В.фон Гумбольдтың және Ф.де Соссюрдің лингвистикалық еңбектерінің маңызы


Бұл презентацияның бағасы: 500 теңге
Скачать: бот арқылы


Презентация қосу
Қазақстан Республикасының Білім ж әне Ғылым министрлігі
Семей қаласының Шәкәрім атындағы Мемлекеттік университеті
Филология факультеті

В.фон Гумбольдтың және Ф.де Соссюрдің лингвистикалық е ңбектерінің маңызы

Орындаған: Ибраимов Қ.Т.
Жоспар:
І Кіріспе
ІІ Негізгі бөлім
2.1. В.фон Гумбольдтың лингвистикалық еңбектерінің
маңызы
2.2. Ф.де Соссюрдің лингвистикалық еңбектерінің маңызы
ІІІ Қорытынды
Пайдаланылған әдебиеттер
Вильгельм фон Гуу мбольдт (нем. Friedrich
Wilhelm Christian Karl Ferdinand Freiherr von
Humboldt; 22 маусым 1767 — 8 сәуір 1835,
Тегель сарайы, Берлин) — неміс филологы,
философ, тілтанушы, мемлеткеттік
қайраткер, дипломат, өнер теоретигі,
немістің классикалық гуманизмінің көрнекті
өкілі. Ғалым Александра фон Гумбольдттың
үлкен ағасы. Тарихтың мақсатын ол көркем
уындыға ұқсас белгілі бір үйлесімді
ұтастық болып табылатын адамдық
даралықты қалыптастырудан және
руханилық мұраттарды жүзеге асырудан
көрді. Тұлғалар мен ұлттардың ерікті ішкі
дамуы Гумбольдт бойынша, өзіне рухани
шығармашыл тұлғалардың әрекетін қосып
лады.
Вильгельм
" фон Гуу
Гумбольдт
"Мемуар о перво¬начальной системе гласных в индоевропейски
орытынды
алыстырмалы-тарихи зерттеу - өзара туыстас, төркіндес тілдер
емьясын жеке-жеке зерттегені болмаса, әр семьяға жататын
лдерді бір-біріне салыстыра жинақтап қарау, сөйтіп, дүние
үзіндегі тілдердің барлығына немесе көпшілігіне ортақ типтік
ипаттарды ашу ісінде дәрменсіз болды. Ал, жалпы тіл білімі тек
лдер туыстастығын айқындауды ғана көздемейді, ол дүние
үзіндегі тілдердің жалпыадамзаттық сипаттарын, типтік
елгілерін ашып, тіл атаулының барлығын да қамти алатын
ипологиялық классификация жасауды да қажет етеді.
Пайдаланылған әдебиеттер:

1.Ковчиков. В.А. Психолингвистика.Теория речевой деятельности. М: Астрель,2007.-318с.
2. Попова З.Д.Общее языкознание. -М:АСТ:Восток-Запад,2007.-408с.
3. Копыленко М.М. Избранные труды в 2-томах. А:Ин-т языкознания им. А.Байтурсынова.2010.,2010.-
443с.
4. Норман Б.Ю.Лингвистические задачи. –М: Флинта-Наука.2009.-271с.

Ұқсас жұмыстар
Тіл білімі: таңбалық жүйе. Синхрония және диахрония
Мәдениет семиотикасы
Тіл мен сөйлеу
Тілдік бірліктер және контекст
АУДАРМА КӘСІБІНІҢ ЛИГВИСТИКАЛЫҚ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ
ДАМУ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ
Х­ХХ ғасыр әдебиетінің зерттелуі
XIX ғасырдағы салыстырмалы-тарихи тіл біліміне ғалымдардың қосқан үлесі
Психолингвистика ғылымының қалыптасу тарихы мен даму кезеңдері
ТІЛДІҢ УНИВЕРСАЛДЫ ТАБИҒАТЫ ЖӘНЕ КОГНИТИВТІ ЛИНГВИСТИКА
Пәндер