Қазақстандық елжандылық, этносаралық келісім туралы ақпарат
Презентация қосу
Азаматтық,Қазақстандық
елжандылық,этносаралық
келісім

Орындаған: Тоқтасынова Құралай
Топ: Т-413 ЖМФ

Семей 2015 ж
Жоспар:
1. Азаматтық құқық
2. Қазақстандық елжандылық
3. Этносаралық келісім
4. Пайдаланылған әдебиеттер
Азаматтық құқық – бұл Қазақстан
Республикасындағы құқық салаларының
ішіндегі азаматтар мен заңды тұлғалар, мемлекет
және оның әкімшілік бөлінісінің күнделікті
өміріндегі қызметімен тікелей байланысты
құқық саласының бірі болып табылады.
ҚР-ның қолданыстағы құқықтық жүйесінде
азаматтық құқық – құқық салалары деп
аталатын негізгі және жетекші буындардың бірі.
Басқа да салалар секілді, азаматтық құқық
Қазақстан Республикасының Конституциясына
сүйенеді, өтйкені оның 1-ші бабы адам және
адамның өмірі, оның құқықтары мен
бостандықтары біздің мемлекетіміздің ең
жоғарғы құндылықтары ретінде жарияланған.
Республикадағы құқықтың барлық салалары
жүйесінде азаматтық құқықтың маңызы,
бірншіден, оның реттеу нысанасы болып
табылатын қатынастардың шешуші рөліне,
екіншіден, оның қолданылу аясының кеңдігіне,
үшіншіден, оның жеке адамның мүліктік және
мүліктік емес құқықтары мен мүдделерін
қорғаумен ажырамастай байланыстылығы.
Азаматтық құқық дегеніміз — азаматтық
заңдарда көрініс тапқан мүліктік және мүліктік
қатынастармен байланысы бар мүліктік емес
жеке қатынастарды реттейтін нормалар
жиынтығы. Бұл нормалар азаматтық заңнамада
көрініс тапқан.
Азаматтық құқықтың да өзіндік реттеу пәні бар.
Ол —мүліктік және мүліктік емес жеке
қатынастар. Мүліктік қатынастар дегеніміз —
заттарды, заттар мен өзге де материалдық
игіліктерге қатысты құқықтар мен міндеттерді
иелену және пайдалану жөніндегі қатынастарды
мүліктік деп түсінеді. Басқаша айтқанда,
мүліктік қатынастар —материалдық
игіліктермен(мүлік,ақша,құнды қағаз,қызмет
көрсету және т.б.) байланысты қоғамдық
қатынастар. Әдетте мүліктік қатынастар
объектісін ақшамен бағалауға болад.
Глоссарий

1. Абсолютизм- жогары окімет билігі шексіз жеке-дара бір
адамнын қолында турган мемлекеттік басқарудын турі.
2. Атеизм(грек. Atheos-қудайсыз)-социализм кезінде оқу
пәні және гылыми ілім турінде кен оріс алды, басты
мақсаты-дінді бекерге шыгару, қудайды мойындамау.
3. Апатридтер- ешбір мемлекеттін азаматы болып
саналмайтын адамдар. Олар қай елде турса, сол елдін
занына багынады, бірақ саяси қуқықтары болмайды.
4. Азаматтық қогам- адамгершілік, діни, улттық,
әлеуметтік-экономикалық, отбасы қатынастарынын және
институттарынын жиынтыгы.
5. Әмбебап партиялар- муше санын емес, сайлаушылар
санын кобейтуге тырысқан партиялар.
6. Билеуші партиялар- қолдарына мемлекеттік билік тиген,
қогам дамуынын басты багыттары мен сипатын
айқындауга мумкіндік алган партиялар.
7. Билік- 1) адамдардын іс-әрекетіне, қызметіне,
тагдырына белгілі бір адамдардын (бедел, жігер, қу қы қ,
зорлықтын) комегімен әсер ету мумкіншілігі; 2) адамдарга
саяси билік жургізу; 3) мемлекеттік органдардын жуйесі;
Отаншылдық, отан сүйгіштік, патриотизм (грек, patris - Отан) -
адамның Отанына, туған еліне, оның тіліне, салт-дәстүрі мен
мәдениетіне деген сүйіспеншілік сезімі. Көшпелі казак өркениетінде
отаншылдық ең қасиетті міндеттердің бірі саналды. Ежелгі түркі
кагандыгы кезінде тасқа жазылған Күлтегін ескерткішінде ел
билеушілерінің отаншылдық үлгісі көрініс тапкан.
«Патриотизм», «елжандылық», «ұлтжандылық», «ұлттық
патриотизм», «қазақстандық патриотизм», «патриоттық тәрбие»
ұғымдарының мәні Еліміздің алдыңғы қатарлы 50 мемлекеттердің
қатарынан көрінуі, экономикалық еркін аймаққа мүше болуға
ұмтылысы, білім беру жүйесінің Болон декларациясына сәйкес
әлемдік білім кеңістігіне кіруі біздің алдымызға үлкен маңызды
міндеттерді жүктейді. Бүгінгі жаhандану үрдісінде патриотизм
ұғымы тек мемлекеттік тұрғыда ғана емес, әлемдік деңгейде
бейбітшілік пен тыныштықты сақтау мәселесі тұрғысынан
қарастырылады. Қазақстан патриотизмі әлемдік тыныштық пен
бейбітшілікті сақтаудың негізгі бір тұғыры деп айтуға болады.
Патриоттық тәрбие берудің педагогика және психология
ғылымдарында зерттелу бағыттары Елімізді ң егемендік
алуымен байланысты «патриотизм», «ұлттық патриотизм»,
«қазақ патриотизмі» және «Қазақстандық патриотизм»
ұғымдары жаңа санатқа ие болып, қайта қолданысқа енді.
Зерттеу барысында «Патриотизм» ұғымына философиялы қ,
педагогикалық тұрғыда ғалымдардың анықтамаларын негізге
ала отырып, «елжандылық», «ұлтжандылық», «ұлтты қ
патриотизм», «қазақстандық патриотизм», «патриотты қ
тәрбие» ұғымдарының мәні бүгінгі күн тұрғысынан
зерделедік. Педагогика тарихында түрлі кезеңдерде
патриотизм, қазақ патриотизмі, советтік патриотизм,
елжандылық, ұлтжандылық, отанжандылық, қазақстандық
патриотизм т.б. ұғымдардағы айтылған тұжырымды ойлар
бұл проблеманың тамыры тереңде екендігін к өрсетеді.
Философиялық сөздікте «патриотизм (грекше patris – отан) –
адамгершілік және саяси принцип, әлеуметтік сезім, оны ң
мазмұны – Отанға сүйіспеншілік, оған адалдық, оның өткені
мен қазіргісіне деген мақтаныш, Отан мүддесін қорғау ға
құлшыныс. Патриотизм – адамның мыңдаған жылдар бойы
бекіген ең терең сезімдерінің бірі.
Этносаралық келісім

