Жаңа байланыстырушы заттардың түрі. СНГ мен Қазақстанда әктас, гипс, цемент, шыны, керемика өндірісі. Заманауи құрылыс саласындағы Қазақстан зауыттарының орны мен ролі. Коагулянт өндірісінің материалды ағынын есептеу
Презентация қосу
Қазақстан Республикасының Білім және Ғылым министрлігі
Семей қаласының Шәкәрім атындағы мемлекеттік университеті

БӨЖ №2
Тақырыбы: Жаңа байланыстырушы заттардың түрі. СНГ мен
Қазақстанда әктас, гипс, цемент, шыны, керемика өндірісі. Заманауи
құрылыс саласындағы Қазақстан зауыттарының орны мен ролі.
Коагулянт өндірісінің материалды ағынын есептеу.

Орындаған: Абекова Т.Б.
ХН – 211
Тексерген: Лебаева Ж.Т.

Семей 2015 жыл
ЖОСПАР
• Байланыстырушы заттар туралы жалпы
мағлұматтар
• Минералдық (бейорганикалық)
байланыстырушы
• Органикалық байланыстырушылар және
олардың негізіндегі материалдар
Байланыстырушы заттар туралы
жалпы мағлұматтар
Байланыстырушы деп физико - химиялық процестердің нәтижесінде
қатаюға қабілеті бар заттарды айтады. Қамыр тәріздіден тас тәріздіге
айналған кезде тұтқыр зат тастарды немесе топырақ, гравий, щебень д әндерін
өзара байланыстырып біріктіреді. Тұтқыр заттардың осы қасиеттері
бетондарды, силикатты кірпіштерді, асбестоцементты және тағы басқа
күйдірілмеген жасанды материалдарды; құрылыс ерітінділерді дайындау үшін
қолданылады.
XX ғасырдың екінші жартысынан бері минералдық (бейорганикалық)
байланыстырушы заттар шығару өндірістерінде елеулі прогрессивтік даму
үрдісі болып келеді. Біріншіден, белгілі өндіріс технологиялары жо ғар ғы
деңгейге жетілдірілді, екіншіден, байланыстырушы материалдар сапасы мен
саны ұлғаюымен қатар түрлі жағдайда үйлер мен ғимараттардың
пайдалануына сәйкес мықтылық шегі (маркасы) жоғары, нешебір агрессивтік
жағдайға төзімді цементтер шығару әдістері қалыптасып, олармен
құрылысшыларды қамтамасыз ету мәселесі қазіргі күндері толыгымен
шешілген. Үшіншіден, қазір ТМД экономикалық кеңістігінде цемент өндіру
көлемі жылына 130 млн. т. асады.
Минералдық (бейорганикалық)
байланыстырушы
Минералды байланыстырушы заттар деп сумен немесе
тұздар ерітіндісімен, оларды араластырған кезде жұмсақ
жылжымалы қамыр беріп, кейін бірте - бірте физика -
химиялық процестердің эсерімен қатайып тас қалпына
көшетін ұнтақталған материалдарды айтады.
Байланыстырушы заттардың бұл қасиетін түрлі құрылыс
ерітіндісін, бетондарды, силикаттарды, асбест - цементті
жэне сол сияқты материалдар мен бұйымдарды жасауда өте
кең қолданады. Ең алдымен қатаю және түрлі қолайлы
жағдайда қатайғаннан кейінгі мықтылығын сулы немесе
құрғақ ортада сақтау қабілетіне сай минералдық
байланыстырушы заттар ауалық және гидравликалық болып
екі топқа бөлінеді.
• Ауалық байланыстырушылар тек қана құрғақ ауада қатайып, тас
сияқты күйіне көшіп жэне тек құрғақ ауада алған мықтылығын
жоғалтпай сақтай алады. Бұларға ауалық әк, гипстер
байланыстырушылары, магнезиялы байланыстырушылары, ерітілмелі
шыны жатады.
• Гидравликалық байланыстырушылар біраз алдын ала ылғалды ауада
қатайғаннан соң әрі қарай су ішінде де қатая беріп, мы қтылы қ шегін,
тек құрғақ ауада қатайғандығымен салыстырғанда, едэуір ұлғайтады.
Гидравликалық байланыстырушыларға жататындар: гидравликалық әк,
романцемент, портландцемент, шлакты портландцемент, пуццолонды
портландцемент, ақ портландцемент, түрлі-түсті портландцемент,
пластифициалынған портландцемент, гидрофобты портландцемент,
тез қатаюшы портландцемент. Аталғаң цементтердің барлығы
портланцемент клинкері негізінде алынады. Ал, глиноземдеу клинкері
негізінде глиноземдік, асаглиноземдік және гипсті - глиноземдік цементтер
алады.
Органикалық байланыстырушылар
және олардың негізіндегі материалдар
Органикалық байланыстырушылар дегеніміз қара немесе қара-қоңыр
түсті, физикалық күйі бойынша қатты, қою-созымтал немесе с ұйық болып
кездесетін зат. Олар температура мөлшеріне байланысты өздеріні ң
физика-механикалық касиетгерін өзгертуге қабілетті.
Әдетте, органикалық байланыстырушылар күрделі дисперсті ж үйе
құрайтын жоғары молекулалы көмірсутектерінің араласуынан ж әне
олардың оттегімен, азотпен, күкіртпен қосылған бейметалдық
туындыларынан түрады. Бұл заттар тастың, қүмның, кірпіштің
бетонның, ағаштың және тағы басқа көптеген қатты материалдардың
бетімен берік ілінісіп ұстасады. Олардың су өткізбейтіндігі, созымталды ғы
және атмосфералық эсерге төзімділігі жоғары келеді. Органикалық
байланыстырушы заттарға жататындар – битумдар ж әне қарамайлар
(дегталар).
БИТУМ

