Өзін-өзі тану тұлғаның өзін-өзі жүзеге асыру шарты ретінде
Презентация қосу
ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ
СЕМЕЙ ҚАЛАСЫНЫҢ ШӘКӘРІМ АТЫНДАҒЫ МЕМЛЕКЕТТІК УНИВЕРСИТЕТІ
ЖАРАТЫЛЫСТАНУ-МАТЕМАТИКА ФАКУЛЬТЕТІ

ТАҚЫРЫБЫ: ӨЗІН-ӨЗІ ТАНУ ТҰЛҒАНЫҢ
ӨЗІН-ӨЗІ ЖҮЗЕГЕ АСЫРУ ШАРТЫ РЕТІНДЕ

Орындаған: Толеубекова А.Е
Т-413 тобы
ұ л ғ а н ы ң
у - б ұ л т
е г е а с ы р а с қ а ру
ө з і ж ү з з і н д і к б
Ө зі н - р е т т е у , ө а д а
ө з ін д і к қ ы н о р т
ге н , ж а
жетіл й д а б о л ат ы н
ғ а ры л ат у
д е п а ы н ж о
негізін м е т т і к с т а т у с
ін - ө зі
н і ң ә л е у а ғ а н , ө з
ө з і н ту ы н д ә ж і р и бе
т і л і г і н е м е т т ік т
қажет н е ө з і н ә л е у
к і т у
у ж ә з і б е
көрсет е т і н д е ө з і н - ө
а р н а й ы
е к т і с і р л а н ғ а н ,
субъ е р б е с , с а н а
.
н ш а д ә р е к е т і
бойы р ы л ғ а н і с -
с т ы
ұйымда
өзін-өзі тәрбиелеу
міндеттерін бөліп алу,
адамның өз қасиеттері, қоғамдық пайдалы іс-әрекет
қабілеттері, әлеуметтік барысында өз жеке басы
құндылықтары жөніндегі бойынша тәрбиелеу
түсініктердің қалыптасуы жұмысын жоспарлау, өзін-өзі
(өзін-өзі анықтау); ұйымдастыру, өзін-өзі
талдау, өзін-өзі қадағалау,
өзін-өзі бағалау түрлерін
өзіне бағытталған
анықтау (өзін-өзі дамыту)
сыртқы талаптарды
мақсатты түрде
зерттеу, солармен
тұлғаның арнайы өз әлеуметтік
түрде кемелдігін
ұйымдастырылған салыстыру, яғни
өзін-өзі зерттеуі өзінің әлеуметтік
(өзін-өзі тану); талаптарға сай
болута дайындығын
анықтау (өзін-өзі
саналау);

процестің психологиялық
механизмдері ретінде мыналарды
бөліп көрсетуге болады:
Л.Н. Десен тұлғаның өзiн-өзi
тануы мен өзге адамдардың ол
жайлы бiлуi, тануының
арасындағы өзара байланысын
зерттеуде, ең алдымен қоршаған
адамдар ортасында қарым-
қатынастың деңгейiн анықтау.
Зерттеу мазмұнында тұлғаның
қарым-қатынасы өзiнiң
құрбыларымен, қарама-қарсы
жынысты адамдар арасындағы
қарым-қатынасы әсер етедi.
Ж. Маралов бойынша, «өзiн-өзi тану» - бұл
өзiнiң потенционалды және жеке бас
қасиетiн, интеллектуалды ерекшелiгiн, мiнез-
құлқын, өзiнiң қатынасын өзге адамдар
арқылы өзiн тану процесi.
Отандық психолог В.В. Столин
адам ұйымының үш деңгейiн
көрсеттi:
1. Биологиялық индивид;
2. Әлеуметтiк индивид;
3. Тұлға.
ӨЗІН- ӨЗІ ЖҮЗЕГЕ АСЫР
ШАРТТАРЫ
1.
Эмоционал
2. Өзiн-өзi
ды
тану
құндылық
қатынасы

5. Өзіңді өзің
бағалау
3. Өзiн-өзi
реттеу 4. Өзiн-өзi
бақылау
Мақсаттылық. Жеке адам өз алдына қандайда бір
мақсат қояды және бағыттылығын, қабілеттілігін,
тұлға қасиеттерін қолдана отырып, сол мақсатқа жетуге
тырысады. Осы жағдайда әрекет арқылы өзін-өзі
бағалауы, талдауы, өзін-өзі тануы жүзеге асады. Тұлға
неғұрлым іс-әрекетте өзін-өзі тануын жүзеге асырған
сайын, соғұрлым терең өзі жайлы біле түседі. Бұл жерде
керi модел де кездеседi, егер эмоционалды күй жоғары
деңгейде болса, өзiн-өзi тануы объективтi болмайды,
әртүрлi комплекстер пайда болады.
йдаланылған әдебиетте
1. «Самопознание.kz» журналы-2010.
2. А.С. Сейтақов, «Өзін-өзі тану пәнін оқыту ерекшеліктері»,
«Самопознание.kz» журналы - 2011.
3. Б. Айтуқызы, «Өзін-өзітану» рухани-адамгершілік білім
беру бағдарламасының ықпалдастыру әлеуеті», «Самопознание.kz» журналы - 2011.
4 Маралов В.Г. Основы самопознания и саморазвития. /
В.Г. Маралов - М.: Издательский центр «Академия», 2002. – 256 с.
www.google.kz
www.yandex.kz

азарларыңызға рахмет!

Ұқсас жұмыстар
Өзін-өзі тану тұлғаның өзін- өзі жүзеге асыруының шарты туралы ақпарат
Өзін-өзі тану тұлғаның өзін-өзі жүзеге асыруы
Өзін-өзі тану тұлғаның өзін-өзі жүзеге асыруының шарты жайлы ақпарат
Өзін­ өзі тану тұлғаның өзін­ өзі жүзеге асыруының шарты ретінде
Өзін-өзі тану тұлғаның өзін-өзі жүзеге асыру шарты
Өзін-өзі тану тұлғаның өзінөзі жүзеге асыруының шарты
Өзін өзі тану тұлғаның өзін-өзі жүзеге асыруының шарты
Өзін –өзі танупәнінің маңызы
ТҰЛҒААРАЛЫҚ ҚАТЫНАСТЫ СУБЪЕКТИВТІ ҚАЛАУЛАР НЕГІЗІНДЕ
Тұлғааралық қарым қатынас
Пәндер