Этнопедагогиканың зерттеу әдістері
Презентация қосу
Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі
Семей қаласының Шәкәрім атындағы мемлекеттік университеті
Жаратылыстану-математика факультеті

ТАҚЫРЫБЫ:
ЭТНОПЕДАГОГИКАНЫҢ
ЗЕРТТЕУ ӘДІСТЕРІ
Орындаған: Виликс Ж.
Тобы: Т-413
Тексерген: Оралбекова Б.С.

Семей 2015
• Этнопедагогика
педагогиканың бір саласы
болғандықтан
педагогиканың әдістері
мен қоса жеке әдістер де
бар. Этнопедагогиканың
ғылыми әдістері – бұл
керекті ақпаратты алу
мүмкіндігі. Бұл ақпарат
этнопедагогикалық
процестің заңдылықтары
ЭТНОПЕДАГОГИКАНЫҢ
ЗЕРТТЕУ ӘДІСТЕРІ
1) Фольклорлы – материалды зерттеу
әдістері
2) Жазбаша материалдарды зерттеу
әдістері
3) Археологиялық материалды зерттеу
әдісі
4) Түздік әдіс

5) Тарихи педагогикалық анализ

6) Әлеуметтік зерттеу әдісі

7) Салыстыру әдісі

8) Педагогикалық эксперимент әдісі

9) Халықтық педагогикалық
құбылыстарды теориялық зерттеу әдісі
• Фольклорлы – материалды
зерттеу әдістері • Жазбаша
• Бұл әдіс өзіндік ерекшелігі материалдарды
бар қызықты әдістердің
бірі. Бұл әдісте халықтың зерттеу әдістері
тұрмысы, мәдениеті, салт-
дәстүрі көрініс табады.
• Жазбаша
Фольклор халықтың киім- материалдар
кешек, құрал-жабдық,
тұрмыс-салт, наным-сенім, негізінде тарихи
сондай-ақ түрлі көркем
өнерін тұтастай алу үшін
ескерткіштерде
қолданылады. қолданылады.
• Ауыз әдебиетін шығарушы
да, тыңдаушы да,
жаратушы да халық.
Сондықтан ол халықтың
еншісі болып табылады.
• Археологиялық • Түздік әдіс
материалды зерттеу әдісі
• Бұл әдіс халықтың • Бұл зерттеуде
ежелгі тарихындағы зерттеуші халық
мәдени ескерткіштері:
қалашықтар мен
туралы мәлімет
қалалар, ежелгі қоныс, алады.
қабір үстіне
орнатылған
ескерткіштер, адамның
еңбек қызметін
зерттейтін
ескерткіштер,
жекелеген
қазбалардың
орындары жатады.
• Тарихи • Әлеуметтік
педагогикалық зерттеу әдісі
анализ • Халықтың
• Бұл әдіс білімін
педагогикалық әлеуметтік
зерттеулерде тұрғыда
қолданылады. бағалау.
Онда халықтың Этникалық
білімі, қоғамның
мәдениетін тәрбие әдістері
зерттеуде мен білім
қолданылады. әдістерінің
мазмұнын
зерттеу.
• Салыстыру әдісі • Педагогикалық • Халықтық
эксперимент педагогикалық
• Мұнда
әдісі құбылыстарды
педагогикал теориялық
ық • Бұл оқу мен
тәрбиедегі зерттеу әдісі
құбылыстард • Анализдеу
ы құру ғылыми
арқылы әрбір негіздегі кезінде жеке
халықтың әдіс. Бұл фактілерді
ұлттық негізгі әдісте оқу орналастыру
ерекшелік, мен мен жүйелеу
заң- тәрбиелік арқылы
дылықтары, жүйенің олардың ортақ
даму деңге- этно-
йіндегі
және ерекше
педагогикад
артық- ережелерін
а
шылықтары тағайындау.
қолданылуы
зерттеледі. н зерттеу.
Халықтық
-

педагогикалық
құбылыстарды
теориялық
зерттеу әдісі
• Этнопедагогикалық қарастыруда
тәрбие қоғамдық құбылыстың
бірінен өзгесіне заңды ілесіп
отыруы, яғни мінез-құлықтың табиғи
формасы ретінде алға шығады.
Педагогикалық процесс заңдарының
объективті сипатын көрсету
Бұқаралық
қиынырақ. педагогикалық
шығармашылықтан өсіп
шыққан этнопедагогика
педагогика ғылымын
халыққа жақындатуға
икемді.
• Сонда мектепті өмірге жақындату проблемасы
ретінде жалпы нұсқада тұжырымдалатын
педагогикалық міндет этнопедагогикалық
түсіндіруде мектептің өмір мен идеялық,
адамгершілік, рухани байланысын жан-жа қты
нығайту деп қисындап мазмұңдалуы мүмкін.
Бұл шын мәнінде мемлекеттік моральдық-
саяси бірлігінің педагогикалық аспектісі.
Халықтың педагогикалық процесті терең
талдауға мүмкіндіктері болмады, ол жазуды ң
болмауы оларға халықтың педагогикалық
жетістіктерін жинауға, қорытындылау ға ж әне
жүйелеуге жол бермеді.
• Соған қарамастан халық бүкіл қолайлы
шаралармен жас ұрпақты тәрбиелеу бойынша
ұнамды тәжірибені таратуға көмектесті және
де сонысымен педагогикалық білімдердің
дамуына ықпал етті.
Сонымен этнопедагогака зерттеудің кең
келеміне не оның алдында үлкен өзекті
міндеттер тұр. Оның қалыптасуының қазіргі
жағдайда халықтың педагогиканың әрекет
ету аясын анықтау оның бүгінгі тәрбие мен
өзара байланысын айқындау аса маңызды.
• Халық даналығы қамқорлығының
түйірлерін жинау, халықтың тәрбиенің
негізгі категориялары мен
заңдылықтарын анықтау, оларды
басқаратын әлеуметтік-экономикалық
факторларды белгілеу, халықтық
педагогикалық дәстүрлердің өмір
сүргіштігінің себептерін айқындау және
олардың қоғамның қазіргі рухани өміріне
енуі жүйесін белгілеу этнопедагогикалық
аса маңызды міндеттері болып отыр.
• Тәрбие идеялары мен тәжірибесін салыстырмалы
педагогикалық талдау – этнопедагогика
методологиясының негізі. Халықты қ педагогакалы қ
мәдениетінің кезекші саласын өзіне зерттеу п әні
етіп алған ғылымның жаңа саласы жан-жа қты дами
алады деп болжау ға болады. Ол педагогика
ғылымдары жүйесінің ажырамас бөлшегі бола
отыра, өзінің таным обьектісін терендей зерттеуде
педагогиканың бүгінгі бүкіл жетістіктеріне с үйенеді,
оның материалдарымен және методтарымен
пайдаланады.
• Этнопедагогиканың практикаға
жол табуы – ол қазіргі
педагогикалық теорияны жан-
жақты қолданғанда ғана
мүмкін болады. Сонымен бір
мезгілде этнопедагогиканың
көптеген қоғамдық,
гуманитарлық және
психологиялық ғылымдардың
өзара байланыс пен өзара
ықпал ету шеңберіне енуінің
принципті мәні бар.
• Бұл этнопедагогикалық материал мен
бастаулары елеулі кеңейтеді, оны үлкен
тарихи тәжірибесі бар ғылымдар
методтарымен қаруыландырады және
сонысымен де аса кең теориялық
қорытындылаулар үшін қолайлы
жағдайлар туғызады.
Этнопедагогикалық ізденістерді
этносоциологиялық зерттеулердің
қүрамды бөлігі ретінде қарастыру
жемісті болып көрінеді. Мұндай бірлік
осы кезге дейін көптеген зерттеушілер
назарынан тыс қалып келетін тәрбиенің
халықтың практикасын терең танып
білуі мен обьективті бағалауға
• Кез келген ғылым секілді
этнопедагогикаға да теориялық
тереңдікпен ұштасатын кеңістік керек,
мұның өзі эмпирикадан тек теориялық
қорытындылауларға көшкен жағдайда
ғана мүмкін болады. Зерттеушілер
жинастырған зор көрнекті материалды
халық тәрбиешілерінің шеберлігі мен
өнерінің сырын үғыну үшін пайдалану
керек. Зерттеулердегі дара-дара
идеялар мен халықтық жас ұрпақ
тәрбиесі бойынша тұтас тәжірибесінің
тоғысуы жүйелі этнопедагогикалық
теория негіздеу үшін қолайлы
жағдайлар туғызады.
Пайдаланылған әдебиеттер:
• Жарықбаев Қ., Қалиев С. • З.Әбілова,
Қазақтың халық Қ.Қалиевалардың
педагогикасының
тарихынан. Алматы,
«Этнопедагогика
«Кітап», 1992 оқулығынан»,
• Қалиев С. Халық Алматы, 1992ж
педагогикасының
тағылымдары.
//Бастауыш мектеп-1991-
№5 – 26 б.
• Кукушин, Қалиев
“Этнопедагогика”
Алматы,2014

Ұқсас жұмыстар
ЭТНОПЕДАГОГИКА ТУРАЛЫ
Фольклор зерттеу әдісі
Қазақ этнопедогогикасының зерттеу әдістер
ХАЛЫҚТЫҚ ПЕДАГОГИКА ТУРАЛЫ
Қазақ этнопедагогикасының қалыптасу кезеңдері және даму тарихы
Этнопедагогиканың негізі ұлттық тәлім - тәрбие
Этнопедагогиканың зерттеулерін талдау
Фальклорлы зерттеу әдісі
Жеке тұлғаның қалыптасуы
Біреуі білсем екен демекілік
Пәндер