Табиғи битумдар Мұнайлық, демек
жергілікті жиналған жасанды битумдардың
көл сияқты кездесуі алынуы мұнайда
мүмкін немесе олар тау немесе мұнайдан
жыныстарына (әк жанар және жағар
тастарына, заттарын алғаннан
доломиттерге, кейінгі қалдықтарын
құмтастарына) сіңген өңдеу технологиясына
қалпында болады. негізделген.
Қазақстанда әктас, гипс,
цемент, шыны, керемика өндірісі.
Керамика - деп keramike грек сөзі (keramos-саз деген с өзден шы қкан) - қыш
енері деген мағынада. Керамикалық деп әр алуан ылгалдықта ғы, к өпшілігінде
минералдық немесе органикалық қоспалары бар, сазды қ біркелкі массадан т үрлі
тәсілдермен калыпталып және жоғарғы температурада күйдіріліп жасалатын
жасанды тас материалдары мен бұйымдарын айтады.
Цeмент (нем. Zement, лат. Caementum — ұсақталған тас, қиыршық тас) —
гидравликалық байланыстырғыш материалдар тобы; негізгі құрылыс
материалдарының бірі; органикалық емес материалдың майда ұнтағы;
гидравликалық тұтқыр материалдардың үлкен тобының жалпы атауы. Цeмент
құрылыста біртұтас және құрама бетон мен темір-бетон дайындауда пайдаланылады.
Қазан төңкерісіне дейін Қазақстанда жалғыз Шу цемент зауыты ғана болды. Кейін
Састөбе (1952, Оңтүстік Қазақстан облысы), Қарағанды (1953), Шымкент (1958),
Семей (1958) және Өскемен (1961) цемент зауыттары іске қосылды
Оңтүстік Қазақстан облысының құрылыс
материалдарының өндірісі
ҚОРЫТЫНДЫ
Байланыстырушы деп физико - химиялық
процестердің нәтижесінде қатаюға қабілеті бар заттарды
айтады.
XX ғасырдың екінші жартысынан бері минералдық
(бейорганикалық) байланыстырушы заттар шығару
өндірістерінде елеулі прогрессивтік даму үрдісі болып
келеді.
Органикалық байланыстырушылар дегеніміз қара
немесе қара-қоңыр түсті, физикалық күйі бойынша
қатты, қою-созымтал немесе сұйық болып кездесетін зат.
Пайдаланыған әдебиеттер
• https://kk.wikipedia.org/wiki
• http://
ref365.ru/ref_085ce9ad732453472a540a45f53
cae0a.html
• http://bigox.kz/legirlengen-bolattar/
• http://www.uralpsk.kz/info_armatura_a3_a1.html

Ұқсас жұмыстар
Жаңа байланыстырушы заттардың түрі. СНГ мен Қазақстанда әктас, гипс, цемент, шыны, керемика өндірісі
Әктас өндірісі
Ежелгі Мысыр, Қытай және т.б. елдерде әктас пен гипс өндірісі мен қолдануының дамуы. Италлия, Англия, Россияда гидравликалық байланыстырушы материалдардың дамуы мен қолдануы. Байланыстырушы заттардың заманауи күйі және болашақта дамуы
Ежелгі Мысыр, Қытай және т.б. елдерде әктас пен гипс өндіруі мен қолдануының дамуы
Ежелгі Мысыр, Қытай және т.б. елдерде әктас пен гипс өндірісі мен қолдануының дамуы
Ежелгі Мысыр, Қытай және т.б. елдерде әктас пен гипс өндірісі мен қолдануының дамуы. Италлия, Англия, Россияда гидравликалық байланыстырушы материалдардың дамуы мен қолдануы. Байланыстырушы заттардың заманауи күйі және болашақта дамуы. Глинозем өндірісінің жылу балансын есептеу
Зырян қорғасын комбинаты
Металлдар өндірісі
Саланы дамыту үшін мемлекеттік қолдаудың әдістері мен нысандары
Цемент туралы
Пәндер