Балалар ойынының жіктелуі
Презентация қосу
Балалар ойынының жіктелуі
Ойында бала

«адамзат тәжірибесі аясында»

өзін-өзі көрсету қызметін көрсетеді
Өйткені, ойын бір жағынан баланың практи

када өмірлік нақты қиындықтарды жою жобасын

тексеруге және құруға мүмкіндік берсе,
екінші жағынан тәжірибесінің олқы тұстарын

айқындауға мүмкіндік береді.
Іскерлік ойындарды педагогтың кәсіби
Іскерлік ойындарды
шеберлігін дамытуда,педагогты
құзырлылы ң кғәын
сіби
шеберлігін пайдалануқұ
анықтауда дамытуда, қылы оңғын
арзырлылы
анықтауда
нәтижелерге пайдалану
қол қылы оң
жеткізугеарболатынын
әтижелерге
күннделікті қол жеткізуге
тәжірибені ң өзі дәболатынын
лелдеуде.
к ү нделікті т әжірибені ң
Іскерлік ойындардың өзі бірнеше өзі д әлелдеуде.
топқа
бөлінеді. Олар: иммитациялық,топқа
Іскерлік ойындарды ң ө зі бірнеше
операциялыбөлінеді.
қ, рөОлар:
лдердіиммитациялы қ,
орындау, іскерлік
операциялы қ, ржөәлдерді
театр, психо орындау, іскерлік
не социодрамалар.
театр, психо және социодрамалар.

Іскерлік ойын
Іскерлік ойын

операция
лық иммитаци іскерлік психодра социодра
рольдерді ялық театр малар малар
орындау
Дидактикалық ойындар
Дидактикалық ойындар
дегеніміз – балаларға белгілі
дегеніміз – балаларға белгілі
бір білім беріп, іскерлік пен
бір білім беріп, іскерлік пен
дағдыны қалыптастыру
дағдыны қалыптастыру
мақсатын көздейтін іс -
мақсатын көздейтін іс -
әрекет. Ендеше, бұл ойындар
әрекет. Ендеше, бұл ойындар
оқытуға арналған.
оқытуға арналған.

Дидактикалық
ойын
Дидактикалық ойындардың негізгі мақсаты –
баланы оқыту, олардың ойлау қабілеттерін
жаттықтыру және дамыту, игі қасиеттерді
тәрбиелеу
Дидактикалық ойындардың мазмұны – қандай
да болмасын ақыл – ой міндеттерін ж үзеге
асыру
Дидактикалық ойынның құрылымы:

Міндеті

Әрекет

Ереже

Нәтиже, ойынның аяқталуы.
Егер оның әрқайсысына жеке-жеке тоқталсақ:
1. Міндеті - әрбір дидактикалық ойынның белгілі міндеті болады, ол дидактикалық
мақсаттан келіп туындайды. Ойынның ( мақсаттан келіп ) міндеті, оның оқу
мазмұнын құрайды.

2. Әрекет – ойынның негізгі бөлігі. Дидактикалық ойында әрекет нақты анықталған
және айқын түрде белгіленген. Ол әртүрлі болуы мүмкін, бұл жағдайда төмендегідей
негізгі шарттарға сәйкес келуі тиіс:

а) ойын міндетіне бағыну керек, сол арқылы ойын мақсаты жүзеге асырылуы шарт;

ә) ойынның аяғына дейін тартымды, әрі қызықты болуы шарт.

3. Ереже – дидактикалық ойынның қажетті бөлігі болып табылады және ерекше орн
алады. Дидактикалық ойынның ережесі іс - әрекетті ұйымдастырып қана қоймайды,
сонымен бірге оның тартымдылығын арттырады.

4. Ойын нәтижесі – бұл міндетті шешу мен ережені орындау. Нәтиже мен ойынның
аяқталуын екі тұрғыдан бағалау қажет: баланың көзқарасы тұрғысынан және
мұғалімнің немесе тірбиешінің көзқарасы тұрғысынан.
Бұл ойын арқылы балалар
Бұл ойын
өздеріні арқылы
ң негізгі балалар
әлеуметтік
қөажеттілігін
здерінің негізгі әлеуметтік
- үлкендермен
қажеттілігін
бірге өмір сүруге- үұлкендермен
мтылысын
бірге өмір с үруге
қанағаттандырады, ұмтылысын
өйткені
қ ана ғ аттандырады,
бұл қажеттілік оларды өйткені
ң
б ұл қ ажеттілік оларды
еңбегіне қатысудың негізінде ң
ңбегіне
қеана қатысудың мнегізінде
ғаттандырылуы үмкін
қанағаттандырылуы
емес. мүмкін
емес.

