Сайтқа презентация қосу

Қазақстан Республикасындағы жұмыссыздық себептері мен формалары

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министірлігі Семей қаласының Шәкәрім атындағы мемлекеттік университеті

СӨЖ
Тақырыбы: Қазақстан Республикасындағы жұмыссыздық себептері мен формалары Орындаған: Бәделқан Рауан Тобы: АГ- 413 Тексерген: Қуантқан Биболат

Жоспар:
Кіріспе Негізгі бөлім 1.1 Жұмыссыздық 1.2 Жұмыссыздық түрлері 1.3 Еліміздегі жұмыссыздық Қорытынды Пайдаланылған әдебиеттер

  Жұ мыссызды– Второйжұмыс істегісі келетін қ – бұл уровень еңбекке жарамды халықтың өндірісте Третий уровень жұмыспен қамтылмауы. уровень ұмыспен Ж – Четвертый қамтылмау өндірістің » Пятый уровеньарттыруы, тиімділігін сонымен бірге жұмысшы күшінің бір бөлігін жұмыстан босатуға мүмкіндік жасайтын немесе оның құрылымына, сапасына жаңа талаптар қоятын ғылыми – техникалық прогресстің салдары болуы мүмкін . Нарықтың экономикада жұмыссыздық дағдарыстар кезінде көбейеді. Нарық жоқ жағдайда жұмыссыздықтың көбею себебі мемлекеттің өндіргіш күштерді орналыстырудағы бұрыс құрылымдық саясаты болуы мүмкін.

Образец текста

Цикл д ық  жұмыс с ыз д ық —  өндірістің құлдырауынан  туындайды, яғни экономикалық  циклдің осы фазасымен  байланысты Фрикцио нд ық  жұмыс с ыз д ық — адамдар бір  жұмыстан басқа жұмысқа, бір  жерден басқа жерге жұмыс  іздеумен ауысуын айтамыз

Қазіргі экономикалық теорияда жұмыссыздықтың ерекше мынадай түрлерін қарастырады:

Құрыл ымд ық  жұмыс с ыз д ық — өндірістік  қуаттың жетпеуінің  нәтижесінде болады: жеке  саланың дамуының кері  пропорционалды болуынан  және ескі саланы жабу мен  жаңа саланы дамытудың  нәтижесі ретінде қараймыз

Жұмыссыздық негізгі себептері:
                 

Кейнтік теория.   Жұмысбастылық жиынтық  ұсынысқа, тұтыну  бейімділігіне және  инвестициялар көлеміне  байланысты.

                   Маркстік теория.  Қорланған капиталдың  қажетті нәтижесінде, жанды  еңбекте машина мен  жабдықтарға қарағанда аз  өседі.

       Неоклассикалық  теория. Жұмысшылардың  табыспен келіспеуі, төмен  жалақымен жұмыс істеуден бас  тарту.

Жұмыссыздықтың төмендегідей  түрлері бар:
Ағымдағы  немесе  фрикциондық  жұмыссыздар. Адамдар бір жұмыстан  екінші  жұмысқа  ауысады,  бір  жерден  екінші  жерге  көшеді, жұмыс іздейді,  оны  күтеді.  Осы  себептерге  байланысты  жұмыссыз болады,  оны  фрикциондық  немесе  ағымдағы жұмыссыздар дейді.

.Циклдық   жұ мыссыздық   –экономикалық дағдарыста төмен құлдыраған (спад) кезеңінде пайда болады.
Құрылымдық жұмыссыздық – жұмыс күшінің құрылысына жұмыс орнының  құрылымының сай келмеуіне байланысты болады.

өндірістің

Көрінбейтін немесе маусымдық (сезондық) жұмыссыздық – белгілі бір уақытта жұмыс істеп, қалған уақытында жұмыссыз (ауыл шаруашылығы, құрылыс, туристтерге қызмет көрсету) немесе толық емес жұмыс күнінде жұмыс жасау.

.Аймақ тық  жұ мыссыздық  – жеке аймақтарда тарихи, демографиялық, әлеуметтік – психологиялық жағдайлардың әсерінен қалыптасады

        Жұмыс с ыз д ық  д е ң ге йі  – жұмыссыздар санының жұмысқа 

қабілеттер санындағы үлес салмағы. Жұмыссыздық деңгейі жұмыспен  толық қамтылғанда “жұмыссыздықтың табиғи деңгейі” деп атайды.          Жұмыссыздық деңгейі экономикалық жағдайының негізгі  көрсеткіштерінің бірі, бірақ оны тура көрсеткіш деп толық айтуға  болмайды. Себебі , ресми статистикада, кім жұмыссыздыққа байланысты  көмек алады, соларды ғана есептейді.

Қазіргі  замандағы  жұмыссыздықтың  сипаттына бірнеше факторлар ықпал етеді:

Ғылыми – техникалық прогресс; Экономикадағы құрылымдық және аймақтық ілгері басушылық; Сыртқы экономикалық бәсекелестің күрт күшеюі 

Жұмыссыздықтың экономикалық және әлеуметтік салдары:

ЖҰӨ-нің көлемі қоғамның өзінің бар потенциалды мүмкіншілігін пайдаланғандағы көлемімен салыстырғанда төмендеуіне әкеліп соғады.

