Динамикалық жады


Бұл презентацияның бағасы: 500 теңге
Скачать: бот арқылы


Презентация қосу
Семей қаласының Шәкәрім атындағы
мемлекеттік университеті

Динамикалық жады

Семей 2015
ДИНАМИКАЛЫҚ ЖАД
(Дина-мическая память; dynamic
Random Access Memory, DRAM) — бұл
жадтың сақтау ұяшықтары жартылай
өткізгіштік микросхема элементтерінен
құрастырылған конденсаторлар ретінде
жасалған.
Компьютердің жадысы ұяшықтардың
жиыны болып табылады. Қайсыбір байтты ң
адресін қолданып жадының кез-келген байтына
қатынас жасауға болады. Динамикалы қ
жадыны басқару үшін көрсеткіштер
қолданылады. Мәні ретінде жады байтыны ң
адресін сақтайтын айнымалы к өрсеткіш болып
табылады. Компьютерде адрестер сегмент ж әне
ығысу деп аталатын екі 16-лы қ с өздер ар қылы
анықталады. Сегмент-жадыны ң б өлігі 64 Кбайт
және 16 еселік болатын физикалы қ адрестен
басталады (0,16,32,48,т.с.с).
Динамикалық жады қайсыбір программада
көп қолданылатын тізім т үрінде м әліметтерді ң
ұйымдастыруын іске асыру үшін м үмкіндік
береді. Тізімнің әрбір элементі жазба т үрінде
сипатталады. Жазба өрістеріні ң біреуінде келесі
элемент туралы ақпарат орналасады. Б ұл өріс
келесі элементке сілтейтін к өрсеткіш деп
аталады. Қалған өрістер немесе бір өріс
ақпаратты өрістер болып табылады.
Динамикалық жады мәліметтерді тізім
түрінде ұйымдастыруды іске асыру ға
мүмкіндік береді. Тізімдегі әрбір
элементтің құрамында көрші элементке
көрсеткіші болады, бұл тізімді қарау ға
және тексеруге мүмкіндік береді.
Логикалық «1(> — қонденсаторды ң зарядтал ған, ал «0(>
— зарядталмаган қалып-күйіне сой¬кес келеді. Тексергіш
схема оқу операциясын орында ған кезде б үл конденсаторды
өзінің үсті арқылы разряд жасайды: егер конденсатор
зарядталған болса, онда тексеру схемасыны ң шы ғысында «1)
( мәні көрсетіледі. Уақыт өткен сайын (егер ұяшы ққа қатынас
құру болмаса), конденсатор разрядталады да, онда ғы
ақпарат жойылады. Сонды қтан б ұндай жад конденсаторларды
түрақты зарядтап түруды қажет етеді.
Динамикалық жадтардың
түрлері
MDRAM, FPM, VRAM, EDO, BEDO, SpRAM, SGRAM, WRAM, RDRAM жөне
т.б.
Динамикалық ЖЕСҚ интегралды схемалары өзіні ң
күйін тек белгілі бір уақыт аралы ғында са қтайтын,
сондықтан периодтық қалпына келтіріуді немесе
регенерацияны талап ететін есте са қтау элементіні ң
негізінде құрылады. Динамикалы қ ЖЕС Қ-ны ң есте
сақтау элементі ретінде конденсатор қызмет етеді. Онда
ақпарат зарядтың болуы немесе болмауы т үрінде
сақталады.
Стандатты динамикалық жады жұмысы
Динамикалық жадының универсалды
архитектурамен үлгісі
Барлық динамикалық жады үйме деп аталатын біры ңғай
байттар массиві ретінде қарастырылады. Физикалы қ
тұрғыдан алғанда үйме программа денесінен т ұратын жады
облысынан кейін үлкен адрестерде орналасады. Үймені ң
басы heaporg стандартты айнымалыда, ал со ңы heapend
айнымалысында сақталады. Бос емес динамикалы қ
жадының ағымдық шекарасын heapprt к өрсеткіші к өрсетеді.
НАЗАРЛАРЫҢЫЗҒА РАХМЕТ!!!

Ұқсас жұмыстар
Серверлі орталық процессордың сәулеті мен өнімділігі
Жартылай өткізгішті жады құрылғылары
Операциялық жүйелер, орта және қабықтар
Компьютерлік жады
Жадыны басқару
ЖЕКЕ ЖОБА ЖАДЫНЫ БАСҚАРУ
Оперативті жады
Командалар КЭШ - жадысы
ОБЪЕКТІЛІ-БАҒЫТТАЛҒАН ПРОГРАММАЛАУ (ОБП)
Есепті графикалық жұмыс
Пәндер