Сабақ – оқытудың негізгі формасы туралы ақпарат


Бұл презентацияның бағасы: 500 теңге
Скачать: бот арқылы


Презентация қосу
Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі.
Семей қаласының Шәкәрім атындағы мемлекеттік университеті.
Педагогика факультеті.

Тақырыбы: Сабақ –
оқытудың негізгі формасы.
Орындаған:Касимжанова М.Қ.
Тексерген: Кошкимбаева Р.Х.

Семей – 2015
Жоспар:
1)Сабақтың жалпы мәні
2)Сабақтың артықшылықтары
3)Сабақ – динамикалық құбылыс
4)Оқытудың үш қызметі
5) Сабақтың ұйымдастырылу тенденциялары
6)Сабаққа қойылатын қазіргі талаптар
7)Шығармашылық қызметтің құрылымы
Қорытынды.
• Мақсаты - оқушыларға жаңа білім
беру. Педагог балаларға жаңа оқу
материалын түсіндіріп, олардың іс-
әрекетін ұйымдастырып, білімдерін
тәжірибеде қолдануға үйретеді. Жаңа
ұғымдар мен іс-әрекет тәсілдерін
жақсы меңгеру үшін оқушылар
белсенді түрде жұмыс істеу керек.
Сабақ - бұл жастары шамалас, құрамы тұрақты оқушы
топтарымен оқытуды ұйымдастыру формасы, тұрақты кесте
және бәріне ортақ оқыту бағдарламасымен сабақ өткізу.
Бұл формада оқу-тәрбие процесінің барлық компоненттері -
мақсат, мазмұн, құралдары, әдістері, ұйымдастыру және
басқару қызметі және оның барлық дидактикалық
элементтері қарастырылады. Біртұтас дидактикалық жүйе
ретіндегі оқыту процесіндегі сабақтың мәні мен мақсаты
мұғалім мен оқушының ұжымдық-жекелей өзара қарым-
қатынасына алып келеді, соның нәтижесінде оқушылар
білім, білік және дағдыны иемденеді, олардың қабілеттері,
қызмет тәжірибесі, араласуы мен көзқарастары дамиды,
сонымен қатар мұғалімнің педагогикалық шеберлігі
жетіледі.
Сонымен, сабақ, бір жағынан
тұтастай алғанда оқытуды
қозғаушы форма түрінде, екінші
жағынан, оқытудың
заңдылықтары мен
принциптерінен туындайтын,
мұғалімнің сабақты өткізуді
ұйымдастыруына қойылатын
негізгі талаптарымен анықталатын
оқытуды ұйымдастыру формасы
түрінде анықталады. Мұғалім
оларды басшылыққа ала отырып,
сабақты оқыту процесінде
оқушылардың тұрақты
құрамымен мектептің күнделікті
нақты жағдайында шешілуге
тиісті дидактикалық міндеттердің
(білім беру, тәрбие, даму) жүйесі
ретінде дайындалады.
Сабақтың артықшылықтары
Педагогикалық процесті ұйымдастыру
формасы ретіндегі сабақтың
артықшылықтары оның фронтальды,
топтық және жекелей жұмыстарды
сабақтастырудағы мүмкіндігінің
молдығында: мұғалімге материалды
жүйелі және ретімен түсіндіруге,
оқушылардың танымдық
қабілеттерінің дамуын басқаруға
және ғылыми көзқарастарын
қалыптастыруға мүмкіндік береді,
оқушылардың, басқа да қызмет
түрлерін, соның ішінде сыныптан тыс
және үй тапсырмаларын, сондай-ақ
оқушының мақсатқа жетудегі негізгі
құралы және қызмет тәсілін таңдау
және құрудың шарты ретінде
көрінеді.
Сабақ – динамикалық құбылыс.
Сабақ оқытудың
ұйымдастырылған
түрі ретінде –
динамикалық құбылыс.
Ол педагогикалық
процестің негізгі даму
теңденцияларын оның
біртұтастығы
бағытында бейнелей
отырып, ұдайы дамиды.
Оқытудың үш қызметі
Бәрінен бұрын ол
оқытудың үш бірлік - Білім беру
білім беру – тәрбие -даму
- қызметін тиімді іске
асыруда көрінеді, олай
болса, оқушылардың
Оқыту
табиғи қасиеттерін
шығармашыл дамытуға
бағытталғандығымен де Тәрбие
көрінеді.
Сабақтың ұйымдастырылу
тенденциялары:
Сабақтың жалпы ұйымдастыруын
құруға қатысты тенденциялар:
олардың құрылымдық жағынан Ауызша
өзгеруінен, оқытудың басқа да сұрау

ұйымдастыру формаларымен
сабақтастығынан, ауызша сұрау және
Үй
үй тапсырмасын тексеруге кететін тапсырмасы
уақытты мейлінше қысқартудан н тексеру

сабақтың бұл кезеңдерін
дидактиканың негізгі міндеттерін Басқа
оқушылардың өз бетінше жұмысымен сабақпен
сабақтасты
біріктіру арқылы шешу үшін ғы

пайдаланудан көрінеді. Сабақтың
шығармашық бастамасын күшейту Оқыту
тенденцясы өз бетінше жұмысты құрылымын
ың өзгеруі
ұйымдастыруға ерекше назар аударудан
байқалады.
Сабаққа қойылатын қазіргі талаптар:
1. Әрбір сабақта білім беру, даму және
тәрбиелеу мақсаттарының бірлігі сақталуы
керек. Әрбір сабақ оқыту процесінің басты
5. Сабаққа қойылатын талаптардың
заңдылықтарын жүзеге асыруға ықпал етуі бірі — оның эмоционалдығы.
қажет.

2. Әрбір сабақ дидактиканың барлық 6. Әрбір сабақта оқушылардың
принциптеріне және бәрінен бұрын оқыту
мен өмірдің ғылымилығы мен байланысына білімін үздіксіз есепке алу жургізілуі
жауап беруі керек. керек.

7. Әрбір сабақ өзінің
3. Әрбір сабақ, ең алдымен, сабақтың
тақырыбымен жиі ауыстырылатын айқын
ұйымдастырушылық
дидактикалық мақсатпен сипатталуы керек. заңдылықтарымен, оң нәтижелерді
сезінгіштігімен ерекшеленуі керек.

4. Сабақтың барлық кезеңдерінде 8. Әрбір сабақта жүйелі
оқушылардың танымдық қызметін
жандандыру мақсатында оқытудың әр алуан қайталаудың элементтері қатысуы
әдістері мен тәсілдерін пайдалану. тиіс.
Сабаққа қойылатын талаптар:
9. Әрбір сабақ техникалық 13. Сабаққа қойылатын талаптардың
оңтайлы және дидактикалық бірі оның құрылымдық икемділігі болып
жарақ-тандырылган болуы керек. табылады.

10. Кез-келген пән бойынша әрбір
сабақтың өткен және алдағымен 14. Сабақтың кәсіби бағыттылығы.
байланысы.

11. Сабақтың барлық уақытын 15. Үй тапсырмасының тиімділігі және
үлкен табыстылықпен пайдалану. оны міндетті тексеру.

16. Қолайлы моральдық-психологиялық
12. Оқушылардың бүкіл сабақ және санитарлық-гигиеналық
бойы оқу-еңбек тәртібін жағдайлар туғызу.
қамтамасыз ету.
Шығармашылық қызметтің
құрылымы:
1. Бұрын
меңгерілген білімін
және біліктілігін
жаңа жағдайға
дербес көшіру.

6. Бұрын
2. Таныс
меңгерілген қызмет
тәсілдерін пайда жағдайдағы
проблеманы көре
болған проблемаға
білу.
үйлесімді қолдану.

5. Шешімнің
немесе оның
3. Объектінің жаңа
әдістерінің
қызметін көре білу
баламасын көре
білу.

4. Объектінің
құрылымын
анықтау.
XIX ғасырда француз психологы
Теодюль Рибо былай жазған: "Егер де
ойлау шығармашылығына
оқытуға болатын болса, онда
етікшілерге қарағанда
өнертапқыштар көп болар
еді". Яғни автордың пайымдауынша
шығармашылыкқа, оның ішінде
өнертапқыштыққа үйренуге болады.
Тапсырмаларға қойылатын талаптар:
- тапсырмалар оқу
бағдарламасында
көрсетілгендей нақты
базалық сұрақтарға,
оқудың тақырыбына
немесе объектісіне
қатысты болуға тиіс;

- тапсырманың
тұжырымдамасы - тапсырмалардың
оқушылар үшін де,
мұғалім үшін де сондай алдымен белгілі шешімі
болмауы керек;
қызықты немесе тосын
болуы керек.
Қорытынды:
Сабақ – оқытуды ұйымдастырудың негізгі нысаны. Сабақ уп қыты
қысқа, сондықтан ол күрделі және жауапты кезең, себебі сабақты ң
сапасы оқушының дайындығына тікелей әсер етеді. Сонды қтан
мұғалімдер сабақтың жаңа технологиясын жасап, енгізу, қысқа мерзім
ішінде оқу міндеттерін орындау үшін жұмыстануда. Жа қсы сапалы
сабақ беру оңай жұмыс емес. Көп нәрсе мұғалімнің сабаққа
қойылатын талаптарды т үсінуіне және орындауына байланысты.
Талаптарды әлеуметтік сұраныс, оқушылардың жеке қажеттіліктері,
Оқыту мақсаты және міндеттері, оқу процесінің заңдылықтары мен
принциптері анықтайды.Одан басқа мектептерде к өмекші нысандар,
атап айтсақ, кеңес, қосымша сабақтар, нұсқаулар, үйірме, клуб
жұмысы, сыныптан тыс оқу, үй жұмыстары және бас қалары
қолданылады. Кейде сыныптан тыс оқытатын нысандар ға
экскурсияларды, мектеп жанындағы үлеске, шеберханада ғы ж ұмысты,
туған өлкеге саяхатты, спорт жарыстарын, т.б. жат қызады.
Назарларыңызға
рахмет!

Ұқсас жұмыстар
Кәсіби оқу орнында оқытуды ұйымдастыру формалары
Проблемалық дәріс
Информатиканы оқытуда қолданылатын әдіс - тәсілдер
Жоғары мектепте оқытуды ұйымдастыру
ҚАШЫҚТЫҚТАН ОҚЫТУ ӘДІСТЕРІ
Жаппай жұмысты уйымдастыру
Белсенді оқыту әдістерінің жіктелуі
Сабаққа қойылатын қазіргі талаптар
Ұйымдастыру формасы
Көрнекі құрал - таным құралы
Пәндер