Иммунитеттің механизмдері. Иммунитеттің гуморальдық, клеткалық, жалпы физиологиялық факторлары (температура, гормондар, ингибиторлар, интерферондар)
Презентация қосу
Қ АЗА Қ СТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫ Ң БІЛІМ Ж ӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТИРЛІГІ
СЕМЕЙ ҚАЛАСЫНЫ Ң Ш ӘК ӘРІМ АТЫНДА ҒЫ МЕМЛЕКЕТТІК УНИВЕРСИТЕТІ.

Б ӨЖ
ТАҚЫРЫБЫ: ВИРУСТАРДЫҢ ОРГАНИЗМГЕ ЕНУІ,ТАРАЛУЫ,ОРНАЛАСУЫ. ИНФЕКЦИЯ
Т Ү РЛЕРІ Ж ӘНЕ ОЛАР ҒА СИПАТТАМА.
ИММУНИТЕТТІ Ң МЕХАНИЗМДЕРІ.ИММУНИТЕТТІ Ң ГУМОРАЛЬДЫ Қ,КЛЕТКАЛЫ Қ,ЖАЛПЫ
ФИЗИОЛОГИЯЛЫ Қ ФАКТОРЛАРЫ (ТЕМПЕРАТУРА, ГОРМОНДАР, ИНГИБИТОРЛАР, ИНТЕРФЕРОНДАР)

ОРЫНДА ҒАН: КТАНОВА У.
ТЕКСЕРГЕН:ОМАРБЕКОВ.Е.О

СЕМЕЙ
2015-2016 О ҚУ ЖЫЛЫ
ЖОСПАР:
І. КІРІСПЕ
ІІ. НЕГІЗІГІ БӨЛІМ
1. ВИРУСТАРДЫҢ ОРГАНИЗМГЕ
ЕНУІ,ТАРАЛУЫ,ОРНАЛАСУЫ.
2. ИНФЕКЦИЯ ТҮРЛЕРІ Ж ӘНЕ ОЛАР ҒА СИПАТТАМА.
3. ИММУНИТЕТТІҢ МЕХАНИЗМДЕРІ.ИММУНИТЕТТІ Ң
ГУМОРАЛЬДЫҚ,КЛЕТКАЛЫ Қ,ЖАЛПЫ ФИЗИОЛОГИЯЛЫ Қ
ФАКТОРЛАРЫ

ІІІ. ҚОРЫТЫНДЫ
ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР
ВИРУС(ЛАТ. VĪRUS - «У») – ТІРІ ОРГАНИЗМДЕРДІ Ң
ІШІНДЕГІ ЖАСУШАСЫЗ ТІРШІЛІК ИЕСІ. ОЛАР
РИБОНУКЛЕИН ҚЫШ ҚЫЛЫНАН НЕМЕСЕ
ДЕЗОКСИРИБОНУКЛЕИН ҚЫШ ҚЫЛЫНАН ҚҰРАЛ ҒАН
НУКЛЕОПРОТЕИДТЕРДЕН, СОНДАЙ-А Қ ФЕРМЕНТТІ
НӘРУЫЗБЕН ҚАПТАЛҒАН ҚАБЫ ҚШАДАН –
КАБСИДТЕРДЕН Т ҰРАДЫ. Б ҰЛ ҚАБЫ ҚША ВИРУСТЫ Ң
ҚҰРАМЫНДАҒЫ НУКЛЕИН ҚЫШ ҚЫЛДАРЫН
СЫРТҚЫ ОРТАНЫҢ ҚОЛАЙСЫЗ ЖА ҒДАЙЛАРЫНАН
КОРҒАЙДЫ. КЕЙБІР ВИРУСТАРДЫ Ң ҚҰРАМЫНДА
НУКЛЕИН ҚЫШ ҚЫЛДАРЫНАН БАС ҚА К ӨМІРСУЛАР,
МАЙ ТЕКТІ ЗАТТАР, БИОТИН (Н ВИТАМИНІ) Ж ӘНЕ
МЫС МОЛЕКУЛАЛАРЫ КЕЗДЕСЕДІ.
