Сайтқа презентация қосу

Педагогтың кә сіби ө зін-ө зі тануы мен ө зіндік дамуы

Педагогтың кә сіби ө зін-ө зі тануы мен ө зіндік дамуы
Орындағ ан: Бисенхан Жайна

Тақ ырыбы:

Ешкім  басқаға   өзінде жоқ нәрсені бере  алмайды,  өйткені өзі дамыған, тәрбиелі,  білімді болмаса,   басқаларды   дамыта, тәрбиелей, білім   бере  алмайды.  А.Дистервег

Педагог - шығармашылықпен өзін - өзі дамытушы тұлға. Педагог – зиялы – Второй уровень тұлға және мәдениет адамы. Қазіргі заман талабына сай мұғалім болу ең жауапты, ең күрделі, ең зиялы Третий уровень мамандық болып табылады. Себебі, ол адамды қалыптастыруға, дамытуға – Четвертый уровень бағытталған зор жауапкершілікті қажет ететін мамандық. » Пятый уровень Педагог – зиялы тұлға. Өзін жинақы, сүйкімді ұстайды. Прогрессивті көзқарастарды алға тартады.
Сыни көзқарасы қалыптасқан, ұстамды, өзгелердің пікіріне сыйластықпен қарайды. Педагог – рухани бай тұлға.Оның рухани байлығы балаға деген махаббатынан, жоғары адамгершілік және ұят сезімінен көрінеді. Ол өзінің оқушылары және әріптестерінің пікірімен санасады. Педагог – шығармашыл тұлға.Ол бірсарындылықты ұнатпайды, сондықтан үздіксіз ізденіс үстінде, жаңашыл. Ойлап шығару, жүзеге асыру – оның қалыпты кәсіби үлгісі. Мұғалім – еркін тұлға. Оның еркіндігі өмірде және кәсіби қызметте мәдениет әлемінде өз орнын табуынан көрінеді. Оның еркін ой - пікірі және кәсіби жауапкершілікті сезінуімен тұтастықта. Педагог – адамгершілігі мол, мейірімді тұлға. Бүкіл тіршілік атаулыға, әсіресе балаға үлкен сүйіспеншілікпен қарайды. Өзімен көз қарасы сәйкес келмейтін адамдарға төзімділік танытады. Әр ұлт өкілдеріне және халықтың салт - дәстүрлеріне сыйластықпен қарайды. Педагог – бәсекелестікті тұлға. Жоғары кәсіби шеберлікті меңгеру үшін рынок жағдайында өзінің жетістіктері мен кемшіліктерін біліп, мықты жақтарына сүйене отырып, әлсіз жақтарын жетілдіріп отыру керек. Педагог мәдениет адамы. Ол белгілі бір мәдени кеңістік пен әлеуметтік - мәдени ситуацияларды ескере  отырып, ең жаңа ғылым, өнер жетістіктерін бойына сіңіреді. Өз халқының әдет - ғұрпы мен салт –  дәстүрін бағалайды, біледі.  Педагог тәрбиеші. Педагог қандай бір бағытты қаламасын, қандай міндеттерді шешпесін, негізгі қызметі – тәрбиешілік. Тәрбие үрдісі тәрбиеленушілердің алуан түрлі іс - әрекеттерін (ойын, оқу, еңбек, жеке, ұжымдық) педагогикалық басқару негізінде жүзеге асады

Образец текста

«Өнегелі ұстаз: «өзім бол» ,- демейді , «өзің бол» - дейді, - дей отырып, әр адамның өзіндік биігін тануға нұсқаған. Ұлы ойшыл Абайдың гуманистік дүниетанымы адам баласының «таразысы да, қазысы да өз бойында», тек «өзіңе сен, өзіңді алып шығар, ақылың мен еңбегің екі жақтап» немесе «Өзің үшін үйренсең, Жамандықтан жиренсең, Ашыларсың жылма - жыл», - дегенінен көруге болады. Адамның өзін -өзі тәрбиелеуі оңайлықпен қолға түспейді. Жеке тұлғаның санасының оянуы, оның өзіндік «менің» сезіне бастауы, Абай тілімен айтқанда, бұл кісінің өзіне -өзі ұдайы есеп беруінен, өзін -өзі аңғара, байқай алу \қабілетінен көрінеді. Өзіңе -өзің үңіліп, өзіңді тізгіндеуге тырысу, белгілі мақсат көздеу – осы істегі шығармашылыққа бастапқы қадам.

Ұ станымдар:

Ә рбір педагог ө зінің оқ ушыларының қ андай болғ анын тілесе, ө зі де сондай болуы тиіс. Бұ л кә сіби іс-ә рекетте құ зыретті ә дісті іске асыруғ а мү мкіндік береді.
ө з-ө зіне сенім – бұ л ө мірдің негізі; педагогтың ә сері саналы стратегиялық мақ сатқ а бағ ынуы тиіс; кә сіби рефлексия, ө зін-ө зі тану жә не ө зін-ө зі дамытуғ а қ абілеті; балалардың ө зін-ө зі кө рсетулерінің алуан тү рлілігіне дене жә не сө з реакцияларының вариативтілігімен жауап беру қ абілеті; психологиялық -педагогикалық білімдерді мең геруі, оқ ушылардың жеке ерекшеліктерін ескеру; жарқ ындылық жә не балалармен қ арым-қ атынас жасаудың табиғ и дарыны, жан жү регімен қ ызмет етуге дайындылығ ы.

Өзін-өзі тану мұғалімінің этикасы:
педагог өзін-өзі тануға, өзін-өзі жеңуге және өзін-өзін өзгертуге дайын және қабілетті болуы керек; баланы сөзсіз қабылдау; баланың тұлғасын және өмірлік тәжірибесін құрметтеу; Өзінің іс-әрекетін құпиялыққа негіздеу; без-келген жағдайда баланы жақтау, қорғау, өйткені баланың үлкендерге қарағанда қателесу құқығы бар; жылы, шынайы өзара қарым-қатынастың дамуына ықпал ету; баланың сеніміне мұқият қарау. Балалардың құпияларын сақтай алу; балалар мен әріптестеріне мейірімді, сабырлы, шынайы бола білу; балалардың оңды көріністерінде жетістік жағдайын құру; ашық көзқараспен қарап, күлімсіреуді, мақтауды, қолдауды, жылы сөздерді, ақыл айтуды пайдалану; баланың мәселесін шешуде басымдылық балаға берілетінін есте сақтау; баланың қайталанбас бірегейлігін мойындау, оның өзекті және ықтималды мүмкіншіліктерін ашуға ықпал ету; сезімдерді көрсету мен тәрбиешінің мінез-құлқында шынайылықты, ашықтықты, адалдықты сақтау; тыңдау және мән беру, көру және бақылау қабілеті, бағаламай, сынамай, тек өзінің көзқарасы түрғысынан түсіне алу; зиянын тигізбеу.

Кәсіби түрде өзін-өзі жетілдіру дегеніміз – ол қазіргі педагогикалық талаптарға сай келу үшін өзіңнің кәсіби және жеке қабілеттерін дамыту. Мұғалімнің өзін-өзі тәрбиеленуінің қозғаушы күші өзін-өзі жетілдіруге, өзгертуге деген мұқтаждық. Бұл мұқтаждықтың басты себебіне мектеп әкімшілігінің, атааналардың тұғалімге деген талаптарын жатқызуға болады. Мектептегі талаптардың өзгеріп отыруы мұғалімнің үнемі өзінөзі жетілдіріп отыруын талап етеді. Өзін-өзі тәрбиелеу - өзіндік тұлғаңды өзгертуге бағытталған жоспардан басталады. Бұл жоспардың негізінде өзіңді даму деңгейінде қойылатын талаптармен салыстыру жатады. Осыған негізделе отырып мұғалім өзін-өзі тәрбиелеуге бағытталған міндеттер жүйесін белгілейді. Осыдан кейін ғана өзін-өзі тәрбиелеу процесі басталады.

