Ірі қара малының гигиенасы


Бұл презентацияның бағасы: 500 теңге
Скачать: бот арқылы


Презентация қосу
Семей қ. Шәкәрім атындағы Мемлекеттік
Университеті

БӨЖ
Тақырыбы:Ірі қара малының гигиенасы

Тексерген: Садуакасов М.С
Орындаған: Көкен.Б
Тобы:ВМ 305
.
Жоспар

1) Ірі қара малдарын ұстау жүйелері мен
тәсілдері
2) Ірі қара малдарына арналған қоралардың
негізгі технологиялық бөлшектерінің
көрсеткіштері
3) Ірі қара малдарына арналған қоралардың
микроклиматы
Ірі қара малдарының гигиенасы

Қандай болмасын ірі қара малдарына арналған
өндірістерді жобалап-салу және пайдалану
кездерінде ең басты ветеринариялық-
санитариялық проблема малдарды әртүрлі
аурулардан сақтау және олардан алынатын
өнімдердің сапасының жоғары болуын
қамтамасыз ету болып саналады. Әр малдардың
түрі, жасы, тұқымы, бағыты ескеріліп оларға
арналған жобалар сызылады. Ол жобаларды
таңдау әр шаруашылықтың ерекшеліктеріне, ауа
райы, жер орайы, малдарды күтіп-бағу
жүйелеріне байланысты жүргізіледі.
Ірі қара малдарының қораларын жобалап-салу
және пайдалану кездерінде оларға
ветеринариялық-санитариялық бақылау
жүргізу технологиялық жобалау нормаларына
(НТП) және ветеринариялық-санитариялық
ережелерге (СНИП) сүйеніп жасалады.
Қандай болмасын ірі қара малдарына арналған өндірістерді
жобалап-салу және пайдалану кездерінде ең басты ветеринариялы қ-
санитариялық проблема малдарды әртүрлі аурулардан сақтау және
олардан алынатын өнімдердің сапасының жоғары болуын
қамтамасыз ету болып саналады. Әр малдардың түрі, жасы,
тұқымы, бағыты ескеріліп оларға арналған жобалар сызылады. Ол
жобаларды таңдау әр шаруашылықтың ерекшеліктеріне, ауа райы,
жер орайы, малдарды күтіп-бағу жүйелеріне байланысты жүргізіледі
Ірі қара малдарын ұстау жүйелері мен тәсілдері

