Сайтқа презентация қосу

Акционерлік қ оғ ам

Акционерлік қ оғ ам
Образец текста
– Второй уровень
Третий уровень
– Четвертый уровень » Пятый уровень

Акционерлік қ оғ ам - рұқсат ету жолымен құрылатын заңды кұқығы және өзіндік жарғысы бар бірлестік. Акционерлер болуға жеке адам да, заңды тұлғалар да хақылы. Акционерлік қоғам құру үшін нотариус куәландырған серіктестік келісім шарты жасалады, оны қоғамның жарғысы деп атайды. Акционерлік қоғамды ұйымдастырушылар санына шек қойылмайды. Ұйымдастырушы тіпті бір адам болуы да мүмкін.

Қазақстан Республикасында 1991 жылғы 21 маусымда “Шаруашылық серіктестіктер мен акционерлік қоғамдар туралы” Заң қабылданғаннан кейін Акционерлік қоғамдар құрыла бастады. 1998 жылы олардың саны 3 мыңнан асты. Акционерлік қоғамға қатысушылардың әрқайсысы өзі қосқан капиталдың сомасына сәйкес көлемдегі акцияларға ие болады және тиісті мөлшерде табыс — дивиденд немесе белгіленген пайыз алады.

Образец текста

Жабы – Второй уровеньқ акционерлік

қ оғ ам . Егер акциялар тек Третий уровень құрылтайшылар арасында – Четвертый уровень болса, онда ғана бөлінетін » Пятый уровень жабық акционерлік қоғам болып саналады.

Ашық акционерлік қ оғ ам. Акционерлік қоғам Ашық акционерлік қоғам акциялары еркін сатылады және сатып алынады

Акционер


Акционерлік кәсіпорынның тең иеленушісі; белгілі бір табысты алуға және істерді басқаруға қатысуға құқық беретін акциялардың иесі. Өзінің қызметін жүзеге асыру үшін қаражат тарту мақсатымен акциялар шығаратын заңды тұлға. Акционерлік қоғамның акционерлері осы заң актілерінде көзделгеннен басқа жағдайларда, оның міндеттемелері бойынша жауап бермейді және өзіне тиесілі акциялар құнынын шегінде, қоғамның қызметіне байланысты шығындар тәуекелін көтереді. Акционерлік қоғамның өз қатысушыларының мүлкінен оқшауланған мүлкі болады, өз міндеттемелері бойынша өз мүлкі шегінде жауапты болады және өз қатысушыларының міндеттемелері бойынша жауап бермейді.

Қоғамның құрылтайшылары Образец текста Қ оғ амды құ ру.

– Второй уровень 1. Қоғамды құру туралы шешім қабылдаған жеке тұлғалар оны және (немесе) заңды Третий уровень ң – Четвертый уровень құрылтайшылары болып табылады. » Пятый уровень 2. Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес Қазақстан Республикасының Үкiметiн, жергiлiктi атқарушы органдарды, сондай-ақ уәкілетті органды қоспағанда, Қазақстан Республикасының мемлекеттiк органдары мен мемлекеттiк мекемелер қоғамның құрылтайшылары немесе акционерлерi бола алмайды. 3. Қоғамның құрылтайшысы жалғыз тұлға болуы мүмкін. 4. Қоғамның құрылтайшылары қоғамды құруға байланысты және ол мемлекеттік тіркелгенге дейін

Образец текста
– Четвертый уровень 1) қоғамды құру туралы шешім қабылдайды және қоғамды құру жөніндегі бірлескен қызмет тәртібін белгілейді;» Пятый уровень 2) құрылтай шартын жасайды; 3) құрылтайшылар төлейтiн акцияның алдын ала төлем мөлшерiн белгiлейдi; 4) жарияланған акциялардың, соның ішінде құрылтайшылар төлеуге тиісті акциялардың санын белгілейді; 5) шығарылатын болып жарияланған акцияларды мемлекеттік тіркеу туралы шешім қабылдайды; 6) мемлекеттік тіркеуге арналған құжаттарға қоғам атынан қол қоюға уәкілетті адамдарды сайлайды; 7) қоғам құрылтайшыларының жарғылық капиталды төлеуге енгізілетін мүлкін Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес бағалайтын адамдарды белгілейді; 8) қоғамның органдары құрылғанға дейін қоғамның қаржы-шаруашылық қызметін жүзеге асыруға және үшінші тұлғалар алдында оның мүдделерін білдіруге уәкілетті адамдарды сайлайды;

Құ рылтайшылар жиналысында Третий уровень құ рылтайшылар:

– Второй уровень

Образец текста Акционерлік қ оғ амның басқ арушы – Второй уровень органдары :
Третий уровень
– Четвертый уровень » Пятый уровень

Акционерлердің жалпы жиналысының айрықша құзыретіне – Второй уровень мына мәселелер жатқызылады: Третий уровень 1) қоғам жарғысына өзгерістер мен толықтырулар енгізу – Четвертый уровень немесе оны жаңа редакциясында бекіту; » Пятый уровень 2) қоғамды ерікті түрде қайта ұйымдастыру немесе тарату; 3) есеп комиссиясының сан құрамын және өкілеттік мерзімін белгілеу, оның мүшелерін сайлау және олардың өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату; 4) жылдық қаржы есептілігін бекіту; 5) қоғамның жай акциялары бойынша дивидендтер төлемеу туралы шешім қабылдау; 6) акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту; 7) акционерлерге қоғам қызметі туралы ақпарат беру тәртібін белгілеу, оның ішінде, егер мұндай тәртіп қоғам жарғысында белгіленбесе, бұқаралық ақпарат құралын анықтау; 8) «алтын акцияны» енгізу және оның күшін жою;

Образец текста

кең есі ДиректорларОбразец текста
1. Директорлар кеңесі қоғамның қызметіне жалпы Третий уровень басшылықты жүзеге асыр. – Четвертый уровень 2. Қоғам қызметінің басым бағыттарын және қоғамның » Пятый уровень даму стратегиясын айқындау немесе Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерінде көзделген жағдайларда қоғамның даму жоспарын бекіту; 3. Акционерлердің жылдық және кезектен тыс жалпы жиналысын шақыру туралы шешім қабылдау; 4. Жарияланған акциялардың саны шегiнде акцияларды орналастыру (өткізу) туралы, оның iшiнде орналастырылатын (өткiзiлетiн) акциялардың саны, оларды орналастыру (өткізу) тәсiлi мен бағасы туралы шешiм қабылдау; 5. Қоғамның орналастырылған акцияларды немесе басқа да бағалы қағаздарды сатып алуы және оларды сатып алу бағасы туралы шешім қабылдау;

– Второй уровень

5) қоғамның жылдықОбразец текста қаржы есептілігін алдын ала бекіту; 7) қоғамның облигацияларын және туынды бағалы қағаздарын – Второй уровень шығару талаптарын айқындау, сондай-ақ оларды шығару Третий уровень туралы шешімдер қабылдау; – Четвертый уровень 8) атқарушы органның сан құрамын, өкілеттік мерзімін Пятый уровень анықтау, оның басшысын және»мүшелерін (атқарушы органның функциясын жеке-дара жүзеге асыратын адамды) сайлау, сондай-ақ олардың өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату; 9) атқарушы органның басшысы мен мүшелерінің (атқарушы органның функциясын жеке-дара жүзеге асыратын адамның) лауазымдық айлықақыларының мөлшерін және оларға еңбекақы және сыйлықақы төлеу талаптарын айқындау; 10) ішкі аудит қызметінің сандық құрамын, өкілеттік мерзімін айқындау, оның басшысы мен мүшелерін тағайындау, сондайақ олардың өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату, ішкі аудит қызметінің жұмыс тәртібін, ішкі аудит қызметі қызметкерлеріне еңбекақы және сыйлықақы төлеудің мөлшері мен талаптарын

Директорлар кеңесінің комитеттері Аса маңызды – әселелерді қарау және м Второй уровень Третий уровень директорлар кеңесіне ұсынымдар әзірлеу үшін Четвертый уровень қоғамда директорлар–кеңесінің мынадай » Пятый уровень мәселелер жөніндегі комитеттері құрылады:

