Кәсіпкерліктегі іскерлік қарым – қатынас


Бұл презентацияның бағасы: 500 теңге
Скачать: бот арқылы


Презентация қосу
КӘСІПКЕРЛІКТЕГІ ІСКЕРЛІК
ҚАРЫМ – ҚАТЫНАС

Закиева А.А
«Кәсіпкер» және «кәсіпкерлік мәдениет» түсініктері егіз
ұғым. Себебі, кәсіпкер болатын адам кәсіпкерлік мәдениетті
сақтауы тиіс. Яғни, іскерлік қарым-қатынас этикасын дұрыс
ұстану керек. Кәсіпкердің шыншыл болуы - оның маңызды
моральдық қасиеті болып табылады. Ол екіжүзділікке, өтірік
айтуға, ырғақтарды жеке мақсаты, мансабы үшін өзгеше
сипатта қарауға, түсінуге қарсы.
Сонымен қатар кәсіпкерге өзіне шектен тыс сенімді болу,
қызметтестеріне, бағыныштылары мен келушілерге
шыдамсыздық көрсету - үлкен қателік. Қоғамдық пікірді есепке
ала отырып, өз - өзіне жоғары талап қоя білу кәсіпкердің өзін -
өзі ұдайы жетілдіру ғана емес, өзгелерден сондай жетілуді талап
ету болып табылады. Талап қоя, сұрай білу де – кәсіпкердің
кәсіптік имиджінің моральдық кодексінін талаптарының бірі.
Кәсіпкерге қажет бір қасиет - тыңдай білу. Тыңдай білу
сөйлеушінің сөзін бөлмей мақұлдау ғана емес, оның ойына,
сезіміне ортақтасу. Сөйлеп отырған адамға тыңдаушының бет
құбылысы: бейтарап отыр ма, жалығып кетті ме, әлде қызығып,
көмектесуге дайындалуда ма бәрі әсер етеді. Қызметшінің жеке
бас проблемасы әңгімелесушінікіне қарағанда анағұрлым
күрделі, қиын мәселе болса да, ол тындаушы ретінде өз
проблемасын естен шығара тұруы тиіс. Моральдық сапа
қасиеттерінің ішіндегі ең шынайысы – кәсіпкердің өз беделі.
Беделдің жиналуы - өз ісін терең білуі мен қажымас еңбек,
адалдық пен әділдік, қарапайымдылық пен байсалдылық, өзіне
де, өзгелерге де талап қоя білушілік және парыз бен
жауапкершіліктің дамыған деңгейі.
Кәсіпкердің басты
қызметі болып табылатын
адамдармен қарым -
қатынастағы басшылық -
қоғамның басты өндіруші
күші - адамдармен «адам
факторымен» жұмыс істей
білушілік.
Кәсіпкер болу, бұл -
адамдармен тең қарым -
қатынаста болу, кез келген
жағдайдан жол таба білу,
өз сезімін басқара білу.
Іскерлік қ
Іскерлік арым-қ
қарым- қатынас
атынас
тілі ккә
тілі сіпкердің
әсіпкерді ң белгілі
белгілі бір салағ
бір сала ғаа
қ
қатысты
атысты ж жүүйелі
йелі білімін,
білімін,
біліктілігін, ккә
біліктілігін, әсіби
сіби тіл
тіл шеберлігін
шеберлігін
қ
қажетажет етеді.
етеді.
Кә
К сіпкер ө
әсіпкер өзз ортасында
ортасында
ә
әріптестерімен
ріптестерімен пікірлескенде,
пікірлескенде,
ссә әлемдесу,
лемдесу, ж жұұмыс
мыс барысын
барысын
таныстыру, ө
таныстыру, жұ
өзз ж мысының
ұмысыны ң
жоспарын қ
жоспарын ысқ
қыс аша ттү
қаша үсіндіру
сіндіру
барысында ә
барысында әдеп
деп пен
пен м мәәдениет
дениет
дең
де ңгейін
гейін са сақ тау қ
қтау қажет. Нақ
ажет. На қты
ты
ұ
ұсынысты,
сынысты, жоспарды
жоспарды тал талққылауда
ылауда
басқ
бас адамдардың
қаа адамдарды ң
ккөөззқ
қарастарымен
арастарымен санаспай,
санаспай, дауыс
дауыс
ккө тере ссө
өтере өйлеу, тек ө
йлеу, тек зінің
өзіні ң пікірін
пікірін
біржақ
біржа қты
ты д дұ
ұрыс
рыс санау
санау іскерлік
іскерлік
қ арым-қ
қарым- атынаста ө
қатынаста өзара
зара тіл
тіл
табысуғ
табысу ғаа да
да кедергі
кедергі келтіреді.
келтіреді.
Кәсіпкерлік мәдениеттің даму
бағыттары
1 – бағыт. Кәсіпкерлікті тәуекелдікпен
1 – бағыт. Кәсіпкерлікті тәуекелдікпен
байланыстырды. Бұл бағыттың негізін салушысы
болып француз экономисі – Ричард Контильон болып
саналады. Ол мынадай шешімге келеді: «Кәсіпкер
болашақтағы мүмкіндіктерді болжап, өзіне табыс табу
мақсатында мүмкіндіктерді жүзеге асырады. Сұраныс
пен ұсыныс қатынасын ескере отырып, кәсіпкер
тауарды арзан бағаға сатып алып,қымбат бағаға
сатады».
2 – бағыт. Ж. Сей мен А. Маршалдың
көзқарастарымен байланысты. Олардың ойынша
өндірістік факторлардың бірі рационалдық
комбинацияны жүзеге асыру және қалыпты кәсіпкерлік
табыс табу.
3 – бағыт. Кәсіпкерлік теориясын құрудағы негізгісі мен
перспективалық бағыт. Бұл бағыттың негізін салушы Шумпеттер.
Егер шаруашылық субъектілері жаңа комбинацияны жүзеге
асырмаса, ол кәсіпкер болып саналмайды. Кәсіпкерлік
функцияларын мынадай адам ғана жүзеге асыра алады. Егер ол
сезімтал, иновациялық өзгерістерге икемді адам болса, жаңалықты
таба білетін, оның нәтижесін тиімді қолдана білетін тұлға.
4 – бағыт. Бұл бағыттың негізін салған адамдар П. Дюркер, В.
Санто олар кәсіпкерлікті менеджментпен тығыз байланыстырады.
Кәсіпкерлік пен менеджмент бірін-бірі толықтырып тұрады және
құрамдас бөлігі болып табылады. Менеджмент көбінесе
кәсіпорынның қызмет көрсету саласына көп көңіл бөледі және
кәсіпкерліктің басқару стилін нығайтады.
Бүгінгі таңда кәсіпкер деп, иелігіндегі қажетті
құралдары бар пайдалы жұмысты ұйымдастырушы
адамды айтады. Бұлардың қатарына жататындар – шағын
кәсіпорындардың иесі, акционерлік қоғамның
басқарушысы, кооперативтің жетекшісі және
шаруашылық бірлестіктерінің менеджерлері немесе
жалдамалы басшы. Және бұлардың барлығын кәсіпкер
қылатын ортақ ұғым – іскерлік қарым-қатынас этикасын,
ұлттық кәсіпкерлік мәдениет деңгейін сақтау болып
табылады.

Ұқсас жұмыстар
РЕСПУБЛИКАСЫ НДА ШАҒЫН
Қарым қатынасты басқару
ІСКЕРЛІК ҚАРЫМ - ҚАТЫНАС
Іскерлік қарым – қатынас мәдениеті
Қарым - қатынас туралы түсінік
Іскерлік қарым – қатынас психологиясы
ҚАРЫМ - ҚАТЫНАСТАҒЫ МАНИПУЛЯЦИЯЛАР
Ұлттық қатынастар этикасы
Іскерлік мінез құлық
Қарым-қатынас стилдері Ресми,бейресми стиль
Пәндер