Тараны унификаттау және стандарттау
Презентация қосу
Тараны унификаттау
және стандарттау
Тараны унификациялаудың
мәні
Тараны унификациялаудың мәні тараның алуан түрлерін,
өлшемдерін және формаларын айқандау және оларды
белгілі санды типтік өлшемдерге келтіру және сол типтік
өлшемдерді тауар топтары үшін бекіту процесімен
сипатталады.
Тараның өлшемдері және габариттерінің оңтайлы
шешімдерін табу қажет, сонда тиеу-түсіру жұмыстарын
жүргізу, өнімдерді сақтау және тасымалдау жағдайлары
жеңілдейтін болады.
Тараның өлшемдері мен габариттерің белгілі мөлшерде
бекіту тасымалдау құралдарының габариттерін
унификациялауға, арнайы механикаландырылған тиеу
машиналарын таңдап алуға мүмкіндік береді. Нәтижесінде
кәсіпорының жұмысы едәуір жеңілдейтын болады.
Тараның өлшемдері
Тараның өлшемдері мен габариттерің белгілі м өлшерде бекіту
тасымалдау құралдарының габариттерін унификациялау ға,
арнайы механикаландырылған тиеу машиналарын та ңдап алу ға
мүмкіндік береді. Нәтижесінде кәсіпорыны ң ж ұмысы ед әуір
жеңілдейтын болады.
Бұндай оңтайлы өлшемдер болып 600x400 мм саналады.
Осыған байланысты тара кіші габаритті ж әне үлкен габаритты
деп бөлінеді. Егер тараның өлшемдері 600x400 мм ішінде
болатын болса, ол кіші габаритті деп саналады, егер б ұл
өлшемдерден артса – үлкен габаритті.
ГОСТ 21140-88 «Тара. Система размеров» стандартына с әйкес
тара өлшемдерінің бірыңғай жүйесі поддондарды ң номинал
өлшемдерін 1200x1000 и 1200x800 мм ескере отырып құрылады.
ТА
РА
Н Тараны стандарттаудың маңызы зор болып
табылады. Стандарттау тараның
Ы матеиалдары, конситукторлық
СТ ерекшеліктері, өлшемдері, формасы және
салмағы жағынан оңтайлы типтерін
АН тағайындауды қарастырады.
Стандарттаудың негізгі міндеті тараға,
ДА оны қабылдау, маркалау, тасымалдау және
РТ сақтау ережелеріне қойылатын жалпы
техникалық талаптарды бекіту болып
ТА табылады.
У
Стандарттаудың негізгі
мақсаттары:

Стандарттаудың негізгі мақсаттары:
1) өнімдедің алуан түрлері үшін қаптамаларды дұрыс та ңдау ж әне
жобалауға мүмкіндік беретін нормативтік құжаттар кешенін зерттеп
дайындау;
2) тараны оның айналымдағы барлық звеноларымен: тасымалдау
тарасын механикаландыру және автоматтандыру құралдарыны ң
бірыңғайлығы, кондейнерге салу мүмкіндігі, т ұтынушылы қ тараны ң
технологиялылығы және өзара алмасушылы ғы, топты қ тара ға
рационалды салу мүмкіндігіне байланысты ке ңінен унификациялау;
3) нормативтік және техникалық жағынан қаптаманың жо ғары
сапасын қамтамасыз ету, қаптама материалдарыны ң біртекті
топтары үшін және нақты материал т үрінен жасал ған тараны ң
сапа көрсеткіштерінің бірыңғайлығы;
4) құжаттарды, қаптаманы халықаралық стандарттар ж үйесімен
нормалануын қамтамасыз ету.
Тара және қаптаманың
классификациялық сипаттары

Тара тауарларды салу үшін
арналған бұйымдардың
кең номенклатурасымен
айқандалады. Оны
көптеген сипаттары және
қасиеттері бойынша
классифицикациялауға
болады.
Тараның жіктелуі
1– тауарлық айналымағы функциялары бойынша;
2– қайта пайдалану дәрежесі бойынша;
3– иелену түрі бойынша;
4– арналуы бойынша;
5– жасап шығару тәсілі бойынша;
6– конструкциялық ерекшеліктері бойынша;
7– беріктігі бойынша;
8– сыртқы факторларға қарсы т ұруы бойынша;
9– жасалған материалы бойынша;
10- тараның түрі бойынша;
11– шығару технологиясы бойынша.
Тараның түрлері

тасымалдауға
арналған жабдық-тара

тұтынушылық
Тасымалдауға арналған тара

Тасымалдауға арналған тара
тауарларды тасымалдау және
сақтау үшін қолданылады.
Бүндай тара қорап, жәшік,
контейнер және т.с. түрде
кездеседі.
Тұтынушылық тара
Тұтынушылық тара тұтынушыға тауармен
бірге түседі (флакондар, бөтелкелер, банкалар,
тубалар, стакандар, пакеттер және т.с.). Оны ң
бағасы тауардың бағасына кіргізіледі және оны
сатып алушы төлейді. Тұтынушылық тараға
қатаң талаптар қойылады, ол сатып алушының
назарына ие болуы керек. Шығарушы туралы,
тауардың көлемі, тұтынушыға қажетті
қасиеттері және оны пайдалану ережелері
бойынша ақпарат білдіруі керек. Өнімге жарнама
бола алуы керек.
Жабдық-тара
Тара-жабдық тауарды салу,
тасымалдау, уақытша сақтау
және оның көмегімен тауарды
сатуға арналған бұйым болып
табылады (мысалы, сату
автоматтары).
Қайта пайдаланы дәрежесі бойынша тара бір рет қана
қолданылатын, қайтарылатын және көп мәрте
қолданылатын деп бөлінеді.Тара көбінесе бір рет қана
қолданылады. Қайтарылатын деп қолдануда болған
және қайта қолдануға келетін тараны атады. Көп
мәрте қолданылатын тара тауарларды жеткізу үшін
көп мәрте қолдануға келеді, сондықтан ол міндетті
түрде жеткізушіге қайтарылуы керек. Иелену түрі
бойынша жалпы қолданылатын (жеке кәсіпорынның
мүлкі болып табылмайтын) және инвентарлық (көп
мәрте қолданылатын, жеке кәсіпорынның мүлкі
болып табылатын сондықтан жеткізушіге
қайтарылатын тара) тара кездеседі..
Арналуы бойынша тара әмбебаб (универсал) және арнаулы деп
бөлінеді. Әмбебаб тара әр түрлі тауарларды салу үшін қолданылады,
ал арнаулы – тек қана бір білгілі тауар үшін қолданылады.Жасап
шығару тәсілі бойынша тара бондарлық (бондарная), желімделген
(клееная), штампталған (штампованная), құйылған (литая),
пісірілген (сварная) деп бөлінеді. Конструкциялық ерекшеліктері
бойынша тараны шашылмайтын, шашылатын, жиналатын,
шашылып жиналатын, жабық, ашық және штабелденетін тара
деп бөледі.Шашылмайтын тара шашып тастауға келмейтін
қозғалмайтын бөлшектерден тұрады.Шашылатын тараның
конструкциясы оны жеке бөлшектері бойынша шашып тастауға
және элементтерін бір-біріне қосып қайта жинауға мүмкіндік
береді. Жиналатын тараның конструкциясы оны жинауға және
содан соң қайта орнына келтіруге мүмкіншілік береді. Шашылып
жиналатын тара конструкциясы бойынша шашылатын және
хиналатын тараның қасиеттеріне ие болады. Егер тараның
конструкциясы қақпақ немесе басқа жабу элементін қолдануға
мүмкіндік беретін болса, бұндай тараны жабық тара дейді. Ондай
мүмкіндік болмаса – ашыт тара дейді.
Штабелденетін деп Тараның конструкциясы оны
тұрақты штабель т үрінде жинауға мүмкіндік беретін
болса, бандай тараны штабелденетін деп айтамыз.
Беріктігі бойынша тараны берік (металл, а ғаш ж әне
полимер жәшіктер, бөшкелер), жартылай берік (картон
жәшіктер, полимерные тубалар), ж ұмсақ (қаптар,
пакеттер) және сынатын (әр т үрлі шыны тара) тара деп
бөледі..Сыртқы факторларға қарсы т ұруы бойынша тара
шаң-, жарық-, май-, газ-, су- ж әне ыл ғал өткізбейтін
түрлерге бөлінеді. Жасалған материалы бойынша а ғаш,
картон, қағаз, мата, метал, шыны, керамика, полимерден
жасалған және комбинирленген тара кездеседі.Қазіргі
кезде көбінесе картон, қағаз және комбинирленген
материалдардан жасалған тара қолданылады. Б ұндай
тара тараның барлық т үрінің 70…90 % -ын құрайды.  
 

Ұқсас жұмыстар
Қосымша материалдар (жалғасы)
«Заманауи орауыштар мен қаптамалар түрлері»
АЙРАНДЫ ӨНДІРУ ҮШІН МЫНАДАЙ ШИКІЗАТТАР
Сүт сусындарына арналған қаптамалардың жаңа түрлері Қаймақпен сүзбеге арналған қаптамалардың жаңа түрлері
Заманауи орауыштар мен қаптамалар туралы ақпарат
Заманауи орауыштар мен қаптамалар
Стандарттау жөніндегі нормативтік құжаттар
Стандарттау деңгейлері
Стандарттау объектілері
ПАРАМЕТРЛІК СТАНДАРТТАУ
Пәндер