Сайтқа презентация қосу

Электронды қ үкімет порталы мен оның ұсынатын қызметтері

Қазақстан Республикасының Білім және Ғылым министрлігі. Семей қаласындағы Шәкәрім атындағы мемлекеттік университетінің Аграрлық факультеті.

СӨ Ж
Орындаған : Рахимбекова А.С. Тексерген : Жаксыгулова Д.Д. Топ : БЛ-509

 “Электрондық ү кімет” (e-Government) барлық мемлекеттік органдарды біріктіретін жә не оларғ а Интернет, электрондық терминалдар немесе тіпті мобильдік телефонның кө мегімен халыққ а жә не де тек жеке тұ лғ аларағ а ғ ана емес компанияларғ а да немесе кә сіпкерлерге де қ ызметтер кө рсетуге мү мкіндік беретін жү йе,барлық қ олданыстағ ы мемлекеттік органдардың ақ параттық жү йелері азаматтарғ а жә не бизнес- құ рылымдарғ а қ ызметтерді кө рсетуге бағ ытталғ ан жә не “электрондық ү кімет” инфрақұ рылымына ық палдастыруды ескерумен құ рылуда.

Электронды өкімет. e.gov.kz сайтының қызметі

 «Электрондық үкімет» порталы (www.egov.kz) – мемлекеттік органдар қызметіне онлайн режимде қол жеткізуге мүмкіндік береді.

Электронды қ үкімет порталы мен оның ұсынатын қызметтері

 «Электрондық үкімет», яғни, egov.kz порталын ұйымдастыру төрт кезеңге есептелген болатын. Бірінші, 2005-2007 жылдар ақпараттық кезеңге арналды. Ол кезде біз сайттарға кіріп, тек қана ақпарат алатын едік.  Екінші, 2007-2009 жылдар интерактивті кезең болды. Бұл кезде порталдан тек алғашқы анықтамаларды ала бастадық. Мысалы, салық төлеушінің нөмірін алуға мүмкіндік болды.  Ал үшінші 2009-2010 жылдар — транзакциялық кезең. Бұл кезеңде порталда бір қызметті жасай отырып, екінші қызметтің шешілуіне қол жеткіздік.  Төртінші кезеңде, яғни, қазір біз «Электрондық үкімет» порталының кешенді қызмет түріне қол жеткіздік.

Қолтаңбаң ыз болса

 «Электрондық үкімет», яғни, egov.kz порталындағы қандай да бір мемлекеттік электрондық қызметті пайдалану үшін міндетті түрде электрондық-сандық қолтаңба қажет. Алмас Толықбаевтың айтуынша, қазір елімізде 650 мың адамда электрондық-сандық қолтаңба бар. Қазір порталға күніне 25 мың адам кіреді.Егер электрондық-цифрлық қолтаңбаңыз болса, қажет анықтамаларды порталдан сол сәтте алып, сұраған мекемеге жібере саласыз. Әзірге порталда 74 мемлекеттік қызмет түрі ұсынылған.

eGov.kz порталыны ң ең танымал электронды қ қ ызметтері

 Образец текста
 Второй уровень
 Третий уровень
 Четвертый уровень  Пятый уровень

Мекенжай анық тамас ы

 Пайдаланушылардың ең жиі сұ ранысына ие құ жаттардың бірі – мекенжай анық тамасы. Онда мекенжай бойынша тіркелу туралы мә ліметтері, яғ ни есепке тұ ру уақ ыты мен мекенжайы кө ретілген мә лімет сақ талады. Бұ л анық таманы бірнеше минуттардың ішінде тегін тү рде ХҚ КО-да, сондай-ақ электрондық ү кімет порталы арқ ылы алуғ а болады. Оның ә рекет ету мерзімі – алғ ан уақ ыттан бастап 10 кү нтізбелік кү н. Ө з ЭЦҚ бар азамат басқ а адамның атына бұ л анық таманы ала алмайтындығ ын ескеру қ ажет.

Жылжымай тын мү лікке ауыртпалы қ тар туралы анық тама (№2 формадағ ы анық тама)

 Жылжымайтын мү лікпен байланысты сату, сатып алу немесе жалғ а беру кезінде, тұ рғ ын ү й немесе жер телімін алуғ а кезекке тұ ру секілді кез келген операцияларда ауыртпалық тар туралы анық тама қ ажет. Қ айырымды сатушы барлық қ ызуғ ышылық танытқ ан сатып алушылардың сұ рауы бойынша осы анық таманы арты қ сұ рақ тарсыз ұ сынуғ а міндетті. Сә йкесінше, сатып алушы оны ө з бетімен алып, алғ алы жү рген жылжымайтын мү лікке ауыртпалық тардың болуын тексере алады. Естерің ізге салып ө тейік, ауыртпалық тар болып қ амау, кепіл, сенімхаттық басқ ару құқ ығ ы, мемлекеттік орган тарапынан салынатын шектеулер ж ә не ө зге де ауыртпалық тар саналады («Жылжымайтын мү лікке құқ ық тарды мемлекеттік тіркеу туралы» Заң ының 5бабына сә йкес). Анық тама мү лік құқ ық тарын ресімдеуду жең ілдетіп, сатып алушыны адал емес сатушылар тарапынан орын алуы мү мкін «алая қ ты қ тан» қ орғ айды.Анық таманың ә рекет ету мерзімі – 1 кү н.