ВИРУСТЫҢ ЖАСУШАҒА ЕНУІ. БҰЛ
ПРОЦЕСС ВИРУС ЖАБЫСУЫНАН КЕЙІН КЕЛЕСІ
ЖАҒДАЙЛАРДЫҢ НӘТИЖЕСІНДЕ БІРДЕН
БАСТАЛАДЫ: 1) ЦПМ АР ҚЫЛЫ ВИРУСТЫ Ң
ЖАСУША ІШІНЕ ҚАРАЙ АУЫСУЫ;
2) ВИРУСТЫҚ БӨЛШЕКТІ Ң ЭНДОЦИТОЗЫ
(ПИНОЦИТОЗЫ), Н ӘТИЖЕСІНДЕ ОЛАР
ЦИТОПЛАЗМАЛЫ Қ ВАКУОЛЬДЕРДЕ
ЖИНАҚТАЛАДЫ; 3) ЦИТОПЛАЗМАТИКАЛЫ Қ
МЕМБРАНАНЫҢ ВИРУС ҚАБЫРША ҒЫМЕН БІРІГУІ.
Вирустардың шешінуі.
ҚАБЫҚШАЛЫ ВИРУСТАРДЫҢ ШЕШІНУІ ЕКІ
КЕЗЕҢМЕН(ЭТАП) ЖҮРЕДІ – ЖАСУШАЛЫ Қ
МЕМБРАНАМЕН ҚОСЫЛ ҒАН БЕТКЕЙЛІК
АҚУЫЗДАРДЫҢ ЖОЙЫЛУЫ Ж ӘНЕ МЕМБРАНАЛЫ Қ
АҚУЫЗДАРМЕН БАЙЛАНЫС ҚАН ДНП НЕМЕСЕ РНП-
ІҢ БОСАНЫП ШЫҒУЫ. ҚАБЫ ҚШАСЫЗ
ВИРУСТАРДЫҢ ДА ШЕШІНУІ БІРНЕШЕ
КЕЗЕҢДЕРДЕН ТҰРАДЫ. БҰЛ ПРОЦЕСТЕРДІ Ң
МЕХАНИЗМІ ТОЛЫ Қ ЗЕРТТЕЛМЕГЕН.
ЖАСУША ІШІНДЕ ВИРУСТАРДЫ Ң
ӘРҚАЙСЫСЫНЫҢ ӨЗІНЕ ТӘН ШЕШІНУ
УЧАСКЕЛЕРІ БОЛАДЫ: ПИКОРНАВИРУСТАР ҮШІН –
ЦИТОПЛАЗМА(ЛИЗОСОМАЛАР Ж ӘНЕ ГОЛЬЖИ
АППАРАТЫНЫҢ ҚАТЫСУЫМЕН); ҰШЫ Қ
ВИРУСТАРЫ ҮШІН – ЯДРО АЙНАЛАСЫНДА ҒЫ
КЕҢІСТІК НЕМЕСЕ ЯДРОЛЫ Қ МЕМБРАНАНЫ Ң
ҚУЫСТАРЫ; АДЕНОВИРУСТАР ҮШІН –
АЛҒАШҚЫДА ЦИТОПЛАЗМАЛЫ Қ ҚҰРЫЛЫМДАР,
СОНАН СОҢ ЖАСУША ЯДРОСЫ
ВИРУСТАР ҚҰРАЛУЫНЫҢ ЖАЛПЫ ПРИНЦИПТЕРІ:
• ВИРУСТАРДЫҢ ҚАЛЫПТАСУЫ - ПОЛИПЕПТИДТІ Ң
ҚҰРАМЫНА ҚАРАЙ ЖЕТІЛГЕН ВИРИОНДАРДАН
ЕРЕКШЕЛЕНЕТІН, АРАЛЫ Қ ПІШІНДЕР Т ҮЗЕТІН
КӨПСАТЫЛЫ ПРОЦЕСС.
• ЖАЙ ҚҰРАЛҒАН ВИРУСТАРДЫҢ ЖИНА ҚТАЛУЫ
НУКЛЕОКАПСИДТІ Ң ҚҰРЫЛУЫМЕН Ж ӘНЕ
ВИРУСТЫҚ НУКЛЕИН ҚЫШ ҚЫЛЫНЫ Ң КАПСИДТІ
АҚУЫЗБЕН ӘРЕКЕТТЕСУІНЕН ЖАСАЛАДЫ.
• КҮРДЕЛІ ҚҰРАЛҒАН ВИРУСТАР ҚАЛЫПТАСУ
БАРЫСЫНДА ӨЗІНІҢ ҚҰРАМЫНА ИЕСІНІ Ң КЕЙБІР
ҚҰРЫЛЫМДАРЫН,МЫСАЛЫ: ЛИПИДТЕР МЕН
КӨМІРСУТЕГІЛЕРІН ҚОСЫП АЛАДЫ.
ИНФЕКЦИЯ — МИКРО Ж ӘНЕ
МАКРООРГАНИЗМДЕРДІ Ң ҚАРЫМ- ҚАТЫНАСЫНЫ Ң
БІР ТҮРІ. ОНЫҢ НЕГІЗІНЕ ИНФЕКЦИЯЛЫ Қ
АГЕНТТІҢ ОРГАНИЗМГЕ КІРУІ МЕН ОНДА ӨСІП-
ӨНУІ ЖАТАДЫ. ИНФЕКЦИЯ К ӨП Т ҮРЛІ БОЛАДЫ.
ОҒАН АУРУ БЕЛГІСІ БІЛІНБЕЙ-А Қ ҚОЗДЫР ҒЫШТЫ
ТАСЫМАЛДАУДАН БАСТАП АУРУ БЕЛГІЛЕРІ ТОЛЫ Қ
КӨРІНЕТІН АУРУЛАР ҒА ДЕЙІН ЖАТАДЫ. ИНФЕКЦИЯ
БАРЛЫҚ ОРГАНИКАЛЫҚ МАТЕРИЯ ҒА Т ӘН. ОЛ
БӨЛЕК ТОРШАҒА ДА, ТҰТАС ОРГАНИЗМГЕ ДЕ Т ӘН.
«ИНФЕКЦИЯ» ДЕП ЖАЙШЫЛЫ ҚТА Ж ҰҚПАЛЫ
АУРУЛАР ТОБЫН НЕМЕСЕ ОЛАРДЫ Ң БЕЛГІЛІ БІР
ТҮРІН АТАЙДЫ.
ИММУНИТЕТ (ЛАТЫНША ІM-MUNІTAS – БОСАП
ШЫҒУ, АРЫЛУ, ҚҰТЫЛУ) НЕМЕСЕ Т ӨТЕМЕЛІЛІК —
ОРГАНИЗМНІҢ АНТИГЕНДІК ҚАСИЕТТЕРІ БАР
ЖҰҚ ПАЛЫ ЖӘНЕ ЖҰҚПАЛЫ ЕМЕС Б ӨГДЕ
ЗАТТАРДЫ, ЖҰҚПАЛЫ АУРУЛАР ҚОЗДЫР ҒЫШЫН
НЕМЕСЕ ОЛАР БӨЛІП ШЫ ҒАРАТЫН КЕЙБІР УЛЫ
ЗАТТАРДЫ ҚАБЫЛДАМАУШЫЛЫ Қ ҚАСИЕТІ
ЖӘНЕ ОЛАРҒА ҚАРСЫ ТҰРУ ҚАБІЛЕТІ.
ИММУНИТЕТ – КӨРІНІСІ МЕН МЕХАНИЗМІ
БОЙЫНША ӘРҚИЛЫ БОЛЫП КЕЛЕТІН ЖАЛПЫ
ЖОҒАРЫ САТЫДАҒЫ ОРГАНИЗМДЕРГЕ
(АДАМДАР, ЖАНУАРЛАР, ӨСІМДІКТЕР) ОРТА Қ
БИОЛОГИЯЛЫҚ ҚАСИЕТ.
ГУМОРАЛЬДЫ ИММУНИТЕТ. В-ЛИМФОЦИТТЕР – АРНАЙЫ ҚАРСЫ ДЕНЕЛЕР Т ҮЗУ
АРҚ ЫЛЫ ГУМОРАЛДЫ Қ ИММУНДЫ Қ ЖАУАПТЫ ІСКЕ АСЫРУ ҒА БЕЙІМДЕЛГЕН
ИММУНДЫ Қ Ж ҮЙЕНІҢ ТОРША ЭЛЕМЕНТІ. ТОРШАЛЫ Қ ИММУНИТЕТ. НЕГІЗГІ
ЭЛЕМЕНТІ Т- ЛИМФОЦИТТЕР. ОЛАР ТИМУСТА Т ҮЗІЛЕДІ. ӘРТ ҮРЛІ ВИРУСТЫ Қ,
БАКТЕРИАЛДЫ Қ, СА ҢЫРАУ ҚҰ ЛА ҚТЫ Қ Ж ӘНЕ Т.Б. ІНДЕТТЕРДІ Ң ӘСЕРЛЕРІНЕ ҚАРСЫ
ИММУНДЫ Қ ЖАУАПТЫ Ң ЭФФЕКТОРЫ. Б ҰЛ ПРОЦЕСКЕ ТОРШАЛАРДЫ Ң 3
СУБПОПУЛЯЦИЯЛАРЫ ҚАТЫСАДЫ:
1. Т-ТОРШАЛАР-ХЕЛПЕРЛЕР. ОЛАР ГУМОРАЛДЫ Қ Ж ӘНЕ ТОРШАЛЫ Қ ЖАУАПТАРДЫ,
МАКРОФАГТАРДЫ Ң БЕЛСЕНДІЛІГІН ҚАМТАМАСЫЗ ЕТЕДІ;
2. ЦИТОТОКСИКАЛЫ Қ Т-ТОРШАЛАР. ОЛАР Б ӨТЕН Ж ӘНЕ ІНДЕТТЕЛГЕН
ТОРШАЛАРДЫ ЖОЮ ҒА ҚАТЫНАСАДЫ;
3. Т-ТОРШАЛАР-СУПРЕССОРЛАР. ОЛАР ИММУНДЫ Қ ЖАУАПТЫ ТЕЖЕЙДІ Ж ӘНЕ
МИКРООРГАНИЗМДЕРМЕН ПАЙДА БОЛАТЫН ИММУНДЫ Қ СУПРЕССИЯ ҒА ЖАУАП
БЕРЕДІ.
ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР:
1. ВЕТЕРИНАРИЯЛЫ Қ ВИРУСОЛОГИЯ- Ш.Б. МЫРЗАБЕКОВА
АЛМАТЫ БІЛІМ 2004.
2. ВИРУСОЛОГИЯ П ӘНІНІ Ң ЗЕРТХАНАЛЫ Қ САБА ҚТАРЫ-
ОМАРБЕКОВ.Е.О
3. СЮРИН В.Н., БЕЛОУСОВА Р.В., ФОМИНА Н.В.
ВЕТЕРИНАРНАЯ ВИРУСОЛОГИЯ. М. ВО
«АГРОПРОМИЗДАТ», 1991.
4.СЮРИН В. Н., ФОМИНА Н. В. ЧАСТНАЯ ВЕТЕРИНАРНАЯ
ВИРУСОЛОГИЯ. СПРАВОЧНАЯ КНИГА. М., КОЛОС, 1979 Г.
5.ТРОЦЕНКО Н. И., БЕЛОУСОВА Р. В., ПРЕОБРАЖЕНСКАЯ Э.
А. ПРАКТИКУМ ПО ВЕТЕРИНАРНОЙ ВИРУСОЛОГИИ М.,
АГРОПРОМИЗДАТ, 1989 Г.

Ұқсас жұмыстар
Вирустардың организмге енуі, таралуы, орналасуы
:1)Вирустардың организмге енуі,таралуы,орналасуы.Инфекция түрлері және оларға сипаттама 2)Иммунитеттің механизмдері.Иммунитеттің гуморальдық,клеткалық ,жалпы физиологиялық факторлары(температура,гормондар,ингибиторлар,интерферондар)
Вирустардың организмге енуі, таралуы, орналасуы. Инфекция түрлері және оларға сипаттама. Иммунитеттің механизмдері
Вирустардың организмге енуі,таралуы,орналасуы туралы ақпарат
1)Вирустардың организмге енуі,таралуы,орналасуы.Инфекция түрлері және оларға сипаттама 2)Иммунитеттің механизмдері.Иммунитеттің гуморальдық,клеткалық ,жалпы физиологиялық
ВИРУСҚА ҚАРСЫ ИММУНИТЕТ
Вирустардың организмге енуі, таралуы, орналасуы. Инфекция түрлері және оларға сипаттама
Вирустардың организмге енуі,таралуы,орналасуы.Инфекц ия түрлері және оларға сипаттама.Иммунитеттің механизмдері.Иммунитеттің гуморальдық,клеткалық,жалпы физиологиялық факторлары
«Вирустың енуі. Иммунитет»
Түрлік иммунитет
Пәндер