мейірімді т ұлға. Бүкіл тіршілік атаулыға, әсіресе балаға үлкен
сүйіспеншілікпен қарайды. Өзімен көз қарасы сәйкес келмейтін адамдар ға т өзімділік танытады. Әр
ұлт өкілдеріне және халықтың салт - дәст үрлеріне сыйластықпен қарайды.
Педагог – бәсекелестікті т ұлға. Жоғары кәсіби шеберлікті меңгеру үшін рынок жағдайында өзіні ң
жетістіктері мен кемшіліктерін біліп, мықты жақтарына сүйене отырып, әлсіз жа қтарын
жетілдіріп отыру керек.
Педагог мәдениет адамы. Ол белгілі бір мәдени кеңістік пен әлеуметтік - мәдени ситуацияларды 
ескере отырып, ең жаңа ғылым, өнер жетістіктерін бойына сіңіреді. Өз халқының әдет - ғұрпы мен 
салт – дәстүрін бағалайды, біледі. 
Педагог т әрбиеші. Педагог қандай бір бағытты қаламасын, қандай міндеттерді шешпесін, негізгі
қызметі – т әрбиешілік. Тәрбие үрдісі т әрбиеленушілердің алуан т үрлі іс - әрекеттерін (ойын, о қу,
еңбек, жеке, ұжымдық) педагогикалық басқару негізінде жүзеге асады
«Өнегелі ұстаз: «өзім бол» ,- демейді , «өзің бол» - дейді, - дей отырып,
әр адамның өзіндік биігін тануға нұсқаған. Ұлы ойшыл Абайдың гуманистік
дүниетанымы адам баласының «таразысы да, қазысы да өз бойында»,
тек «өзіңе сен, өзіңді алып шығар, ақылың мен еңбегің екі жақтап» немесе
«Өзің үшін үйренсең,
Жамандықтан жиренсең,
Ашыларсың жылма - жыл», - дегенінен көруге болады.
Адамның өзін -өзі тәрбиелеуі оңайлықпен қолға түспейді.
Жеке тұлғаның санасының оянуы, оның өзіндік «менің» сезіне бастауы,
Абай тілімен айтқанда, бұл кісінің өзіне -өзі ұдайы есеп беруінен,
өзін -өзі аңғара, байқай алу \қабілетінен көрінеді.
Өзіңе -өзің үңіліп, өзіңді тізгіндеуге
тырысу, белгілі мақсат көздеу – осы
істегі шығармашылыққа бастапқы қадам.
Әрбір педагог өзінің оқушыларының
қандай болғанын тілесе, өзі де сондай
болуы тиіс. Бұл кәсіби іс-әрекетте
құзыретті әдісті іске асыруға
мүмкіндік береді.
Ұстанымдар:
өз-өзіне сенім – бұл өмірдің негізі;
педагогтың әсері саналы стратегиялық
мақсатқа бағынуы тиіс;
кәсіби рефлексия, өзін-өзі тану және өзін-
өзі дамытуға қабілеті;
балалардың өзін-өзі көрсетулерінің алуан
түрлілігіне дене және сөз реакцияларының
вариативтілігімен жауап беру қабілеті;
психологиялық-педагогикалық білімдерді
меңгеруі, оқушылардың жеке
ерекшеліктерін ескеру;
жарқындылық және балалармен қарым-
қатынас жасаудың табиғи дарыны, жан
жүрегімен қызмет етуге дайындылығы.
Өзін-өзі тану мұғалімінің этикасы:
педагог өзін-өзі тануға, өзін-өзі жеңуге және өзін-өзін өзгертуге дайын және
қабілетті болуы керек;
баланы сөзсіз қабылдау;
баланың тұлғасын және өмірлік тәжірибесін құрметтеу;
Өзінің іс-әрекетін құпиялыққа негіздеу;
без-келген жағдайда баланы жақтау, қорғау, өйткені баланың үлкендерге қарағанда
қателесу құқығы бар;
жылы, шынайы өзара қарым-қатынастың дамуына ықпал ету;
баланың сеніміне мұқият қарау. Балалардың құпияларын сақтай алу;
балалар мен әріптестеріне мейірімді, сабырлы, шынайы бола білу;
балалардың оңды көріністерінде жетістік жағдайын құру;
ашық көзқараспен қарап, күлімсіреуді, мақтауды, қолдауды, жылы сөздерді, ақыл
айтуды пайдалану;
баланың мәселесін шешуде басымдылық балаға берілетінін есте сақтау;
баланың қайталанбас бірегейлігін мойындау, оның өзекті және ықтималды
мүмкіншіліктерін ашуға ықпал ету;
сезімдерді көрсету мен тәрбиешінің мінез-құлқында шынайылықты, ашықтықты,
адалдықты сақтау;
тыңдау және мән беру, көру және бақылау қабілеті, бағаламай, сынамай, тек өзінің
көзқарасы түрғысынан түсіне алу;
зиянын тигізбеу.
Кәсіби түрде өзін-өзі жетілдіру дегеніміз – ол қазіргі
педагогикалық талаптарға сай келу үшін өзіңнің кәсіби және
жеке қабілеттерін дамыту. Мұғалімнің өзін-өзі
тәрбиеленуінің қозғаушы күші өзін-өзі жетілдіруге, өзгертуге
деген мұқтаждық. Бұл мұқтаждықтың басты себебіне
мектеп әкімшілігінің, ата-аналардың тұғалімге деген
талаптарын жатқызуға болады. Мектептегі талаптарды ң
өзгеріп отыруы мұғалімнің үнемі өзін-өзі жетілдіріп отыруын
талап етеді. Өзін-өзі тәрбиелеу - өзіндік тұлғаңды өзгертуге
бағытталған жоспардан басталады. Бұл жоспардың негізінде
өзіңді даму деңгейінде қойылатын талаптармен салыстыру
жатады. Осыған негізделе отырып мұғалім өзін-өзі
тәрбиелеуге бағытталған міндеттер жүйесін белгілейді.
Осыдан кейін ғана өзін-өзі тәрбиелеу процесі басталады.
Мұғалімнің өзін-өзі тәрбиелеу тұтас
түрде жүруі тиіс. Ең алдымен мұғалім
өзінің танымдық, ұйымдастырушылық,
коммуникативтік біліктерін жетілдіріп
отыруы керек.

Танымдық біліктерді -жетілдіру ең алдымен ақыл-ойымен
ойлауын жетілдіру болып табылады. Оның негізгі жолы ақыл-ой
операцияларын: байқағыштықты, салыстыруды, талдауды, есте
сақтауды, қиялды дамытатын жаттығулар.
Коммуникативтік біліктілік – ол қарым-қатынас жасай білу
үрдісі. Қарым-қатынастың негізгі тәсілдері: мимика, жест, сөз.
Бұл біліктілікті жетілдіру үшін теориялық білім, одан кейін жеке
дара практика және тәжірибе керек. Оған үйренуге болады.
Ұйымдастырушылық білік – ол оқушылардың оқу-тәрбие
жұмысын ұйымдастыра алуы. Ғалым Л.И.Уманский бұл білікке
төмендегі қасиеттерді жатқызады.
1. Жалпы психологиялық ерекшеліктері тұлғаның мақсаттылығы
және ұйымдастыратын әрекетке дайындылығы;
2. Кейбір басқа да қасиеттері: белсенділігі, жұмыс қабілеттілігі,
қарым-қатынасқа бейімділігі,
3. Тар мағынадағы ұйымдастырушылық қабілеттері;
Т ұлғалық даму мен т ұл ғаны ң к әсіби өсуі к әсіпте өсу
үрдісінде (маманды қ та ңдау, к әсіби білім алу,
педагогикалы қ әрекетті ж үзеге асыру) қайшылы қтарды
ма қсат қа ба ғыттал ған шешу ж үзеге ас қанда ғана
шектеулі бірлік болады.
Кәсіби дамуда педагогты ң к әсіби өзіндікдаму мен өзіндік
білім алу психологиясы ерекше. Әр педагог өзін іштей үнемі
о қуға, ізденуге итермелеп, дайындап отыру керек. К.Д.
Ушинский айт қандай, «мұғ алім өзіні ң білімін үздіксіз
көтеріп отыр ғанда ғана м ұғ алім, о қуды, ізденуді
тоқтатысымен оны ң м ұғ алімдігі де жойылады». Өмірді ң
өзі педагогты ң алдында ғы к үн т әртібіне педагогикалы қ
білім беруді ң үздіксіздігі м әселесін қойып отыр.
Кәсіби өзіндікдамуда, бас қа да әрекет сия қты,
мотивтерді ң к үрделі ж үйесі мен белсенділікті ң қайнар
көздерінің өзіндік негізі бар. Педагогты ң өзін – өзі
т әрбиелеуді ң қоз ғаушы к үші мен қайнар к өзі – өзін – өзі
жетілдіру қажеттілігі болып табылады. Өзіндікдамуда
өзін – өзі ба ғалау де ңгейі үлкен м әнге ие .
Егер өзіндікдамуды мақсатқа бағытталған әрекет деп
қарасақ, онда оның негізгі міндетті бөлігі – өзіндікталдау
болуы шарт. Педагогикалық әрекет  танымдық
психикалық үрдістерді дамытуға ерекше талаптар қояды:
ойлау, қиял, ес.  Әр педагог өз психикалық үрдістернің
дамуын талдап, реттеп отырса, өзіндік дамуын байқай
алады.
Кәсіби өзіндікдамудың құрамдас бөлігі – педагогтың
өзіндік білім алу жұмысы.  Кәсіби өзіндік білім алудың
тиімді жолы – педагогикалық ұжымның шығармашылық
ізденіс жұмысына қатысу, білім беру мекемесін дамытуда
жаңашыл жобалар, авторлық курстар мен педагогикалық
технологияларды  жасақтау.
Өзіндікдамудың екі педагогикалық нәтижесі бар. Бірінші
жағынан – тұлғалық даму мен кәсіби өсуде болатын
өзгерістер, екінші жағынан – өзіндік дамумен айналысуға
қабілеттілікті игеру. Аталған нәтижелердің жүзеге
асқандығын төмендегі әрекеттерден көруге болады:
-  Мақсатқоя білу; өз алдына кәсіби мәнді мақсат пен
өзіндікдаму міндеттерін қою;
-  Жоспарлау: өзіндікдаму құралдары мен әдістерін,
әрекеттері мен тәсілдерін таңдау;
-  Өзіндікбақылау: өзіндікдамудағы қадамдар мен
Назарларыңызға
рахмет!!!

Ұқсас жұмыстар
«Педагогтың кәсіби өзін-өзі тануы мен өзіндік дамуы»
Педагогтың кәсіби өзін-өзі тануы мен өзіндік дамуы жайында
Педагогтың кәсіби өзін- өзі тануы және өзіндік дамуы
Педагогтың кәсіби өзін-өзі дамытуы
Педагогтың өзін-өзі тануы және өзіндік дамуы
Мемлекеттік білім беру стандартына сәйкес белгіленген құзіреттіліктер жүйесі бойынша анықталған тәрбиеші моделі
Педагогтың кәсіби өзінөзі тануы және өзіндік дамуы
ПЕДАГОГТЫҢ ӨЗІН - ӨЗІ ТӘРБИЕЛЕУ МЕН КӘСІБИ ДАМУЫ
Педагогтың кәсіби өзін өзі тануы мен дамуы
Педагогтың кәсіби өзін- өзі тануы мен өзіндік дамуы туралы ақпарат
Пәндер