Мемлекеттік саясат пен қоғамдық қатынастардың
қалыптасқан жүйесінің негізінде әртүрлі этностар
арасында ауызбіршілікті қатынас орнап, олардың өзара
төзімділікте өмір сүруі және әр түрлі діндер арасында
сұхбаттың болуы қамтамасыз етіледі.
Қазақстанның құрамы көпэтносты әрі көпконфессиялы
болуына байланысты тәуелсіздік алған тұста сарапшылар
Қазақстанды қақтығыстық (конфликт) қаупі жоғары
аймаққа жатқызды.
Елде қазақтардың мемлекет қалыптастырушы ұлт
ретіндегі құқығын қайта қалпына келтіру қажет еді.
Сонымен бірге, ең нәзік қоғамдық құрылым діни
үдерістерді басқару құралын меңгеру қажет болды. Осы
мәселелердің бәрін Елбасымызға шешу қажет болды. Ол
көп жағдайда әдеттен тыс, шығармашыл тұрғыдан және
батыл шешімдер жасап отырды.
Көпэтносты қоғамдардың интеграциясы мен
этностық азшылықтардың құқығын қамтамасыз
етудің халықаралық тәжірибесіне Доктрина өзіндік
үлес қосты. Атап айтар болсақ, ол этностық
азшылықтардың құқықтарын қамтамасыз ету мен
қорғау саласындағы ЕҚЫҰ интеграцияланған
стандарттарына негізделіп қана қоймай,
халықаралық ұсыныстар мен стандарттар
жекелеген заңдар деңгейінде жүзеге асып қоймай,
ел дамуының стратегиялық басымдылықтарының
бірі ретінде де анықталған.
Тұтастай алғанда, этносаралық қатынастар мен
қоғамдық келісім саласындағы мемлекеттік
саясатты жүргізудің нәтижесінде этносаралық
қатынастар мен қоғамдық келісімді қамтамасыз
етудің тиімді саяси-құқықтық, институционалды-
басқарушылық үлгісі қалыптасты.
Бұл үлгіде қазақтар мәдени-тарихи өркениеттік
өзек ретінде көрінеді, ал оның негізінде біріктіруші
бастаулардың қазақы менталдық-тарихи және
мәдени-дәстүрлі іргетасы жатыр.
Пайдаланылған әдебиеттер:

1. А 31 Айбын. Энциклопедия. / Бас
ред. Б.Ө.Жақып. - Алматы: «Қазақ
энциклопедиясы», 2011. - 880 бет.
ISBN 9965-893-73-Х
Назарларыңызға рахмет!!!

Ұқсас жұмыстар
Азаматтық, Қазақстандық елжандылық, этносарлық келісім туралы ұғым
Азаматтық, қазақстандық елжандылық, этносаралық келісім
Азаматтық,
Азаматтық,елжандылық,этносарал ық келісім туралы ұғым
«Азаматтық, қазақстандық
Этносаралық келісім туралы ақпарат
Азаматтық, қазақстандық, елжандылық, этносаралық келісім тұралы туралы түсінік
Қазақстандық елжандылық туралы ақпарат
Елжандылық туралы ақпарат
Азаматтық, қазақстандық елжандылық, этносаралық келісім тұралы ұғым
Пәндер