Шешімді табудың процесін басқару. Автокөлікке қызмет көрсету. Қолданылған шешімді түсіндіру


Бұл презентацияның бағасы: 500 теңге
Скачать: бот арқылы


Презентация қосу
ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ
СЕМЕЙ ҚАЛАСЫНЫҢ ШӘКӘРІМ АТЫНДАҒЫ МЕМЛЕКЕТТІК УНИВЕРСИТЕТІ.

Шешімді табудың процесін
басқару.
Автокөлікке қызмет көрсету.
Қолданылған шешімді
түсіндіру.

Орындаған: Қуаныш Айдана ИС-207
Тексерген: аға оқытушы Жаксыгулова Д.Д
Мазмұны:

1 Шешімді табудың процесін басқару

2 Автокөлікке қызмет көрсету

3 Қолданылған шешімді түсіндіру
Басқару циклi процесс ретiнде қарастырылады, ол
«басқару қызмет деп аталатын басқару жұмысының
нақты түрiнен тұрады. Басқару қызметi- басқару
жұмысынын нақты түрi, оны жүзеге асыру үшiн
арнайы амалдар мен әдiстер, сондай-ақ тиiстi
ұйымдық жұмыстар қолданылады. Әрбiр басқару
қызметi процесс болып саналады, өйткенi, бұлар да
өзара байланысты әрекеттер сериясынан тұрады.
Басқару қызметi барлық қызметтiң жалпы
жиынтығы. Басқару қызметiне ғылымның көптеген
салаларында ғалымдар зор көңiл бөледi.
Кезiнде А.Файоль былайша тұжырымдаған
болатын: «Басқару дегенiмiз болжамдау және
жоспарлау, ұйымдастыру, жарлық беру, үйлестiру
және бақылау».
БАСҚАРУ ҚЫЗМЕТІ ПРОЦЕСІНДЕ ШЕШІМ ҚАБЫЛДАУ
ЕҢ ҚИЫН МӘСЕЛЕ. ШЕШІМ ҚАБЫЛДАУ БАСҚАРУ
ПРОЦЕСІНІҢ МІНДЕТТІ, ҚАЖЕТТІ Б ӨЛІГІ.
БАСШЫНЫҢ КЕЗ КЕЛГЕН ӘРЕКЕТІ ІС ЖҮЗІНДЕ
БЕЛГІЛІ БІР ШЕШІМ ҚАБЫЛДАУДАН БАСТАЛАДЫ.
КӘСІПОРЫННЫҢ ЖӘНЕ ОНДАҒЫ БӨЛІМШЕЛЕР
ҚЫЗМЕТІНІҢ НӘТИЖЕСІ БАСШЫНЫҢ ДЕР КЕЗІНДЕ
ШЕШІМДІ ДҰРЫС ҚАБЫЛДАУ ҚАБІЛЕТІНЕ, ӘРІ ОНЫ
ЖҮЗЕГЕ АСЫРА БІЛУІНЕ, АЛ ОНЫҢ ЖЕДЕЛДІГІ МЕН
ДҰРЫСТЫҒЫ БАСШЫНЫҢ ТӘЖІРИБЕСІ МЕН
БІЛІМІНЕ БАЙЛАНЫСТЫ. ЕГЕР ОЛ ӨНДІРІСТІ,
ТЕХНОЛОГИЯНЫ ЖӘНЕ АДАМДАРДЫ ЖА ҚСЫ
БІЛЕТІН БОЛСА, ЖҰМЫС ТӘЖІРИБЕСІ МОЛ БОЛСА,
ОНДА ОҒАН ШЕШІМ ҚАБЫЛДАУ ҚИЫНҒА ТҮСПЕЙДІ.
Көлік қозғалысын бас қару ж үйелері к үрделі ж үйелер
санатына жатады. Ол жалпы ма қсат қа ба ғынатын
бірнеше өзара байланыс қан ішкі ж үйелерді (ж үк,
жолаушылар, ж үк ж ұмыстарын, инфра құрылымды ж əне
т.б. тасымалдауларын бас қару) біріктіреді ж əне
бағыныңқ ы б өліктер арасында бас қару функциялары
үлестірілетін к өпсатылы құрылыммен сипатталады.
Бұл ретте ж үйе оны ң б өліктері арасында ғы ішкі
байланыстарды ж əне сол сия қты бас қа ж үйелермен
арада ғы сырт қы байланыстарды қолданады.
КӨЛІК ҚОЗҒАЛЫСЫН БАСҚАРУ ПРОЦЕСІ
ТЕХНОЛОГИЯСЫ ҮШ КЕЗЕҢДЕ ЖҮЗЕГЕ
АСЫРЫЛАДЫ:
Көлік нысандары
туралы ақ паратты
жинақ тау, дайындау
жəне жіберу