Халықтың әр түрлі топтарының арасында жұмыссыздық шығыны бірдей бөлінбеуіне соқтырады.

Жұмысшылар мамандығын төмендетіп (ескіреді), тіпті айырылып та қалады.

Мемлекет жұмыссыздықты реттеуді негізінен төрт бағытта жүргізеді
1. 2. Жұмыссыздарды жұмыспен қамту, оларға мамандығын жоғалтпау үшін еңбек биржасы арқылы кәсіби дайындықтардан және қайта дайындаудан өткізуге көмек көрсету. әлеуметтік топтардың (әйелдер, зейнеткерлер, жастар) ерекшеліктерін толық әрбір септеу үшін икемді еңбек нарығын қалыптастырып, оны осы жұмыстарды жүргізу үшін ынталандыру.
 Еңбек

3.

қатынасын құқықтық қамтамасыз ету.

4.

Жұмыссыздық зардабын шеккен адамдарды әлеуметтік қорғау.

Жұ мыссыздық пен кү рес жолдары
тапсырма биржаларында және жұмыспен қамту қызметтерінің басқа да түрлерін құру жаңа жұмыс орындарын құру оқыту мен жұмыссыздарды оқыту үшін мүмкіндіктер жасау қылмысқа қарсы күрес мінез-құлық тұрақтандыру саясаты мемлекет үшін қосымша жұмыс орындарын құру мұндай журналистер , экономистер, дизайнерлер, құрылысшылар және басқа сарапшылар кейбір профильдер, табу үшін арнайы орындарын құру

Еліміздегі жұмыссыздық экономикамыздағы өзектілігі жоғары мәселелердің бірі болып табылады. Соған сәйкес жұмыссыздық деңгейін төмендету жолында әр түрлі шаралар атқарылуда.Қазақстандағы жұмыссыздық деңгейі 2010 жылы 5,8%-ды құрап, 2011 жылы 5,4%-ға дейін төмендеген, ал 2012 жылы 5,3% болса, 2013 жылы қаңтарға жұмыссыздық деңгейі 5,4%-ды құрап отыр. Елдегі жұмыссыздық деңгейінің төмендеуі Қазақстан үшін экономикалық өсуге септігін тигізуде. Оның үстіне одан әрі жұмыссыздық деңгейін төмендету, яғни жұмысбастылықты көтеру мақсатында халықты жұмыспен қамту саясаты жүзеге асырылуда. Оның бір дәлелі «Жұмыспен қамту – 2020» бағдарламасын орындау аясында 2016 жылға қарай -1,5 миллион адамды жұмыспен қамту қарастырылуда.

«2013 жылғ ы қ аң тарда жұ мыссыздар саны, бағ алау бойынша  488,1  мың   адамды,  жұ мыссыздық   дең гейі  5,4%  құ рады.  Қ азақ стан  Республикасы  Ең бек  жә не  халық ты  ә леуметтік  қ орғ ау  министрлігінің   жұ мыспен  қ амту  органдарында  2013  жылғ ы  қ аң тар  айының   соң ына  47,9  мың   адам  («Ж ұ мыспен  қ амту  бағ дарламасы-2020»  қ атысатындар  құ рамына  енгізілген тұ лғ алардың   есебінсіз)  ресми  тіркелген.  Тіркелген  жұ мыссыздар  ү лесі  экономикалық   тұ рғ ыдан  белсенді  халық тың   0,5%-ын  құ рады  (2012ж.  қ аң тарда  –  0,5%)» 2013  жылғ ы  қ аң тарда  бағ алау  бойынша  жасырын  жұ мыссыздық   дең гейі  экономикалық   тұ рғ ыдан  белсенді  халық тың   0,4%-ын  құ рады. Статистика  агенттігінің   мә ліметіне  қ арағ анда,  республика  экономикасында 2013 жылғ ы  қ аң тарда (бағ алау бойынша) 8,5  млн. адам жұ мыспен  қ амтылды.  Ө ткен жылғ ы сә йкес кезе ң ге  қ арағ анда  олардың   саны  57,0  мың   адамғ а  немесе  0,7%-ғ а  кө бейді.  Жалдамалы  қ ызметкерлердің   саны  аталғ ан  кезең де  5,8  млн.  адамды  (жұ мыспен  қ амтылғ андарды ң   жалпы  санынан 68,8%) құ рады.

