Педагогикалық менеджмент пәніндегі негізгі ұғымдар
Презентация қосу
Қазақстан Республикасының Білім және Ғылым министрлігі
Семей қаласының Шәкәрім атындағы мемлекеттік университеті
Педагогикалық факультеті

Педагогикалық менеджмент пәніндегі негізгі ұғымдар

Орындаған: Төлеуова Ж. Қ.
Тексерген: Джанбубекова М. З.

Семей 2015 жыл
Жоспар:
• “Менеджмент” ұғымының мазмұны
• “Менеджмент”терминіне авторлардың
берген анықтамасы
“МЕНЕДЖМЕНТ” ҰҒЫМЫНЫҢ МАЗМҰНЫ

«Менеджмент» ұғымының мазмұны әр алуан, терең және келесі аспектілерде қарастырылуы м үмкін:
Менеджмент ұғымы ұзақ уақыт бойы тек негізгі мақсаты
пайда табу болып табылатын ұйымдар ға қатысты
пайдаланып келгені белгілі.
Мысалы, И. Н. Герчикованың оқулығында «менеджмент
дегеніміз – нарық жағдайында қызмет атқаратын фирманы ң
кез келген шаруашылық қызмет барысында менеджментті ң
экономикалық механизмінің ұстанымдарын, функцияларын
және әдістерін пайдалана отырып, материалды қ ж әне е ңбек
қорларын тиімді пайдалану жолымен белгілі бір ал ға қой ған
мақсаттарға жетуге бағытталған, кәсіби жүзеге асырылатын
қызметтің дербес түрі» деп тұжырымдалады.
Автордың пікірі бойынша, менеджмент дегеніміз – нарық, нарықтық
экономика жағдайындағы басқару, оған келесілер қажет:
фирманың нарық сұранысы мен қажеттіліктеріне, нақты тұтынушылардың талаптарына
бағдарлануы және сұранысқа ие болатын және фирмаға жоспарланып отырған пайда
түсіретін өнім түрлерін өндіруді ұйымдастыру

өндіріс тиімділігін арттыруға үнемі талпыну: шығындарын азайтып, оңтайлы нәтиже алу

фирманың немесе оның бөлішелері қызметінің соңғы нәтижелеріне жауапкершілік артатын
тұлғаларға еркін шешімдер қабылдауды қамтамасыз ететін шаруашылық дербестік

нарық жағдайына қарай мақсаттар мен бағдарламаларды үнемі түзетіп отыру

айырбастау үдерісінде фирма қызметінің немесе оның шаруашылық дербес бөлімшелерінің
қызметінің нарықтағы соңғы нәтижесін табу

негізделген және оңтайлы шешімдерді қабылдау барысында көп нұсқалық есептеулер жасау
үшін компьютерлік техникасы бар заманауи ақпараттық базаны пайдалану қажеттілігі
Осының нәтижесінде автор «менеджмент»
атқаратын қызмет сипатына қарамастан, өз қызметін
пайда түсіру (кәсіпкерлік табыс) мақсатында ж үзеге
асыратын фирмалар мен кәсіпорындарға ғана
қатысты деп қорытынды жасайды.
“Менеджмент” терминіне авторлардың берген анықтамасы

«Менеджмент» терминінің анықтамасын көптеген авторлар А.
Мескон, М. Альберт, Ф. Хедоури өз тұжырымдамаларында былайша
береді: менеджмент – бұл басқа адамдардың еңбегін, ой өрісін, тәртіп
уәждерін қолдана отырып, алға қойылған мақсаттарға жете білу
ептілігі.
«Менеджмент» және «басқару» терминдерін салыстыра отырып, И.
Н. Герчикова басқару ұғымының аясы өз мазмұнына қарай неғұрлым
кеңірек, себебі адам қызметінің әртүрлі салаларына, қызметтің әртүрлі
аяларына, басқарудың әртүрлі органдарына байланысты
пайдаланылады, ал «менеджмент» ұғымы тек нарық жағдайындағы
әлеуметтік-экономикалық үдерістерді басқаруға қатысты деп көрсетеді.
В. П. Симонов педагогикалық менеджментті оқу-тәрбиелеу және оқу-тану
үдерісін басқарудағы қағидаттар, әдістер, ұйымдастыру нысандары мен
технологиялық амалдар кешені ретінде анықтайды. Педагогикалық менеджмент
нақты мұғалімнің басқарушылық қызметі жаңа әлеуметтік-педагогикалық
жағдайларда өмір сүруге дайын баланың жеке басын дамыту мақсаттарына
бағытталады деп біржақты таяз түсіну қалыптасқан, оның барысында педагог
келесілерді жүзеге асырады:
- басқаратын объектінің қалпын өзгерту бойынша шешім қабылдау үшін
ақпаратты түрлендіру;
- оқыту мен тәрбиелеу үдерісін қағидаттар, әдістер, құралдар мен
нысандардың өзара байланысты жүйесіндей басқару;
- оқушылардың еңбегін, у әждері мен қажеттіліктерін пайдалана отырып,
қойған мақсаттарға жету;
- білім беру тұжырымдамалары негізінде қабылданатын, ж үзеге асырылатын
және адам факторын есепке ала отырып, оқу-тәрбиелеу ма қсаттарыны ң
жүйесін оқушылардың жету үдерістерін ұйымдастыру.
Бүгінгі күнде басқарудың маңызды субъектісі ретінде
оқушының өзін де қарастыру қажет. Педагог жүзеге
асыратын менеджмент функциялары тек олар о қушы
тарапынан өзін-өзі басқарудың барабар әрекеттерімен
қолдау тапқан жағдайда ғана тиімді болып, қойылған
мақсаттарға жетуді қамтамасыз етеді. Оқушының өзін-өзі
басқару іскерліктерін меңгеруі қазіргі уақытта білімдер,
іскерлік пен дағдыларды қалыптастыру, жан-жақты т ұл ғаны
тәрбиелеу, бейімділіктер мен қабілеттерді дамытумен қатар,
білім беру үдерісінің маңызды мақсаты болып табылады.
ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТ:

Паньшина Т. В., Айтпаеваа Ж. Ж.
Педагогикалық менеджмент: Оқулық. – Алматы,
2012, -248 бет.

Ұқсас жұмыстар
Биологиялық ұғымдарды дамытудың теориялық әдістемесі
Психологиялық - педагогикалық қолдау көрсету
Жоғары мектеп педагогикасы кәсіби мамандарды даярлау туралы ғылым
Биология пәні бойынша қалыптасатын биологиялық ұғымдарды одан әрі биология курсында дәйекті дамытуға бағытталған қызметін жоспарлау
Химия оқулықтарының тарихы
Басқа сөзбен айтқанда, менеджмент - ғылым мен адамдарды және әлеуметтік процестерді басқару өнерін біріктіру
Педагогикалық менеджменттің құрылымдары
Білім беру мекемелерін басқарудың құрлымы
Жоғары білім беру жүйесіндегі психология
Педагогикалық менеджмент ұғымы
Пәндер