Java тілі. Типтер және айнымалылар


Бұл презентацияның бағасы: 500 теңге
Скачать: бот арқылы


Презентация қосу
Java тілі. Типтер және
айнымалылар.
Java — Sun Microsystems компаниясының жасап
шығарған объектіге-бағытталған бағдарламалау тілі.
Ресми шығу күні — 23 мамыр 1995 жыл.
Java - дағы бағдарламалар, байттық кодты өндейтін
және жабдықтамаға нұсқамаларды беретін интерпретатор
болып табылатын (JVM) Java виртуалды машинасында
орындалатын байт-кодқа трансляцияланады.
Java – қатты типтелген бағдарламау тілі.
Типтерді системалық пакеттерден табуға болады және
бағдарламалау барысында мәліметтер типтерді анықтауға
болады.

1. Бүтін сандар (Integers)
2. Өзгермелі нүктесі бар типтер (Floating-Point)
3. Символдар типі (Characters)
4. Логикалық тип (Boolean)
Бүтін сандар (Integers)
Математикадағыдай Java-да бүтін сандар бөлшек бөлігі жо қ сандар.
Java тілінде бүтін сандар үшін 4 тип қарастырылған.

Тип Жадтағы орны Анықталу облысы, [ ]
int 4 байт –2,147,483,648; 2,147,483, 647
short 2 байт –32,768; 32,767
long 8 байт -9,223,372,036,854,775,808; 9,223,372,036,854,775,807
byte 1 байт –128; 127
Көп жағдайда int типі тапсырманы шешу үшін жеткілікті болады.
Бағдарлама үлкен сандармен жұмыс істейтін болса, онда long б үтін сан
типі болады.
Өзгермелі нүктесі бар типтер (Floating-Point)
Өзгермелі нүктесі бар типтер нақты сандар, бөлшек б өлігі бар
сандарды сипаттайды. Бұл мәлімет типінің екі т үрі бар.

Тип Жадтағы орны Анықталу облысы, [ ]
float 4 байт шамамен ±3.40282347E+38F
double 8 байт шамамен ±1.79769313486231570E+308
double типі float-қа қарағанда екі есе көп орын алады. Демек double
типі санды екі есе дәлдікпен көрсетеді.
Символдар типі (Characters)
Символдар типі char кілт сөзі арқылы белгіленеді ж әне 1 байтты қ
символдар мен әріптерді сақтай алады.
Логикалық тип (Boolean)
Логикалық типтің екі ғана мәні
• true (ақиқат)
• false (жалған)
Бұл тип логикалық шарттарды бағалау үшін қолданылады. boolean
кілт сөзі арқылы белгіленеді.
Айнымалының аты кез-келген әріптерден, “_” және “$”
символдарынан басталады.
Сандардан бастап жазуға болмайды.
Кез-келген ұзындықта бола алады.
$2, ComputeArea, area, radius және showMessageDialog
деп айнымалыны атауға болады.
2A және d+4 деп айнымалыны атай алмаймыз.
Java символдардың регистріне сезімтал тіл болғандықтан
x және X айнымалылары екі бөлек болады.
Айнымалылар бағдарламада мәліметті са қтау үшін қолданылады.
Мысалы келесі бағдарлама шеңбердің ауданын есептейді:

class ComputeArea {
public static void main(String args[])
{
int radius = 1;
double area = radius * radius *
3.14159;
System.out.println("The area is " +
area + " for radius " + radius);
}
}
Орындаған: Толеуханова Л.Е.
Тексерген: Жаксыгулова Д.Д.

Ұқсас жұмыстар
УНИВЕРСИТЕТІНДЕ ЖАСАҒАН БАҒДАРЛАМАЛАУ ТІЛІ
Объектілі бағытталған программалаудың негізгі артықшылығы модульдік программалаумен салыстырғанда модульдер арасында жіберілген ақпарат көлемінің азаюы және модуларалық байланыстар санының қысқаруы
JAVA ТІЛІНДЕГІ ОБЪЕКТІЛІ – БАҒЫТТАЛҒАНПРОГРАММАЛАУ
Алгоритмдік тілдің алфавиті, синтаксисі және семантикасы
Си тілінде деректерді ұйымдастыру
Типтерді өзгерту функциялары
TP және Си подпрограммаларды пайдалануды салыстыру. Ішкі программаларды пайдаланатын программалар құру
ТР және СИ подпрограммаларды пайдалануды салыстыру
Кездейсоқ айнымалы ұғымы. Алгоритм
Алгоритм типтері
Пәндер