Карта номенклатурасы
Презентация қосу
Семей қаласының Шәкәрім атында ғы
мемлекеттік университеті

КАРТА НОМЕНКЛАТУРАСЫ

ОРЫНДАҒАН: ҚУАНЫШ АСЛАН
ГК-407
Топографиялық карталар шағын
территорияларға жасалады, олар көптеген беттен
тұрады. Картаның бетке бөлінуін жол сызық, ал
беттің белгісін номенклатура деп атайды.
Топографиялық карталардың әрбір беті трапеция
болып табылады оған номенклатура беріледі. Карта
бетінің номенклатурасы рамканың солтүстік
қабырғасының үстінде орналасады. Картаның
номенклатурасы негізінен 1:1000 000 масштабтағы
карта құрады, оның рамкасының өлшемі бойлықта
6°, ал ендікте 4°. Осы масштаб бетінің
номенклатурасы белдеуді білдіретін латын
алфавитінің бас әрпінен және реттік нөмірін
көрсететін цифралардан тұрады.
Парақтау дегеніміз карта беттерінің аумағының бөлінісі, номенклатура
— беттерінің белгісі. Бастапқысы 1:1 000 000 карта масштабыны ң
парақтау және номенклатурасы. 1:1 000 000 картасы масштабы
меридиандармен және параллельдермен шектелгендігі. Беттер 180°
бойлықта меридианнан бастап шығысқа қарай есептелетін А-дан
(экваторда) Z-қа дейін (полюста) белдеулердің атауы бойынша латын
әліпбиінің әріптерімен белгіленгендігі, Гринвич меридианы 30 және 31
колонналар арасында жатуы. Ендігі 60° солтүстікке қарай орналас қан
аумағы үшін 1:100 000 масштабы бетінде қосарластырылып құрылуы,
меридиандардың жақындасуы оларды өте тар етіп жасауы. Карта
беттерін 1:500 000 масштабынан 1:50 000 масштабына дейін пара қтау 7
және 8-суретте келтіру. Карта беттерін 1:50 000 масштабынан 1:5 000
масштабына дейін алу. 1: 5 000 масштабының планы беттерін құру үшін
1:100 000 бетінің ауданын 256 бөлікке бөлу және белгілеу. 1:5 000 әрбір
бетін 9 бөлікке бөліп, 1:2000 масштабындағы планды алу және беттерді
белгілеу.1:1 000 және 1: 500 аса ірі масштабтарының пландары 1:2 000
масштабы бетінен бастап кезекті бөлінісі.
Мысал ретінде N-36-54-Г-а карта бетінің
номенклатурасының 1:1000 000 масштабтан бастап рет-
ретімен құрастыруды қарастырамыз. 1:1000 000 масштабтағы
карта беттерінің жол сызыққа бөлінуі және номенклатурасы
1- суретте берілген. N-36 бет 1:100 000 масштабтағы 144 бетке
бөлінеді, олар 1,2,3 …, 144 цифрларымен белгіленеді. Осы
масштабтың 54 нөмірлі бетінің номенклатурасы N-36-54
болады. 1:100000 масштабтағы N-36-54 картасының беті 1:50
000 масштабтағы картаның бетіне 4 бетіне сәйкес келеді: олар
А,Б,В және Г әріптерімен белгіленді. Осы масштабтың екінші
номенклатурасы N-36-54-Г болады. Осы бетті 4-ке бөлуден
1:25000 масштабтағы картаның 4 бетін алады. Бұл беттер
а,б,в,г әріптерімен белгіленеді. Осы масштабтағы картаның
ең соңғы бетінің номенклатурасы N-36-54-Г-а болады.
1:5000 масштабтағы картаның номенклатурасының негізі болып,
1:10000 масштабтағы картаның беті саналады, ал ол болса 1:5000
масштабтағы картаның 256 бетіне бөлінеді. 1:5000 масштабта ғы картаны ң
ең соңғы бетінің номенклатурасы N -41-60-(256) болады.
1:2000 масштабтағы картаның номенклатурасын алу үшін 1:5000
масштабтағы картаның беті 9 бөлікке бөлінеді. Оларды орыс алфавитіні ң
кіші әріптерімен белгілейді. Сонымен 1:2000 масштабта ғы картаны ң
ақырғы бетінің номенклатурасы N -41-60-(256-и) болады. Топографиялы қ
карталардың масштабына байланысты жеке беттерінің өлшемі туралы
мәліметтер және номенклатура үлгілері кестеде берілген.
Мысал ретінде М-41-60-Б-Г карта бетінің номенклатурасыны ң 1 : 100000
масштабтан бастап рет-ретімен құрастыруды қарастырамыз.
М-41бет 1 : 100000 масштабтағы 144 бетке бөлінеді,олар
1,2,3,...,144цифрларымен белгіленеді. Осы масштабты ң 60-н өмірлі бетіні ң
номенклатурасы М-41-60 болады.
1 : 100000 масштабтағы М-41-60 картасының бір беті 1 : 50000 масштабта ғы
картаның 4 бетіне сәйкес келеді: олар А,Б,В ж әне Г әріптерімен белгіленеді. Осы
масштабтың екінші бетіннің номенклатурасы М-41-60-Б болады.
Осы бетті 4-ке бөлуден 1 :25000 масштабтағы картаны ң 4 бетін алады; б ұл
беттер а, б, в, г әріптерімен белгіленеді.Осы масштабта5ы картаны ң е ң со ңғы
бетінің номенклатурсы М-41-60-Б-Г-4 болады.
1 : 5000 масштабтағы картаның номенклатурасының негізі болып
1: 10000 масштабтағы картаның беті саналады,ал ол болса 1 :5000
масштабтағыкартаның ең соңғы бетінің номенклатурасы М-41-60 (256) болады.
1 : 2000 масштабтағы картаның номенклатурасын алу үшін 1 :5000
масштабтағы картаның беті 9 бөлікке бөлінеді;оларды орыс алфавитіні ң кіші
әріптерімен белгілейді. Сонымен 1 : 2000 масштабта ғы картаны ң а қыр ғы бетіні ң
номенклатурасы М-41-60 (256-и) болады.
М-41-60-Б-Г
Басқа масштабта парақтар
номенклатураларын анықтау үшін
Назарларыңызға рахмет!

Ұқсас жұмыстар
Карталардың разграфкасы және номенклатурасы
Карта — Жер шарының бетін немесе оның бөліктерін белгілі бір картографиялық проекцияда жазықтыққа кішірейтіп және жинақтап бейнелеу. Қолданылу мақсатына қарай керекті мәліметтер көрсетіледі
ГАЖ Әскери салада пайдалану
МОНОФУНКЦИОНАЛДЫ ОРГАНИКАЛЫҚ ҚОСЫЛЫСТАРДЫҢ НОМЕНКЛАТУРАСЫ ЖӘНЕ ИЗОМЕРИЯСЫ
Пластырлер түсінігі
Вирустардың жіктелу принциптері. Олардың номенклатурасы. Вирустардың көбеюінің ерекшеліктері және сатылары
Құжаттың мәтіні
ЭКСТРАКТАР (ЕХ TR АС T А). Дайындау технологиясы. ЖІКТЕЛУІ. СИПАТТАМАСЫ
жалпы ноозология
Тауарлық-материалдық қорлар
Пәндер