Ақша ағымдарын жоспарлау


Бұл презентацияның бағасы: 500 теңге
Скачать: бот арқылы


Презентация қосу
Ақша
ағымдарын
жоспарлау

Тексерген: Курманбекова Г.А.
Орындаған: Теміртасова И.Т.
Ақша ағымы – қаржылық жыл
ішінде кәсіпорынның табатын
және төлейтін ақшалай
қаражаттар сомаларының
арасындағы айырма болып
табылады. 
Ақшалай ағымның бағалану көрінісі ең
қолайлы және тиімді анализдік
инвестициялық жобада жүреді.

Көптеген ақшалай ағымдары 2
элементтен тұрады:
• қажетті инвестиция,
• ақша ағымдарының шыққан
шығындармен байланысты. 
Алдыңғы болжанған болжаммен бағаның көбінесе
басқа мамандықпен сонымен қатар маркетингпен
бухгалтерлер, кәсіпкерлермен, шығарушылар .
Ең басты қаржылық процесте
көрсетіледі: 
1.Координациялық және басқа
мамандығы бойынша; 
2.Экономикалық көріністермен
көрсетілген көріністермен
дайындалған дайындықпен
3.Қарсыластық тенденциялық
бағалау формасы . 
Инвестициялық қызметтердің нәтижесінде пайда
болған ақша қаражаттары қозғалысының
мысалы: 

1.Ақша қаражаттарының түсуі: 
- негізгі құралдары басқада ұзақ мерзімді активтерді және
материалды емес активтерді сатудан түскен түсімдер; 
- қаржылық инвестицияларды өткізуден; 
- басқа заңды тұлғаларға берілген несиелерді алу; 
- басқа түсімдер; 
2.Ақша қаражаттарын алу: 
- күрделі жұмсалымдар; 
- негізгі құралдарды басқа ұзақ мерзімді активтерді және
материалды емес активтерді сатып алу; 
- қаржылық инвестицияларды сатып алу; 
- басқа заңды тұлғаларға несие беру; 
- басқа да төлемдер болып табылады. 
А қ ша а ғымы ә детте к әсіпорынны ң әр т үрлі қызметтер а қша қаражатыны ң
қ оз ғ алысынан т ұ рады :


 
1.инвестициялық қызметтен
ақша ағымы; 
2.операциялық қызметтен
ақша ағымы; 
3.қаржы қызметтен ақша
ағымы. 
Ақша ағымдағы шығындардың құрамын құрылымын және көлемін
жоспарлауға шешім қабылдау үшін төмендегі мәліметтерді қолданады: 


өнімдердің нақтылы өзіндік
құны және алған пайда
туралы 
мәліметтер; 
- болатын шығындар және
табыс туралы ақпарат.
Қаржы менеджментінде кәсіпорынның барлық
ақша ағымдағы шығындары бөлінеді: 
 

-шартты-өзгермелі; 
- шартты-тұрақты; 
- аралас.
• Жобаның қаржы бөлімінің неғұрлым
жауапкершілігі мол бөлігі оның инвестициялық
бөлігі болып табылады, ол мыналарды
қамтиды: 
- жоба бойынша кәсіпорынның инвестициялық
қажеттілігін анықтау; 
- инвестициялық қажеттілігінің қайнар
көздерін белгілеу ( және ары қарайғы
ізденіс ); 
- инвестициялық жобаны іске асыру үшін
тартылған капиталдың құнын бағалау; 
- жобаның іске асуы есебінен түсетін пайда
мен ақша ағымдарын болжау; 
- жоба көрсеткішінің тиімділігінің бағасы. 
Жобаны ң өтімділігін ба ғалау кезіндегі
инфляцияны есепке алу м әселесі қарама –
қайшылы қты болып келеді. Әрине, уа қытта
өріс алған а қша а ғымдарын а қшаны ң сатып
алушылық қабілетіні ң өзгеруіне байланысты
қайта санау керек. Сонымен қатар
инвестициялы қ жобаны ң тиімділігі туралы
со ңғ ы қорытынды инфляциялы қ әсерді
ескерусіз жасалуы м үмкін .

• Бұл ақша ағымы
базасында
инфляциялық жоба
тиімділігінің негізгі
көрсеткіші анықталады
НАЗАР АУДАРҒАНДАРЫҢЫЗҒА
РАХМЕТ!!!

Ұқсас жұмыстар
Кәсіпорынның инвестициялық – инновациялық саясаты
Инвестициялық талдаудың қарапайым критерийлері
ИНВЕСТИЦИЯЛЫҚ ЖОБА ҚҰРЫЛЫМЫ, ОНЫҢ ТАЛДАУЫ МЕН ӨМІРЛІК ЦИКЛЫ
Инвестициялық жобалардың ақшалай ағымдары, реттелетін және реттелмейтін жобалар
ҚАРЖЫ НАРЫҒЫНЫҢ ЭКОНОМИКАЛЫҚ МӘНІ МЕН ФУНКЦИЯСЫ
Инвестициялық жобаларды талдау әдістері
Логистикалық жүйенің стратегиялық менеджменті
Кәсіпорындардың қызметін жоспарлау
Қаржылық болжау
Компанияның стратегиялық қаржылық жоспарлануы
Пәндер