Вирустық және антивирустық программалар


Бұл презентацияның бағасы: 500 теңге
Скачать: бот арқылы


Презентация қосу
Такырыбы:
Вирустық және
антивирустық
программалар
Компьютерлік вирус – арнайы
жазылған шағын көлемді (200-
5000 байт) программа.Ол өздігінен
басқа программалар соңына
немесе алдына қосымша
жазылады да, оларды “бүлдіруге”
кіріседі, сондай-ақ компьютерде
тағы басқа келеңсіз әрекеттерді
істеуі мүмкін.Ішінен осындай вирус
табылған программа “ауру
жұққан” немесе “бүлінген” деп
аталады.Қазіргі кезде 50 мыңнан
астам вирус белгілі.
Алғашқы компьютер вирусының
пайда болуы жөнінде пікірлер өте көп.
Белгілісі мынау ғана:компьютерді
алғаш ойлап тапқан Ч.Бэббидждің
машинасында вирус жоқ еді,ал 1970-
ші жылдардың орталарында Univax
1108 және IBM 360/370 Э.Е.М-да вирус
болды.
Вирустар екі топқа
бөлінеді.

Резидент
Резиден
ті т-ті
емес
Мекендеу
ортасына
қарай

Мақсатына
қаарай
Жұмыс
логикасы
және
логикасына
қарай
Мекендеу ортасына
қарай

Макровирустар
Макровирустар Жүктейтін
Жүктейтін
Файлдық
Файлдық

Word құжаттары Негізгі жүктейтін
Бұл қолданбалы Word құжаттары
Бұл қолданбалы және Excel Негізгі жүктейтін
жазбаға немесе
программалардың және Excel жазбаға немесе
программалардың электрондық жүктейтін секторға
ішіне енгізілген электрондық жүктейтін секторға
ішіне енгізілген кестесі вирус жұқтырады.
программалық кестесі вирус жұқтырады.
программалық құжаттарына Операциялық жүйе
кодалық блоктар. құжаттарына Операциялық
жүктелгендежүйе
кодалық вирус
Вирустықблоктар.
кода вирус жүктелгенде
жұқпалы
Вирустық кода жұқтырады. жұқпалы
программа жұқтырады. тасушыдан
программа Жұғу құжат тасушыдан
жүктелгенде Жұғу құжат вирус жұғады
жүктелгенде файлын ашқанда вирус жұғады
жіберіледі. файлын ашқанда
жіберіледі. орындалады
орындалады
Шантаж
Шантаж
жасаушы Бейсауат
Бейсауат
жасаушы

Мақсатына
Мақсатына
қарай
қарай

Мағынасыз
Мағынасыз
Бейсауат
Троян
Логикалық
аттары
бомбалар Жұмыс
логикасына
және
мақсатына
қарай

Ұстауыш- Құрттар
вирустар
Вирус
енген

компьютер-
лер
Вирус жедел жадқа
тұрақты күйде
жазылмайды, бірақ
файлды тауып жұмыс
істейтін кезде зиянды
әрекетін тигізеді.
Көлемді
бағдарламаларды
түзету кезінде
белсенділік
көрсетіп
бағдарламаға
жабысады.
Қарапайым
бағдарламаларға
кіріп алып білінбей
тұрады.
Тек белгілі шарттар
орындалғанда ғана әсер
ете бастайды.
Қолданбалы
бағдарламаларға
еніп, рұқсат етілмеген
әрекеттерді
орындатады.
Вирусқа
қарсы
бағдарламан
ы іске қосу
Вирус жедел жадқа
тұрақты күйде
жазылмайды, бірақ
файлды тауып жұмыс
істейтін кезде зиянды
әрекетін тигізеді.
с еру
т ек
у с т ы
Ви р
АНТИВИРУСТАР

- Сүзгі- программалар
- Доктор-программалар
- Ревизор-программалар
- Доктор-Ревизорлар
- Полифагтар
- Сүзгі- Ревизорлар
- Вакцина-программалар
Детектор-
программал жаңа
вирусқа
ар
Тек
бұрыннан олар
дәрменс
белгілі вир
ус із
түрлерінен
ғана қорғ болып
ай келеді.
алады,
Ревизор-
Программалар-
да алдымен
программалар
Детектор- мен дискінің жүйелік
Программалар- аймағы туралы
тек бұрыннан белгілі мәліметтерді есіне
сақтап,
вирус
содан соң оны
түрлерінен ғана кейінгісімен салыстыра
қорғай отырып сәйкессіздікті
алады, жаңа вирусқа анықтаса, оны дереу
олар программа иесіне
дәрменсіз болып хабарлайды.
келеді.
Доктор-
Доктор-
Программалар- Ревизорлар-
немесе “фагтар” доктор-программа мен
вирус ревизорлар арасынан
жұққан шыққан гибрид. Бұлар
программалармен тек
дискілерді “вирус” файлдағы өзгерістерді,
әсерін алып анықтап қана қоймай,
тастау,яғни оларды автоматты түрде
“жұлып алу” арқылы “емдеп” бастапқы
емдеп қалыпты
– оларды бастапқы жағдайға түзеп
қалпына келтіреді.
келтіреді.
Сүзгі- Вакцина-Программалар –
Программалар-
компьютердегі
компьютердің
оперативтік(жедел)
программалар
жадында жұмысына әсер етпей,
тұрақты (резиденттік) оларды
орналасады да, вирус “жұққан” сияқты
вирустардың
етіп
зиянда әрекетіне әкелетін
операцияны ұстап алып, бұл модификациялайды да,
туралы жұмыс істеп вирус
отырған әсерінен сақтайды, бірақ
адамға дер кезінде бұл
хабарлап отырады.Одан әрі
программаларды
шешім қабылдау әркімнің
пайдалану онша
өзіне байланысты болады.
тиімді емес.
ДОКТОР- РЕВИЗОРЛАР
ПРОГРАММАЛАР

Олардың міндеті
Немесе “фагтар” программалардың,
вирус жұққан каталогтардың компьютер
программалармен вирус жұқтырмай
тұрғандағы алғашқы
дискілерді “вирус”
күйін есте сақтау, содан
әсерін алып кейін әлсін-әлсін оның
тастау,яғни “жұлып ағымдағы күйін
алу” арқылы емдеп – алғашқымен салыстырып
оларды бастапқы отыру.Д.Мостов
дайындаған прогамма-
қалпына келтіреді.
ревизор ADif жақсы
танымал
ПОЛИФАГТАР
Олардың қызметі-вирустарды табу ғана емес,
оның кодасын жұқпалы (ауру жұққан)
программадан жою.Өте қуатты полиграф-
сканер И.Данилов құрған Dr. Web (Doctor
Web) болып табылады.Ол вирустарды жақсы
айырып таниды, бірақ оның базасында вирусқа
қарсы күресетін құралдар басқа вирусқа
қарсы программаларға қарағанда анағұрлым
аз.Жалпыға әйгілі полифаг Е.Касперский
зертханасы құрған Kaspersky Anti-Virus
программасы вирусқа қарсы бірден-бір сенімді
программа ретінде бүкіл әлемге әйгілі.

Ұқсас жұмыстар
Компьютерлік вирустардан қорғау туралы
Компьютерлік вирустар - антивирустық программалар туралы ақпарат
Антивирустық программалар
Компьютерлік антивирустар.Антивирустық программалар
Компьютерлік вирустар. Антивирустық программалар туралы
Компьютерлік вирустар.Антивирустық программалар
Компьютерлік вирустар және антивирустар
Вирустар және Антивирус
Есептеу жүйелеріндегі ақпаратқа зақым келтіретіндер
Есептеу жүйелеріндегі құжат айналымын қорғау
Пәндер