Сайтқа презентация қосу

В и рус т а рд ы ң о р г а н из м ге е нуі , т а ра л уы , о р н а л а суы . И нф е к ци я т ү рл е рі ж ә не ол а р ғ а с и пат т а ма 2 ) И м м у н и т е т т і ң м е х а н и з м д е р і . И м м у н и т е т т і ң г ум о р а л ь д ы қ , к л е т к а л ы қ , ж а л п ы ф и з и о л о г и я л ы қ фа к то рла р ы ( те м п ер атур а , го рм о н д а р , ин г и б и то рл а р , и нт е р ф е р о нд а р )

Қ АЗ А Қ С ТА Н Р Е С П У БЛ И К АС Ы Б І Л І М Ж Ә Н Е Ғ Ы Л Ы М М И Н И С Т РЛ І Г І С Е М Е Й Қ А Л АС Ы Н Ы Ң Ш Ә К Ә Р І М АТ Ы Н Д А Ғ Ы М Е М Л Е К Е Т Т І К УНИВЕРСИТЕТІ

БӨ Ж
ТА Қ Ы Р Ы Б Ы : 1 ) В и рус т а рд ы ң о р г а н из м ге е нуі , т а ра л уы , о р н а л а суы . И нф е к ци я т ү рл е рі ж ә не ол а р ғ а с и пат т а ма 2 ) И м м у н и т е т т і ң м е х а н и з м д е р і . И м м у н и т е т т і ң г ум о р а л ь д ы қ , к л е т к а л ы қ , ж а л п ы ф и з и о л о г и я л ы қ фа к то рла р ы ( те м п ер атур а , го рм о н д а р , ин г и б и то рл а р , и нт е р ф е р о нд а р )

О р ы н д а ғ а н : Ас ы л м е р ге н Г ВМ-301 Те кс е р ге н : О ма р бе ко в Е . О .

Семей, 2015ж

Жоспар:
I. Кіріспе II. Негізгі бөлім Вирустарды зерттеу жұмыстары 1. Вирустардың организмге енуі, таралуы, орналасуы 2. Инфекция түрлері және оларға сипаттама 3. Иммунитет және иммунитеттің механизмі 4. Иммунитеттің факторлары III. Қорытынды IV. Пайдаланған әдебиеттер

Вирустар
1. “Virus” латын сөзінен аударғанда “у” деген мағынаны білдіреді. 2. Бұл сөзді алғаш рет темекі теңбілі зиянкесін зерттеген орыс ғалымы Д.И.Ивановский 1892 жылы қолданады. 3. Вирустар тек тірі жасушаларда ғана өніп-өсіп тіршілік етеді. 4. Қазіргі кезде жылы қанды омыртқалыларды уландыратын 500-дей және өсімдіктерді уландыратын 300ден астам вирустар белгілі.

Вирустарды зерттеу жұмыстары
р/с 1. 2. 3. 4. Зерттеу жылдары 1892 жыл 1897 жыл 1898 жыл 1898 жылы Зерттеген ғалыдар Д.И.Ивановский (орыс ғалымы) Ф.Леффлер (неміс ғалымы) М.Бейерник (голландия ғалымы) Н.Ф.Гамалея (орыс микробиологы) Ф.Туорт (ағылшын) Ф.д Эрелль (канадалық бактериолог) У.Стенли (американдық ғалымы) Зерттеу салалары Темекі теңбілі ауруын тудыратын - вирустар Ірі қара малда ящур ауруының себепкері вирустар Осы тәжірибелерді қорытындылады “сүзілетін вирустар” Топалаңды қоздыратын бактерияларды ерітіп жіберетін бактериофаг Бактериофагтарды зерттеді Іш сүзегін ерітіп жіберетін бактериофаг

5. 6.

1915 жылы 1917 жылы

7.

1935 жылы

Темекі теңбілі вирустары шоғырланған кристалдар

Жануар вирусының құ рылысы

Темекі теңбілі вирусының мозаикасы

Темекі теңбілі вирусының пішініұзынша цилиндр тәрізді болып келеді. Капсомерлерден тұратын нәруызды қабықшасының астында

Вирустардың жасушағ а енуі жә не онда кө беюі.

