Педагогтың кәсіби өзін өзі тануы мен дамуы
Презентация қосу
Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі
Семей қаласының Шәкәрім атындағы мемлекеттік университеті
Жаратылыстану – математика факультеті.

СӨЖ тақырыбы: Педагогтың
кәсіби өзін өзі тануы мен дамуы

Орындаған: Әлихан Е
Т – 411 топ
Ақырын жүріп анық бас,
Еңбегің кетпес далаға.
Ұстаздық еткен
жалықпас,
Үйретуден балаға.
Ұстаз туралы қанатты сөздер:
“Мұғалімдік мамандық –бұл адамтану, адамның күрделі және қызықты,
шым-шытырығы мол рухани жан дүниесіне үңіле білу. Педагогикалық
шеберлік пен педагогикалық өнер –ол даналықты жүректен ұға білу болып
табылады”
Ы.Алтынсарин.

"Ұстаздық – ұлы құрмет. Себебі, ұрпақтарды ұстаз тәрбиелейді.
Болашақтың басшысын да, данасын да, ғалымын да, еңбекқор егіншісін де,
кеншісін де ұстаз өсіреді... Өмірге ұрпақ берген аналарды қандай
ардақтасақ, сол ұрпақты тәрбиелейтін ұстаздарды да сондай ардақтауға
міндеттіміз”
Бауыржан Момышұлы.

“Ұстаз болу – өз уақытыңды аямау, басқаның бақытын аялау”
Жан-Жак Руссо.

“Мұғалім – зор тұлға, ол күннің құдіретті сәулесі іспетті”
К. Д. Ушинский

“Адамның адамшылдығы...жақсы ұстаздан болады.”
Технолог

Бала
Оқытушы бағбаны

Қоғам Оқулық
қайраткері авторы

Жаңалықтарды
дәріптеуші, таратушы.
Адам баласының
өзінің ұзақ тарихында
жасаған рухани,мәдени
қазынасы,қымбатқа түскен
тәжірибесі,соның ішінде
көрегенділік деп аталатын
адамгершілік, тәлімгерлік
тағлымдары ұрпақтан ұрпаққа
ұстаздық-шәкірттік үрдісі
арқылы беріліп, жалғасын
табады.
Ұстаздық пен шәкірттік – адам баласы
арақатыынастарыныың ең бір абзал әрі мағыналы,
мәнді түрі. Ұстаз ұғымы кең мағыналы. Оның ең
негізгі мәні жақсылыққа тәрбиелеу, өмірде өзі де
бақытты болып, өзгелерді де бақытқа жеткізуге
үйрету дегенді білдіреді.
Адамзаттың тұтастай тіршілігінің
барысында «педагог» мамандығы ең
қажеттісі, беделдісі және жауаптысы
болып табылады.
Жас ұрпақ дүниетанымының,
адамгершіліктің қалыптасуы,
баланың рухани әлемінің
дамуы, демек – елдің болашағы
педагогқа байланысты болады.
Педагогтың кәсіби сана-сезімі – бұл кәсіпқой ретінде өзін, іс-
әрекет пен педагогикалық қатынаста көрініс табатын өзіні ң
тұлғалық ерекшеліктерін ұғынуы. Кәсіби сана-сезім жалпы ал ғанда
сана-сезіммен ортақ қасиеттерге, белгілерге де, өзіні ң спецификасына
да ие. Ортақ белгілер, жалпы алғандағы сана-сезім секілді, к әсіби сана-
сезімнің өзінің құрылымына өзін-өзі тануды, эмоциялық-құндылық
қатынасты, өзін-өзі бағалауды, өзін-өзі реттеуді және өзін-өзі
бақылауды қосатындығымен анықталады, мұнда сонымен қатар
сәйкестендіру және рефлексия механизмдері де міндет атқарады.

Педагогтың кәсіби өзін-өзі дамытуы мен өзін-
өзі тануының талдамасына көшу үшін оның
тұлғалық ерекшеліктеріне және кәсіби
біліктілігіне, іс-әрекетіні ерекшеліктеріне аз да
болса тоқталып өту қажет.
Педагог тұлғасының
Кәсіби құрылымындағы
педагогикалы маңызды компоненттерді
қ келесі жағдайлар
бағыттылық анықтайды:

Кәсіби
белсенділік

Кәсіби
білімдері мен
іскерліктері Кәсіби
педагогикалық
Өзін-өзі қабілеттері,
кәсіби есі, ойлауы
ұғынуы. және қиялы;
Тұлғаның кәсіби-педагогикалық
бағыттылығы әдетте балаларға, іс-әрекетке, өзіне
қатынасы жетекші мәнге ие болатын қатынастардың тобы
ретінде анықталады. Қатынастардың негізгі үш түрін
құрылымдай келе, кәсіби-педагогикалық бағыттылықтың
сегіз түрін алуға болады, алайда оңтайлысы ретінде үш
компонент: балаларға қатынасы, заттарға қатынасы және
өзіне қатынасы айқындалған типті анықтаған жөн.

Кәсіби білімдері мен іскерліктері кәсіби
даярлықтың негізін құрайды. Білімдер
мен іскерліктерге ие болмаған педагог
өзінің қызметін мүлде атқара алмас еді.
Кәсіби білімдер әртекті келеді: ол –
өзінің пәнін жақсы білу, педагогика,
психология, әдістемелер саласындағы,
өзге адамдармен қатынастарды орнату
аумағындағы білімдері, өзінің кәсіби
мүмкіндіктеріне қанық болуы.
Кәсіби белсенділік оқытудың жаңа әдіс-тәсілдерін
тұрақты іздестіруде, туындаған міндеттерді ерекше
үлгіде шешуіскерлігінде, әкімшілікпен, қызметтестерімен,
ата-аналармен, оқушылармен қатынастарын жетілдіру
қабілетінде, өзінің жұмысын талдауда, өзін-өзі
тәрбиелеудің барлық құралдары мен тәсілдерін қолдана
отырып, өзін-өзі дамытумен айналысуда анықталатын
педагогтың нормативтердің шеңберінен шығу, өзінің іс-
әрекетінің аумағын тұрақты түрде кеңейтіп отыру
ұмтылысымен сипатталады.

Педагогикалық қабілеттері әр педагогтың әр
дәрежеде ие болған тұлғалық әлеуетін сипаттайды.
Дәл педагогикалық қабілеттер және педагогтың
оларды өзінде анықтауы педагог болудың сәйкес кәсіби
ниетін, педагогикалық іс-әрекетпен айналысу бейімдігін,
педагогикалық еңбектің тиімділігін анықтайды.
Қазіргі кезеңде тәрбиеші –
педагогтың тәрбие жұмысын
ұйымдастырушы ретінде нақты
тәрбие міндеттерін шешуге
бағытталған білім, білік
қабілеттеріне талдау жасау керек.
Мұғалім – тәрбиеші үшін ең
маңызды, ең шешуші
құндылықтарға назар аударған жөн.
Құндылықтар жүйесі қазіргі
мұғалімдердің педагогикалық
Негізгі құндылықтардың ең бастысы – бала, оның рухани –
мәдениетінің мазмұнын айқындайды.
адамгершілік әлемі. Мұғалім үшін ең маңыздысы, оның іскерлігі
болып есептеледі, сонымен қатар, психологиялық мәдениеттің
де рөлі ерекше. Бала психологиясының дамуында ғы
қайшылықтар мен қиындықтарды түсіну үшін қажет. П. П.
Блонский мұғалімдерді «практикалық психолог» болуға
шақырады. Тәрбиеленушілердің жан - дүниесін түсініп, сезініп,
олардың жеке - психологиялық қасиеттерін бағалаған жа ғдайда
ғана табысқа жете алады
Педагог өзін - өзі бақылап, педагогикалық
іс - әрекетін дер кезінде түзете білген жөн.
Педагог оқушы тұлғасына тәрбиелік
ықпал етуді біріктіре, кіріктіре білгені дұрыс.
Отбасы, мектеп, достарын қамтып,
мезгілінде көмекке келе білу керек. Педагог
кейбір шиеленісті жағдайдан өзінің
интуициясы және шығармашылығы арқылы
ғана шыға алады
Жаттығу әдісі. Тәрбие әдісінің жүйесінде жаттығу елеулі орын алады.
Жаттығу мінез Қазіргі
– құлықтызаман талабына
ң нормалары сай, әсай
мен ережелеріне р тм ұғалім,
әрбиешіні ң әрөт үзрлібілімін
іс - әрекетті жетілдіріп,
ұйымдастыру арқылы ескіоқбірсарынды
ушыларды т әрбиелеуді
саба ң ерекше
қ тардан әдісігретінде
өрі, жаңа
қарастырылады.
ғу әдісініқ
Жаттыталап ңа сайғы мынада:
құндылы инновациялы қ қ процесте
педагогикалы технологияларды өз
сабақңтарында
тәрбиеленушілерді үнделікті
орындайтынкжатты ғулары тпайдаланса, сабақ тартымды
әрбиешінің талаптарын
орындаумен ғана емес, ең алдымен, осы жатты ғуларды орындау барысында
өзінің адам да, мәқнді,
игілігіне ажетқеонымды, тиімді
ңбегімен көріне ғында.сөзсіз.
болары
алатынды

Бұл жөнінде Қазақстан Республикасы
«Білім туралы» Заңының 8-бабында
«Білім беру жүйесінің басты
міндеттерінің бірі – оқытудың жаңа
технологияларын енгізу, білім беруді
ақпараттандыру, халықаралық
ғаламдық коммуникациялық
желілерге шығу» деп атап көрсеткен.
Педагог - зерттеуші
Педагог зерттеуші ретінде өзінің педагогикалық қызметінде
қайшылықтар мен қиындықтарға кездеседі, оны шешуге
деген қажеттілік туындайды. Жұмысқа
шығармашылықпен қарау, шабыттану – зерттеушіліктің
қозғаушы күші болып табылады. Педагогикалық
инновацияның дамуына байланысты, педагогикалық
эксперимент жүргізе отырып тіпті жас педагогтар да
өзінің зерттеушілік қабілетін дәлелдей алады.

Сондықтан педагогтың негізгі
міндеттерінің бірі методикалық
мәдениет арқылы өзін - өзі
дамыту болып табылады
Педагог - әдіскер
Қазіргі жағдайда педагог қызметінің ауқымы кең
және алуан түрлі. Оның негізгі бағыттарының
бірі – әдіскерлік мәдениетін өзін - өзі дамытуы,
кәсіби шеберлігін үздіксіз арттырып отыруы.
Әдіскер педагог -

өзінің жұмысын жоғары деңгейде жүргізіп қана қоймай,
басқаларға өз тәжірибелерді тауып, танып, тарата білу
керек;
оқу - әдіскерлік проблемаларды танып, талдама жасайды;

алуан түрлі әдіскерлік жұмыстарды тиімді тұтастыра білуі
керек;

жас педагогтардың өзін - өзі
дамытуға көмек береді.
Өзін - өзі дамытуға бағдарлама құрғанда жалпы -
мәдени, философиялық - әдістемелік, тәрбиелік,
дидактикалық, педагогикалық, психологиялық,
техникалық дайындықтарға назар аударады.
Әдістемелік жұмыстың өз мәнінде жүруіне «ашық
сабақтардың» рөлі зор. Педагог өз оқу орнының
көлемінде шектеліп қалмай, семинарларға,
конференцияларда қатысу белсенділік танытады.
Білім жетілдіру курстарына қатысады.
Педагог - шығармашылықпен өзін- өзі дамытушы
тұлға.
Педагог – зиялы тұлға және мәдениет адамы.
Педагог – рухани бай тұлға.
Педагог – адамгершілігі мол, мейірімді тұлға.
Педагог – бәсекелестікті тұлға.
Пайдаланылған әдебиеттер.

1. Абай атындағы қазақ Ұлттық педагогикалық
Университеті, “Педагогика”, Алматы: “Нұрлы
Әлем”, 2003.
2. Бабаев С.Б., Оңалбек Ж.К. Жалпы педагогика.
Алматы,2005.
3. Әбиев Ж. Педагогика. Алматы., 2004.
4. Қоянбаев.Р. Тәрбие теориясы. - Алматы, 1991.
5. Өзін-өзі тану. Хрестоматия. Алматы, 2003 жыл
6. Хмель Н.Д. Жалпы білім беретін мектептегі
педагогикалық процесс. А., 2002

Ұқсас жұмыстар
«Педагогтың кәсіби өзін-өзі тануы мен өзіндік дамуы»
Педагогтың кәсіби өзін-өзі тануы мен өзіндік дамуы жайында
Педагогтың кәсіби өзін-өзі дамытуы
Мемлекеттік білім беру стандартына сәйкес белгіленген құзіреттіліктер жүйесі бойынша анықталған тәрбиеші моделі
Педагогтың кәсіби өзін- өзі тануы және өзіндік дамуы
Педагогтың өзін-өзі тануы және өзіндік дамуы
ПЕДАГОГТЫҢ ӨЗІН - ӨЗІ ТӘРБИЕЛЕУ МЕН КӘСІБИ ДАМУЫ
Педагогтың кәсіби өзінөзі тануы және өзіндік дамуы
Педагогтың кәсіби өзін- өзі тануы мен өзіндік дамуы туралы ақпарат
Педагогтың кәсіби өзін-өзі тануы мен өзіндік дамуы жайлы
Пәндер