Басқ ару бойынша
қ ажетті шешімдер
шығ ару мақ сатында
алынғ ан ақ паратты
өңдеу

Басқарушылық ұйғарымдар
мен түрлі жарлық ақпаратын
шығару жəне
атқарушыларға жеткізу
Басқару нысаны алдына
қойылған мақсатты жүзеге Басқару органы (БО)
Басқару процесі басқару
асыру үшін функциялар таңдалған мақсатқа сəйкес
нысаны мен басқару
немесе əрекеттерді іске басқару нысаны
органының өзара
асырады, мысалы, жүктер элементтерінің қалыпты
əрекеттестігі негізінде
мен жолаушыларды қызмет етуін қамтамасыз
жүзеге асырылады
тасымалдау операцияларын етеді.
орындайды.
БО мен басқарылатын нысан арасындағы қарым-
қатынастар басқару үрдісі технологиясы шеңберінде кері
байланыс заңдары бойынша құрылады:

басқару
қажет болған нысанына береді
жағдайда
шешім жарғылық
қабылдайды ақпаратты
оны жасап
талдайды шығарады,
(өңдейді)
БО нысан
туралы
ақпарат
алады

Осылайша, кез келген көлік нысанын басқару өз мақсаттары,
міндеттері мен мазмұны тұрғысынан жіктеле отырып, үздіксіз
циклдық процесс болып табылады жəне жүйе жұмысын
тоқтатпайынша жүзеге асырылып отырады.
Шешім қабылдау туралы К. Киллен:

мәселені
қою;

альтернативан
нәтижені ы табу;
тексеру.
шешімді
даярлау
процесі негізгі
бес кезеңнен
тұрады

шешімді ең жақсы
тәжірибеге альтернатива-
енгізу; ны таңдау;
Қабылданған шешім бүкіл ұжымның экономикалық ж әне
әлеуметтік нәтижелеріне, әрбір жұмыскерге қолайлы немесе
қолайсыз әсер етуі мүмкін. Сондықтанда шешім қабылда ған
адам өзіне үлкен жауапкершілік жүктейді.
«Басқару шешімі» термині екі негізгі мәнде қолданылады.
Бірінші жағдайда ол белгіленген басқару актісін, қабылда ған
іс-әрекет жоспарын, қаулы-қатарларды, т.б.; екінші жа ғдайда-
мәселелер мен міндеттер шешімін қабылдаудың ж әне ж үзеге
асырудың ең қолайлы нұсқасын білдіреді.
Басқару шешімінің ең маңызды белгісі- өндіріс немесе
басқару жүйесінің өзі болып саналады.
Шешім туындаған мәселе болған жағдайда қабылданады.
Мәселе дегеніміз- жүйенің қажетті және қолданылып ж үрген
қалпының арасындағы сипатталатын жағдай.
Басқару шешімінің маңызды
талаптарының бірі- мақсаткерлік. Шешім
ұжымның мақсатын, басты міндеттерін
білдіреді, кез келген жұмысты тікелей
орындаушыларға берілетін тапсырмаларды
айқындайды. Ірі шаруашылық шешімдері
бірнеше мақсатты айқындайды.

Кез келген шешім ауызша немесе жазбаша
түрде қабылданса да, дәл нақты, айқын,
дәлелді болуы тиіс. Шешімде тапсырманың
мәні, оның көлемі, мерзімі, жүзеге асыру
әдісі, орындауға жауаптылар көрсетілуі
тиіс.
Басқару шешімі — ол тұтынудың объективті даму жүйесімен және оны
қанағаттандыратын мүмкіндіктер арасьіндағы қайшылықтарды
саналы түрде және күш - жігермен жеңігі шығу үшін жасалған
жоспар.
Кездесетін қайшылықтарды әртүрлі уақытта, әртүрлі жолмен шешуге
болады.
• Басқару шешімін сипаттайтын негізгі белгілермен оның мазмұнын
экономикаға бейімдеп, былай анықтауға болады.

Экономикада басқару шешімдерінің басты объектісі болып өндіріс
процесіндегі адамдардың қарым-қатынасы табылады.
Басқарушылық қызметтің ерекше мағынасы ол қабылданған
шешімдердің саналы жүргізіліп, сол арқылы толық басқару
қызметінің тиімділігі болып табылады.
Шешім қабылдау — ақпарат
алмасу сияқты кез келген басқару
қызметінің (функциясының)
құрамдас бөлігі. Шешім қабылдау Кез келген басқару өнерін
қажеттігі басқарушының алға игерем деген адам үшін,
қойған мақсатының шешім қабылдау
қалыптасумен, сол мақсатқа табиғатын түсіну, аса
жетудегі іс-қимылын түгелдей
қамтиды. маңызды мәселе.
НАЗАРЛАРЫҢЫЗҒА
РАХМЕТ!

Ұқсас жұмыстар
Шешім қабылдау процесі
Шешімді табудың процесін басқару Автокөлікке қызмет көрсету Қолданылған шешімді басқару
Шешімді табудың процесін басқару. Автокөлікке қызмет көрсету
Шешімді табудың процесін басқару
1. Шешімді табудың процесін басқару. 2. Автокөлікке қызмет көрсету. 3. Қолданылған шешімді түсіндіру
Менеджменттегі басқару шешімдері
Жаңа ақпараттық технологиялар
Басқару шешімдерін құрастыру технологиясы
Келіссөзге дайындық жүргізу кезіндегі проблемалар
Экономикалық басқару
Пәндер