Рөлдік-
мазмұндық ойын
Рольдік ойында заттың іс-
әрекеттерді жаңғырту екінші
кезекке ығысады да, қоғамдық
қатынастар мен еңбек функциясын
жаңғырту бірінші кезекке шығады.
Сол арқылы баланың үлкендермен
байланыс жасауы мен ортақ
өмірінің қоғам мүшесі ретіндегі
негізі қажеттілігі
қанағаттандырылады.

Рольдік ойын элементтері
сәбилік шақта пайда болып,
Сюжетті ойынның мәні рольді дами бастайтындығын біз
орындаушының өзіне қойылған айтып өткенбіз. Рольді
міндеттерді орындауы мен ойынға ойындарда балалар үлкендермен
қатысушы өзгелерге де қатысты бірге болуға тырысып, ерекше
праволарды іске асыру болып ойын түрінде ересектердің
табылады өзара қарым-қатынастары мен
еңбектегі қызметін еске
түсіреді.
Балалар өздерінің рольді
Балалар өайналасында
ойындарында здерінің рольдіғы
ойындарында айналасында
шындықтың көп жақтылығын ғы
рсетеді.қОлар
көшынды тың күөйптжа қтылығын
ұрмысынан,
көрсетеді.ңОлар
үлкендерді үй тұіс-
еңбектегі рмысынан,
әрекеті
үлкендерді
мен олардың ң еең
ңбектегі
бектегі қ әрекеті
іс-арым-
мен олардың еңбектегі
қатынастарынан қарым-
көріністер
көқ замана оқикғөаларын
атынастарынан
рсетіп, ріністер
көрсетіп,
(космосты қ ұзамана қиғаларын
шулар,оарктикалы қ
экспедициялар) және басқалардық
(космосты қ ұ шулар, арктикалы
экспедициялар) және басқаларды
бейнелейді.
бейнелейді.

Сюжеттік ойын
Бұған таң ертеңгі бой жазу жаттығулары,
Бұғқ
саба анүта ң ерте
стінде ңгі бой жазу
өткізілетін сергіту сәғ
жатты улары,
ттері,
зілісқкүүстінде
үсаба өткізілетін
ні жасалатын сергіту
жатты ғуларсәмен
ттері,
үойналатын
зіліс күні жасалатын жатты
ойындар, саба ғулар
қтан тысмен
уақойналатын ойындар,
ыттағы ойындар менсаба қтан
жатты тыс
ғулар
уақ ыттағыТа
жатады. ойындар
ң ертеңмен жазуғулар
жатты
гі бой
жатады.
жатты Таңоерте
ғулары ңгі бойдене
қушылар жазу
шыны жатты
қтыруғулары
сабыоғқ ушылар
ында дене
орындап,
шынықоларды
үйреніп, үйдеғында
тыру сабы орындап,
өз беттерімен
үйреніп, үйде ғөады.
олардыжатты
қайталап з беттерімен
қайталап жаттығады.

Жаттығулар мен
спорттық
ойындар
Ойын - баланың алдынан өмірдің
Ойын - баланың алдынан өмірдің
есігін ашып, оның шығармашылық
есігін ашып, оның шығармашылық
қабілетін оятады.
қабілетін оятады.
Сонымен қатар, ойын тынысы кең,
Сонымен қатар, ойын тынысы кең,
алысқа меңзейтін, ойдан-ойға
алысқа меңзейтін, ойдан-ойға
жетелейтін, адамға
жетелейтін, адамға
қиял мен қанат беретін ғажап нәрсе
қиял мен қанат беретін ғажап нәрсе
Назарларыңызға рахмет !!!

Орындаған: Ақынжанова Шынар
П-403

Ұқсас жұмыстар
Асық ойындары
Ойын технологиясы туралы
Футбол ойынының ережесі
Мид тұлғасы
Волейбол алаңы
Волейбoл ойыны
ВОЛЕЙБОЛ ОЙЫНЫНЫҢ ӘДІС - ТӘСІЛДЕРІ
МЕКТЕП ЖАСЫНА ДЕЙІНГІ БАЛАЛАРДЫҢ ДАМУЫНДА ОРЫН АЛАТЫН АУЫТҚУЛАР
Тоғызқұмалақ тақтасы
Тоғызқұмалақ ережемен ойнау
Пәндер