алдымен мұғалім өзінің танымды қ, ұйымдас тырушыл Танымдық біліктерді -жетілдіруық, алдымен ақыл-ойымен ойлауын ең коммуник жетілдіру болып табылады. Оның негізгі жолы ақыл-ой операцияларын: ативтік байқағыштықты, салыстыруды, талдауды, есте сақтауды, қиялды біліктері дамытатын жаттығулар. н Коммуникативтік біліктілік – ол қарым-қатынас жасай білу үрдісі. жетілдірі Қарым-қатынастың негізгі тәсілдері: мимика, жест, сөз. Бұл біліктілікті п одан кейін жеке дара практика және жетілдіру үшін теориялық білім,отыруы керек. тәжірибе керек. Оған үйренуге болады. Ұ йымдастырушылық білік – ол оқушылардың оқу-тәрбие жұмысын ұйымдастыра алуы. Ғалым Л.И.Уманский бұл білікке төмендегі қасиеттерді жатқызады. 1. Жалпы психологиялық ерекшеліктері тұлғаның мақсаттылығы және ұйымдастыратын әрекетке дайындылығы; 2. Кейбір басқа да қасиеттері: белсенділігі, жұмыс қабілеттілігі, қарымқатынасқа бейімділігі, 3. Тар мағынадағы ұйымдастырушылық қабілеттері;

Тұлғалық даму мен тұлғаның кәсіби өсуі кәсіпте өсу үрдісінде (мамандық таңдау, кәсіби білім алу, педагогикалық әрекетті жүзеге асыру) қайшылықтарды мақсатқа бағытталған шешу жүзеге асқанда ғана шектеулі бірлік болады. Кәсіби дамуда педагогтың кәсіби өзіндікдаму мен өзіндік білім алу психологиясы ерекше. Әр педагог өзін іштей үнемі оқуға, ізденуге итермелеп, дайындап отыру керек. К.Д. Ушинский айтқандай, «мұғалім өзінің білімін үздіксіз көтеріп отырғанда ғана мұғалім, оқуды, ізденуді тоқтатысымен оның мұғалімдігі де жойылады». Өмірдің өзі педагогтың алдындағы күн тәртібіне педагогикалық білім берудің үздіксіздігі мәселесін қойып отыр. Кәсіби өзіндікдамуда, басқа да әрекет сияқты, мотивтердің күрделі жүйесі мен белсенділіктің қайнар көздерінің өзіндік негізі бар. Педагогтың өзін – өзі тәрбиелеудің қозғаушы күші мен қайнар көзі – өзін – өзі жетілдіру қажеттілігі болып табылады. Өзіндікдамуда өзін – өзі бағалау деңгейі үлкен мәнге ие .

Егер ө зіндікдамуды мақ сатқ а бағ ытталғ ан ә рекет деп қ арасақ , онда оның негізгі міндетті бө лігі – ө зіндікталдау болуы шарт. Педагогикалық ә рекет танымдық психикалық ү рдістерді дамытуғ а ерекше талаптар қ ояды: ойлау, қ иял, ес. Ә р педагог ө з психикалық ү рдістернің дамуын талдап, реттеп отырса, ө зіндік дамуын байқ ай алады. Кә сіби ө зіндікдамудың құ рамдас бө лігі – педагогтың ө зіндік білім алу жұ мысы. Кә сіби ө зіндік білім алудың тиімді жолы – педагогикалық ұ жымның шығ армашылық ізденіс жұ мысына қ атысу, білім беру мекемесін дамытуда жаң ашыл жобалар, авторлық курстар мен педагогикалық технологияларды жасақ тау. Ө зіндікдамудың екі педагогикалық нә тижесі бар. Бірінші жағ ынан – тұ лғ алық даму мен кә сіби ө суде болатын ө згерістер, екінші жағ ынан – ө зіндік дамумен айналысуғ а қ абілеттілікті игеру. Аталғ ан нә тижелердің жү зеге асқ андығ ын тө мендегі ә рекеттерден кө руге болады: - Мақ сатқ оя білу; ө з алдына кә сіби мә нді мақ сат пен ө зіндікдаму міндеттерін қ ою; - Жоспарлау: ө зіндікдаму құ ралдары мен ә дістерін, ә рекеттері мен тә сілдерін таң дау; - Ө зіндікбақ ылау: ө зіндікдамудағ ы қ адамдар мен нә тижелерді салыстыру;

Назарларыңызға рахмет!!!


Пән: ПедагогикаПәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь