Сұйықтың қасиеті Гидростатистикалық қысым
Презентация қосу
Сұйықтың қасиеті
Гидростатистикалық
қысым

Орындаған: Советов С. ТО-411
Тексерген: Абдилова Г.Б.
I. Сұйықтың қасиеті
Сұйық ол физикалық дене, оның
түрі және пішіні сақтау қасиеті жоқ
және өзі құйылған ыдыс немесе
қабықшаның пішінін қабылдайды.
Тығыздық дегеніміз сұйықтың
көлем бірлігіндегі массасы.
Сұйықтардың алатын көлемі
қысым мен температураның өзгеруі
кезінде өте аз өзгереді.
Температураның өзгеруі нәтижесінде
көлемінің өзгеруі температурлық
коэффициентімен, ал қысым өзгерген
кездегі сұйықтың сығылуы- көлемдік
сығылу коэффициентімен сипатталады.
Коэффициенттерінің және мәні өте
аз, және іс жүзіндегі есептерде нөлге тең
деп алуға болады, бірақ сұйықтың
сығылуын ескеру қажет болатын
құбылыстар кездеседі (гидравликалық
соққы).
Тыныштықтағы сұйық күйінің, қатты
денеден айырмашылығы, оның жанама
кернеуі жоқ, сондықтан ол өзі құйылған
ыдыс пішінін қабылдайды. Бірақ әртүрлі
жылдамдықпен аққан сұйықтың екі
қабатының арасында үйкеліс пайда
болады, ол ішкі жанама күштерді ретке
келтіреді. Сұйықтың осы қасиеті, яғни
сұйық бөлшегінің салыстырмалы
қозғалысына қарсылықты немесе кедергі
келтіруді тұтқырлық деп атайды.
Белгілі Ньютона заңына
бағынатын сұйықтарды
ньютондық сұйықтар деп атайды.
Q=.
Тұтқырлықтың   сипаттамасы
болып динамикалық және
кинематикалық тұтқырлық
коэффициенттері табылады.
Тұтқырлықтың сипаттамасы
болып динамикалық және
кинематикалық тұтқырлық
коэффициенттері табылады.
Аналитикалық зерттеулер
жасағанда «идеаль сұйық» деген
түсінік жиі кездеседі, онда тұтқырлы қ
толықтай жоқтығымен және оның
көлемің абсольютті түрде
өзгермеуімен сипатталады.
Сұйықтардың агрегаттық күйлерін
газтәрізді күйге ауыстыруын буға
айналу деп атайды. Сұйық бетінде
буғаайналу жүрсе оны булану, ал
барлық көлемі бойынша буға
айналуды қайнау деп атайды. Берілген
температурада сұйықтың қайнау
қысымы қаныққан бу қысымы
немесе буға айналу қысымы деп
аталады.
Қысымның төмендеуімен және
температураның өсуімен сұйықтан
алдын-ала еріген газдардың біраз
бөлігі бөлініп шығады. Егер қысым,
сұйықтың көлемінде, қаныққан бу
қысымынан аз болса, онда көлем
ішінде «қаныққан бумен»
толтырылған шарлар пайда болады.
Бұл кезде екі фазалы жүйе пайда
болады (су қосылған бу шарлары).
II. Гидростатистикалық қысым
Гидростатикалық қысым – су
бағанасының өз табанына тигізер
әсерімен сипатталатын қысым;
мөлшерлік көрсеткіші метрмен өлшенген
су бағанасының биіктігімен немесе
атмосфера бірлігімен өрнектеледі.
Синонимі – гидростатикалық арын .
Гидростатикалық қысым —
тыныштықтағы
сұйықтықтың берілген
нүктесіндегі сығымдаушы
  ң шамасы:
тегеурін. Оны
)→ 0(P)
және оның әсер ету бағытына
тәуелсіз.
Ауырлық күшінің әсерінен
туындайтын гидростатикалық қысым:
P+xh, мұндағы — бастапқы
гидростатикалық қысым деп аталатын
сұйықтықтың бет қабатына түсірілетін
қысым; xh — артық гидростатикалық
 
қысым деп аталатын сұйықтықтың бір
өлшемді салмағының сұйықтық
қарастырылып отырған нүктесінің
батырылу терендігіне көбейтіндісі.
Идеал сұйықтық гидростатикалық
қысымы нақты, бірақ
тұтқырлығы аз сұйықтықтарға да
қолдануға болатын өзіне тән
мынадай үш қасиетке ие:
O Гидростатикалық қысым — оны
қабылдайтын ауданға,
сұйықтық көлемінің ішіне
тікелей бағытталып әсер етеді;
Oс  ұйықтықтың
O кез келген
нүктесіндегі гидростатикалы қ
қысым әсер ететін ауданның
орналасу бағытына тәуелсіз,
яғни гидростатикалық
қысым барлық бағытта
бірдей әсер етеді. =теңдігі
гидростатикалық қысымның
екінші қасиетін өрнектейді;
  нүктедегі
OO гидростатикалық қысым
оның кеңістіктегі координаттарына
тәуелд, өйткені нүктелердің бату
тереңдігі артқан сайын оның
қысымы өсіп отырады және бүған
керісінше, батырылу терендігі азайған
сайын - қысым кемиді.
Гидростатикалық қысымның үш
қасиеті мына формуламен көрсетіледі:
P= .
Назарыңызға
рахмет!!!

Ұқсас жұмыстар
Сұйықтардың қасиеттері
СҰЙЫҚТАР МЕН ГАЗДАР МЕХАНИКАСЫ
Сұйықтар қозғалысының режимі
Архимед күші туралы ақпарат
Бернулли теңдеуі
Сұйықтық қозғалысының түрлері
Атмосфералық қысымды анықтаған ғалым
Қатты денелер өзіне түсірілген қысымды бір бағытта ғана жеткізеді Сұйықтың ыдыс түбіне және қабырғаларына түсіретін қысымын есептеу жолдары
Қабатты гидравликалық жару жұмыстары
Меншікті булану жылуы
Пәндер