Ethernet Wi-Fi/1EEE 802.11b стандарты.Сымсыз желідегі логикалық топология. Стандартты тополгия және бөлінетің аумақ IEEE 802.x стандарттардың структурасы


Бұл презентацияның бағасы: 500 теңге
Скачать: бот арқылы


Презентация қосу
Ethernet Wi-Fi/1EEE 802.11b
стандарты.Сымсыз желідегі логикалық
топология.
Стандартты тополгия және бөлінетің
аумақ IEEE 802.x стандарттардың
структурасы
Орындаған:Зияданова.А.Е
Тексерген:Жаксыгулова.Д.Д
Желілік технологиялардың дамуының қазіргі
кезеңінде сымсыз желілердің Wi-Fi
технологиясын пайдалану және орнату
қарапайымдылығы, мобильділікті талап ететін
шарттарға ыңғайлы болып келеді. Wi – Fi
(ағылшынан аударғанда wireless fidelity –
сымсыз байланыс) – 1997 жылы шығарылған,
802.11 тобының кең көлемді сымсыз байланыс
стандарты. Wi – Fi технологиясын жергілікті
сымсыз желі ұйымдастыруда, сонымен қатар
Интернетке жоғары жылдамдықпен енудің
ыстық нүктелерін құруда қолданылады.
Ethernet – те жалпы тарату ортасына (бұл
жерде кабель) көбірек шығу мүмкіншілігін
қамтамасыз ету үшін қайшылықты
(бірнеше құрылғының таратуды бір
мезгілде бастауын, компьютерлік желі
терминологиясында осылай атайды) өңдеп
және айқындылықты анықтайтын
CSMA/CD хаттамасы пайдаланылады.
IEEE 802.11 технологиясының
стандарттары
IEEE 802.11 Radio Ethernet стандарты
дегеніміз бірлескен желі режиміндегі
шектеулі аймақтағы сымсыз қатынастың
ұйымдастыру стандарты, яғни бірнеше
абоненттер жалпы тарату ортасына тең
шыға алады. 802.11 – WLAN (Wireless
Local Area Networks) сымсыз бірлескен
желілерге арналған бірінші өнеркәсіптік
стандарт.
Қазіргі уақытта 802.11 тобының
көптеген стандарттары бар:
- 802.11 – алғаш негізі қаланған стандарт. Радиоарна бойынша 1 және
2 Мбит/с жылдамдықта мәліметтерді таратады;
- 802.11а – жоғары жылдамдықтағы WLAN стандарты. 54 Мбит/с
дейінгі жылдамдықта ауқымы 5ГГц шамасында мәліметтерді
таратады;
- 802.11b – өте кең таралған стандарт. Мәліметтерді 2,4 ГГц ауқымда
11 Мбит/с дейінгі жылдамдықта радиоарна бойынша таратады;
- 802.11с – сымсыз көпір жұмысын регламенттейді. Берілген стандарт
қатынау көздерін өңдеу кезінде сымсыз құрылғыны жасаушылармен
қолданылады;
- 802.11d – әр түрлі елдердің заңнамалық қағидаларға сай келуін
қамтамасыз етілуінің мақсатында, арнаның физикалық параметрлері
(сәулелену қуаты мен жиілік ауқымы) мен сымсыз желі
құрылғыларына қойылатын талаптарды анықтайтын стандарт;
- 802.11е – бұл стандарттың құрылуы мультимедиа құралын
пайдаланумен байланысты. Ол аудио және бейнеқосымша секілді
трафиктің әр түрлі түрлеріне арналған артықшылықтар механизмін
анықтайды. Сұраным сапасының талабы, барлық IEEE WLAN
радиоинтерфейстері үшін қажеттілік;
- 802.11f – бұл стандарт аутентификациямен байланысты, желі
сегменттері арасында тұтынушының ауысуы кезіндегі байланыс
көздерінің өзара әсерінің жұмысын анықтайды. Стандарттың
басқаша аталуы – Inter Access Point Protocol. Салалас қатынау к өздері
арасындағы байланысты көрсететін стандарт;
14 - 802.11g – 2,4 ГГц жиілік үшін қосымша модуляция техникасын
орнатады. 54 Мбит/с дейінгі жылдамдықта,2,4 ГГц дейінгі ау қымда
мәліметтерді радиоарна бойынша таратуға арналған;
- 802.11h – бұл стандарттың шығуы, Европада 5 ГГц ауқымында
жұмыс істейтін бірнеше жерсеріктік байланыс жүйелері кезінде, я ғни
802.11а пайдаланған уақыттағы мәселелермен байланысты. Өзара
бөгеуілдердің алдын алу үшін 802.11h стандарты сәулелену қуаты
және таратудың тасымалдаушы жиілігі бар “квазиинтеллектуалды”
басқару механизміне ие. Азия мен Европада қолданылатын 5 ГГц
жиілікте спектрді басқаруды сипаттайтын стандарт;
- 802.11і (WPA 2) – сымсыз желі қауіпсіздік деңгейінің жоғарылауы
бұл стандарттың құрылу мақсаты болып табылады. Онда сымсыз
желі, бөліп айтқанда, 128,192 және256 бит ұзындығында кілттерді
шифрлайтын шифрлау алгоритмі, яғни Advanced Encryption Standart
(AES) технологиясы арқылы қорғану қызметінің жинағы енгізілген.
Берілген уақыт мезетінде барлық пайдаланушылардың біріктірілуі
қарастырылады;
802.11j стандарты Жапония үшін арналған және 802.11а стандартын
4,9 ГГц қосымша арнамен кеңейтеді;
- 802.11n – желінің өткізу қабілеттілігі 100 Мбит/с дейін к өтеруге
алып келетін, бүгінгі күнде өңделістегі болашағы зор стандарт;
- 802.11r – бұл стандарт пайдаланушының желінің әрекет аумағының
бірінен басқасына өту мүмкіншілігі үшін роумингтің әмбебап және
біріктірілген жүйесінің құрылуын қарастырады;
- 802.11s – сымсыз жергілікті желілердің қамту ауданын көбейтеді.
Мәліметтерді сымсыз таратудағы IEEE барлық стандартының ішінде,
электротехника және радиоэлектроника инженерлік институтымен
анықталған әрі тәжірибеде жиі пайдаланылатыны үшеу ғана, бұлар:
802.11b, 802.11g және 802.11a.
1.1 К е с т е – Мәліметтерді сымсыз таратудың
стандарттарын салыстыру
IEEE 802.11b стандартында сымсыз желілерде ақпаратты тарату
ортаға қатынауды ұйымдастыру үшін (Carrier Sense Multiple
Access / Collision Avoidance, CSMA/CA) тасымалдаушыны табу
мен соқтығыстарды болдырмау коллективті қатынау әдісі
пайдаланылады. «Эфир»-ге ақпаратты жіберу алдында станция
RTS (Ready To Send) атты арнайы хабарды жібереді, бұл хабар
түйіннің ақпарат жіберуге дайын екенін білдіреді.
Қабылдайтын жақ RTS сигналын алғаннан кейін, CTS (Clear To
Send) сигналын жіберумен 21 жауап береді. Бұл станция
қабылдауға дайын екенін көрсетеді. Осыдан кейін таратушы
станция мәліметтер дестесін жібереді да, ал қабылдағыш
станция ACK кадрын жауап ретінде жіберуге тиіс. Егер АСК
жетпеген болса, мәліметтік дестелер қайта жіберіледі
Wi – Fi технологиясының құрылу
принциптері
Wi – Fi (Wireless Fidelity) атымен белгілі IEEE 802.11b
стандарты 1999 жылы қабылданған. 1999 жылы күзде Wi
– Fi брендінің иесі болып табылатын Wireless Ethernet
Compatibility Alliance организациясы құрылды. Пресс –
конференция барысында бұл организацияның тұлғалары
бұл технологияны сымсыз Ethernet (Wireless Ethernet)
желілерінің трафигі сыртқы орта әсерінен көбірек
қорғалған болса, онда Wi – Fi желілерінің трафигі
радиотолқындар арқылы беріледі және жүйе жұмысына
кедергі келтіріп, тоқтатып тастайтын атмосфералық
ауытқуларға бейім. Wi-Fi сымсыз локальдік желіні және
жоғары жылдамдықтағы сымсыз Интернетке қосылу
мүмкіндігін қамтамасыз ете алады
Wi – Fi технологиясы абоненттердің
аутентификациялану принциптері, сымсыз
Wi – Fi технологияларының
аутентификациясы радио қол жеткізу
құрылғыларының аутентификациясына
бағытталған, яғни жүйелік қорлардың
тұтынушыларының нақты абонентіне емес.
Сымсыз Wi – Fi желісінің абонентінің
аутентификациялау үрдісі келесі
этаптардан тұрады, 1.8 – суретте
көрсетілген.
Сурет – Wi – Fi технологиясының
аутентификациясы
Wi – Fi сымсыз байланыстың
артықшылықтары:
- Желіні жүргізу үшін кабельді қолданбайды, желі жүргізу
және сәйкесінше желінің таралу аумағын кеңейтудің құны
төмендейді. Желі жүргізуге болмайтын орындар, мысалы,
тарихи құндылығы бар ғимараттар мен орындарда осы
технологияны қолдануға болады.
- Wi – Fi құрылғылары технологиялық нарықта кеңінен
тараған. Ал әртүрлі өндірушілердің құрылғылары сервистің
базалық деңгейінде өзара әрекеттесе алады.
- Wi – Fi желісі роуминг қызметін қамтамасыз ете алады,
сондықтан клиенттік станциялар бір ену нүктесінен екіншісіне
еш қиындықсыз көше алады.
- Wi – Fi – бұл глобальді стандарттардың жиынтығы. Ұялы
телефондардан айырмашылығы, Wi-Fi құрылғыларды дүние
жүзінің кез – келген нүктесінде жұмыс істей алады.
Wi – Fi сымсыз желінің кемшіліктері:
- Жиілік диапазоны мен қолданылуы әртүрлі елдерде әр қалай болып
келеді. Көптеген еуропалық елдерде Wi – Fi желісіні ң екі қосымша
арнасын қолданады, ал ол Америка Құрама Штаттарында қолданылмайды
- Wi – Fi жұмыс жасау аралығы шектелген. Қарапайым 802.11b, 802.11g
стандартты Wi – Fi байланысы ғимаратты ң ішінде 45 метр, ал сыртта 90
метр қашықтықта жұмыс жасайды. Қысқатолқында пеш немесе айна Wi –
Fi құрылғыларының арасында орналасса, сигнал жіберу де ңгейі
төмендейді де, 27 мәліметтерді жіберу жылдамдығы төмендейді.
Қашықтығы сонымен қатар жиілікке де байланысты.
- Ашық ену нүктесі және шифрлауды қолданып тұрған ену нүктесі бір
немесе көршілес арналарда жұмыс істеп тұрған ашы қ ену н үктесіне
біршама кедергі келтіреді. Бұл мәселе ену нүктелеріні ң ты ғыз орналас қан
аймақтарында пайда болады, мысалы үлкен этажды ғимараттарда Wi – Fi
байланысы орнатылған болса.
- Әртүрлі өндірушілер жасаған құрылғыларымен стандарттарыны ң
сәйкес келмеуі Wi – Fi сымсыз байланыс айма ғын шектейді.
- Жауын – шашын кезінде мәліметтерді жіберу жылдамды ғы т өмендейді.
- Қызметтік ақпараттың ағыны көптеп келгенде пайдаланып т ұр ған
құрылғы қайта жүктеуге кетіп қалуы мүмкін.
ІEEE 802.х стандарттарының
құрылымы
1980 жылы IEEE институтында жергілікті
желілерді стандарттау бойынша 802 комитет
құрылған. Нәтижесінде жергілікті желілердің
төменгі деңгейлерін жобалау жөніндегі
ұсыныстардан тұратын IEEE 802-х
стандарттарының жанұясы қабылданды. Осы
комитет жұмысының нәтижелері Ethernet,
ArcNet және Token Ring желілерінің
фирмалық стандарттары негізінде жасалған
ISO 8802-1...5 халықаралық стандарттарының
негізін қалады.
IEEE басқа жергілікті желілердің хаттамаларын стандарттау бойынша
жұмысқа басқа да ұйымдар қатысты. Осылай оптикалық талшы қта
жұмыс жасайтын желілер үшін стандарттау жөніндегі американдық
институт ANSI деректерді жіберудің 100 Мбит/с жылдамдығын
қамтамасыз ететін FDDI стандартын әзірледі. IEEE 802.X
стандарттары OSI моделінің екі төменгі деңгейін – физикалық және
каналды деңгейін қамтиды. Бұл осы деңгейлер жергілікті желілердің
ерекшелігін ең жақсы деңгейде кескіндеуіне байланысты. Желілік
деңгейден бастап үлкен деңгейлер ЖЕЖ, сондай-ақ АЕЖ (ауқымды
есептеу желілері) үшін жалпы сипаттарға ие
Жергілікті желілердің ерекшеліктері
сонымен қатар каналды деңгейді екі
қосымша деңгейге бөлуден де табылды
- деректерді логикалық жіберу (Logical
Link Control, LLC);
- ортаға қатынауды басқару (Media Access
Control, MAC).
МАС деңгейі
МАС деңгейі жергілікті желілерде деректерді жіберудің
бөлінетін ортаның болуынан пайда болды. Бұл деңгей
желінің бір станциясының иелігіне белгілі бір алгоритмге
сәйкес оны ұсынып, жалпы ортаны бірге қолдануды
қамтамасыз етеді. Ортаға қатынауға рұқсат алғаннан
кейін оны ең жоғарғы деңгей –тасымалдау қызметтері
сапасының әртүрлі деңгейлерімен деректердің
логикалық бірліктерін, ақпарат кадрларын жіберуді
ұйымдастыратын LLC деңгейі қолдана алады. Қазіргі
заманғы жерлікті есептеу желілері бөлетін ортаға
қатынаудың әртүрлі алгоритмдерін жүзеге асыратын
МАС деңгейінің бірнеше хаттамаларын таратуды алды.
Бұл хаттамалар Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet,
Token Ring, FDDI, l00VG-AnyLAN сияқты
технологиялардың ерекшеліктерін толығымен анықтайды
LLC деңгейі
LLC деңгейі сенімділік деңгейі әртүрлі түйіндер арасында деректер
кадрларын жіберуге жауап береді, сонымен қатар оған қоса
ұсынылатын желілік деңгеймен интерфейс қызметін жүзеге асырады.
LLC деңгейі арқылы желілік хаттама каналды деңгейден қажетті
сападағы оған қажетті тасымалдау операциясын сұрайды. LLC
деңгейінде осы деңгейде кадрларды жоғалтқан немесе бұрмалаған
жағдайда кадрларды қалпына келтіру процедураларының болуы
немесе болмауымен ерекшеленетін, яғни осы деңгейдің тасымалдау
қызметтерінің сапасымен ерекшеленетін бірнеше жұмыс режимдері
бар. IEEE 802 стандарттары 4.1-суретте көрсетілген жеткілікті ай қын
құрылымға ие.
802 комитет шеңберінен тыс стандартталған технологиялар LLC
(FDDI стандарт ANSI) хаттамасын қолдануға бағдарланады.
IEEE 802.X стандартының
құрылымы
Назарларыңызға рахмет!!

Ұқсас жұмыстар
Желілерде қолданылатын технологиялар
Бұлтты және мобильді технологиялар
Желілік технологиялар туралы ақпарат
Жергілікті желінің физикалық негізі
Компьютерлердің операциялық жүйелері Тапсырма: Microsoft® Windows® XP Professional
Сымсыз желі
Желілік технологиялар
Желі топологиясы
ТЕЛЕФОН ЖЕЛІСІ
АНТИКАФЕ ЖОБАНЫҢ ТҰЖЫРЫМДАМАСЫ
Пәндер