«2015 жылғы қаңтарда жұмыссыздар саны, бағалау бойынша 459,2 мың адамды, жұмыссыздық деңгейі 5,0% құрады. Жұмыспен қамту органдарында 2015 жылғы қаңтар айының соңына 47,3 мың адам («Жұмыспен қамту 2020 жол картасы»бағдарламасына қатысатындар құрамына енгізілген тұлғалардың есебінсіз) ресми тіркелген. Тіркелген жұмыссыздар үлесі экономикалық тұрғыдан белсенді халықтың 0,5%-ын құраған (2014 жылғы қаңтарда - 0,5%)»

Жұмыссыздықтың себертері
Мемлекеттік жұмыс қызметі жұмыспен қамтылмаған еңбекке жарамды халықты жұмыспен қамтуда тиімділікті көтеру үшін бос орындар туралы хабарлама тарады . Мамандықты ауыстыру жөніндегі мемлекеттік бағдарламалар жұмысшылардың кейбір салалардан тез өсетіндерге өтуін жеңілдетуге бағытталған. Бұл бағдарламалар жұмысқа орналасу деңгейінің өсуіне қаншалықты мүмкідік туғызса , соншалықты олар жұмыссыздықтың табиғи деңгейін төмендетеді . Керісінше жұмыссыздықтан сақтандыру жүйесі жұмыссыздардың санын ұлғайтатын мемлекеттік бағдарлама болып табылады . Жұмыссыздықтан сақтандыру жұмысты жоғалтудың экономикалық зардаптарын жеңілдетіп , бір уақытта жұмыссыздардың санын ұлғайтады және жұмыссыздықтың табиғи деңгейін көтереді.

              

    Жұмыссыздықтың    екінші    себебі  –  жалақының      қатаңдығы,  яғни    оның    икемді    өзгере    алмайтандығынан.  Тепе – теңдік  еңбек  нарығының  үлгісіндегі  нақты  жалақы   сұраныс    пен    ұсынысты    теңестіруден      өзгеріп    тұрады  .  Бірақ    шын  мәнінде  жанақы    әрқашан    икемді    болмайды  .  Кейде  нақты  жалақы  тепе – теңдіктен  жоғары  деңгейде   болады . .  Жалақы  сұраныс  пен  ұсыныс  тепе – теңдігіне   сай    келетін    деңгейден    жоғары    тұрғанда  ,    нарықтағы    еңбекке  ұсыныс    оған    сұраныстан    артық    болады  .  Фирмалар    тапшы    орын    санын    барлық      талапкерлер    арасында  таратуға  мәжбүр  болады . Сондықтан ,  нақты   жалақының    қатаңдығы    жұмысқа      орналасу    ықтималдығының    көрсеткішін    төмендетеді    және      жұмыссыздық  деңгейін   жоғарылатады.

Семейде  өткен  жылмен  салыстырғанда  жұмыссыздық  деңгейі  7%-ға  төмендеген.  Сондай-ақ, жыл басынан бері 500-ден астам адам жұмысынан айрылуына байланысты жәрдемақы алған. Семейдің еңбек нарығындағы жағдай тұрақты. Қалалық жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімінің ақпаратына қарағанда, жыл басынан бері 7 мыңға жуық адам орталыққа жұмыс іздеп келген. Бүгінде олардың 66%-ы еңбекпен қамтылған. Қазір Семейде 1 023 адам ресми түрде жұмыссыз ретінде тіркелген. Биыл жыл басында қалалық әкімшілік пен жұмыс берушілер еңбек нарығындағы жағдайды тұрақтандыру мақсатында меморандумға қол қойған. Соған сәйкес, жұмыс беруші кәсіпорын немесе мекемедегі болатын қысқартулар жөніндебөлімге 2 ай бұрын хабарлауы тиіс.

Қорытынды:
Елдегі әлеуметтік тұрақтылықты қалыптастыруда жұмыссыздық деңгейін жоғарыда аталғандар арқылы төмендету жолымен жұмыспен қамту саясатын іске асыру аясында кәсіпкерлікті дамыту және бизнесті қолдау ж өніндегі бұрын қабылданған барлық бағдарламаларды ықпалдастыру қажет және бюджеттік қаражатты жұмыссыздардың және кірісі аз адамдардың көрсеткіші жоғары өңірлерге бөлу тетіктерін әзірлеу қажет болып табылады. Яғни еңбеккерлер мүддесін ескерген кәсіпкерлік қолдауын қамтитын еңбек қатынастарының түбірімен жаңа үлгісін жасау басты назарда болуы тиіс. Сонда ғана еліміздің әлеуметтік-экономикалық жағдайы одан әрі жақсара түспек.

Пайдаланылған әдебиеттер:
1. Жолдасова Г.А. «Экономика негіздерінен сабақ беру әдістемесі» Астана 2003 2. Я.Ә.Әубакіров.Б.Б.Байжуманов «Экономикалық теория» 3. Аналитическая информация о состояниирынка ценных бумаг Республмкиа Казахстан. // Рынок ценныхбумаг Казахстана. N° 1. 2006г, 4. М.В Ивошин «Инвестиция. Организация управления и финонсирования.»//Москва 1999 год// 5. Қазақстан Республикасының “Инвестиция туралы” заңы. 2003 жыл және 2005, 2006 жылдардағы енгізілген өзгертулермен


Пән: Мемлекеттік басқаруПәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь