Табиғи және жасанды бетон толтырғыштары
Презентация қосу
Табиғи және жасанды
бетон толтырғыштары

Орындаған: Ақчабарова Алуа, ПСМ-311
Тексерген: Садвакасова Г.О.
Қазіргі кездегі құрылыстағы қолданылатын ең негізгі
құрылыс материалы, ол бетон. Бетон - белгілі мөлшерде
алынатын щебеннен , құмнан, қоспалардан тұратын
бетондық араластың қалыпталыну және қатаю
нәтижесінде пайда болатын жасанды тас материалы.
Бетондар өнеркәсіптік, азаматтық, гидротехникалық
және басқа да ғимараттарда кеңінен қолданылады.
Бетондардың түрі өте көп. Бірақ олардың физика-
механикалық және механикалық қасиеттері, бетонның
құрамына қосылған толтырғыштардың қасиеттеріне
тәуелді болады. Жасанды кеуекті толтырғыштар пәні,
толтырғыштарды алуға қажетті шикізаттар көзі оларды
өндіру технологиясы, техникалық талаптар, сынау
ерекшеліктері жайлы жан-жақты білім береді.
Бетон көлемінің басым көпшілігін - 85-90 % дейін құм
мен щебеннен тұратын толтырушылар құрайды.
Толтырғыштар дегеніміз байланыстырғыш материалмен
және сумен белгілі бір құрам бөлікте араласа отырып,
бетон түзетін, белгілі бір дәндік құрамдағы табиғи немесе
жасанды материалдар, жасанды кеуекті толтырғыштар
технологиясы, толтырғыштарды алдын-ала белгілі
қасиеттер негізінде өндіру технологиясын үйрететін пән
болып табылады.
Бетонның негізгі құрамы байлаыстырғыштар сумен араласа отырып, қатаю
қасиетіне ие. Ал толтырғыштарды, бетонда қолдану негізгі құнды жа қтары
төмендегідей:
• Толтырғыштар бетон құрамының көлемі бойынша 85% ала отырып, бетон
түзу үшін қажетті болған байланыстырғыштың шығынын азайтады. Б ұл
өз кезегінде экономикалық және шикізаттық тиімділігіне алып келеді.
• Цемент тасы қатаю кезінде көлемдік деформацияға ұшырауы м үмкін.
Бетонның отыруы минутына 2 мин құрайды. Ал толтырғыштар, бетондар
қатты қаңқа түзе отырып қөлемдік деформацияны он есеге т өмендетеді
және ішкі кернеулікті өзіне қабылданады.
• Бетонда толтырғыштарды қолдану арқылы оның беріктігі мен серпімділік
қасиетін арттыруға болады. Яғни сыртқы салмақты ң әсерінен
конструкцияның деформациялануы төмендейді.
• Толтырғыштар бетонның аққыштығын төмендетеді.
• Жеңіл толтырғыштар бетонның тығыздығы мен жылу өткізгіштігін
төмендете отырып, оларды оқшаулағыш конструкцияларда қолдану
мүмкіндігін береді.
• Арнайы ерекше ауыр және гидратты толтырғыштар бетонға радиация
өткізбейтін қасиет береді. Яғни бетонда қолдану, бетонның қасиетіне ж әне
оларды өндірудің техника экономикалық тиімділігіне әсер етеді.
Толтырғыштар – табиғи немесе жасанды минералдық түиіршіктер
араласы. Түйіршіктер мөлшері ГОСТ бекітілген аралықта болады.
Бетон құрамында бұл түйіршіктер байланыстырушы затпен
біріктіріліп, тас тәрізді мықты дене құрайды.

Толтырғыштар

Табиғи Жасанды

Өнеркәсіп қалдықтарынан
алынған
Табиғи толтырғыштарды тау жыныстарын (гранитті, диабазды , диоритті,
ізбест тасын, жанартаулық туфты, гравийді, кварцитті, мраморды т.б.)
механикалық қайта өңлеумен алады.
Жасанды толтырғыштар ретінде – шикізаттардан ж әне өнерк әсіп
қалдықтарынан термиялық немесе басқаша өңдеу тәсілімен алынатын
арнаулы дайындалған материалдарды қолданады. керамзит ж әне оны ң т үр-
түрлері, термозит, шлактық пемза және т.б.
Өнеркәсіп қалдықтарынан толтырғыштарды шикізаттың химиялы қ ж әне
фазалық құрамдарын өзгертусіз алады. Бұл топқа металлургиялы қ ж әне отын
шлагынан алынатын тығыз және кеуекті щебень мен құм, кесек
дисперстелінген ТЭС күлі кіреді.

Гранит Керамзит
Гранит – Жер қыртысында ең көп
тараған кристалдық магмалық тау
жынысы, толық кристаллы, жаппай
түйірлі, немесе сеппелі, қышқыл құрамды
(SiO2 > 65%) интрузиялық
таужыныстардың жиынтық атауы. Гранит
кварцтан, калийлі дала шпаттарынан
(ортоклаз, микроклин), қышқыл
плагиоклаздардан, слюдадан (биотит,
мусковит) тұрады. Түсі ашық, көбінесе
қызғылт сұр, қызыл, кейде жасыл, сұр;
менш. салм. 2,5 – 2,7 г/см3.
Диабаз (француз. dіabase) – магмалық
тау жынысы, долериттің өзгерген түрі.
Негізді плагиоклаз бен моноклиндік
пироксеннен тұрады, кейде аз мөлшерде
оливин кездеседі. Түсі қара сұрдан қою
жасылға дейін. Құрылымы афирлі,
порфирлі, ұсақтан ірі түйірліге дейін.
Нақышы шомбал, шар, бадамша тәрізді.
Құрамы мен құрылысына қарай: авгитті
Диабаз , кварцты Диабаз , габбродиабаз,
бадамтасты Диабаз , т.б. бөлінеді.
Диабаз қатпарлы белдемдер мен платформалық аймақтарда
жақсы дамыған. Ол интрузивтік денелермен (сығылмалар, силдар)
қоса эффузивті денелер (ағымдар, жамылғылар) құрайды. Диабаз
Қазақстанның барлық аймақтарында кездеседі. Жол құрылысында
бетонға толықтырғыш ретінде пайдаланылады.
Керамзит (грек. keramos – саз) – ұсақ
түйіршікті, кеуек құрылымды, жасанды
жеңіл бетон толтырғыш. Түйіршік
өлшемдері 5 – 40 мм болып келеді. Оңай
балқитын көпірмелі саз балшықты
айналмалы пеште (1100 – 1200С) күйдіру
арқылы алынады. Керамзит жеңіл
бетонды құралымдар мен бұйымдар,
жылу оқшаулағыш толтырма, ыстыққа
төзімді бетондар және майламалар
дайындауға пайдаланылады. Қазақстанда
жергілікті саз жыныстарынан керамзит
алу жөніндегі жүйелі зерттеулер 1956
жылдан қолға алынды. 30-дан астам кен
орындарының шикізаты зерттелді.
Қиыршық тастар — 1) табиғи түрінде
кездесетін көп қырлы ұсақталған тау
жыныстарының жиынтығы;
2) арнайы ұсатылған тастар, екі түрде
кездеседі:
а) кәдімгі қиыршық тас — жол құрылысында,
темір жолды балластауға және (ауыр) бетон
жасағанда қолданылатын ірілігі 5тен 10 мм-ге
дейінгі ұсатылған табиғи тастар мен
металлургиялық қоқыс;
б) жеңіл қиыршық тас — жеңіл бетон жасауға
қолданылатын ұсатылған кеуек тау
жыныстары мен отын қоқыстары.
Толтырғыштар қоры республикамыздың барлық аймақтарында
жетерліктей (құм шебень) Одан басқа әзірше аз қолданып жүрген
өнеркәсіп қалдықтарынан (ТЭС күлі, металлургиялық шлактар т.б.)
алынатын толтырушылар қоры жетіп артылады.
Бетонда майда және ірі толтырғыштарды қолданады. Майда
толтырғыштар ретінде түиіршіктер мөлшері 0,16- 5мм аралы ғында
табиғи немесе жасанды құмды пайдаланады. Ірі толтыр ғыштар
түйіршіктері 5-70 мм аралығында болатын ұсақ тас және ша ғал тас
болып екі топқа жіктеледі.
МСТ 8267-82 талабына сәйкес ірі толтырғыш сапасы мынандай
көрсеткіштермен - тығыздығымен, түйіршіктік және минералдық
құрамымен , түйіршік пішінімен, беріктігімен, мықтылығы нашар
түйіршік мөлшерімен, аязға тұрақтылығымен, қуыстылығымен,
кеуектілігімен анықталады. Тығыздығына байланысты тығыз (Pm
> 2000кг\м3), кеуекті ( Pm < 2000кг\ м3) толтырғыштарға
жіктеледі.
Пайдаланылған әдебиет:
1. https://kk.wikipedia.org/wiki/
2. http://stud.kz/referat/show/13277
3. Сатеков Б.С. Табиғи және жасанды құрылыс
матариалдары мен бұйымдары

Ұқсас жұмыстар
Бетон толтырғыштары туралы
Бетон толтырғыштары
Керамикалық бұйымдар
БЕТОНДАР ЖƏНЕ БЕТОНТАНУ
Бетон толтырғыштарының түрлері
Пластмассалық жасанды тістер
БЕТОН ЖӘНЕ ТЕМІРБЕТОН БҰЙЫМДАРЫНЫҢ ТҮРЛЕРІ
Бетон және бетонтану
ТАС ЖҰМЫСТАРЫ ТАС ҚАЛАУ ПРОЦЕСІ ТЕХНОЛОГИЯСЫ
Пемзаны алу технологиясы
Пәндер