Балалар музыка мектебі өнер мектебі олардың ерекшеліктері мен айырмашылығы


Бұл презентацияның бағасы: 500 теңге
Скачать: бот арқылы


Презентация қосу
Қазақстан Білім және Ғылым министрлігі
Семей қаласының Шәкәрім атындағы мемлекеттік университеті

Педагогика факультеті
Музыкалық білім беру кафедрасы

Орындаған: Бейбітова Қ.
Тексерген: п.ғ.к.доцент Сұлтанова Н.К.
Балалар музыка мектебі
өнер мектебі олардың
ерекшеліктері мен
айырмашылығы
ы н ы ң ш е ж ір е с і .
ы қ т а р и х
Өнер-хал қ ұ б ы л ы с т а р ы ,
р , т і р ш іл і к
Өнерде өмі ін і ш і , қ у а н ы ш ы м е н
ы ң к ү й ін і ш -с ү й
ад а м н , м у з ы к а,
е й н е л е н ед і. С ө з
қайғысы б ін і ң с а н ғ а с ы р л ы қ
д а м ө м ір
қолөнер де а і с ы р ш е р т е д і .
а н а л у а н т ү р л
тарихын -д ә с тү рі , ә д е т -
ы н ы ң с а л т
Қазақ халқ қ ы л ы ұ р п а қ т а н -
ұ лт т ы қ ө н е р а р
ғ ұр п ы і ш і н д е
а л ғ ас т ы . С о н ы ң
ұрпаққ а ж е .
а т ы н о р н ы е р е к ш
музык ан ы ң а л
Бабаларымыз көшпелі өмір салты кезінің өзінде-ақ
балалардың музыкалық және эстетикалық тәрбиесіне зор
көңіл бөлген. Кешқұрын киіз үйге жиналып, қосылып ән
айтып, күй тарту үрдісін өнер мектебі деуге болады.
Музыкалық тәрбиені ақын-жыршы, сал-сері, күйшілер
жүргізген. Өнерпаз тұлғалардың ел алдында өнер көрсетуі
балалардың музыкаға деген қызығушылығын оятып
отырған. Соның арқасында қазір елімізде көптеген өнер
мектептері мен балалар студиялары жұмыс жасайды.
Өнер мектебінің Ән-саз өнері оқушылардың
оқушыларына эстетикалық рухани дүниетанымын
тәрбие беріп, олардың бойына молайтып, өнер
туған өлкесіне, халқына деген құндылықтарын бағалай
адамгершілік пен сүйіспеншілік білуге де септігін тигізері хақ.
сезімдерін сіңіруде ұлттық Ән-саз өнеріне ден қойған
музыка мәдениетінің алатын оқушының бойында
орны ерекше екендігі белгілі. қатыгездік, тәртіпсіздік,
Осы мәселелерді қайта бұзақылық сияқты келеңсіз
жандандыру мақсатында қасиеттер кездесе бермейді.
оқушыларды қабілетіне қарай Өйткені оқушыны
– жыраулық өнерге, терме сезімталдыққа баулиды. Осы
айтуға, шешендікке негізде ән-саз өнерінің
тапқырлыққа, айтыс өнеріне салаларын жеке-жеке зерттеп,
үйретуде – ән-саз пәнінің оқыту мәселелерін
алатын орны орасан зор. қарастыруымыз қажет.
Балалар музыка мектебінің сабақтарыны ң
негізгі мақсаттары мынадай:

Оқушыларға әндер үйретіп, оларды дұрыс
айта білуге үйрету;
Музыка әуенін өзінше талдап, тыңдай
білуге үйрету;
Ноталық жазудың бастапқы қағидаларын
үйретіп, нотамен ән айтуға баулу;
Белгілі бір музыкалық аспапты меңгеру,
жаттықтыру.
Мектепте үйренетін ән-күйлерге қойылатын талаптар:

Әндердің жоғары көркемдігі, еркін орындалу мүмкіндігі
қаралады;
Әндердің орындалу мүмкіндігін алдын ала тексеріп алу,
қиындық туғызатын тұстарын меңгеру әдісін анықтап
алу;
Үйренетін әнге қызығушылық тудыратын әңгіме айту,
оқушы қиялын ұштау;
Ән-күйді тыңдау және айтып беру немесе ойнап к өрсету;
Ән-күймен танысқаннан кейін өткізілетін әңгіме-ке ңес.
Онда шығарманың мінезін анықтау:
Көркемдік және техникалық қағидаларды сақтай
отырып, әнді үйрену кезеңі.
БАЛАЛАР ӨНЕР МЕКТЕБІНІҢ
НЕГІЗГІ МІНДЕТТЕРІ:

-балалардың жеке басының дамуына, денсаулығын нығайтуына,
кәсіптік бағдарын айқындауына, шығармашылық еңбегіне,
өздерінің қабілеттерін іске асыруына қажетті жағдайларды
қамтамасыз ету;

жеке тұлғаның шығармашылық мүмкіндіктерін дамыту,
адамгершіліктің берік тірегін қалыптастыру, жеке дамуы үшін
жағдай тудыру жолымен интелектін байыту;
НАЗАРЛАРЫҢЫЗҒ
А РАХМЕТ!

Ұқсас жұмыстар
Музыка мектебі,музыка студиясы, өнер мектебі
Балалар музыка студиясы,балалар музыка мектебі,өнер мектептерінің ерекшеліктері
Жамбыл атындағы Мемлекеттік жасөспірімдер кітапханасы
ОҢТҮСТІК КОРЕЯ ТУРАЛЫ
Корея Республикасының білім беру жүйесі
Қазақ музыка өнерінің бастауы
Шығармашылық қабілеттін дамыту
Аңыз - әңгімелер
Аристотель философиясының ізбасарлары
Еркін мектеп туралы мәселеге
Пәндер