Бизнес жоспар: Кептірілген нан, печенье және өзге де нан пісіру өнімдері цехын құру
Презентация қосу
Бизнес жоспар:
Кептірілген нан, печенье және өзге де
нан пісіру өнімдері цехын құру

ОРЫНДАҒАН: МАУКЕНОВ А.Н.
ТОБЫ: МШ-409
Кептірілген нан, печенье және өзге де нан
пісіру өнімдері цехын құру
Еңбекақы төлеу шығыстарының есебі, мың тг.
Еңбекақы төлеу шығыстарының сомасы айына 136 мың теңгені құрайды. Әлеуметтік
аударымдар айына 6,1 мың теңгені (міндетті зейнетақы жарналарын (б ұдан әрі – МЗЖ)
есептемегенде еңбекақы төлеу қорының (бұдан әрі - ЕТҚ) 5% есебінен) құрайды. Бұл сома
Қазақстан Республикасы Салық кодексінің (бұдан әрі – ҚР СК) 437-бабына сәйкес әлеуметтік
салық сомасын азайтады. Салықты жеңілдетілген декларация негізінде есептеу салы қ салу
объектісіне (кіріс) 3% (ҚР СК 437-бабы) ставканы қолдану арқылы жүргізіледі, соның ½ жеке
табыс салығы (бұдан әрі – ЖТС), ½ - әлеуметтік салық құрайды.

Саны Жалақы Есептеуге ЕТҚ
№ Лауазымы
Әкімшілік-басқару  құрамы
         

1 Директор 1  35 35 35

2 Бухгалтер 0,5 15 8 8
2 50 43 43
  Жиыны

  Өндірістік   құрам        

1 Кондитер 2 30 60 60
Жиыны
  2 30 60 60

  Қызмет көрсетуші құрам        

1 Сатушы 1 25 25 25
Жиыны
  1 25 25 25

  Қосалқы құрам        

1 Еден жуушы 1 16 16 16
Жиыны
  1 16 16 16

  Құрам бойынша барлығы 5 121 136 136
КІРІСПЕ
Қазіргі жағдайларда қоғамдық тамақтану біртіндеп индустриаландыру жолына өтуде.
Жетілдірілген техникалық құралдармен жабды қтал ған заманауи к әсіпорындар құрылуда; оларда
прогрессивті технологиялар пайдаланылады, е ңбек пен өндірісті ғылыми негізде ұйымдастыру
енгізіледі, қызмет көрсетудің жаңа түрлері қолданылады.
Ұннан жас алған кондитер өнімдері қазіргі та ңда т үр-т үрімен ж әне жо ғары сапасымен
ерекшеленуде.
Ұннан жасалған кондитер өнімдеріні ң негізі ұн болып табылады, оны ң құрамында крахмал
түріндегі көміртегі, сондай-ақ өсімдік белоктары бар. Крахмал а ғзада қант қа айналады ж әне
негізгі энергия көзі қызметін ат қарады, белоктар клеткалар мен тіндерді ң құрылуы үшін
пластикалық материал болып табылады. К өптеген ұннан жасал ған кондитер өнімдері қант б өліп
шығарады, нәтижесінде олар тез сіңетін көміртегімен толы ғады. К өптеген өнімдерді дайындау
кезінде пайдаланылатын жұмыртқа толы ққанды белок қа, май ға ж әне д әрумендерге бай.
Жұмыртқа, май (сары май, маргарин) немесе май ға бай өнімдерді (с үт, кілегей, қайма қ)
пайдаланудың арқасында кондитер өнімдеріндегі д әрумендер артады. Оларды дайында ған кезде
дәмі мен иісін ғана жақсартып қана қоймай, б ұл өнімдерді ң тез қорытылуына әсер ететін
дәрумендер құрамы артады.
Соңғы кезде тұрғындардың өздері дайындағаннан г өрі дайын немесе жартылай дайын ұннан
жасалған кондитер өнімдерін ықыласпен сатып алуы артып келеді.
Өткізу пункті бар шағын өндірістік кәсіпорын сия қты қызмет т үрі к өптеген елдерде ке ңінен
тараған.
Осыған байланысты осы жобада дайын өнімдерді сату пункті бар кептірілген нан, печенье ж әне
өзге де кепкен нан пісіру өнімдері өндірісі цехын құру м үмкіндігі қарастырылады.
Жобаның тұжырымдамасы
Жобаның тұжырымдамасында дайын өнімдерді сату пункті бар кептірілген нан, печенье ж әне өзге де
кепкен нан пісіру өнімдері өндірісі цехын құру көзделген.
Тікелей өндірістің басында дүкен ашу үнемі жаңа піскен өнімді сатып алуға ғана емес, сонымен бірге
оны барынша қолайлы бағамен сатып алуға мүмкіндік жасайды, өйткені дайын өнімді өндіру кезе ңі
мен сату кезеңі арасында аралық буын болмайды.
Цех шығаратын негізгі өнімдер мыналар:
- сары майдан жасалған кептірілген нан;
- ірімшік қосылған печенье;
- «Марго» кепкен тоқаштары.
Кейіннен өндірілетін өнімнің қатарына нысаналы топтың қажеттілігі ескеріле отырып нан-то қаш
өнімдері де (бөлке нан, баранкалар және т.б.) қосылатын болады.
Жоспарланған цехтың нысаналы тобы ол орналасқан аудан орталығының, сондай-а қ к өршілес елді
мекендердің тұрғындары болады.
Дүкені бар цех жалпы алаңы 60 шаршы метрлік орын-жайда орналас қан.
Кәсіпорынның осы бизнес-жоспарда жоспарланған айналымын ескере келе қызметті же ңілдетілген
декларация негізіндегі арнайы салық режимін пайдалана отырып жеке к әсіпкерді ң ше ңберінде
жеңілдетілген режимде жүзеге асыру ұсынылады.
Осы бизнес-жоспар басшылыққа алатын соңғы нұсқа болып табылмайды, тек осындай бизнес-идеяны
дамытудың әлеуетті мүмкіндігін ғана көрсетеді. Сондықтан да осы жобаны іске асыру кезінде сату
бағдарламасы сияқты шығарылатын өнімнің түр-түрлерін де өзгертуге болады. Шығарылады деп
жоспарланған өнімнің бәсекелестік басымдығын, сондай-ақ сатып алынатын жабды қтарды ң
айырмашылықты ерекшеліктерін барынша ашып көрсету қажет.
ӨНІМНІҢ (ҚЫЗМЕТТЕРДІҢ) СИПАТТАМАСЫ
Осы жобада кептірілген нан, печенье және өзге де кепкен нан
пісіру өнімдері цехын құру көзделген.
Ұннан жасалған кондитер өнімдерінің құндылығы мен
сіңімділігі жоғары, олар дәмінің тәттілігімен және сыртқы
түрінің тартымдылығымен ерекшеленеді,. Ұннан жасалған
кондитер өнімдерінің жоғары тағамдық құндылығы оның
құрамындағы елеулі көміртегіне, май мен белокқа негізделген.
Ылғалдылығының төмендігі нәтижесінде көптеген өнім ұзақ
сақталатын бағалы тағамдық концентраттарымен ерекше
қасиетке ие болуда.

Кептірілген өнімдер. Бұл өнімдердің ылғалдылығының
төмендігі (9-12 %) олардың қатып қалуын баяулатады,
көгеруден сақтайды, бұл оның ұзақ сақталуына мүмкіндік
береді. Осылайша кепкен өнімдер нан консервілерінің рөлін
атқара алады.
Өнімнің бұл тобына кептірілген нан, гренкалар және
қытырлақ нан кіреді. Өнімнің әрбір түрі үшін нысаны,
мөлшері, сыртқы түрінің жай-күйі белгіленген.
Печее нье — қамырдан жасалатын шағын кондитерлік өнім.
Печеньенің қамырына кей уақытта түрлі дәндер қосады.
Печеньені әдетте дөңгелек, төрт бұрыш, жұлдызша, түтікше
түрінде жасайды; кей жағдайда ортасы қоспамен толтырылады
(шоколадпен, мейізбен, ірімшікпен, қоюлатылған сүтпен,
креммен) немесе мұндай қоспаны екі печеньенің ортасына
салады.
ӨНДІРІСТЕР БАҒДАРЛАМАСЫ

Жобаның бастапқы айларында кондитер цехы толық қуатында қосылмайды, б ұл
нарықтағы орнын иеленуіне байланысты болады.

Өндірістің жылдар бойынша жоспарланғ ан
бағ дарламасы

2 2 2 2 2
Көрсеткіш 2 012 2 013
014 015 016 017 018
100 100 100 100
Қуаты, % 77% 93% 95%
% % % %
4 4 4 4 4
Ірімшік қосылған печенье, кг. 2 760 4 440
560 800 800 800 800
4 4 4 4 4
Май қосылған кептірілген нан, кг. 2 553 4 107
218 440 440 440 440
4 4 4 4 4
Марго сушкалары, кг. 2 553 4 107
218 440 440 440 440
Сату бағдарламасы өндіріс бағдарламасы мен жарамсызды қ пайызы ескерілген
ең төмен экономикалық тиімділігі ескеріле отырып есептелді.

Сатуға жоспарланған баға, мың
теңге

Көрсеткіш 2 012 2 013 2 2 2 2 2
014 015 016 017 018
1 270 2 042 2 2 2 2 2
Ірімшік қосылған печенье, кг. 098 208 208 208 208

Май қосылған кептірілген нан, 1 200 1 930 1 2 2 2 2

кг. 982 087 087 087 087
1 277 2 054 2 2 2 2 2
Марго сушкалары, кг. 109 220 220 220 220
Барлығы 3 746 6 026 6 6 6 6 6
189 515 515 515 515
Маркетингтік жоспар
Өнімдер (қызметтер) нарығының сипаттамасы

Шығыс Қазақстан облысы толық азық-түлік тәуелсіздігін иелене алмайды, біра қ облыста
өмірлік маңызды тағам өнімдерін өндіру үшін жеткілікті биоклиматты қ және өндірістік
әлеует бар.
2010 жылдың қаңтар-желтоқсанында облыста қолданыста ғы ба ғамен 55,3 млрд. те ңгені ң
тамақ өнімі, 1,5 млрд. теңгенің сусыны өндірілді. Тама қ өнімдері өндірісіндегі на қты
көлем индексі 2009 жылғы қаңтар-желтоқсанға қарағанда 120,2%, сусындар өндірісінде -
95,5% құрады.
Шығыс Қазақстан облысы Статистика департаментіні ң деректері бойынша облысты ң
республикадағы тамақ өндірісі өнімдеріні ң көлеміндегі үлесі 8,2%- ға, сусындар - 1,1%- ға
бағаланады. Өнеркәсіп өндірісінің облыстық көлемінде салалар үлесі тиісінше 8,9 ж әне
0,2% құрады.
Тамақ өнімдері өндірісі бойынша экономикалық қызмет түрлеріні ң к өбінде өндіріс
көлемінің өскені байқалады.
Балықты қайта өңдеу мен консервілеуде, нан-то қаш және ұннан жасал ған өнімдер
өндірісінде, өзге де тамақ өнімдерінде өнім к өлеміні ң т өмендегені бай қалды.
Тамақ өнімдері мен сусындар шығаратын кәсіпорындарда 2010 жыл ғы қа ңтар-
желтоқсанда 5891 адам немесе барлық өнерк әсіп өндірісінде ж ұмыс істейтіндер саныны ң
әрбір он үшінші адамы жұмыспен қамтамасыз етілді.
Тамақ өнімдері өндірісінде орташа айлық жала қы 39268 те ңге немесе 2009 жыл ғы қа ңтар-
желтоқсандағы деңгейге қарағанда 111,2% мөлшерінде қалыптасты.
Шығыс Қазақстан облысында қолданыстағы баға бойынша нан-тоқаш және
ұннан жасалған өнімдер өндірісінің көлемі, млн. тг.

 
9,709.1
9,750.0
9,700.0
9,650.0
9,600.0
9,550.0 9,478.6
9,500.0
9,450.0
9,400.0
9,350.0
2009 ж. 2010 ж.

Суретте көрсетілгеніндей ШҚО бойынша нан-тоқаш және ұннан
жасалған өнімдер өндірісінің көлемі 2009 жылмен салыстыр ғанда 2010
жылы 230,5 млн. теңгеге төмендеді.
-  Шығыс  Қазақстан  облысындағы    заттай    түрінде  кептірілген  нан  ж әне 
печенье, ұзақ сақталатын кондитер ж әне тәтті нан өндірісі, тонна

 

2,158
2010 ж.

2,544
2009 ж.

1,900 2,000 2,100 2,200 2,300 2,400 2,500 2,600

Суретте көрсетілгеніндей ШҚО-да кептірілген нан ж әне печенье, ұза қ са қталатын ұннан
жасалған кондитер өнімдері мен т әтті нандар өндірісі бойынша аздап т өмендеу бай қалады.
Мысалы, 2010 жылы Шығыс Қазақстан облысында 2 158 тонна кептірілген нан мен печенье
шығарылды, бұл 2009 жылғыдан 396 тонна ға кем.
ШЫҒЫС ҚАЗАҚСТАН ОБЛЫСЫНДА НАН ПІСІРУ ӨНІМДЕРІН ШЫ ҒАРАТЫН К ӘСІПОРЫНДАРДЫ Ң ТІЗІМІ

Компаниялардың атауы Қала, кент
Белоусовка нан зауыты Белоусовка кенті
Шығыс Қазақстан ұн тарту-жемазық Семей қаласы
комбинаты АҚАО Восточно-Казахстанский
мукомольно-комбикормовый комбинат

'БАРС' компаниясы Өскемен қаласы
Колос Өскемен қаласы
«Бейкер» ЖШС Өскемен қаласы
«Бек» ЖШС Семей қаласы
«Брик» ЖШС Өскемен қаласы
«Вегас» ЖШС Өскемен қаласы
«Рамко Трейдинг Компани» ЖШС Семей қаласы
«Саламин» ЖШС Өскемен қаласы
'Жолдас' ЖШС Семейқаласы
Common Market Өскемен қаласы
"АЙДАР" №2 НАН ЗАУЫТЫ Семей қаласы
"АККОРД-ВКО" ЖШС Өскемен қаласы
ҒИМАРАТТАР МЕН ҚҰРЫЛЫСТАР
Нан пісіру өнімдері өндірісі цехы
Цех бөлімшелерінің жоспары технологиялық процесс операцияларын кезегімен орындау ға
сәйкес келеді және шикізат пен дайын өнімдердің қатар жүруіне жол бермейді, я ғни цехты ң
құрамына мынадай бөлімшелер кіреді:
- қамыр илеу – мұнда қамыр иленеді және қажетті жартылай дайын фабрикаттар дайындалады;
- қамырды бөлу – бөлу және қалыптау, кондитер өнімдерін жаю;
- пісіру – мұнда кондитер өнімдері арнайы шкафтарда пісіріледі
- салқындату;
- өнімдерді өңдеу бөлімшесі;
- жұмыртқаларды, ыдыс-аяқты, ыдыстарды жуатын орын.
Кондитер цехында сондай-ақ желдеткіш және ауа тазарт қыш ж үйе қарастырыл ған. Цех
кондитер цехтарына қойылатын СЭС талаптарына сәйкес келеді.
Қор қоймасы
Қор қоймасы құрғақ өнімдерді (ұн, қант, крахмал и т.б.) сақтау үшін қарастырылған. Б ұл
жерде орташа температура шамамен 15°С және ауаның салыстырмалы ыл ғалдығы
60 – 65 % болуы тиіс. Бұдан басқа осы жерде тез бұзылатын өнімдер са қталатын
тоңазытқыштар қойылады.
Сауда залы
Сауда залы шамамен 20 шаршы метр аумақты алады.
ЖАБДЫҚ ЖӘНЕ ИНВЕНТАРЬ
(ТЕХНИКА)
Нан пісіру өнімдері өндірісі цехы
Нан пісіру өнімдері өндірісі цехын жабдықтау үшін қажетті негізгі
жабдықтардың арасында мыналарды бөліп көрсетуге болады:
• Елеуіштен өткізу машинасы – басқа қосындыларды бөлу және ұнды
оттегімен байыту үшін.
• ТММ-1М үлгісіндегі сыйымдылығы 140 литр нан илеу машинасы.
• Араластыру машинасы, сыйымдылығы 25 литр
• ШПЭСМ-3 үлгісіндегі бір ауысымда 50 торт пісіруге мүмкіндік беретін пісіру
шкафы.
Қор қоймасы
Өнімдерді сақтау үшін қор қоймасына сөрелер орнатылады. Өнімді өлшеу
үшін таразылар мен өлшеу ыдыстары қолданылады. Шикізат пен тез
бұзылатын өнімдерді сақтау үшін қарапайым тұрмыстық тоңазытқыш
пайдаланылады.
Сауда залы
Дүкенге ішкі көркемдік беру үшін өндірістік сөрелер емес оюлап ағаштан
жасалған сөрелер пайдаланылатын болады.
Дайын кондитер өнімдері тоңазытқышы бар сөрелерге қойылатын болады.
Жабдықтардың тізбесі мен оны сатып алу шығындары төмендегі кестеде
берілген.
Пайдалану 
шығыстары

Сары майдан
Өл жасалған
бағас
ш. Ірімш. печенье кепкен нан Марго сушкалары
ы, тг.
Бір. Шығ. 1 кг. Шығыс Сумма 1 кг
Шығ. Норм.
нормасы сомасы нормасы на 1 кг. сомасы

Бидай ұны ж/с кг 85,0 0,4 34 1,0 85 1,0 85
Маргарин кг 170,0 0,4 68 0 0,067 11
Ірімшік кг 300,0 0,4 120 0 0
Қант кг 140,0 0,09 13 0,20 28 0,12 17
Нығыздалған
ашытқы кг 170,0 0 0,020 3 0,010 2
Тұз кг 25,0 0 0,010 0 0,010 0
Өсімдік майы л 260,0 0 0 0,032 8
Сары май кг 350,0 0 0,150 53 0
Тауық
жұмыртқасы шт 14,0 0 0,800 11 0

Жиыны 235 180 123
ЖОБАНЫҢ ТИІМДІЛІГІ

Cash-flow проекциясы
Cash-flow проекциясы (Ақша қаражаты қозғалысының есебі. 1- қосымша)
нақты ақша ағынын, яғни қолма-қол ақша ағыны (нақты ақша а ғынын) мен
төлемдерді (нақты ақшаның кетуін) көрсетіп отыр.
• операциялық қызмет — қызметтің негізгі түрі, сондай-ақ
компанияның ақша қаражатының түсуі мен жұмсалуын құрайтын на қты
қызмет;
• инвестициялық қызмет — айналымнан тыс активтерді (негізгі қаражат,
материалдық емес активтер) және басқа да инвестицияларды құрумен ж әне
сатумен байланысты қызмет түрі;
• қаржы қызметі — компанияның капиталы мен қарыз қаражатыны ң
мөлшері мен құрамының өзгеруіне алып келетін қызмет т үрі. Әдетте,
мұндай қызмет операциялық және инвестициялы қ қызметті қаржыландыру
үшін қажетті кредиттер мен қарыздарды тарту мен қайтару ға байланысты
болады.
Ақша ағынына жасалған талдау жобаның жылдар бойынша о ң серпінін
көрсетіп отыр.
ӘЛЕУМЕТТІК-ЭКОНОМИКАЛЫҚ ЖӘНЕ ЭКОЛОГИЯЛЫҚ ӘСЕР

Жобаның әлеуметтік-экономикалық мәні
Осы жобаны іске асыру ауылдық жерде жаңа өндіріс
ашуға мүмкіндік береді, осылайша әкелінетін өнімді
өңірде өндірілетін өніммен ауыстыруға ықпал етеді.
Жобаны іске асыру:
- ауылдық жерде 5 жаңа жұмыс орнын ашуды;
- Шығыс Қазақстан облысының және цех
орналасатын аудан әкімшілігінің бюджетіне
салықтар мен басқа да аударымдардың түсуін (7
жылда 1млн. теңгеден астам) болжайды.
Жобаның әлеуметтік әсерінің арасынан мынаны
бөліп көрсетуге болады:
- ауыл тұрғындарының сапалы және әр түрлі нан
өнімдеріне деген қажеттіліктерін қанағаттандыру.
ҚОРШАҒАН ОРТАҒА ӘСЕР

Жобаның идеясы кондитер цехын ашу кезінде
қоршаған ортаға түбірінен қандай да бір өзгеріс
енгізуді қарастырмайды.
Қалың және сұйық тұрмыстық қалдықтарды үнемі
және уақтылы шығарып тұрған кезде қоршаған
ортаның ластануы барынша азаятын болады.

Ұқсас жұмыстар
Кептірілген нан, печенье және өзге де нан пісіру өнімдері цехын құру
Бидай және қара бидай қоспасынан жасалынған нан пісірудің технологиялық режимдерінің өнімдерінің және рецептурасының сипаттамасы
Печенье жəне галета өндірісі
Печенье және галета өндірісі
Нан сапасы
Білезік нандар
Ферменттңк препараттар өндірісі
Нан аурулары
Кондитерлік өнімдер
НАН ӨНІМДЕРІНІҢ ТЕХНОЛОГИЯСЫ
Пәндер