ГОСТ және ОСТ,олардың су,ауа,топырақ,сүт,ет және басқа мал шаруашылығы өнімдерін микробиологиялық және вирусологиялық бағалауға қажеттілігі
Презентация қосу
Қазақстан Республикасы Білім және Ғылым Министірлігі
Семей қаласының Шәкәрім атындағы Мемлекеттік университеті

Тақырыбы:
БӨ Ж
1. ГОСТ және ОСТ,олардың су,ауа,топырақ,сүт,ет және басқа
мал шаруашылығы өнімдерін микробиологиялық және вирусологиялы қ ба ғалауға
қажеттілігі.
2.Дезинфекция тиімділігін бақылау.

 

Орындаған:Балықпаева Л.Е.
Тексерген: Омарбеков Е.О.
                                                Тобы: ВС-303

Семей 2015 ж.
Стандарт — бұл қағида бойынша көптеген 
мүдделі жақтардың елеулі моселелерге 
қарсылық білдіруді сипаттайтын, 
келісуішлік негізінде әзірленетін және 
танылған органдардың бөкітетін 
норматитік құжаты. Бұл жалпыға бірдей 
және қайта пайдалану ережесі үшін 
стандарттаудың белгілі бір объектілердің 
жалпы принциптері, мінездемесі, 
талаптары және әдістері белгіленуі мүмкін. 
Сол сияқты белгілі салаларды тәртіпке 
келтіруді оңтайлы деңгейге жетуге 
бағытталады.
Қазақстан Республикасында
стандарттау жөнінде мынадай
нормативтік құжаттар бар:
Қазақстан Республикасы мемлекетінің
стандарттары (Гост);

Салалық стандарттар (ССТ);

Кәсіпорындар, бірлестіктер, қауымдастықтар,
концерндер стандарттары;

Ғылыми-техникалық қоғамдар, инженерлік
одақтар және басқа да қоғамдық ұйымдардың
стандарттары.
Мемлекеттік стандартау –
басқару деңгейінің барлық
сатыларында таралып, қоғам
мен өнім мен қызметті негізгі
тұтынушылардың
қызығушылықтарын қорғау
ретінде қолданылады.
   Салалық стандарт- салалық 
маңызы бар өнімдерге, 
процестер мен  қызмет 
көрсетулерге қойылатын 
талаптары бар стандарт.
СУ - организмнің маңызды құрамдас бөлігі.
Тірі организмдерде барлық химиялық
реакциялар су арқылы ғана өтеді.

Қазақстандық стандарт;
сәйкес келетін
анықталған нормаға Ресей стандарты;
ГОСТ және арнайыАуыз су әрқашан
орнатылған ГОСТ
мен стандарттарға
сай болуы қажет.
Ауыз суға
арналған бірнеше
стандарттар бар:
Дүниежүзілік Денсаулық стандарты.
Сақтау Ұжымының одаққа кіретін елдердің
стандарты; АҚШ және Еуропалық
Стандарттар мен нормаларға сәйкес жоғары 
сапалы ауыз су терминінің астарында төмендегідей 
мағыны жатыр:
органолептикалық көрсеткіштерге сай келетін су: мөлдір., иіссіз
және жағымды дәммен;

рН, 0-7,5 және тығыздылығы 7 мг-экв/дм3 су;

еселенген пайдалы минералдардың саны 1гр/л;

құрамында ауру тудыратын бактериялар мен вирустар мүлде жоқ
су;
Судың санитарлы микробиологиялық саны 
мынамен бағаланады:

1. Микробтық саны

2. Коли-титр белгілі аз мөлшердегі ішек
таяқшасының саны.

3. Коли индекс таяқшасының 1л судағы
саны.

Бұл көрсеткіштерді титрациялық және
мембранды фильтр арқылы анықтаймыз.
Ет және ет өнімдерінің сапасын сараптау.
Нарыққа түсірілген ет және ет өнімдерін міндетті 
түрде сараптау жүргізеді. Нарыққа түскен  еттің 
тексерілген, тексерілмегенін оған тәуелсіз сараптау 
жүргізу арқылы  тексереді. 
Ет және ет өнімдеріні ң базарда ғы 
айналым шарттары: 

1. Ет және ет өнімдері Техникалық регламентте
белгіленген талаптарға сәйкес болуы тиіс.

2. Ет және ет өнімдері базарға, егер олар
мақсатына қарай тиісті қолданылған кезде
адам денсаулығы немесе қауіпсіздігі үшін қауіп
тудырмайтын жағдайда ғана жеткізілуі және
сатылуы мүмкін
3.Пайдалануға жарамсыз және адамның өмірі
мен денсаулығына қауіпті ет және ет өнімдерін
жою Қазақстан
Республикасының заңнамасында белгіленген
тәртіппен жүзеге асырылады.
Ет өңдеу цехына қабылдайтын мал 
еттері, саны және сапасына 
байланысты жүргізіледі. Етті әр 
түріне байланысты қабылдайды.
Мал еттерін қабылдап алу мына 
стандарттар талабына сай іске 
асырылады:

779 20079 16020
МСТ МСТ МСТ
Еттің сапасын сараптау 
 
Сынақ  әдістері.
Мал еттеріні ң салма ғын топ-тобымен  қаттелігі 
0,1% дейін жіберілген таразымен  өлшейді. Ет 
температурасы МСТ 9177-74 талабына сай шыны 
термометрмен (сына қсыз) аны қталады. Суы ған, 
тоңазытқан ж әне м ұздатқан мал еттеріні ң 
температурасын жамбас немесе жауырын еттерінен 
1 және 6см тере ңдіктен  өлшейді.
Сына қ н әтижесі ретінде орта арифметикалы қ 
мағына көрсетіледі.
Етті ң жа ңа екендігіне к үм ән ту ған жа ғдайда,  үлгі 
алуды және сына қ  әдістерін МСТ 7269-79, МСТ 
23342, МСТ 1946 бойынша  өткізіледі. Ал етті 
бактериологиялы қ сына қтан МСТ 21237 бойынша 
өткізіледі. Еттегі пестицидтерді  Қаза қстан 
Республикасыны ң денсаулы қ са қтау Министірлігі 
бекіткен  әдістемелермен аны қтайды.
Сапа параметрлерi
Еттiң сапасы, өнiм және тұтынушылық шикiзаты ретiнде та ғамды қ
құндылығымен және сенсорлы, санитарлы-гигиеналық, технологиялы қ
көрсеткiштермен анықталады.

Еттiң сапасы келесi параметрлермен сипатталады:
тағамдық және биологиялық құндылығы;
органолептикалық қасиетi;
физико-химиялық көрсеткiштерi;
қауiпсiздiгi.
Жұқпалы және паразиттік аурулардың таралуындағы топырақтың 
ролі
Топырақ ортасы патогендік микрофлораның тіршілігін сақтап 
қалуына қолайлы болып табылмайды, алайда оның 
эпидемиологиялық қауіптілігі жоғары, өйткені елді мекендерді ң 
топырақтарына жұқпалы аурулар мен ивазиялардың 
қоздырғыштары үнемі түсіп отырады, олардың дамуы үшін 
қолайлы жағдайлар болмағанда да, олар ұзақ уақыт бойы өздерінің 
тіршілік қасиеттері мен вируленттігін сақтап қала алады.
ТОПЫРАҚ
МИКРОФЛОРАСЫ
Сүттің бактериялық ластануы,ГОСТ 9225-
687 стандартқа сәйкес. Бұл әдіс
«микробиологиялық зерттеулер әдісі»
бойынша анықталады. Ол редуктаза
ферментінің метилен көгімен ағару әдісімен
анықталады.
Дезинфекция (француз тілінде des- инфекциялы қ 
бастаманы  жою,  алу)  –  микробтармен  ластан ған 
затты,  оны  қолдан ғанда  нифекция 
қоздырмайтын  д әрежеге  дейін  микробтарды 
жоюға арналған өң деу процедурасы. 
Профилактикалық  Ошақты 
дезинфекция  дезинфекция 
ауруханаiшiлiк күнделiктi ошақты
инфекцияның алдын- дезинфекцияға және
алу мақсатымен ошақты қорытынды
жүргiзiледi. дезинфекцияға
бөлiнедi.

Дезинфек
ция
түрлері
Дезинфекциялық камералардың 
жұмысын бақылау
1.Термиялық бақылау - өлшеуіш аспаптардың
көмегімен жүргізілді: психрометрмен булы –
ауалы формалинді камералардағы ылғалдылық
ережесін, манометрмен қысымды бақылап
отырады.
2. Биологиялық бақылау – лабораторияларда
арнайы дайындалған бактериялық тесттер
қолданылады, ол бәтес және бөз бөлшегін алдын
ала стерильдеп, кейін тест – микроб сіңіртіп
дайындалады (алтынды стафилококк, антракоид
споралары, микобактериялардың қышқылға
төзімді сапрофиті – В5).
ДЕЗИНФЕКЦИЯ
НЫСАНДАРЫ :

Арнаулы
Су және жұмыс
су киімдер
Мал көздері
қоралары
Ветерин ның ішкі
ариялы жабдықт
қ ары
Мал нысынд
қорал ар(емха
ары налар,
станцио
нарлар)
Пайдаланған әдебиеттер
1. HTTP
://REFERATTAR.KAZAKSHA.INFO/
2. HTTP://REFERATKAZ.KZ/
3.   Н. ШОКАНОВ. 
МИКРОБИОЛОГИЯ  ОҚУЛЫҚ 
АЛМАТЫ, САНАТ- 1997Ж.-320Б.
4.   ТОЛЫСБАЕВ  Б.. МАЛ 
ДӘРІГЕРЛІК МИКРОБИОЛОГИЯ.-
АЛМАТЫ, 1999.

Ұқсас жұмыстар
1)ГОСТ және ОСТ,олардың су,ауа,топырақ,сүт,ет және мал шаруашылығы өнімдерін микробиологиялық және вирусологиялық бағалауға қажеттілігі 2)Дезинфекция тиімділігін бақылау
)ГОСТ және ОСТ,олардың су,ауа,топырақ,сүт,ет және мал шаруашылығы өнімдерін микробиологиялық және вирусологиялық бағалауға қажеттілігі 2)Дезинфекция тиімділігін бақылау
ГОСТ және ОСТ
ГОСТ және ОСТ, cу, ауа, топырақ, мал өнімдерінің микробиологиялық және бактериологиялық қажеттілігі. Дезинфекцияның тиімділігі
ГОСТ және ОСТ,олардың су,ауа,топырақ,сүт,ет және мал шаруашылығы өнімдерін микробиологиялық және вирусологиялық бағалауға қажеттілігі
МЕСТ стандарт бойынша сүтке қойылатын талаптар
Санитарлы микробиологиялық зертеу жүргізудің принциптері
Ветеринарлық зертхананың негізгі қызметі
СУДЫ ТАЗАЛАУДЫҢ ЖАҢА ТЕХНОЛОГИЯЛАРЫ
Негізгі тұтынушылар - өнеркәсіп орындары және ауыл шаруашылығы
Пәндер