Вирусты ң таралу жолдары:

 қан арқылы;  нерв жүйелері арқылы ; Жыныс мүшелері арқылы  лимфа тамырларымен тарайды.

 Образец текста
 Второй уровень
 Третий уровень
 Четвертый уровень
 Пятый уровень

Таралуы

Вирус тудыратын аурулар.
Вирус ағзаның жасушаларына еніп, тіршілігін бұзады, ауру тудырады. Олар:

Тұмау Аусыл
Құтыру

Палеомелит

Шешек
Қызылша ИТИС

Сары ауру

Вирустық патогенездің «қожайындық»

кезеңі

А д а м о р г а н и з м і н д е г і м и к р о б т а р м е н в и р ус т а р

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Корь Герпес Грипп (Тұ мау) Полиомиелит СПИД Гепатит Краснуха (Қ ызылша) 8. Менингит 9. Оспа 10. Энцефалит 11. Свинка

Иммунитет – ағзаның ауру қоздырғыштарын қабылдамайтын қасиеті. Ағазынң өз тұтастығын және биологиялық даралығын қорғайтын жасуша – иммундық жасуша деп аталады. Ауру тудыратын ұсақ ағзаларды қармап, тіршілігін жою арқылы иммундық жасуша ағзаны қауіпті жұқпадан сақтандырады.

Имунитет қызметі

Вирусқа қарсы иммунитеттің негізгі қызметі – организмге енген вирустарды тауып алу және организмді сол вирустан, олардың антигендерінен және вирус зақымданған жасушалардан тазарту.

Иммунитет механизмі

Вируст арға қарсы мал және адам организмінде арнайы қорғаныс механизмдері пайда болады. Осы қорғану қызметі организмнің иммунологиялық жүйе сінің және иммунитетке жауапты жасушаларының арқасында іске асады. Сонымен бірге, организмде арнайы еме с қорғаныс факторлары да бар (ингибиторлар, интерферон, комплемент т.б.). Олар да вирустың көбеюі мен организмге т аралуына кедергі жасайды. Бұл факторлар арнайы механизмдерден бұрын іске асады.

Қорғаныс механизмі

Иммунитеттің арнайы факторлары

Организмнің арнайы емес қорғаныс факторлары

Гуморальдік Жасушалық

Гуморальдік Жасушалық

Иммунитеттің арнайы факторлары
гуморальдік факторлары

вирусқа қарсы гуморальдік факторлар В-лимфоциттерге тығыз байланысты. В-лимфоциттер өзгере келіп плазматикалық жасушаларға айналады, ал ол жасушалар вирусқа қарсы антиденелерді бөліп шығарады. Адам мен жануарлар қан сарысуында болатын арнайы антиденелер – иммунитеттің гуморальді факторы арқылы болуының көрсеткіші болып табылады. Сонымен бірге, көптеген вирустарға қарсы жергілікті иммунитет болады. Мысалы, тұмау ауруында, парагриппте және басқа тыныс жолдарының кілегейлі қабықшасының иммунитетіне байланысты болады, ал ішек ауруларында – ішектің кілегейлі қабықшасының иммунитетіне байланысты болады. Мұндай жағдайларда иммунитет ұзаққа созылмайды. Вирустардың көпшілігі антигендер болып табылады, сондықтан олар организмде өздеріне сәйкес иммунологиялық өзгерістер тұғызады, соның нәтижесінде антиденелер – арнайы иммуноглобулиндер пайда болады. Жасушада иммуноглобулиндер ДНҚ – РНҚ әсерінен пайда болады. Осы жағдайда іске асыру үшін арнайы антигеннің әсері бар, демек, антиген организмге енген соң макрофагтардың әсеріне түседі де иммуногендік түрге енеді, содан соң макрофагтар мен Т-лимфоциттер В-лимфоциттерге хабар береді, ал В-лимфоциттер плазматикалық жасушаға айналады да вирусқа қарсы тән иммуноглобулиндерді бөле бастайды. Организмде табиғи ауырған кезеде немесе еккен кезде алдымен иммуноглобулиндердің М – класы пайда болады, оларды «алғашқы» антиденелерге жатқызады. Содан соң иммуноглобулиндердің А класы пайда болады. Оларды кілегейлі қабықшаның В-лимфоциттері бөледі. Бұл антиденелер вирустарды тыныс жолдарының кілегейлі қабықшаларында жояды және жергілікті иммунитет тұғызады. Соңынан антиденелердің G – класы пайда болады. Олар вирусқа қарсы гуморалді жолы арқылы болатын арнайы иммунитеттің көрсеткіші болып табылады.

жасушалық факторлары

вирусқа қарсы иммунитеттің жасушалық факторлары Т-лимфоциттерге, макрофагтарға байланысты болады. Тлимфоцит жасушаға жабысқан немесе цитоплазма мембранасына енген вирус ақуыздарын таниды. Вирустардың организмге енуінің арқасында Т-лимфоциттердің өзгеруі басталады. Т-лимфоциттер бөліп шығаратын интерлейкин-2 арқылы Т-киллердің көбеюіне әсер етеді, ал Т-киллерлер арнайы рецепторлар арқылы вирус зақымдаған жасушаларды тауып, оларды өлтіреді. Сонымен қатар, лимфа түйіндегі макрофагтар вирусты тауып алып, оларды «қорытады», ол үшін лизосомальдік ферменттер қолданылады. Осындай қорытылған иммунологиялық түрде вирус антигендерін Т-, Влимфоцитке ұсынады. Демек, макрофагтар антигендердің түрін, санын белгілейді, содан соң оларды Т-, В-лимфоциттер танып алады. Бірақ, кейбір вирустар макрофагтың ферменттеріне төзеді де, макрофагтың ішінде өсіп көбейе береді.

Организмнің арнайы емес қорғаныс факторлары
гуморальдік факторлары
ингибиторлар жатады, оның ішінде: α-ингибиторлар – біркелкі тұрақты мукопротеидтер, вирустардың қан түйіршектерін біріктіретін қасиетін жояды; β-ингибиторлар - температураға шыдамайтын липопротеидтер, көп вирустарды жоятын қасиеті бар (тұмау вирусын, арбовирустарды); γ- жоғары температураға шыдайтын гликопротеидтер, 100º С сақталады. Тұмау вирусынан сақтандырады. Комплемент – антиген-антидене комплексі иммуноглобулиннің Fcфрагментімен комплементтің белгілі компоненттеріне косылып комплекс құрады. Ол комплекс фагоцитоз, иммунологиялық жабысу процестерін күшейтеді. Комплемент антиденелермен бірігіп кейбір вирустарды, вирус енген жасушаны ерітеді.Пропердин - комплементтің қызметін фагоцитозды күшейтеді, жасушаны ерітеді.

Жасушалық арнайы емес қорғаныс факторлары

осындай негізгі факторлардың бірі – вирус енген жасушаның интерферон бөліп шығаруы. Интерферон вирусқа қарсы арналған агент емес, ол тек жасушада вирусқа қарсы жағдай жасауға көмектеседі. Негізінде, барлық вирустар интерферон пайда болуына әсер етеді. Интерферон фагоцитозды күшейтеді, жасушаның өсіп көбеюін, яғни бөлінуін тежейді. Осы қасиеті қатерлі ісіктердің жасушалырының өсірмеу үшін қолданылады.

Пайдаланған әдебиеттер: 1. Жалпы вирусология. Ш. Мырзабекова, Алматы, 1994 (176 бет) 2. Жалпы және жеке вирусология. А.Ә.Стамқұлова, К.Құдайбергенұлы, Б.А.Рамазанова, Алматы,2010, (380б) 3. Л.Б.Борисов. Медицинская микробиология, вирусология, иммунология, Москва, 2005. (736б). 4. Интернет желісі


Пән: МедицинаПәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь