Мелассадан лимон қышқылын алу


Бұл презентацияның бағасы: 500 теңге
Скачать: бот арқылы


Презентация қосу
Мелассадан лимон
қышқылын алу

Орындаған:Жұмагелді .Б.С

Тобы: БТ-307
Тексерген: Мирашева Г.О.
Л
Лииммоонн
Лимон бізге сонау Үндістан мен Қытай жерлерінен
Лимонекен.
келген бізге Кезінде
сонау Үндістан мен болған
экзотикалық Қытай жерлерінен
бұл жеміс
келген екен. Кезінде экзотикалық болған
қазірде елімізде орнығып, халқымыздың көңілінен бұл жеміс
қазірде
шығып елімізде
жатыр. орнығып,
Лимонның халқымыздың
пайдасы мен зиянын көңілінен
біліп
шығып
жүрейік. жатыр. Лимонның пайдасы мен зиянын біліп
жүрейік.
Лимон - жыл бойы жасыл ағаштың жемісі. Оның
Лимон - жыл бойы
құрамында жасыл ағаштың
пектин, эфир жемісі. Оның
майлары,
құрамында
биофлавоноидтар пектин,
бар. эфир
Лимон асқазандағы майлары,
қорытуға
биофлавоноидтар
көмектесетін бар. Лимон
заттардың асқазандағы
бөлінуіне әсер етіп,қорытуға
ағзаға
көмектесетін
темір мен заттардың
кальцийдің бөлінуіне
сіңіруін әсер етіп, ағзаға
жеңілдететін
темір
энзимдардымен бөледі.
кальцийдіңӨзі сіңіруін
қышқыл жеңілдететін
болғанына
энзимдардыол бөледі.
қарамастан, Өзі
асқазан суларының қышқыл болғанына
қышқылдығын
қарамастан, Әрине
төмендетеді. ол асқазан
лимон суларының
құрамындағы қышқылдығын
С дәрумені
төмендетеді. Әрине лимон құрамындағы
жайлы айтпай қоймасқа болмайды. Ол С дәрумені
жалпы
жайлы айтпай қоймасқа болмайды.
иммунды жүйені жақсартып, түрлі ауруларға Ол жалпы
иммундыболады.
тосқауыл жүйеніЛимонжақсартып, түрлі емес
ағзадан қажет ауруларға
кір-
тосқауыл болады.
қоқыстарды шығаруға Лимон ағзадан қажет
да көмектеседі. Мысалы емес кір-
ұзақ
қоқыстарды
уақыт шығаруға дақабылдасаңыз,
дәрі, антибиотик көмектеседі. Мысалы
лимонныңұзақ
уақыт дәрі,
көмегімен антибиотик
бауырыңызды улықабылдасаңыз, лимонның
заттардан тазартсаңыз
көмегімен бауырыңызды улы заттардан тазартсаңыз
болады.
болады.шырыны мен қабығы антисептикалық
Лимон
Лимон шырыны мен қабығы антисептикалық
Лимон қышқылы
Лимон
Лимон қышқылы -
қышқылы - суда
суда жақсы
жақсы
еритін
еритін түссіз
түссіз кристалдар.
кристалдар.
Ол лимонда, қарақатта,
Ол лимонда, қарақатта,
итбүлдіргенде,
итбүлдіргенде, шетен
шетен
жидегінде, қызылшада болады.
жидегінде, қызылшада болады.
Оны жеміс суларына,кәмпиттер
Оны жеміс суларына,кәмпиттер
ге,
ге, дәрі-дәрмектерге
дәрі-дәрмектерге үстеме
үстеме
ретінде
ретінде және
және тамақ
тамақ
(қайнатпа, кисель, қырыққабат 
(қайнатпа, кисель, қырыққабат 
сорпасы, балық және
сорпасы, балық және т.б.)
т.б.)
дайындағанда
дайындағанда пайдаланады.
пайдаланады.
Қанттың лимон қышқылына айналуында зең
саңырауқұлақтары, оның ішінде аспергиллус нигер негізгі роль
атқарады. Сондықтан бұл микроорганизм техникалық жолмен
қанттан лимон қышқылын алуда кеңінен қолданылады. Соңғы
кездерге дейін лимон қышқылы лимон жемісінен алынатын.
Онда 7—9%-тей лимон қышқылы болады. Едәуір мөлшерде
лимон кышқылын өндіру үшін көп мөлшерде лимон жемісі қажет
болар еді және лимон қышқылын бұлай өндіру өнеркәсіп үшін
экономикалық жағынан тиімсіз. Сондықтан да ғылым бүл
мәселені микроорганизмдерді пайдалана отырып шешу
керектігін үсынды. Лимон қышқылын алу үшін алдымен
аспергиллус нигерді қүрамында 20% қанты бар, 0,3% азот
қышқыл аммоний түзы бар қоректік ортада +30—32°-та өсіреді.
Екі тәуліктен кейін бүл ортаның бетінде саңырауқүлақ қалың
қыртыс түзіп өседі. Осы кезде оның астындағы коректік ортаны
ағызып алады да саңырауқүлақты кайнатылып суытылған сумен
жуады. Осы ыдысқа енді таза, алдын ала қайнатылған
қүрамында қоректік түздары жоқ таза қант ерітіндісін құяды.
Осы кезде саңырауқұлақ қанттан лимон қышқылын тез арада
түзе бастайды. Мүндағы ашыту үшін салынған қанттың 50—60%-
Лимон қышқылын алуға болады

