Жүн мен қылшықты өңдеу


Бұл презентацияның бағасы: 500 теңге
Скачать: бот арқылы


Презентация қосу
Жүн мен қылшықты өңдеу

Орындаған:Камзанова Асия
Жоспар:

Жүн мен қылшық
Жүн мен қылшықтың сипаттамасы
Жүнді жинау,тазалау және тасымалдау
Жүн мен қылшық былғары мен тон өндірісіні ң өте
бағалы өнімі, себебі олар тоқыма өндірісінің негізгі
шикізаты болып табылады. Солай бола тұрса да был ғары
өндірісінде жүнді жинап алуға жөнді к өңіл б өлінбейді.
Мех және тон өндірісінде жинайтын ж үнді зауытты қ ж үн
деп атайды. Зауыттық жүннің сапасы тірі малдан қыр қып
алынған жүннен нашарлау болады. Теріде ұза қ, н әрсіз
тұрған жүн қаттылау, бос және жөнді боялмайды.
Былғары өндірісінде жүнді өзеңмен байланысын
әлсіретіп барып, механикалық жолмен жүн сыпыр ғыш
машиналарда сыпырып тастау ар қылы алады.
Бағалы жүні бар терілерді мысалы: қой, ешкі немесе
шошқа терілері, ферментативтік немесе механикалы қ
жолмен тазартады. Мех өндірісінде жо ғары ба ғалы ж үнді
қой терісінен қырқып алады.
Алынған жүнді тоқыма өндірісіне жібереді. Ж үн мен
қылшықтың сапасы мен шығымы малдың тұқымына,
жынысына, сойған кездегі салмағына және оның т ұр ған
жерінің климатына, бағу жағдайына байланысты .
Жүн мен қылшықтың сипаттамасы

Былғары зауытынан алынатын жүн шикізат түріне қарай
бөлінеді: сиыр (мүйізді ірі қараның терісінен алынған) жылқы,
қой және ешкі жүндері.
Негізінен былғары зауыттарынан сиыр жүні алынады. Бірақ ең
бағалысы қой жүні. Жағу арқылы алынған жүннің сапасы онша
жақсы болмайды, өйткені күкіртті натрий оның сапасына кері
әсер етеді, жүнді бұзады. Ешкі жүні ұзын қалдықтан және
майда түбіттен тұрады. Ол екеуі де өте бағалы шикізат.
Қылшық жүн щетка өндірісінде қолданылады.
Жүн сапасының негізгі көрсеткіштері онда ғы болатын майлы
заттардың, минералды қосындылардың, тері өзн ңі мен шелді ң шамасына
байланысты болады. Шошқа терісіні ң қылшы ғы ба ғалы қосал қы шикізат
болып табылады. Қылшықтың жүннен айырмашылығы оның ұшыны ң
сыртқы қабатының бірнеше тарамға бөлінуінде. М ұндай
қылшықтардытсурет салатын және бояйтын щетка жасау ға қолданады.
Қыста сойылған жасы жеткен шошқаның қылшығы өте ұзын, қатты,
берік және жылтыр болады, оның ішінде ар қа мен мойын қылшы ғы
бағаланады. Қылшық жүннің сапасы оны алу әдісіне байланысты. Оны
алу үшін натрий сульфиді мен ферментативті әдіс, к үлдеу, қыру ж әне
жұлу әдістері қолданылады.
Өндірісте жүнді қалыңдығы бойынша
сұрыптайды:

1 – жіңішке;
2 – жіңішкерек;
3 – қатты;
4 – қаттылау .

Ұзындығы бойынша:
1) 35 мм және одан ұзын;
2) 25 – 35 мм;
3) 10 – 25 мм .

Түріне қарай:
1)ақ;
2)сұр;
3)түрлі түсті.
Жүнді жинау,тазалау және тасымалдау

Мех өндірісінде қырқылған жүн, желдеткіш –
вентиляторлар арқылы арнаулы бункерге түседі, әртүрлі
ұзындықтағы жүннің араласып кетпеуі үшін бункер тез –
тез босатылып тұрады. Тері қалдықтарынан тазартылған
жүн сортталып, 2 – 3 рет көпсітіліп, кептірілгеннен соң,
суытып орап, салмағы 60 – 70 кг-ға жететін бума тең
жасалынады. Жүнді матаға желімдеу арқылы жасанды мех
алуға болады.
Былғары өндірісіндегі қалдық жүнді былай тазартады. Ж үн сыпыратын
машинадан өткен соң, оны шайып, кептіріп, буып те ң жасайды. К үлдеу
цехындағы жүн майлы заттар және минералды т ұздармен был ғанып т үседі.
Мұндай кезде ол тез гидролизге түсіп, б ұзылып кетпеуі үшін оны жуады.
Күлдеуден өтен жуылмаған жүнді 6 сағаттан аса са қтамау керек, ал жа ғып
сылау әдісі арқылы сыпырылған жүнді 1 са ғаттан аса са қтау ға болмайды.
Егіншілікпен айналысатын аудандарда ауыл
шаруашылығы судың негізгі ластаушы көзі
болып табылады. Су топырақтың бұзылу
өнімдерімен, тыңайтқыштармен, улы
химикаттармен, мал шаруашылық
кешендерінен шайылған сулармен ластанады.
Мал шарушылық кешендері кейбір аймақтарда
негізгі табыс көзі болып табылады. Алайда 100
мың ірі қара мал басы бар кешен қоршаған
ортаны миллион халқы бар қаламен бірдей
ластандырады.
Сылаусыз әдіспен шыққан жүн шайынды суымен бірге
барабан астындағы жинағышқа түсіп, үздіксіз суды
рециркуляциялау арқылы алынады.
Бұ л әдістің артықшылығы:зиянды химиялық
реагенттерде аз уақыт болғандықтан ж үн біршама жа қсы
сақталады, тазартылған суды қайта пайдалану ға м үмкіндік
береді.

Ұқсас жұмыстар
Жүннің стандарты. Жүннің классификациясы. Жүн талшықтары, түрлеріне мінездемелер. Қойдың, ешкі жүндерінің түрлері
Жүн талшығының құрылымы
ҚОЙДЫҢ ЖҮН ӨНІМДІЛІГІН БАҒАЛАУ ЖӘНЕ АНЫҚТАУ
Жүн шикізаты талшықтарының тауарлық қасиеттері
Жібек құртының пілләссынан өндіріліп, тоқыма мата өнеркәсібінде пайдаланылатын табиғи талшық
жібіту үрдісінің орындалуы
Екіншідүниежүзілік соғыс басталар қарсаңында Қазақстан қорғасын өндіруден
Тамақ және жеңіл өнеркәсібі
Жүн және тері, ішіктік шикізаттардың микрофлорасы. Ет және тері, ішік шикізаттары өндірістерін ветеринариялық бақылау. үрдістер. Қиды биотермиялық өңдеу
Субөнімдерді өңдеу технологиясы
Пәндер