Сайтқа презентация қосу

Ең бек ө німділігін арттыру

БӨ Ж
Тақ ырыбы: Ең бек ө німділігін арттыру
Орындағ ан: Тұ рлыбеков Қ .М. ЛД-211 Тексерген: Самиева Г. Т.

Жоспар :
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Кіріспе Қ азақ стандағ ы ең бек нарығ ында ең бек ө німділігін арттыру жолдары Ө німділікті арттыру барысында заманауи ең бек нарығ ында кө птеген мә селелері мен ерекшеліктері Қ азақ стан ең бек нарығ ының артық шылық тары мен кемшіліктері Қ азақ стан ең бек нарығ ында ең бек ө німділігін арттырудың келесі шаралары Орман шаруашылығ ындағ ы ең бек ө німділігіне ә сер етуші факторлар Қ орытынды Пайдаланылғ ан ә дебиеттер

Кіріспе
Ең бек ө німділігін жоғ арылатудың факторларын, шарттарын жә не резервтерін айыра білу қ ажет. Фактор деген ұғ ым кө бінесе ең бек ө німділігіне ә сер ететін кү шті анық таумен беріледі. Ең бек ө німділігін арттыру факторларының іс-ә рекеті белгілі бір жағ дайларда жү реді, олар ә р тү рлі таби ғ и, материалды қ – техникалық ерекшеліктермен сипатталады. Бұ л жағ дайлар ең бек ө німділігін арттыру шарттарын жасайды. Табиғ и шарттар таби ғ и қ азбалардың байлығ ымен, жердің құ нарлығ ымен, т.т. сипатталады; материалдық шарттар ө ндіргіш кү штердің даму дә режесімен, тұ рғ ындардың тұ рмыс дең гейімен т.т. кө рінеді; қ оғ амдық -ә леуметтік шарттар экономикалық құ рылыспен, ө ндірістік қ атынастардың сипатымен беріледі. Сонымен бірге ең бек ө німділігін арттыру жолдары қ арастырылады. Ең бек ө німділігін арттыру жолдары деп оның факторларының ә сер ету бағ ыттарын, адамдардың оларды пайдалану тә сілдерін айтады. Мысалы, “техникалық прогресс” деген фактор ө ндірісті механикаландыру, автоматтандыру, электрлендіру, химияландыру, компьютерлендіру т.с.с бағ ыттармен кө рінеді.

Қазақстандағы еңбек нарығында еңбек өнімділігін арттыру жолдары
«Жаңа он жылдық- жаңа экономикалық өріс- Қазақстанның жаңа мүмкіндіктері» Қазақстан Республикасының Президентінің халыққа жолдауының аясында дайындалған «Өнімділік 2020» мемлекеттік бағдарламаның екі бағыт тапсырмалары берілген; кәсіпорындардағы басқару және өндірістік технологияларды жетілдіру ж әне бәсекелік қабілетті жаңа өндірісті құру және үрдістегі өндірісті қайта құру. Қазіргі жағдайда еңбек нарығы экономиканың және әлеуметтік- саяси өмірдің маңызды жоспарлы саласының бірі, еңбек нарығында ж ұмысшы к үшін құнын, е ңбек ақыны көлемін, еңбек жағдайын, білім алу мүмкіндігін, к әсіби өсімін ба ғалайды. Ұлттық еңбек нарығы қоғамдық өндірісті қамтиды, әрбір сала талаптарының жұмысшы күшіне деген талаптары ерекшеленеді.

Образец текста
– Второй уровень
Третий уровень
– Четвертый уровень » Пятый уровень

Ө німділікті арттыру барысында заманауи ең бек нарығ ында кө птеген мә селелері мен ерекшеліктері
1) Қ азақ стан ең бек нарығ ында шет елдік компаниялардың ү стемі басым, олар мамандарды ө з елінен алып келеді, ал отандық мамандарды техникалық қ ызметші ретінде ғ ана жұ мысқ а алады. Ә рине отандық мамандардың жалақ ысы шетелдік мамандардан тө мен болғ андық тан, жұ мысшылар араздығ ы мә селесі туындайды. 2) Жұ мысшы кү шіне жә не мамандарғ а келесі жоғ ары талаптар қ ойылады: 20- 40 жастағ ы адамдар, жоғ ары білім туралы дипломы, магистерлік дең гейі, тәжірибесі, компьютерлік бағ дарламаларды білу, бухгалтерлік бағ дарламарды білу, шете тілдерін мең геру жә не тағ ы басқ а талаптары. Ал 70 000 - 150 000 тенге жалақ ысы ұ сынғ ан. Осы талаптар салдарынан, 40 жастан жоғ ары адамдар жұ мыссыз, ал, 20-25 жастағ ы жастардың тә жірибесі жоқ деп ж ұ мысқ а алмайды, яғ ни жұ мыссыздық дең гейі жоғ арлау мә селесі туындайды. Жоғ ары білікті мамандар жалақ ы дең гейімен жұ мыс кестесімен келіспегендіктен шет елге кетіп жұ мыс жасайды. М ұ нда «Ми ағ ымы» мә селесі туындайды. 3) Ең бек нарығ ында ең бекке деген мамандардың сұ ранысы артып келеді, ол жұ мыссыздық тың дең гейінің артқ анын білдіреді. 4) Қ Р ең бек кодексіне сә йкес жұ мыс уақ ыты 8 сағ ат 9.00 ден 18.00 ге дейін аралығ ында, бірақ кө птеген ұ йымдарда (банк, жоо, отандық компанияларда) ж ұ мыс уақ ыты сағ ат 22.00 ге дейін созылады. Сондық танда, «Кадрлар ағ ымы» мә селесі туындайды. 5) Ең бек нарығ ындағ ы ерекшелігі ол халық тың арыздары мен шағ ымдары, құ жаттарын рә сімдеу мә селелерін «Электронды ү кімет» қ ызметі интернеттік ж ү йе ар қ ылы шешуге болады. Жұ мыссыздар интернет жү йесі арқ ылы жұ мыс табуына мү мкіндік туындады. 6) Тұ рғ ындарғ а қ ызмет кө рсету орталық тары қ ызметін атқ ара бастағ анда бюрократия, құ жаттарды рә сімдеу уақ ыты деген мә селелері шешілді. 

Қ азақ стан ең бек нарығ ының артық шылық тары мен кемшіліктері
Артық шылық тар
Еңбек өніміділігін арттыруға оң әсерін тигізетін мемлекеттік стратегиялар мен бағдарламалардың жүзеге асырылуы Жоғары білікті мамандарды дайындауда «Болашақ» бағдарламасының жүзеге асырылуы Өндірістік кәсіпорындардың қайта құрылуы Жаңа жұмыс орындарының ашылуы Біліктілікті арттыру ұйымдарының көлемінің артуы Мамандарды дайындауда жоо мен өндірістік кәсіпорындардың арасында байланыстың болмауы

Кемшіліктер Жалақының төмен деңгейі Жұмыс уақытының нормасының сақталмауы, отандық ұйымдардың еңбек шарттарын бұзуы Мемлекеттік тарапынан шет елдік компанияларды қолдауы Жоғары білікті мамандардың шет елге кетуі Жұмысшыларды ынталандыру бірыңғай жүйесінің болмауы (әсіресе әлеуметтік ынталандыру) 

Қ азақ стан ең бек нарығ ында ең бек ө німділігін арттырудың келесі шаралары:
- Қ Р ең бек кодексінде бекітілген нормалар мен талаптарды ұ йымдарды ң орындауын қ ада ғ алау, б ұ з ғ ан жа ғ дайда халық тың шағ ымданатын сенім телефоны жү йесін енгізу. Қ азіргі кезде к ө птеген ұ йымдар е ңбек кодекс нормалары мен талаптарын келесі жағ дайлармен бұ зады: ж ұ мысшыларды ң ж ұ мыс уа қ ытын созу, жала қыны кешіктіру, е ңбек ресурстарымен қ амтамасыз етпеу, ең бекті қ орғ ау ережелерін са қ тамау осы м ә селелер ж ө нінде ж ұмысшылар хабарласуы ү шін Қ Р ең бек жә не тұ рғ ындарды қ орғ ау министрлігінде сенім телефонын орнату. - Ө німділік 2020 бағ дарламасын тапсырмасын ж ү зеге асыру ү шін алдымен мамандарды ынталандыру ж үйесін қ олдану қ ажет. Сонда ә леуметтік, экономикалық ынталандырыл ғ ан жо ғ ары білікті мамандар иннновациялы қ идеялармен технологияларды ойлап табуғ а ынтасы пайда болады. Ал ғ а қ ойыл ғ ан ма қ сатқ а жетуге үлес қосады.

- Елдегі инфляциялық ө сім мен бағ а дең гейіне байланысты ең бекақ ының кө лемін ұ л ғ айтуды тарифтік жү йеге енгізу. - Ғ ылыми жобаларды мемлекеттік тарапынан қ олдау. - Ұ зақ мерзімде жұ мыссыздарды мемлекеттік ә леуметтік қ амтамасыз ету, жә рдемақ ы тө леу. - Халық ты жұ мыспен қ амтамыз ету жү йесін жетілдіру.

Образец текста
– Второй уровень
Третий уровень
– Четвертый уровень » Пятый уровень

Орман шаруашылығындағы еңбек өнімділігіне әсер етуші факторлар
Аграрлық секторды құ рылымдық реформалаусыз болмайтыны анық . Орман алқ аптарын ә ртараптандырудан бастап жә не тың айту, биоқ осымшалар, селекция саласында жаң а ә зірленімдерді қ осқ анда барлық саланы ғ ылыми-техникалық жә не технологиялық қ айта жарақ тауғ а дейін нарық сұ ранысына сә йкес басымдық тарды ауыстыру. Аталғ ан мақ саттарғ а жету ү шін салада қ андай шаралар қ олданылуда Аграрлық секторда орман алқ аптарын ә ртараптандыру тиімді, қ аржы ү немдейтін, бірақ сапалы, техникалық маң ыздылығ ы жоғ ары орман екпелерін ө сіру жү зеге асырылады. Қ азақ стандық аграрлық сала ерекше басымдыққ а ие – ол ө німнің экологиялық тазалығ ы. Органикалық сектор республиканың аграрлық секторы дамуының қ озғ аушы кү ші болып табылады, жә не оны рө лі артып отырады. Қ азақ стан АӨ К активінде айналымғ а енбеген егістік жә не жайылымдардың , орман алқ аптары ү лкен ә леуеті. Қ Р Жер ресурстарын басқ ару агенттігінің мә ліметінше, қ ордағ ы жерлер шамамен 108 миллион гектарды немесе елдің жер қ орының 41 пайызын құ райды. Ауыл шаруашылығ ына пайдаланатаны жерлер жағ ымды табиғ и жә не экономикалық жағ дайларда орналасқ ан. Айналымғ а жерлерді инвентаризациялау нә тижесінде 4 миллион гектарғ а жуық жер тартылды – бұ л республикадағ ы барлық жерлердің жартысы.

Образец текста
– Второй уровень
Третий уровень
– Четвертый уровень » Пятый уровень

Қорытынды
«Мемлекет басшысы индустрияландыру бағ дарламасында, биылғ ы Жолдауында ең бек ө німділігін арттыруда экономикалы қ саясаттың маң ызды міндеттерінің бірі ретінде белгіледі. Ең бек ө німділігі ә ртү рлі секторларда ғ ы, ә ртү рлі к ә сіпорындарда ғ ы, әртү рлі өң ірлердегі экономиканың тиімділігін кө рсетеді. Сондық тан да министрліктер мен ведомстволарды ң ма қ саттары мен міндеттерін айқ ындайтын барлық бағ дарламаларғ а, барлық құ жаттарғ а ең бек ө німділігі мақ сатты индикатор ретінде енгізілетін болады. Б ұ л ба ғ ытта қ ыруар жұ мыс кү тіп тұ р». Қ орытындылай келгенде, барлық елдер ең бек нарығ ында ә ртү рлі ж ұ мыспен қ амту саясатын ж ү ргізен, сонымен қ атар Қ аза қ станда ең бек нарығ ында ең бек ө німділігін арттыру шаралары ж ү зеге асырылуда. Дегенмен е ң бек нарығ ында ғ ы ж ұ мыссызды қ м ә селесі, тө мен дең гейдегі жалақ ы мә селесі шешілген жоқ . Сондық танда, мемлекеттік бағ дарламалар, стратегиялар на қ ты бір м ә селелер бойынша шаралар қ олдануы тиіс. Жұ мыс орындарының ең бек кодексін са қ тауын қ ада ғ алайтын мемлекеттік мекеме функциясын енгізу қ ажет, халық пен жұ мыс жасайтын, мемлекет тарапынан ұ йымдарғ а жұ мысшыларды ынталандыру ж ү йесін енгізу.

ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ

1. Меирбеков А.Қ. Кәсіпорын экономикасы. /Оқулық/ Алматы: Экономика, 2003 ж 2. Ниязбекова Р.Қ. Кәсіпорын экономикасы. /Оқулық/ Алматы: Экономика баспасы, 2008 ж 3. Қаржылық есеп берудің халықаралық стандарттары –Алматы: Раритет, 2003-672с 4. «Бухгалтер хабаршысы», № 7-8 (49-50) шілдетамыз, 2013 ж 5. Толпаков Ж.С. Бухгалтерлік есеп. /Оқулық/ Қарағанды: Қарағанды полиграфиясы, 2009 ж


Пән: Жер кадастрі, Жылжымайтын мүлікПәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь