ҚР-ғы инвестициялық саясат


Бұл презентацияның бағасы: 500 теңге
Скачать: бот арқылы


Презентация қосу
ҚР-ғы инвестициялық саясат

Орындаған: ВТ-405 тобы, Бексолтанова Әйгерім
Инвестиция түсінігі

И Н В Е С Т И Ц И Я ( Л АТ Ы Н . – С А Л Ы М , С А Л Ы М Ж АС АУ ) –
ТА Б Ы С А Л У, МЕНШІК К А П И ТА Л Ы Н М О Л А Й Т У, ЕЛДІ Ң
М АТ Е Р И А Л Д Ы Қ БАЙЛЫҒЫ МЕН Б Е Й М АТ Е Р И А Л Д Ы Қ
С И П АТ ТА Ғ Ы Қ О Ғ А М Д Ы Қ ҚҰ Н Д Ы Л Ы Қ ТА Р Ы Н Е С Е Л Е Й Т Ү С У
Ү Ш І Н Ш А Р УА Ш Ы Л Ы Қ Ж Ү Р Г І З У Ш І С У Б Ъ Е К Т І Л Е Р С А Л АТ Ы Н
ИНВЕСТИЦИЯЛЫҚ Қ А РА Ж АТ. ИНВЕСТИЦИЯ ТЕОРИЯСЫН
АҒЫЛШЫН ЭКОНОМИСТІ ДЖ. КЕЙНС ӨЗІНІҢ “ЕҢБЕКПЕН
Қ А М Т У, П Р О Ц Е Н Т Ж Ә Н Е А Қ Ш А Н Ы Ң Ж А Л П Ы Т Е О Р И Я С Ы ”
( 1 9 3 6 ) Е Ң Б Е Г І Н Д Е Қ А РАС Т Ы РА Д Ы , О Н Д А О Л И Н В Е С Т И Ц И Я Н Ы
Ө Н Д І Р С К Е Ж А Н Б І Т І Р Е Т І Н Ж Ә Н Е Т И І М Д І С Ұ РА Н Ы М Н Ы Ң
БАС Т Ы ФА К Т О Р Ы РЕТІНДЕ А Н Ы Қ ТА Й Д Ы . ҚҰ Н Д Ы
Қ А Ғ А ЗД А РД Ы Ң ҚОЗҒАЛЫСЫ ИНВЕСТИЦИЯҒА ТІКЕЛЕЙ
Қ АТ Ы Н А С Ы Б ОЛ М А Й Д Ы .
Инвестиция түрлері

Инвестициялау
Мақсатты бағытталуына
объектісіне әсер ету
байланысты
дәрежесіне байланысты
• Тікелей инвестициялар • Материалдық
• Портфельді активтерге жұмсалған
инвестициялар инвестициялар
• Қаржылық активтерге
жұмсалған
инвестициялар
• Материалдық емес
активтерге жұмсалған
инвестициялар
Инвестиция түрлері

Негізгі капиталды Меншік нысанына
жаңартудағы байланысты
рөліне байланысты қалыптасу көздері
• Жалпы • Мемлекеттік
инвестициялар инвестициялар
• Таза • Жеке
инвестициялар инвестициялар
• Жарамсыздықтың • Шетелдік
орнын инвестициялар
толтыратын
инвестициялар
Инвестициялық қызмет объектілері және
инвестициялау нысандары

Инвестициялық қызмет объектілері
Негізгі қорлар және Бағалы қағаздар(акциялар, Несие беру және Ғылыми
айналым қаражаттары вексельдер, облигациялар) қаржыландыру техникалық өнім

Нысандар

Күрделі құрылыс аясы Қаржы капиталының аясы Инновациялық орта

Тұлғалар
Заңды тұлғалар (кәсіпорындар,
банктер, сақтандыру орындары, Резиденттер және резидент
зейнетақы қоры, емес Жеке тұлғалар
инвестициялық қорлар)
Инвестициялық жобаларды құру және іске
асыру мынадай кезеңдерден тұрады
1. Инвестициялық ұғымды қалыптастыру
2. Инвестициялық мүмкіндіктерді зерттеу
3. Жобаны техникалық экономикалық негіздеу
4. Жер көлемін алу немесе жалға алу
5. Келісім құжаттарын дайындау
6. Құрылыс – біріктіру жұмыстарын жүргізіп іске беру
7. Объектіні қолдану экономикалық көрсеткіштердің
мониторингі
Кәсіпорындардың инвестициялық саясаты
Кәсіпорындардың инвестициялық саясаты олар таңдаған
инвестициялық стратегиясының бір бөлігі болып табылады.
Инвестициялық саясатты жүзеге асыру барысында мақсатқа сай
келесі белгілерді сақтау керек:
1) Жоғары-экономикалық, ғылыми-техникалық,
экологиялық және әлеуметтік тиімділікке жету;
2) Салынған капиталдан кәсіпорындар қолайлы
табыс табуы керек;
3) Қаржылық ресурстарды оңтайлы пайдалану;
4) Инвестициялар тиімділігін жағарлату үшін
мемлекет араласуын қолдау;
5) Шетел инвестицияларынан несие жеңілдіктерін алу;
6) Инвестициялық тәуекелділікті азайту.
ҚР-ғы экономикалық жүенің
қалыптасу кезеңінде инвестициялық
саясат басым сипатқа ие болды.
Шетелдік инвестицияларды тартуға
бағдарлану негізгі бағытқа айналды,
мұның өзі қолайлы инвестициялықахуал
туғызуды талап етті. Қазақстанда ел
экономикасына қаржы ресурстарын
тартуды жандандыру үшін институттық
және нормативтік-құқықтық
алғышарттар жасалды. Мәселен, мамандандырылған өкілетті
орган және ҚР Президентінің жанындағы
Шетелдік инвесторлар кеңесі пайда болды.
Инвестициялар туралы заңдар қабылданды,
инвестицияларды ынталандыру және өзара
қорғау туралы, қосарланған салық салуды
болдырмау туралы бірқатар үкіметаралық
келісімдер жасалды. 1997 жылы- ақ
инвестициялар тартатын басым секторлар
тізімі бекітілген болатын.
Инвестициялық саясаттың қажеттілігі
Кәсіпкерлік қызметті дамытуға;
Елдің экономикалық және экологиялық қауіпсіздігін сақтау
және нығайту;
Мемлекеттер арасындағы достастықты нығайту;
Кәсіпорындар құру негізінде екі жақтың интелектуалдық
потенциалын өзара байыту;
Экспорттық мүмкіндіктерін жағарлату үшін;
Ғылымды көп керек ететін салаларды басыңқы дамыту
үшін;
Импортты алмастыру өндірісін дамыту үшін.
Елде инвестициялық климат нашар болған сайын күрделі
қаржыны тарту шығыны жоғары болады. Мемлекетке қолайлы
инвестициялық климат жасау – бұл әртүрлі шаралардың
кешені:

Мемлекет нарығының әлеуетті сипаттамасы
Табиғи және еңбек ресурстарымен қамтамасыз
етілуі
Экономикалық реформалардың жағдайы мен оның
жүзеге асырылуы
Инвестициялық қызметке арналған заң шығарушы
базасы
Нарықтық инфрақұрылым мен валюталық
нарықтың дамуы
Банктік жүйенің тұрақтылығы
Саяси климаттың тұрақтылығы мен бағыттылығы
Қазақстандағы инвестициялық климатқа әсер етуші
факторлар

Негізгі әсері (0- Әсер ету
ден 7-ге дейін) белгісі
1) Бюрократия 6,7 -
2) Елдегі қаржы-салық 3,6 +
режимі 3,1 +
3) Құқықтық инфрақұрылым 4,6 +
4) Қаржы нарығы 1,3 -
5) Бөлу арнасының
жетіспеушілігі 3 -
6) Саяси тұрақсыздық 2,8 -
7) Айырбастау бағасын реттеу 3,9 -
8) Заң шығару тұрақсыздығы 2,9 +
9) Бұқаралық ақпарат
құралдары 6,1 -
10) Коррупция
Инвестициялық қызмет “Тікелей инвестицияларды
мемлекеттік қолдау туралы “ Заң, “ҚР Президенті Жарлығын
өгерістері мен толықтырулары туралы” Заң күшіне ие,
“Бюджетке төленетін салық және басқа міндетті төлемдер
туралы”, “Шетел инвестициялары туралы” Заң және
“Банкроттық туралы”, “Коннцессия туралы”, “Бағалы
қағаздар нарығы туралы”, “ҚР –ның инвестициялық
қорлары туралы” және де басқа да нормативтік актілермен
реттеледі.
Қазақстандағы шетел капиталын тартудың негізгі
мақсаттары

Ішкі ресурстар жеткіліксіз болғандықтан экономиканы
инвестициялық ресурстармен қамтамасыз ету;
Үздік технологияларды тарту, ұйымдастырудың прогрессивті
нысандарын енгізу және өндірісті басқару, “ноу-хау”;
Қазақстанның халықаралық еңбек бөлінісіне қатысуын
күшейту, әлемдік шаруашылық жүйесінде өз
экономикамыздың интеграциялық процесін жандандыру;
Серіктестер мен шетел инвесторларының қазақстандық
экономиканы экономикалық ынтымақтастық бойынша сенімді
қамтамасыз ету.
НАЗАРЛАРЫҢЫЗҒА
РАХМЕТ!

Ұқсас жұмыстар
Мемлекеттің құрылымдық инвестициялық саясаты
ҚР-ғы экономикалық өсу, себептері, факторлары
Инфляция және мемлекеттің инфляцияға қарсы саясаты
Инвестициялық саясат және күрделі салымдар
Мемлекеттің инвестициясының потенцияларын тиімді пайдалану, ерекшеліктері, жүйесі
Макроэкономикалық көрсеткіштерге сипаттама. Инвестициялар және мемлекеттің инвестициялық саясаты
Қаржыландыру көздері: инвестициялық қызметтің құрамы мен құрылымы
Инвестициялық климат және оған әсер етуші факторлар
АРНАЙЫ МАМАНДАНДЫРЫЛҒАН ҚАРЖЫ – НЕСИЕЛІК МЕКЕМЕЛЕРІ
Қазақстан Республикасындағы коммерциялық банктерді ұйымдастыру
Пәндер