Малдардың сыртқы әсерге дене төзімділігін арттырып, олардан
алынатын өнімдердің мөлшері мен сапасын жоғарлатуға
бағытталған әртүрлі азықтандыру, суару, орналастыру, байлау, жаю
т.б. технологиялық тәсілдердің жинағы – малдарды ұстау жүйелері
деп аталады.
Қолда тұрғызып-жайып ұстау.
Бұл жүйе көбінесе сүт өнімін өндіруге арналған шаруашылықтарда ке ң
таралған, себебі ветеринариялық гигиеналы қ т ұрғыдан қара ғанда б ұл
жүйеде ұстау кезінде малдардың физиологиялық ерекшкліктеріне с әйкес
келеді де, мал организмінің табиғи төзімділігін арттыру ға м үмкіншіліктер
туып, малдың өнімділік қасиеттері жоғарлайды. М ұндай ж үйемен ұстау
кезінде сиырлардың қозғалысы шектелмей, денедегі зат алмасу процестеріні ң
жоғарлауына, күн сәулелерінің оң әсерлері тиіп, белокқа, витаминдерге ж әне
миниралды заттарға бай азықтарды қабылдауына қолайлы жа ғдай жасалады.
Қолда ұстау.
Мұндай жүйе ірі қара малдарын көбінесе жайылым жерлері жоқ, немесе
малдарды көптеп-топтап шағын жерлерде ұстағанда және аз уақыт ішінде
малдарды қарқынды жолмен күтіп семірту мақсатында пайдаланады. Жаз
айларында сиырларды жаюға шығармай тұрғызып ұстап, дайындал ған көк
шөптерді шауып әкеп орнында азықтандырады.Шағын жерлерге малдарды
топтандырып тұрғызып ұстау кезінде малдардың қозғалысы шектеліп, оларды ң
физиологиялық қасиеттеріне теріс әсерін тигізбеу үшін, мұндай ж үйемен к үтіп-
бағуға өте жоғарғы ветеринариялық-санитариялық талаптар қойылады.
Жайып ұстау жүйесі
Малдар жылдың барлық мезгілдерінде де жайылымды пайдаланады.
Шаруашылықты экстенсивті жолмен дамыту кезінде – көбінесе табиғи және
жайлау шабындықты жерлерді пайдаланса, интенсивті даму тәсілінде-мәдени
жасанды жайылымдарды қолданады.Жайып ұстау жүйесін жайылым аймақтары
мол жер орайы қолайлы, ауа райы жылы шаруашылықтарда пайдаланады.
Ондай кездерде малдарға арнап күрделі құрылыстар қаралмай, тек жауын
шашындардан, өткір күн сәулелерінен сақтау мақсатында жергілікті арзан
материалдардан жеңіл-күрке, жылыландырылмаған типті қоралар қаралады.
Ірі қара малдарына арналған
қоралардың негізгі технологиялық
бөлшектерінің көрсеткіштері
1.Ірі қара малдарына арналған қоралар мен оларды ң ішкі технологиялы қ процесстерді ң
жабдықталуы тек мал басы мен олардың физиологиялы қ ерекшеліктеріне ғана
байланысты емес, оларды ұстау тәсілдеріне де қатысты болады.
2.Ірі қара малын тұрғызып байлап ұстау кезінде салынатын қоралар үнемді ж әне барлы қ
қаралатын технологиялық процесстерді ж үргізуге қойылатын талаптар ға сай болуын
қадағалайды.
Ірі қара малдарына арналған қоралардың микроклиматы

Ірі қара малдарына арналған қалыпты микроклимат оларды ң жақсы,
өнімі және ұстау тәсілдеріне тікелей байланысты болады. Сонды қтан
әрбір малдардың түрі, жынысы, жасы және физиологиялы қ
ерекшеліктеріне сай келтіріп микроклимат м өлшері белгіленеді. Ондай
мал организміне сай микроклиматы қорада әртүрлі жолдармен
қалыпқа келтіреді
Микоклимат көрсеткіштерінің ішіндегі ең басты анықтағыш фактор
болып ауаның төменгі және жоғарғы температурасы саналады. Ауа
температурасы 1-6 градусқа дейін төмендесе жас малдардың, әсіресе
бұзаулардың өсуі 15-20 пайызға, сиырдың сүт өнімі – 15-30 пайыз
кеміп, ал азықтың шығыны – 15-50 пайызға артады.
Мал қораларының микроклиматы ондағы қоршаған ортаның ауасының
физикалық, химиялық және биологиялық көрсеткіштері мен
сипатталады.
Әдебиет

М.С.Садуақасов
«Ауыл шаруашылық
малдары мен құстардың гигиенасы» 2
кітап
Назарларыңызға
рахмет!!!

Ұқсас жұмыстар
Ірі қара малдарының гигиенасы
Ірі қара малының гигиенасы туралы ақпарат
Ферменттік препараттардың әсер ету механизмі
Түрлі жануар организміне ұстау әдісінің әсер етуін эксперимент жүзінде зерттеу
Энтомология. Гиподерматоз және Эстроз
Жылқылар мен түйелердің гигиенасы Қойлар мен ешкілердің гигиенасы
Мемлекеттік тілі - қырғыз тілі
Ірі қара малының қант қызылшасымен улануы
Терісі бағалы аңдар гигиенасы
Лейкоз
Пәндер