:Екіжақтылық


Бұл презентацияның бағасы: 500 теңге
Скачать: бот арқылы


Презентация қосу
СРО
Тақырыбы:Екіжақтылық қағидасы және баланстық
теңдік.

Орындаған: Смаилова Д
Уа 405 тобы
Тексерген: Серікбаева Б.С
«Баланс» термині латын сөздерінен bis – екі
рет және lans – таразы табағы дегенді
білдіреді, яғни теге-теңдік мағынасын
(ұғымын) білдіреді. Кәсіпорынның
шаруашылық құралдары мен олардың
көздерін жалпылау кесте көмегімен жүзеге
асырылады, ол да баланс деп аталады.
Баланс екі бөліктен тұрады: активтен және пассивтен.
актив пассив

Активте шаруашылық пассивте бұл
құралдарының құралдардың
құрамы және пайда болу көздері
орналасуы көрсетіледі көрсетіледі.

Актив пен пассив өзара тең болады, өйткені кәсіпорын құралдарының жалпы
мөлшері әрқашанда олардың көздерінің жалпы мөлшеріне тең
құралдар = капитан + міндеттемелер.
Баланс бабы дегеніміз- шаруашылық құралдары
немесе олардың көздерінің жекелеген аттары.

№3 ҚР-сы бухгалтерлік есеп бойынша ұлттық комиссияның
қаулысымен бекітілген стандартқа сәйкес келесіндей принциптер
енгізілген.

баланстың пассив
баланстың актив баптары үшін-
баптары үшін- пассивтердің
активтердің әрекет қалыптастыру және
ету мерзімі; оларды жоюдың
мерзімдері принципі.
Бухгалтерлік баланстың бірнеше
түрлері көрсетуге болады.
Баланс – брутто – реттеуші баптарджы қамтитын баланс, сомалары құралдардың іс
жүзіндегі өзіндік құнын анықтауда б. ж-қ байланысы бар басқа баптар сомаларынан
алынып тастады шегеріледі. реттеуші баптарға негізгі қаржылардың тозуы,
материалдық емес активтердің амортизация сын т.б. жатқызуға болады.
Баланс – нетто – (немесе тазартылған баланс) бұл реттеуші баптар
жоқ баланс. Бұл балансты пайдалану к/о-ң қардылық жасдайын
талдауда тиімді. Мұндай баланстың мәліметтерік/о иелігіндегі
шаруашылық қаржылардың нақты сомасын сипаттайды.
Бастапқы баланс – есепті кезеңнің 1-күніне жасалатын баланс.
Қорытынды баланс – есепті кезеңнің соңғы күніне жасалатын баланс.
Болуші баланс - бір-бірінен тәуелді бірнеше кәсіпорындардың жеке к/орға
құрылымдық бөлімдерге немесе бір кәсіпорынға бөлінуі кезінде жасалатын
баланс.
Жою баланс - шаруашылық субъектінің жойылуы кезінде жасалатын баланс.
- ұзақ мерзімді активтер: негізгі құралдар, яғни жер, ғимараттар
мен құрылыс жайлары, машиналар мен жабдықтар, көлік
құралдары, жіктеуге сәйкес негізгі құралдардың басқа да түрлері;
жинақталған тозуы, аяқтамлмаған күрделі құрылыс;
- Материалдық емес активтер; амортизация кезеңі, әдісі және
есеп беру кезеңіндегі есептен шығарылуы көрсетіле отырып; гудвим,
патенттер, тауар белгілері және т.б.
- ұзақ мерзімі инвестициялар: еншілес серіктестіктерге инвестициялар;
тәуелді заңды ұйымдарға инвестициялар; басқа ивнестициялар егер
олардың (бастапқы құны) баланстық құнынан өзгеше болса, ағымдағы
құны көрсетіле отырып.
- ұзақ мерзімі дебиторлық қарыз: алынуға тиісті шоттар, алынған
вексельдер, негізгі шаруашылық секіртестік пен оның еншілес
серіктестіктері арасындағы ішкі топтық операцилар нәтидесінде пайда
болған дебиторлық қарыздар;

алдағы кезең шығындары.
меншікті капитал: жарғылық
Пассив: капитал, қосымша төлеген
капитал, қосымша төленбеген
капитал ( нег. құралдарды,
инвестицияларды қайта
ұзақ мерзімі бағалау сомалары), резервтік
міндеттемелер: ағымдағы
капитал, бөлінбеген табыс
қамтамасыз етілген міндеттемелер: қысқа
(зиян).
несиелер, қамтамасыз мерзімді несие және
етілмеген несиелер, овердрафт; ұзақ
негізгі шаруашылық мерзімді несиелердің
серіктестік пен оның ағымдағы бөлігі,
еншілес кредиторлық қарыз
серіктестіктерінің бір- төленуге тиіс
біріне беретін есептелінген шығындар,
несиелері, кейінге алдағы кезеңдердің
қалдылырған табыстары және
салықтар. басқалады.
Назарларыңызға

рахмет!!!

Ұқсас жұмыстар
КОММУНИКАТИВТІК ДАҒДЫЛАР, ҮРДІС ТУРАЛЫ ТҮСІНІК
Бухгалтерлік есеп және екі жақты жазу
Менің мамандығым бухгалтер
Педагогиканың адамгершілік әдіснамасын негіздеу
Бүйректер орналасуының аномалиялары
Бухгалтерлік есеп беру
Жасөспірімдердің танымдық әрекетінің және мінез құлқының нейрофизиологиялық механизмдері
Кәсіптік шеберлік құрылымындағы педагогикалық қарым - қатынас
Вербальді жәнә вербальды емес қарым қатынас әдістері
Пәндер