Образец текста

Атқ арушы органныОбразец текста ң басшысы: 1) акционерлердің жалпы жиналысы мен директорлар кеңесі – Второй уровень шешімдерінің орындалуын ұйымдастырады; Третий уровень 2) үшінші тұлғалармен қатынастарда қоғам атынан – Четвертый уровень сенімхатсыз әрекет етеді; » Пятый уровень 3) үшінші тұлғалармен қатынастарда қоғам атынан өкілдік ету құқығына сенімхат береді; 4) қоғам қызметкерлерін ( осы Заңда белгіленген жағдайларды қоспағанда) қабылдауды, ауыстыруды және жұмыстан босатуды жүзеге асырады, оларға көтермелеу шараларын қолданады және тәртіптік жазалар қолданады, қоғамның штат кестесіне сәйкес қоғам қызметкерлерінің лауазымдық айлықақыларының және айлықақыларына дербес үстемеақылардың мөлшерін белгілейді, атқарушы орган мен қоғамның ішкі аудит қызметінің құрамына кіретін қызметкерлерді қоспағанда, қоғам қызметкерлеріне берілетін сыйлықақы мөлшерін айқындайды; 5) өзі болмаған жағдайда өз міндеттерін атқаруды атқарушыАкционерлер саны 500 – ден асқанда қойылмаған, АҚ жеке капитал өлшемі 1000000 есе кіші болса, АҚ халықтық болып есептелінеді. Жарғылық капитал құрылтайшының акциясымен есептелінеді және оның номиналды құнымен, акциялардың инвесторларға сатуы орнықты бағамен болады ҚАТЫСУШЫЛАРДЫҢ (акционерлердің) ЖАУАПКЕРШІЛІКТЕН (қоғамнан) шығуы кез келген уақытта басқа акционерлердің келісімінсіз.

Акционерлік қо ам акционерлер жиналысының шешімі ғ Образец текста бойынша қайта құрылуы немесе таратылуы мүмкін. – Второй уровень Акционерлік қоғамды қайта құрудың және таратудың Третий уровень өзге негіздері мен тәртібі Қазақстан Республикасының – Четвертый уровень Азаматтық кодексімен және»өзге де заң құжаттарымен Пятый уровень белгіленеді. Қазақстан Республикасы Азаматтық кодексінің 93-бабының екінші тармағына сәйкес, акционерлік қоғам шаруашылық серіктестігі немесе өндірістік кооператив болып қайта құрылуға құқылы. Оның мүлкін меншіктенуші немесе меншік иесі уәкілдік берген органның шешімі бойынша, сондай-ақ құрылтай құжаттарында шешім қабылдауға уәкілдік берілген заңды тұлға органының шешімі бойынша, акционерлік қоғам кез келген негіз бойынша таратылуы мүмкін.

Соттың шешімі бойынша акционерлік қоғам: 1) Банкрот болған; 2) Акционерлік қоғамды құру кезінде заңдардың түзетуге келмейтін сипатта бұзылуына жол берілуіне байланысты оны тіркеу жарамсыз деп танылған; 3) Қоғамның жарғылық мақсаттарына қайшы келетін қызмет үнемі жүзеге асырылған; 4) Тиісті рұқсат алынбаған ( лицензиясыз ) қызметті, не заң құжаттарына тыйым салынған қызметті жүзеге асырған, не қызметін заңдарды бірнеше рет немесе өрескел бұза отырып жүргізген жағдайларда, соны ң ішінде заңда белгіленген табыс ету мерзімінен кейін бір жыл өткен со ң корпорациялық табыс салығы туралы ( жиынтық жылдық табыс пен жасалған шегерімдер туралы ) декларация немесе оңайтылған декларация табыс етпеген, акционерлік қоғамның кредиторлары, оның орналасқан жері бойынша немесе нақты мекен-жайы бойынша болмаған; 5) Заң құжаттарында көзделген басқа да жағдайларда таратылуы мүмкін.

Мемлекет басшысы Нұрсултан Назарбаев азаматтарды ң ірі ұлтты қ компаниялардың ортақ иелері болуына мүмкіндік бере алатын бағдарлама туралы бірінші рет «Нұр Отан» партиясының XIII съезінде 2011 жылдың ақпан айында хабарлаған. 2011 жылды ң шілде айында «Самұрық-Қазына» Ұлттық әл-ауқат қоры» АҚ директорлар кеңесі қор нарығында еншілес және т әуелді компаниялардың акцияларын орналастыратын Бағдарламаны қабылдады. Сол жылдың қыркүйек айында Үкімет қаулысымен Бағдарлама бекітілді. Акционерлік қоғамдарды ң тізімі аны қталды, 2016 жылға дейін кезең-кезеңмен олардың акциялары сатылым ға ұсынылатын болады.2012 жылы «КазТрансОйл», «KEGOC» ж әне «Air Astana» сияқты компаниялардың акциялары орналастырылуда. 2013 жылы «КазТрансГаз», «Казмортрансфлот» ж әне «СамрукЭнерго», 2014 жылы «ҚазақстанТемiрЖолы» және «Казтемиртранс» компанияларының акциялары орналастырылады.

IPO (ағылш. Initial Public Offering, кө пшілікке бастапқ ы ұ сыну) – қандай да бір компанияның акцияларын сату үшін көпшілікке бастапқы ұсынуы. Бұл ретте «бастапқы» сөзі компанияның өз акцияларын биржа ға бірінші рет шығаратынын білдіреді. Халықтық IPO - азаматтар ға табысты кәсiпорындардың акцияларына ие болудан пайда алу м үмкiндiгi. Халықтық IPO - инвесторлардың санын көбейту ж әне құнды қағаздар нары ғын дамыту. Халықтық IPO - мемлекеттiк компанияларға қаржыларын өндiрiстi ке ңейтуге және жаңартуға салу мүмкiндiгi.

Образец текста
– Второй уровень
Третий уровень
– Четвертый уровень » Пятый уровень

Образец текста
– Второй уровень
Третий уровень
– Четвертый уровень » Пятый уровень

Мү мкіндіктер: Акцияны сатып ала отырып, азамат компанияны басқару құқы ғына қатыса алады. Ол оны акцинерлердің жалпы жиналысында дауыс жинау арқылы ала алады. Онда кәсіпорынның жұмысы туралы маңызды шешімдер қабылданады. Одан өзге өз кезегінде акционерлер заңға сәйкес компания таралып кеткен жа ғдайда мүліктің бір бөлігіне ие бола алады. Тә уекелдер: Егер акционердің көп емес акция пакеті болатын болса, онда оны ң «дауысы» естілмеуі мүмкін. Алпауыт акционерлер орта акциянерлер үшін қызықтырмайтын шешім қабылдауы ы қтимал.Бір жа ғдайды ескергер жөн: «Халықтық IPO-ға» стратегиялық ма ңызды кәсіпорындар шықпай жатса, әрине, мемлекет сол компанияны ң пакеттеріне бақылау жасауды жалғастырады. Бұл ұлттық қауіпсіздікті қамтамасыз ету, еліміздегі экономиканы ң дамуы үшін қажет. .

2012

жылы «ҚазТрансОйл» АҚ акциялары сатылды, 34 мың қазақстандық халық акционері атанды. 38 463 559 акцияларды сатып алу үшін барлық өтініштер қанағаттандырылды. Халық өтініштерінің сомалық көлемі мен жинақтаушы зейнетақы қорының көлемі 59 млрд теңге, қанағаттандырылған өтініштердің сомалық көлемі 27 886 080 275 теңгені құрады. «ҚазТрансОйл» АҚ акциялары Қазақстанның қор биржасында іскер құнды қағаз санаты бойынша өтімділік тізімінде бастапқы орында тұр.

Образец текста
– Второй уровень
Третий уровень
– Четвертый уровень » Пятый уровень

ОРЫНДАҒАН: ҚАСЕНОВА ӘСЕЛ ТОП: ФН-305 ТЕКСЕРГЕН: АЛИМЖАНОВА А.М.


Пән: МенеджментПәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь