Ақша қаражаттары. Ақша қаражаттарының эквиваленттерінің есебі
Презентация қосу
Қазақстан Республикасы Білім және Ғылым
министрлігі
Семей қаласының Шәкәрім атындағы университеті

СӨЖ
Тақырыбы: Ақша қаражаттары. Ақша
қаражаттарының эквиваленттерінің есебі.

Орындаған: Рыскалиева А.
Тобы: УА - 405
Жоспар:
• Ақшалай қаражаттар мен элементтері;
• Кассадағы ақша есебі;
• Ағымдағы банктік шоттағы ақша есебі;
• Жолдағы және арнаулы шоттардағы
ақша есебі.
Ақша қаражаттары

Кәсіпорындар мен ұйымдар өз қызметі
барысында заңды және жеке тұлғалармен қарым-
қатынас жасайтындығы белгілі. Сол уақытта
операциялардың барлығы дерлік ақша мен есеп
айырысулар арқылы жүзеге асады.
Кәсіпорындар мен ұйымдарда ақшалар арқылы
есеп айырысу операцияларына бухгалтерлік есеп
жүргізгенде басшылыққа алынатын қағидалар:

Ақшалар арқылы есеп айырысу
операцияларының толық және уақытылы
есептелуі;
Кәсіпорындар мен ұйымдардағы
ақшалардың түгелдігін және тиімді
пайдаланылуын бақылауға алынуы;
Төлеу тәртібінің қадағалануы;
Кәсіпорын ақшаларының кіріске
алынуы мен шығысталуының
есептелуі.
Ақшалай қаржылар –
кассадағы және банктегі
ақшалар. Ақшалай қаржыларға
нақты ақшалар мен қалпына
келтіруге дейінгі жарналар
жатады.
Ақша қаражаттарының
эквиваленттері – қысқа
мерзімді жоғары өтімді
салулар: ақшалай
қаржыларының анықталған
сомасына, бағалықтардың
өзгеруіне, тәуекелге душар
ететін салулар.
Ақшалай баламалар –
ақшаға ұқсас, басқаша
жіктелетін активтер.
(қазыналық вексельдер,
коммерциялық қағаздар,
депозиттік сертификаттар)
Кассадағы ақша есебі
Ақша қаражаттарын
сақтау, қабылдау мен беру
үшін әрбір шаруашылық
жүргізуші субъектінің
кассасы болады.
Субъектілер басшылары
ақшаның кассада, сондай-
ақ оны банктен
жеткізетін немесе банкке
өткізген кезде сақталуын
қамтамасыз етуге тиіс.
Кассир — материалдық жауапты адам.
Ол касса операцияларын жүргізу
тәртібімен таныс болуға тиіс. Осыдан
кейін ғана оның материалдық толық
жеке дара жауапкершілігі туралы онымен
шарт жасалынады.
г а л т е р
б а с б ух
б ы л д ау ы н ш а
қ ш а қ а е р і б о й
с а ғ а а о р д е р л а н
Кас са к ір і с ш а с а л ғ
ы н к а с са ғ а а қ
о я т а с
қол қ ы р ы л а ды . К
л а р ғ а б а с
з е г е а с т ұ лғ а қ ш а н ы
жү е с е з а ң д ы
қ о й ғ а н а
к е н ем и р қ о л р і л ед і.
же м е н к а с с
б і рт е к б е
л т е р ы т ү
бухга а ны т ур а л
б ы л д а ғ
қа
Кассадан ақша беру кассаның шығыс ордерлерімен
немесе басшы мен бас бухгалтер қол қойған тиісінше
рәсімделген төлемдер тізімдемелерімен, ақша беруге
жазылған өтінішпен, шоттармен және басқа да
құжаттармен рәсімделеді.

Жекелеген адамға кассаның шығыс ордері бойынша
ақша берген кезде кассир алушының төлқұжатын немесе
жеке басының куәлігін көрсетуді талап етеді. Оның
атауы мен нөмірін, оны кімнің және қашан бергенін
ордерде көрсетеді. Алушы касса ордеріне қол қояды және
алған сомасын: теңгені - жазумен, тиынды - сандармен
Жалақы, уақытша еңбекке қабілетсіздігі ж өніндегі
жәрдемақылар мен сыйлықтар төлемдерінің тізімдемесі
бойынша таратылады, оның қасбетінде ақша беретін
мерзімі жазумен жалпы сомасы көрсетіле отырып, басшы
мен бас бухгалтердің рұқсат жазбасы к өрсетіледі.
Банктен ақша алғаннан кейін үш күн өткен бойда кассир төлем
тізімдемесіне еңбекақысы бойынша тиесілі сомасын алмаған
адамдардың тегі тұсына мөртаңба соғады немесе «Депозитке
салынды» деп қолымен жазып белгі соғады, берілмеген сома
төленбеген жалақы тізіміне енгізіледі;

тізімдемеде нақты төленген сома мен депозитке салынуға тиісті
сома жөнінде жазылады. Егер төлемді кассир емес, уәкілдік алған
адам жасайтын болса, төлем тізімдемесінде: «Тізімдеме бойынша
ақша таратқан (қолы)» деген жазу жазылады.
е п т ік
ы н ш а ес
б і бо й
а р е с е
қ ш а л ы ң
а д а а т а р ы н
Ка с с р ы : ш о т
с т рл а ка с с а
рег и д е р ( н ы ң
а л - о р т а ры
Ж у р н ш а ) а ш о т
№1 о й ы н ( ка с с
д и ті б м е с і
кр е і зім д е
л е м т
1 Т ө н ш а )
№ і б о й ы
д е б е т
Ағымдағы банктік шоттағы ақша есебі

Барлық кәсіпорындар өз
ақша қаражаттарын
банктердің тиісті
мекемелеріндегі шоттарда
сақтайды. Міндеттемелер
жөніндегі басқа
субъектілерге төлемдер,
әдетте, ақша аудару
арқылы есеп айырысу
тәртібімен банктердің
осы мекемелері арқылы
жүргізіледі.
Ақша қаражаттарының сақтау және заңды тұлғалар арсында есеп айырысу
үшін Қазақстан Республикасының банк мекемелері мынадай шоттар ашады:

Есеп айырысу шоттары-шаруашылық есепте тұрған, дербес балансы бар,
қазақстан республикасы әділет министірлігінің органдарында тіркеуден өткен
заңды тұлғаларға;
Ағымдағы шоттар-жергілікті бюджеттегі мекемелерге, бюджеттік
мекемелерге олардың бюджеттен тыс қаражаты бойынша, өндірістік және
коммерциялық қызметпен айналысатын қоғамдық ұйымдар мен жеке
тұлғаларға;
Бюджеттік шоттар-Қазақстан Респбуликасының республикалық
бюджетіндегі мекемелерге;
Корреспонденттік шоттар- корреспонденттік келісімдер негізінде есеп айырысу
ережелеріне сәйкес екінші деңгейдегі банктерге ұлттық банк мекемелерінде және
өз арасында.
Есеп айырысу шоттары мына төмендегі құжаттар негізінде
ашылады:

шотты ашуға берілетін өтініш;

қойылатын қолдар мен мөртаңбалары үлгілерімен карточкалары;

субъектінің салық есебіне қою дерегін растайтын салық қызметі

органының анықтамасы;
мемлекеттік тіркеу туралы куәлік көшірмесі;

жарғы көшірмесі;

құрылтай шартының көшірмесі (құрылтайшылар саны біреуден

асқан ретте).
Банктегі есеп айырысу шоты мен басқа да шоттар
операцияларын рәсімдеулерге мына құжаттар
қолданылады:

Чек-шот иесінің банкке көрсетілген соманы нақты
ақшамен жалақыға, іссапар, шаруашылық операциялары
және басқа да шығындарға беру жөніндегі бұйрығы.
Нақты акша жарнасына берілетін хабарлама - Шот
иесінің банктегі оның шотына қосып есептеу үшін
түсім қаражаттарын және нақты ақшамен
салынатын басқа да сомаларды банкке қабылдау
жөніндегі бұйрығы
Төлем тапсырысы-мекеменің немесе шаруашылық
ұйымның өзіне қызмет көрсететін банкіне өз шотынан
қаржыларды аудару үшін берген тапсырмасы.
Ұйымдағы
ағымдағы
банктік
шоттардағы
ақша жұмсалуы
№ 2 Журнал-
ордерде, ал
кірістелуі
№ 2 Төлем
тізімдемесінде
есептеледі.
Шетелдік валюта - кәсіпорындарда
тауарларды, дайын өнімдерді сату-сатып
алу, қызмет көрсету, пайдалану
жұмыстарын орындау барысында
қолданылатын ҚР Ұлттық Валютадан
басқа ақша бірліктері.
Бағамдық айырма – екі елдің ақша
бірліктерінің арасындағы бағамның
өзгеруінен болатын айырма сомасы.
а ғ ы а қ ш а ау д ар ы м да р ы -
Жол д
сатып алушылар мен
дан
тапсырысшылардың касса
н банк
алынған ақша қаржылары
шесіне
бөлімшесіне , почта бөлім
м н ы ң а ғ ы м да ғ ы б ан к шотына
ұ йы
гі зу ү ш ін и н ка сс ат о рғ а өткізген
ен
ы сы . 1 02 0 “Ж ол да ғы ақша
таб
ат ы ” ш о ты ж олд а ғ ы ақ ша
қараж
қаржыларының қозғалысы
гі а қ п ар ат та рд ы ж ал пы лау,
жөнін де
есептеу үшін арналған.
Аккредитив – сатып алушыға қызмет ететін банк
мекемесінің осы кәсіпорынды жабдықтайтын
шаруашылық субъектісіне қызмет көрсететін банк
мекемесіне тауарлардың жіберілгендігін немесе
қызметтердің көрсетілгенін дәлелдейтін құжаттар
бойынша төлем төлеу жайлы тапсырмасы.
Назарларыңызға
рахмет!

Ұқсас жұмыстар
Ақша қаражаттары және олардың эквиваленттерінің есебі
Қысқа мерзімді активтердің есебі: Ақша қаражаттары және олардың эквиваленттерінің есебі
Қысқа мерзімді активтердің есебі. Ақша қаражаттары және олардың эквиваленттерінің есебі туралы ақпарат
АҚША ҚАРАЖАТТАРЫ ЕСЕБІ БОЙЫНША ОПЕРАЦИЯЛАР
Ақша қаражаттары мен олардың эквиваленттері
Ақша қаражаттары есебі
Табыс салығы
Ақша қаражаттары және инвестициялар есебі
Ақша қаржаттарының есебі
Ақша қаражаттары. Ақша қаражаттарының эквивалентті есебі
Пәндер