ДЭЕМ – нің программалық жабдықтары туралы
Презентация қосу
Семей қаласының Шәкәрім атындағы
мемлекеттік университеті

ДЭЕМ – нің программалық
жабдықтары.

Орында ған: Жумагазина Д. А.
Тексерген: Жаксыгулова Д.У.
Топ: ТЖ - 505

Семей 2015
Дербес ЭЕМ-дер кітап, журнал, газет, т.б.
шығаруда кең пайда-ланылады.
Компьютердің машинкаға қарағанда
көптеген артықшылығы бар: қате оңай
түзетіледі, материалдарды дайындау
шапшандайды, оларды безендіру жолдары
женілдейді. Өте жоғары сапалы басылым
шығара алатын лазерлік принтерлермен
жабдықталған шағын баспахана
жүйелерінің одан да күшті мүмкіндіктері
бар.
Электронды есептеуіш машина - «екі санды
қосу» , «екі санды кебейту» , «екі санды
салыстыру» және т.б.с.с. карапайым
арифметикалық және логикалық
операциялардың белгілі жина ғын орындай
алатын құрылғы.
• Бip операцияны орындаған соң ЭЕМ
автоматты түрде келесісін орындауға
көшеді және осылайша ,
операциялардың ұзын тізбегін адамның
қатысуынсыз орындауы тиіс. ЭЕМ - ға
түсінікті формада жазылған операциялар
қатары программа деп аталады.
• Дербес ЭЕМ – нің элементтік
базасы.
• Дербес ЭЕМ-нің элементтік базасы болатын электронды қ
компоненттері информация өңдеуді ң белгілі бір қызметін немесе
оны сақтау ісін ат қарады. М ұндай компоненттер интегралды қ
схемалар деп аталады.Интегралды қ схема металдан не
пластмассадан жасалған қорап қа салын ған жартылай өткізгішті
кристалдардан т ұрады.Жі ңішке жіп секілді арнайы сымдар осы
кристалды қораптың шеткі та қшалармен жал ғастырады.
• Жартылай өткізгішті кристалл к өбінесе өте таза кремнийден
жасалады, оны жасауда вакуумды қ б үрку, тырналау, қоспаларды,
иондық түрде енгізу, д әлме-д әл фотолитография, т әрізді ж әне де
басқа жоғары сапалы технологиялар қолданылады.
• Осындай күрделі технология н әтижесінде кристалда электр
схемасына біріктірілген “электронды қ молекулалар” жасалады.
Олар бір кристалл, (5*5мм) ж үз мы ңнан аса бір-бірімен
байланысқан “электронды қ молекулаларды” құрастырып, өте
күрделі информацияны түрлендіру ж ұмыстарын орындый алады.
Мүмкін болашақта осындай схемалар элементтері р өлін тікелей
ұғымдағы заттардың молекулалары ат қаратын шы ғар.
• Интегралдық схемаларды жасау, тексеру, оларды ң сапаларын
бақылау-барлығы да автоматтандырыл ған, оны ң үстіне оларды
сериялық түрде шығару да ме ңгерілген. Интегралды қ схемаларды
шығаруды баспаханалардағы кітапты к өбейтіп шы ғарумен
салыстыру ға болады. Олар өздеріні ң ат қаратын функцияларына
қарай ЭЕМ-нің әртүрлі тетіктеріні ң- шифраторларды ң,
сумматорлардың, күшейткіштерді ң т үрлеріне байланысты б өлек-
бөлек топтарға жіктеліп, сериялар ға б өлініп шы ғарылады.

• ДЭЕМ бірыңғай аппараттық жүйеге біріктірілген техникалы қ
электрондық құрылғылар жиынынан т ұрады.ДЭЕМ құрамына
кіретін барлық құрылғыларды олардың функционалды қ
белгілеріне қарай екіге бөлу қалыптас қан, олар: ж үйелік блок
және сыртқы құрылғылар.
• Жүйелік блок мыналардан т ұрады:
• микропроцессор;
• оперативті есте сақтаушы құрыл ғы немесе жедел жады;
• тұрақты есте сақтаушы құрылғы;
• қоректену блогы мен мәлімет енгізу-щы ғару порттары.
• Ал, сыртқы құрылғылар былайша б өлінеді:
• информация енгізу құрыл ғылары;
• информация шығару құрыл ғылары;
• информация жина қтауыштар.
• ДЭЕМ-нің құрамында е ң аз дегенде ж үйелік блок, бір-бірден енгізу,
шығару құрылғылары және е ң аз дегенде бір информация жина қтауыш
құрылғы кіреді.ДЭЕМ-де шешілетін м әселеге байланысты
пайдаланушы адам мен оны ң минималды конфигурациясына қосымша
шеткері құрылғыларды қосу ар қылы ке ңейтуіне болады.
Программа — магниттік тасымалдаушыда
(дискіде) файл түрінде сақталып, әрбір
адамның командасы бойынша компьютер
жадына жуктеліп, орындауға арналған
машина тіліндегі нүсқаулар жиыны.
Көптеген мәселелер өзара байланыстағы бір-
бірімен бірігіп отырып жұмыс істейтін
программалар кешендерінің көмегімен
шешіледі .
Интерфейс - программалық
жабдық пен.жұмыс істейтін адам
арасындағы сұқбат жүргізу
шарттары мен келісімдер жиыны.
Программалық жасақ -
информациялық технологиялардың
елеулі бір бөлігі. Программасыз кез
келген аппаратура жәй элементгер
жиыны болады да, ол ешнәрсе
істей алмайды.
• Қазіргі кезде түрлі типті
компьютерлерге арнап дайындал ған
жүйелік программаларда жеткілікті.
Олар негізінен мынындай кластар ға
бөлінеді :
-Қолданбалы жүйелік программалар.
-Операциялық жүйе.
MS-DOS операциялық ж үйесі.
Операциялы қ ж үйе – ОНЫ Ң НЕГІЗГІ
компьютер Қ ЫЗМЕТІ –
құрылғыларының ПРОГРАММАЛАРДЫ Ң
үздіксіз ж ұмыс істеуін БІР – БІРІМЕН Ж ӘНЕ
ұйымдастырушы СЫРТ Қ Ы
және т үрлі ҚҰРЫЛҒ ЫЛАРМЕН
командаларды Ө ЗАРА ӘРЕКЕТІН
орындауы арқылы Ұ ЙЫМДАСТЫРУ,
пайдаланушыны ң ОПЕРАТИВТІ ЖАДТЫ
машина ж ұмысын БӨ ЛУ, КОМПЬЮТЕРДІ Ң
басқаруына жеңілдік ЖҰ МЫС ІСТЕУ КЕЗІНДЕ
келтіруші ж үйелік Қ АТЕ ЖІБЕРІЛУ
программалар СИЯҚ ТЫ Т ҮРЛІ
ОҚ ИҒ АЛАРДЫ
АНЫ ҚТАУ, ДИСКІНІ
ЖҰ МЫС ІСТЕУГЕ
ДАЙЫНДАУ, МОНИТОР
МЕН ПРИНТЕРДІ Ң
ЖҰ МЫС ІСТЕУ
РЕЖИМДЕРІН ОРНАТУ,
ПАЙДАЛАНУШЫНЫ Ң
ПРОГРАММАСЫН ІСКЕ
Қ ОСЫП, ОНЫ
ОРЫНДАУ.
Яғни операциялық жуйе(ОЖ) – машина жұмысын
басқаруға толық жеңілдік беретін ж үйе. Ол осы
үшін арналған иілгіш не қатты магниттік дискіге
жазылып қойылады. Сонды қтан ОЖ-ны дискілік
операциялық жүйе ( ДОЖ, не DOS ) деп те атайды.
Процессордің типіне қарай, DOS – ты ң т үрлі-т үрлі
версиясы бар. Әдетте олар ға арнайы атаулар беріліп
қойылған.

Жүйелік блок
Мәтіндік және графикалық информацияны кескіндеуге арналған
монитор немесе дисплей.
Әртүрлі символдарды компьютерге енгізуге арналған перне тақты
немесе пернелік.
Компьютердегі ең негізгі құрылғы- жүйелік блок, оның ішіне
ДЭЕМ- нің басты құрылғылары орналасқан. Жүйелік блогы
құрамында микропроцессор, жедел жад, тұрақты есте сақтаушы
құрылғы, қоректену блогы мен енгізу-шығару порттары және
мәлімет жинақтауыштар бар.
Бұлардан басқа компьютерді ң ж үйелік блогына мынадай құрыл ғыларды
қосуға болады:
• мәтіндік және графикалы қ информацияларды басып шы ғару ға арнал ған
принтер
• графикалы қ курсормен бас қарылатын құрыл ғы- “тышқан” графикалық қолтетігі
• джойстик- компьютерлік ойындарда қолданылатын қолмен бас қарылатын тетік
• графиксызғыш немесе плоттер – сызбаларды (графиктерді) қа ғаз ға шы ғару ға
арналған құ рылғы;
• сканер (ізкескіш) – графикалы қ немесе м әтінді информацияларды о қу ға
арналған оптикалы қ құрыл ғы;
• CD-ROM – компакт-дискілерді о қу ға арнал ған құрыл ғы, ол қоз ғалатын
бейнелерді, мәтіндерді ж әне дыбыстарды шы ғару үшін ке ңінен пайдаланылады;
• модем – телефон желісі ар қылы бас қа компьютерлермен информация алмасу ға
арналған құ рылғы;
• стример – мәліметтерді магниттік таспада са қтау ға арнал ған құрыл ғы;
• желілік адаптер компьютерді жергілікті (торапта) қолдану ға м үмкіндік береді.
Әртүрлі информацияларды
өндеуге мүмкіндік беретін
әмбебап программалык;
жасақтың негізгі түрлері
мыналар:
- мәтін редакторлары;
- графикалық редакторлар;
- электрондык, кестелер;
- оқыту жоне ойнау
программалары;
информациялық жүйелер және
т.б.
а р ахм ет ! ! !
рл ар ы ңызғ
Наза

Ұқсас жұмыстар
Дербес электронды есептеуіш машинаныі программалық жабдықтары.Программалар
ДЭЕМ - нің программалық жабдықтары.Программалар
ДЭЕМ-нің программалық жабдықтары жайлы ақпарат
ЭЕМ-ң қызметі, құрамы және жіктелуі. IBM PC және басқа осы тәріздес дербес компьютерлер жұмысы жайында мәліметтер. Алгоритмдік тілдер туралы мәліметтер
ДЭЕМ - нің жабдықтары туралы ақпарат
ДЭЕМ­нің программалық жабдықтары
ДЭЕМ - нің программалық жабдықтары. Программалар - 2 нұсқа
ДЭЕМ-нің программалық жабдықтары туралы ақпарат
ДЭЕМ - нің программалық жабдықтары. Программалар жайлы ақпарат
ДЭЕМ - нің программалық жабдықтары. Программалау
Пәндер