Лимон
Лимон
қышқылы
қышқылы
Лимон
Лимон  қышқылын
 қышқылын алудың
алудың технологиясы.
технологиясы.
Қанттың
Қанттың лимон
лимон қышқылына
қышқылына дейін дейін тотығуы
тотығуы зеңзең
саңырауқұлақтарының,
саңырауқұлақтарының, соның соның ішінде
ішінде аспергиллус
аспергиллус
нигердің
нигердің қатысуымен
қатысуымен жүреді.
жүреді. Бұл
Бұл
микрорганизмдерді
микрорганизмдерді қанттан
қанттан техникалық
техникалық жолмен жолмен
лимон
лимон қышқылын өндіруге қолданады. Соңғы
қышқылын өндіруге қолданады. Соңғы
кездерде
кездерде лимон
лимон қышқылы
қышқылы жемістерден
жемістерден алынатын
алынатын
еді. Лимон
еді. Лимон қышқылын
қышқылын алғаш алғаш рет рет өндірістік
өндірістік
масштабта
масштабта цитрус
цитрус өнімдерінен
өнімдерінен алынған,
алынған, ол ол
алынған
алынғанлимон
лимонқышқылы
қышқылы7-9 7-9%
%-і-іғана
ғанақұрады.
құрады.
Ал
Ал елімізді лимон қышқылымен қамтамасыз ету
елімізді лимон қышқылымен қамтамасыз ету
үшін
үшін біраз
біраз мөлшерде
мөлшерде жемісті
жемісті өңдеу
өңдеу қажет
қажет болар
болар
еді.
еді.Бұл
Бұлэкономикалық
экономикалықжағынан
жағынантиімсіз.
тиімсіз.
Лимон
Лимон қышқылын
қышқылын алу алу үшін
үшін алдымен
алдымен аспергиллус
аспергиллус
нигер
нигер саңырауқұлағын
саңырауқұлағын құрамында
құрамында 20% 20% қанты
қанты бар,
бар,
0,3% азот қышқылы, аммоний тұзы
0,3% азот қышқылы, аммоний тұзы бар қоректікбар қоректік
ортада
ортада –– 30-32°-та
30-32°-та өсіреді.
өсіреді. Екі
Екі тәуліктен
тәуліктен соңсоң бұл
бұл
ортаның
ортаның бетінде
бетінде саңырауқұлақ
саңырауқұлақ қалың
қалың қыртыс
қыртыс түзе
түзе
өседі.
өседі. Осы
Осы кезде
кезде оның
оның астындағы
астындағы қоректік
қоректік ортаны
ортаны
ағызып
ағызып алады
алады да,да, саңырауқұлақты
саңырауқұлақты қайнатып,
қайнатып,
суытылған
суытылған сумен тазалап жуады. Бұл ыдысқа таза,
сумен тазалап жуады. Бұл ыдысқа таза,
алдын
алдын ала
ала қайнатылған,
қайнатылған, құрамында
құрамында басқа
басқа қоректік
қоректік
Лимон
Лимон қышқылы
қышқылы өндірісін
өндірісін үлкен
үлкен
масштабта
масштабта өндіру
өндіру мүмкіндігі
мүмкіндігі
микробиологиялық
микробиологиялық синтездеу
синтездеу
жолымен
жолымен әр әр түрлі
түрлі көміртегінен
көміртегінен
көбінесе
көбінесе көмірсу
көмірсу мен
мен
көмірсутегінен
көмірсутегінен алады.
алады. ЛимонЛимон
қышқылының
қышқылының микроорганизм
микроорганизм ––
продуценті
продуценті болып
болып
микроскопиялық
микроскопиялық саңырауқұлақ
саңырауқұлақ
(Аspеrgillус
(Аspеrgillус nigеr),
nigеr), ашытқы
ашытқы
(Кандида
(Кандида липолитика,
липолитика, Кандида
Кандида
гулермонд),
гулермонд), бактерия
бактерия
(Корнебактерия,
(Корнебактерия, Артобактерия)
Артобактерия)
саналады.Кеңес
саналады.Кеңес Одағы
Одағы кезінде
кезінде
лимон
лимон қышқылын
қышқылын
микробиологиялық
микробиологиялық
синтездеумен
синтездеумен Аспергиллус
Аспергиллус
нигер
нигер микроскоптық
микроскоптық
саңырауқұлағын
саңырауқұлағын мелассалы
мелассалы
қоректік
қоректік ортада
ортада өсіріп
өсіріп алған.
алған.
Лимон қышқылы өндірісінің
микробиологиялық синтез
технологиясының негізгі сатылары:
1. егіс материалын алу;
2. ферментация процесіне мелассалы
шикізаты дайындау;
3.ауаны залалсыздау және дайындау;
4.ферментация;
5.мицелия – продуцентінің
биомассасын бөлу;
Мелассадан лимон қышқылын алу

Меласса стандартты емес шикізат,
Меласса стандартты емес шикізат,
сондықтан оның жарамдылығы лабораторияда
сондықтан оның жарамдылығы лабораторияда
лимон қышқылының шығымымен бақылау
лимон қышқылының шығымымен бақылау
жасап ферментация процесінде
жасап ферментация процесінде
тексеріледі.Меласса сапасының жақсы
тексеріледі.Меласса сапасының жақсы
жарамды екенін 46 % қант құрайтын орта
жарамды екенін 46 % қант құрайтын орта
санайды. Меласса сапасын бақылауда
санайды. Меласса сапасын бақылауда
ферментация процесінде (беттік культивирлеу
ферментация процесінде (беттік культивирлеу
әдісінде) 1,25 кг/(м2··тәу.) немесе (түптік
әдісінде) 1,25 кг/(м2··тәу.) немесе (түптік
культивирлеу әдісінде) 12 кг/( м3·тәу.) болса
культивирлеу әдісінде) 12 кг/( м3·тәу.) болса
онда өндіріске жарамды деп санауға болады.
онда өндіріске жарамды деп санауға болады.
Қызылшалы мелассада 80% құрғақ зат және
Қызылшалы мелассада 80% құрғақ зат және
20%су болады. Құрғақ заттар сахарозаның
20%су болады. Құрғақ заттар сахарозаның
60% құрайды, азотсыз органикалық заттар
60% құрайды, азотсыз органикалық заттар
16,7%, азотты заттар 14,8% және күлдер 8,5%
16,7%, азотты заттар 14,8% және күлдер 8,5%
құрайды.
құрайды.
Мелассада сахароза қызылша құрамына және
Мелассада сахароза қызылша құрамына және
массасы шамамен 48-62% аралықта ауытқиды.
Назарларыңызға
рахмет

Ұқсас жұмыстар
Мелассадан лимон қышқылын алу туралы ақпарат
Лимон қышқылын алу
ЛИМОН ҚЫШҚЫЛЫН АЛУДЫҢ ТЕРЕҢДІК
Лимон қышқылын алудың тереңдік әдiсі
Лимон қышқылы
Қышқылдар Сірке қышқылы
Микроорганизмдер— органикалық қышқыл өндірушілер
ОКСИҚЫШҚЫЛДАР
ҚАНТ ӨНДІРІСІ
Жетілмеген саңырауқұлақ
Пәндер