Табиғи ресурстардың классификациясы
Презентация қосу
Тақырыбы: Табиғи ресурстардың
классификациясы. Кейбір қоршаған ортаны
ластаушы заттардың тірі организмдерге әсері.

ОРЫНДАҒАН: ҚАЛДЫБАЕВ ЕРЖАН ИЯ-511
ТАБИҒИ РЕСУРСТАРДЫҢ
КЛАССИФИКАЦИЯСЫ.
Табиғи ресурстар (табиғи ресурстар) - табиғат элементтері, жалпы б өлігі б ұл
табиғи жағдайлары мен қоршаған ортаға аса маңызды құрамдас комбинациясы
пайдаланылған (немесе пайдаланылуы м үмкін) өнімді дамыту берілген де ңгей
үшін қоғам мен жұртшылықтың әр түрлі қажеттіліктерін қанағаттандыру үшін
күштер өндіру.
Табиғи ресурстар процесінде, табиғат негізгі объектісі болып табылады олар
пайдаланылады және одан әрі өңдеу. негізгі түрлері табиғи ресурстар - к үн
энергиясы, жылу intraterrestrial, су, жер ж әне минералды қ ресурстар - е ңбек
құралдары болып табылады. Өсімдік ресурстары, жануарлар әлем, су, жабайы
өсімдіктер - тауар болып табылады.
арқасында үлкен пайдаланылған табиғи заттарды ң көлемі мен энергия м әселесіне
адам қауіпсіздік жаһандық табиғи ресурстар болып табылады. Қарай таби ғи
ресурстардың сарқылуы ұтымды және кешенді болуы тиіс болдырмау таби ғи
ресурстарды пайдалану, шикізаттың жаңа к өздерін іздеу, отын ж әне энергия.
табиғи ресурстарды жіктеу бойынша жиынтық бөлу жатады функционалды қ
мүмкіндіктері топқа субъектілері объектілері және табиғи ортаны ң құбылыстары
елеулі белгілері. Табиғи ресурстарды тегі, сондай-а қ оларды ң ескере отырып
үлкен экономикалық маңызы, табиғи келесі жіктеуді әзірледі ресурстары.
1. Табиғи (генетикалық) Жіктеу - табиғи топтардың табиғи ресурстарды жіктеу: минералдар
(пайдалы қазбалар), су (топырақ қоса алғанда) жер, өсімдік, (Орман қоса алғанда),
жануарлар дүниесiн, климат, табиғи энергия ресурстары процестер (және т.б. күн
радиациясының, Жердің ішкі жылуы, жел,). Жиі флора мен фаунаның ресурстары
биологиялық тұжырымдамасын біріктіріледі ресурстары.
2. Қоршаған ортаны жіктелуі табиғи ресурстарды сарқылуы және жаңартылатын қорларын
белгілері негізделген ресурстары. Ескере табиғи пайдалануды ескере отырып, акцияларының
мерзімі сарқылуы ресурстар және олардың ықтимал экономикалық алу көлемі.
Оқшауланған жер ресурстары:
сарқылмас - пайдалану онда адам қазір немесе көрінетін stockouts әкеп соқпайтын жақын
болашақта (күн энергиясы, жылу intraterrestrial, су, ауа);
жаңартылмайтын аударды - үздіксіз пайдалану, онда деңгейге дейін төмендету мүмкін одан
әрі жұмыс олар, ал пайдасыз болып (мысалы, уақыт тұтыну шамалас уақыт өзін жөндеуге
алмай, Минералдық ресурстар);
жаңартылатын аударды - өсіру арқылы (қалпына келтіру мүмкіндігін көрсетеді ресурстар
немесе басқа да табиғи цикл) осы, мысалы, флора, фауна, су ресурстары, топ ұзарту өте баяу
қарқынмен ресурстарды бөлу (Құнарлы жер, жоғары сапалы ағаш орман ресурстары).
3. Кезде табиғи Шоппинг ресурстар әлеуетін тұрғысынан әр т үрлі топ қа жіктеледі экономикалы қ
пайдалану:
Техникалық мүмкіндіктері - Осы пайдаланылатын жылжымайтын: Операциялы қ таби ғи ресурстарды
бөлу өндіргіш күштерді дамыту деңгейі; әлеуетті - теориялық негізінде құрыл ған д әл орнату үшін
есептеулер және алдын ала жұмыстар мен қосымша қамтиды Сондай-а қ, коммерциялы қ қол жетімді
резервтері ағымдағы уақытта мүмкін емес бөлігі техникалық м үмкіндіктерін ме ңгеру;
Экономикалық маңызды және қажетсіз істермен ресурстарды ажырата ауыстыру техникалы қ-
экономикалық негіздемесін. Мысалға, бірыңғай отын-энергетикалы қ ресурстарды қамтиды (олар
ауыстырылуы мүмкін басқа энергия көздері). Таптырмас ресурстар атмосфералы қ тиесілі ж әне т.б. ауа,
тұщы су,
Экономикалық даму негізгі рөлі таби ғи ресурстарды ба қылау д әрежесін ат қарады: топыра қ құрылымы,
саны және пайдалы қазбалар, орман қоры мен оның жылды қ өсу құрылымы, т.б. .. Қо ғамда ғы ерекше
рөлін табиғи ресурстарды арасында минералдар атқарады, ж әне таби ғи ресурстарды ң болуы д әрежесі
экономикалық деңгейін көрсетеді мемлекет. Геологиялық білім минералды қ байланысты Ресурстар
мынадай санаттарға бөлінеді: A - барланған қоры ж әне , барынша егжей-тегжейлі пайда шекарасы
зерттеп, бұл қолданысқа берілуі мүмкін. , -zapasy Барлан ған ж әне егжей-тегжейлі зерттеген на қты
салыстырудың жоқ, пайда негізгі шарттарының сәйкестендіру қамтамасыз кен ке ңістіктік орналасуы. С1
- акциялар, және зерттелген егжей-тегжейлі отырып, пайда жалпы жа ғдайында т үсіндіруге ұсыну. C2 -
бір сот алдын ала оқып және қаралып барланған қоры, және үлгілері.
Сонымен қатар:
· Экономикалық мәні Минералдар балансы бөлінеді, пайдалануға жарамды болып табылады Қазіргі уа қытта, ж әне
баланстан тыс операциялар салдарынан орынсыз болды т өмен қоректік, жо ғары тере ңдігі, ерекшеліктері орталар соавт.,
бірақ болашақта дамыған болуы мүмкін.
· Табиғи сыныптамалар арасында оларды ң экономикалы қ ма ңызын ж әне экономикалы қ р өлі к өрсететін ресурстар, әсіресе
Жіктеу жиі үй бағыты мен түрі қолданылады пайдаланы ңыз. о ған ресурстарды б өлу үшін негізгі критерий - оларды ң
сілтеме материалдық өндіріс немесе өндірістік емес салада. Туралы Б ұл функция таби ғи ресурстар өндірістік ж әне
ресурстарды бөлінеді Ауыл шаруашылығы өндірісі.
O Өнеркәсіптік Ресурс тобы өндірістік коммерциялық пайдаланылатын таби ғи шикізаттан барлы қ т үрлерін қамтиды.
Арқасында өнеркәсіптік өндіріс сипатта ғы таби ғи түрлерін әртараптандырыл ған т өмендегідей ресурстар, саралап
жіктеледі:
§ Энергетика, онда Қазіргі уақытта пайдаланылатын ресурстарды ң т үрлерін қамтиды энергиясын өндіру:
§ қазба отын (Мұнай, газ, көмір, битумды қ Shales ж әне т.б.).
§ гидроэнергетикалық (энергия өзен, су, тыныс алу энергетика, ж әне т.б.);
§ биоэнергия (отын ағаш, ауыл шаруашылы ғы қалды қтарынан биогаз.);
§ ядролық энергия көздері (уран және радиоактивті элементтер).
§ Non-энергетикалық ресурстар әр түрлі салаларда немесе тартыл ған шикізатпен білдіретін оны ң техникалы қ
ерекшеліктеріне сәйкес өндірістік:
§ минералдар емес топ caustobiolites (кен ж әне металл емес) тиесілі;
§ Үшін пайдаланылатын су өнерк әсіп өндірісі;
§ Индустриялық орналасқан жер нысандары мен инфра құрылымдарды ң;
§ өнеркәсіптік орман ресурстары құндылы қтар
Кейбір қоршаған ортаны ластаушы заттардың тірі
организмдерге әсері.  
Адам денсаулығының төмендеп, ауруға шалдығуыны ң ағзаны ң ортаға толы қ биімделе аомауы,
қолайсыз әсерлерге берген теріс жауабы ретінде қарастыру керек. Д үниеж үзілік денсаулы қ са қтау
ұйымының анықтамасы бойынша, денсаулық дегеніміз – б ұл тек ауруды ң болмауы емсе, ол толы қ
физикалық, психалогиялық және әлеуметтік қолайлылы қ.
Ғалымдардың есептеулері бойынша дамдарды ң дансаулы қ жа ғдайы 50-52% өмір с үру салтына, 20-
25% тұқым қуалау факторларына, 18-20% қорша ған орта жағдайларына, ал 7-12% ғана денсаулы қ
сақтау саласының деңгейіне байланысты болады. Антропогенді факторлар б ұрын болма ған, жана
техногенді ауруларды туғызады.
Адам денсаулығына зиянды әсер ететін факторларды ң ішінде әр-т үрлі ластаушы заттар бірінші орын
алады. Адамның іс әрекеті нәтижесіде биосфераға, о ған т ән емес 4 млн-нан астам заттар
шығарылған. Сонымен қатар жыл сайын қоршаған ортаға мы ңда ған жа ңа заттар шы ғарылады.
Олардың көпшілігі ксенобитиктер, яғни адаммен бас қа тірі а ғзалар үшін б өтен заттар.
Аурулардың көбеюі сонымен қатар табиғи ортаның әр-түрлі трансформацияларымен, оны ң толы қ
бұзылуы, өнеркәсіптік кешендерге, бір типті т ұр ғын жерлерге ж әне т.б. я ғни « үшінші таби ғат қа»
айналуына байланысты. Денсаулықа әлеуметтік ж әне экономикалы қ жа ғдайларды ң әсері артып
отыр. Табиғи және физико-химиялық т ұрғыдан ал ғанда таза орта болса да, қолайсыз әлеуметтік
экономикалық жағдай ауру мен өлімнің артуына әкелетіні ң өмір көрсетіп отыр. Әлеуметтік
экономикалық жағдайдың нашарлаулы адамның психологиялы қ к үйі мен стрестік құбылыстар
арқылы әсер етеді.
Ауру мен өлімнің қоршаған орта жағдайларына т әуелділігі жекелеген
мемлекеттер мен аймақтар мысалынан к өрінеді.
Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының мәліметтері бойынша жыл сайын
дүниежүзінде шамамен 500 мың адам пестициттермен уланады ж әне оны ң 5
мыңы өліммен аяқталады. Мұндай құбылыстар әдетте үшінші әлем елдерінде
жиі кездеседі. АҚШ-пен салыстырғанда бұл елдерде улану 13 есе арты қ.
Американ ғалымдарының мәліметтері бойынша барлы қ қатерлі ісік
ауруларының 90% қоршаған ортаның қолайсыз әсеріне байланысты. ФРГ-де
соңғы 10 жылда қатерлі ісікпен ауратын үлесі ер кісілерде 15-тен 23% дейін, ал
әйелдерде 17-ден 25% дейін артқан. Аурулар индустириалды ж әне ластан ған
аудандарда жиі кездеседі.
Балалардың жалпы ауруларына әсер ететін к үшті фактор к өміртегі тоты ғы мен
шу болып табылады.Ғалымдардың мәліметтері бойынша СО-ны ң м өлшері 6,5-
тен 12 ЗЖЖК-ге көтерілуі балалардың ауруларыны ң екі есе, ал акустикалы қ
қолайсыздықтың 8-ден 20% артуы 1,4 есе артуына әкеледі.

Ұқсас жұмыстар
Табиғи қорлар
Өндіріс шығындарының классификациясы
Ресурстардың жіктелуі туралы
ӨНДІРІС ОРЫНДАРЫНЫҢ ЭКОНОМИКАЛЫҚ РЕСУРСТАРЫ
Пайдалы қазба кен денелерін контурлау
Ресурстардың жіктелуі
Сарқылатын ресурстар
Биологиялық мониторинг
Сақтандырудың классификациясы
Бейбіт және соғыс уақыттағы төтенше жағдайлар Техногенді сипатты төтенше жағдайлар, олардың түрлері және классификациясы
Пәндер