Жылжымайты н мү ліктің болуы немесе болмауы туралы анық тама (№6 формадағ ы анық тама)

 Жылжымайтын мү лік болмағ ан жағ дайда, анық тама азаматтарғ а мемлекеттік бағ дарламалар бойынша ипотекалық несиелерді, сондай-ақ ә леуметтік тө лемдердің кейбір тү рлерін алу ү шін қ ажет болады. Жылжымайтын мү лік болғ ан жағ дайда, анық тама жылжымайтын мү лікке құқ ық орнатушы құ жат болып табылмаса да, алушы ү шін жылжымайтын мү ліктің нақ ты оғ ан тиесілі екендігін растайтын құ жат ретінде қ ызмет ете алады.

Зейнетақ ы аударымда ры туралы анық тама

 Жеке тұ лғ аларды несиелендіру саласында барлық жерде талап етілетін ең танымал анық тамалардың бірі. Банктердің талаптарынан бө лек, оны жеке зейнетақ ы аударымдары сомасын тексеру ү шін жеке мақ саттарда да алуғ а болады. Бұ л анқ ытамада кү ні, сомасы, зейнетақ ы аударын жіберуші жә не ақ шалай қ аражат ө тетін зейнетақ ы фондтарының атауы бойынша мә лімет бар. Сондай-ақ мекенжай анық тамасы секілді, ө з зейнетақ ы аударымдары туралы мә ліметті жеке ЭЦҚ болғ ан жағ дайда алуғ а болады.

Тіркелген заң ды тұ лғ а туралы анық тама

 БСН номері болғ ан жағ дайда Қ Р аймағ ында тіркелген кез келген заң ды тұ лғ а туралы анық таманы лезде алуғ а болады. Анық тамада келесідей мә ліметтер сақ талады – заң ды тұ лғ аны тіркеу нө мірі, тіркеу кү ні, атауы, заң ды мекенжайы жә не қ ызмет тү рі, басшылығ ы, құ рылтайшылары туралы мә ліметтер. Заң ды тұ лғ аның ө зі бұ л анық таманы банктердің , соттардың , нотариустардың , тіркеу органдарының талаптары бойынша, сондай-ақ бірқ атар ө зге де жағ дайларда ұ сынады.

Балаларды балабақ шағ а кезекке қ ою

 ЭЦҚ -ны қ ажет етпейтін бұ л қ ызмет атааналар арасында ү лкен танымалдылыққ а ие. Себебі ө з балаң ды білім бө лімдері мен ХҚ КО-ларғ а бармай-ақ , балабақ шағ а кезекке қ ойғ ан ө те ыңғ айлы. Ө тінім беру кезінде 1-3 балабақ шаларды (аймақ тарғ а байланысты) жә не қ алағ ан оқ ыту тілін таң дауғ а болады. Кезекті бақ ылау бойынша қ олданылатын автоматтандырылғ ан жү йе портал немесе ЦОН жә не білім бө лімдері арқ ылы ө тінім берген адамдарғ а кез келген уақ ытта кезек нө мірін қ арауғ а мү мкіндік береді

Некені тіркеуге ө тініш беру

 Некені портал арқ ылы тіркеу ыңғ айлығ ын жас жұ байлардың басым бө лігі бағ алай білді. Бір қ арағ анда ө згеше болып кө рінетін бұ л тә сілдің астарында барынша қ арапайым жә не ө мірлік себептер жатыр. Жас жұ байлардың барлығ ының бірдей АХАЖ бө ліміне бірге келіп, некені тіркеуге ө тініш беруге мү мкіндіктері бола бермейді. Сондайақ егер жастар ә р тү рлі қ алаларда болса немесе ө з уақ ыттарын ү немдеуді қ аласа, ө тініш берудің электрондық тү рі – таптырмас құ рал. Жоспарлы некелесу кү нінен 30 кү нтізбелік кү н бұ рын онлайнө тінішті толтырып, мемлекеттік баж салығ ын тө леу ғ ана.

Сотталғ анд ық тың болмауы туралы анық тама

 Бұ л анық тама ө мірдегі бірқ атар жағ дайларда қ ажетті құ жаттардың бірі болып саналады. Мә селен, мемлекеттік болсын, кейбір жеке мекемелерге болсын жұ мысқ а орналасу кезінде бұ л анық тама қ ажет-ақ . Ол тұ руғ а рұқ сат, шетелдік азаматтылық пен виза алуда, сондай-ақ қ амқ орлық жә не бақ ылау органдарында бала асырап алу мә селесін шешуде қ ажет болуы мү мкін. Оны порталда алу ү шін ө тінімге ө з ЭЦҚ -ң ыз арқ ылы қ ол қ ою ғ ана қ ажет. Содан соң 3 жұ мыс кү нінің ішінде анық тама порталдағ ы тікелей сіздің жеке кабинетке келіп тү седі.

Заң ды тұ лғ аларды мемлекеттік тіркеу

 2013 жылдың басынан бастап заң ды тұ лғ аны портал арқ ылы, ү йден шық пай-ақ бір кү ннің ішінде тіркеуге болады. Жаң а заң ды тұ лғ аны тіркеу ү шін ХҚ КО-ғ а барғ ан жағ дайда, операторлар бә рібір порталдың электрондық қ ызметін пайдаланады. Бірақ , қ айта құ ру нә тижесінде құ рылғ ан заң ды тұ лғ аны тіркеу ХҚ КО-да ө тетіндігін атап ө ту керек. Бұ л жағ дайда ү деріс 3-тен 25 кү нге дейін созылуы мү мкін (кә сіпорын кө леміне байланысты). Сондай-ақ жаң а заң ды тұ лғ аны онлайн-тіркеу ү дерісі «Ө з бизнесің ді egov.kz арқ ылы қ алай тіркеуге болады» атты жеке мақ алада толық сипатталғ ан.

Жеке кә сіпкерді тіркеу

 Жоғ арыда сипатталғ ан қ ызметпен сә йкесінше, пайдаланушылар арасында жеке кә сіпкерлерді/нотариустарды/қ орғ аушылард ы есепке онлайн-қ ою танымалдылыққ а ие болып келеді. Бірнеше алаң дарды толтырғ ан соң , ү ш жерге белгі қ ойып, мемлекеттік баж салығ ын тө леу арқ ылы тіркеу есебі туралы электрондық ө тінішті, салық органына бармай-ақ , жіберуге болады. Сұ раным 1 жұ мыс кү нінің ішінде өң деліп, сә тті тіркелу туралы хабарлама келеді.

Дербес несие есебін алу

 Дербес несие есебінде қ арыз алушы жә не оның ө з міндеттемелерін орындауы туралы ақ парат болады. Ол қ арыз алушының несие тарихындағ ы банктер мен ө зге де несиелік мекемелерден оның атынан келіп тү скен сұ ранымдар санын кө руге мү мкіндік береді. Біздің Алғ ашқ ы Кредиттік Бюромен бірлескен жұ мысымыздың арқ асында енді порталдың ә р пайдаланушысы ө зінің несиелік тарихын ө з бетінше бақ ылай алады. Есепті алу бар-жоғ ы бірнеше минуттардың ішінде жү зеге асады, оның ү стіне кү нтізбелік жыл ішінде бір рет тегін сұ раным жіберуге болады.

 Жеке тұ лғ аның заң ды тұ лғ аларғ а қ атысуы туралы анық тама алу

Заң ды тұ лғ аларғ а арналғ ан пайдалы сервистер

 Кө рсетілген мерзімге тіркелген заң ды тұ лғ а, филиал немесе ө кілдік туралы анық тама алу  Заң ды тұ лғ аның , филиалдың барлық тіркелген ә рекеттері туралы анық тама алу  Заң ды тұ лғ аның тіркеу мә ліметтеріне енгізілген соңғ ы ө згерістер туралы анық тама алу  Заң ды тұ лғ аның ө зге заң ды тұ лғ аларғ а қ атысуы туралы анық тама беру  Салынғ ан ауыртпалық тар (тыйым салу) туралы анық тама алу  Ә рекет етпейтін заң ды тұ лғ аларғ а қ атысуын тексеру

АҚ ЫЛЫ/ ТЕГІН ЭЛЕКТРО НДЫҚ Қ ЫЗМЕТ ТЕРДІ АЛУДЫҢ АЛГОРИТ МІ

 Егер Сізде JAVA орнатылмағ ан болса, онда www.egov.kz/java.zip сілтемесі бойынша Java алып, орнатың ыз.  Интернет-браузерді іске қ осың ыз. Мекенжай жолында «электрондық ү кімет» порталының www.egov.kz мекен-жайын терің із.  Тіркелген кезде кө рсеткенЖСН (БСН) жә не құ пия сө з кө мегімен жү йеге кірің із.  Қ ажет қ ызметті таң даң ызда «Онлайн режимінде» қ ызметті алу батырмасын басың ыз.  Сұ раным жолдарын толтырып, «Сұ ранымды жіберу» батырмасын басың ыз.  «Сертификаттытаң дау» басың ыз.  Ашылғ ан терезеде электрондық цифрлық қ олтаң ба (ЭЦҚ ) сертификаты орналасқ ан жерді кө рсетң із =>Мой компьютер => Сіздің сертификаттарың ызбен папка => RSA  ЭЦҚ сертификатына құ пиясө зді енгізің із.  «Қ олқ оюды» басың ыз. Сіздің сұ ранысың ыз жіберілді! Қ ызметті кө рсету нә тижесі автоматы тү рде «электрондық ү кімет» порталының «Қ ызметті алу тарихында» бө лімінде сақ талады («Менің порталым»)


Пән: ИнформатикаПәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь