Адамгершілік бастау неде
Презентация қосу
ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ҒЫЛЫМ ЖӘНЕ
БІЛІМ МИНИСТРЛІГІ СЕМЕЙ ҚАЛАСЫНЫҢ ШӘКӘРІМ
АТЫНДАҒЫ МЕМЛЕКЕТТІК УНИВЕРСИТЕТІ .

Пән:Өзін өзі тану
Тақырыбы: Адамгершілік асыл қасиет

Орындаған: Еркін.Ж
Тексерген:Жакпарова.Г.А
Топ: Е-417
Адамгершілік бастау
неде?

Адамгершілік қасиет ең бірінші әр
оқушының отбасын сыйлаудан
басталады. Әке-шешеге ешқашан дауыс
Адам тумысынан жамандыққа үйір көтеруге, сөз қайтаруға болмайды. Ата-
емес. Жақсылық адам бойына сол анасын сыйламаған адам басқа біреуді
бала кезде егіледі. Ол жылдар өте сыйлап жетістірмейді. Ата-ананы
келе өніп шығады. Жақсылық ренжітпеу – әр баланың өмір бойғы
өнімнің шыққаны немесе оны міндеті.
жамандықтың арам шөптері басып Адам қандай жоғары лауазымда
қызметте жүрседе ізеттілікті
кеткені сонда ғана белгілі болады.
жоғалтпауы тиіс. Үлкен адамдарға
Ізеттілік пен сыпайылық сияқты қоғамдық көліктерде орын беру,
адамгершілік түрлері отбасынан сұрақтарына дұрыс жауап беру қажет.
басталады.

 
Мақал сөздер:

Баймын
Баймын депдеп Адамгершіліксіз
Адамгершіліксіз адам
адам
ма қ танба,
мақтанба, айқ
айқайлай
айлай келеді.
келеді.
Ата-ананың
Ата-ананы ң жарлық
жарлы қ бар.
бар. Жан жағ
Жан жа ғын
ын жайпай
жайпай
аақ
қылы
ылы К ө ппін деп
Көппін деп келеді.
келеді.
сарқ
сар қылмайтын
ылмайтын ссұқ
ұқтанба,
танба,
Адамгершілікті
Адамгершілікті адам
адам
ө жай-жай келеді,
к
көлмен те
лмен тең
ң.. жалғ
жал ыздық
ғызды қ
жай-жай келеді,
Жан-жағ
Жан-жа ғын байқ
ын бай қай
ай
бар.
бар. келеді.
келеді.

Ә
Әдеп сақ
деп са та ә
қта әманда,
манда,
ә
әрбір адал адамғ
рбір адал адам ға.
а.
Ақ
А ыл-байлық
қыл-байлы қ-- Жасаса ң
Жасасаң бірбір
азбас
азбас байлық
байлық жақ
жа сылық
қсылы қ
Ақ
А қыл
ыл тозбайтын
тозбайтын қайтарады са ғ
қайтарады сағанда.
анда.
тон.
тон. Білім
Білім Ақылың
А қылы ң болса
болса
Ынтымаққ
Ынтыма ққаа
таусылмайтын
таусылмайтын кен.
кен. арың
ары ңды сақ
ды са қта
та қ
қосылда, ық
осылда, ы қылас
ылас
Ар ұ
Ар ұят керек ә
ят керек әр
р қ
қой досыңа.
ой досы ң а.
уа қ ытта.
уақытта. Ар
Ар мамақ сатың
қсаты нақ
ң на қ
болсын
болсын
Ақ
А ылың
қылы ңнан
нан
тосылма.
тосылма.
Әдептілік тәрбие бастауы.

Сәлемдесу-
әдептілік бастау.

Үлкенге де сіз, кішіге де сіз.
Барша жанды құрметтеп, бас
иеміз біз. Сыйласаң – сыйлы боласың.
Адамгершіліктің қарапайым қағидалары

Үлкенді
Тілін
Амандасу құрметте
сыйлау
у

Отанын Дінін
қорғау сатпау
“Жасында әдеп “Адамзаттың бәрін сүй,
үйренбеген кісіден, өскен бауырым деп”
соң қайран жоқ”
Абай
Сайф Сарай

Адамгершілік
академиясы
“Тәрбиесіз берілген білім –
“Арыңды сатпа, теріңді сат,
адамзаттың қас жауы”
адалдықты ізде”
Әл-Фараби
Шәкәрім
Қорытынды:
Адамгершілік қасиет- жеке
адамның басындағы емес, жалпы
қоғамның қордалы байлығы.

Адамдық борыш ар үшін,
Барша адамзат қамы үшін.
Серт берген еңбек етем деп,
Алдағы атар таң үшін.
НАЗАРЛАРЫҢЫЗҒА
РАХМЕТ!

Ұқсас жұмыстар
Төменгі сынып оқушыларына адамгершілік тәрбие беру. Рухани адамгершілік
Адамның жақсы істері
Адамгершілік парасатты сөз
Аукенов Дулат
Адамгершілікадамдықтың белгісі
Адамгершілік - адамдықтың белгісі
Адамгершілік құндылықтардың мәні
Адамзаттың жаhандық мәселелерінің рухани адамгершілік сипаты туралы ақпарат
Философияның негізгі сауалдарын зерделеу
Даму мәселесін қарастырудың негізгі көзқарастар, тұлғаның дұрыс және ауытқушылық дамудың көрсеткіштері мен жағдайлары
Пәндер