Балалар музыкалық театры


Бұл презентацияның бағасы: 500 теңге
Скачать: бот арқылы


Презентация қосу
Қазақстан Білім және Ғылым министрлігі
Семей қаласының Шәкәрім атындағы
мемлекеттік университеті

Педагогика факультеті
Музыкалық білім беру кафедрасы

Орындаған: Бейбітова Қ.
Тексерген: п.ғ.к.доцент Сұлтанова Н.К.
Балалар
музыкалық
театры
ой ы н -с а у ы қ )
ы н - с а у ы қ о р н ы;
е к . t h e a t ro n – ой м а л ы қ
Те ат р ( гр р ін іст е р і н д р а
н е р д і ң ө м і р к ө т е р л е р
– сахн а л ы қ ө к ө з а лд ы н д а а к
ө р е рме н д е р д і ң
к е т а р қ ы л ы к ау ы қ н е м е с е
әре б і р т ү р і ; о й ы н- с
е н бе й н е л е й т ін т а р , с о н ы м е н
күші м қ о й ы н - с ау ы қ
; т ү р л і с ах на л ы ы н - ж а й.
сп ек т а кл ь ө т к ізі л е т ін о р
ә д е ни ш ар а л а р
қата р ж а л п ы м п , д а м у, ө с і п -
ы н а н қ а л ы п т асы
д ы ң т а р и х и ж ағ ы ң ө м і р -
Т е ат р ы ң , ә р х ал ы қ т
л ы ә р бір ұ л т т
өрке н д еу ж о
т а р и х ы м е н ж ән е
о л а р д ы ң ж а л пы с қ а
тұ рм ы с ы м е н , йл а н ы с т ы . Б а
ім е н т ы ғ ы з б а
л а у л ы м ә д е н и ет о ғ а м д ы қ о й -
тұр т е ат р ө н ер і д еқ
т ү р л е р і с и я қ ты б ы л а д ы .
өнер о рм а с ы бо л ы п т а
і б і р ф
сананың негізг
Балалар мен жасөспірімдер театры — мәдени-сахналы қ мекеме.

1944 жылы Алматыда режиссер Н.И. Сац пен драматург В.С. Розовты ң
басшылығымен ұйымдастырылған. Театр қазақ және орыс тілдерінде
жұмыс істеді.
Алғаш рет қазақ труппасы 1947 жылы 2 ақпанда А. Н. Островскийді ң
“Мысыққа күнде той бола бермес”, ал орыс труппасы 1945 жылы 7
қарашада Е. Шварцтың “Қызыл телпек” (басты рөлдерде А ққағаз
Мәмбетова, Тұрсын Жармұхамедовалар ойнады) спектакльдерін қойды.
Театр шымылдығы ресми түрде 1948 жылы 4 шілдеде А.Н. Толстойды ң
“Алтын кілт” спектаклімен (режиссер Сац) ашылды. Жас ұжымны ң мектеп
бағдарламасымен сәйкес алғаш қойған пьесалар мен аңыз-ертегілер
инсценировкалары: М. Ақыжанов пен Қ. Бадыровтың “Алтын сақасы”
(1948, режиссер Н.В. Молчанов; 1953, режиссер С. Шәріпов; 1965,
режиссер Мен Дон Ук), Ш. Құсайыновтың “Нұрлы тас” (1951) пен “Алдар
Көсесі” (1954, екеуінің де режиссер А. Тоқпанов), Қ. Сатыбалдиннің
“Аягөз аруы” (1954, режиссер М. Қосыбаев), Л.В. Соловьевты ң
“Қожанасыры” (1949, режиссер И.С. Барон). т.б. қойылымдар .
Театр сахнасында, сондай-ақ, Құсайыновты ң “Біздің Ғани”
(1958, режиссер В.О. Гасюк пен Қосыбаев), С. М ұқанов пен
А. Сатаевтың “Ботагөз” (1970, режиссер Е. Обаев), С.
Сейфуллиннің “Қызыл сұңқарлар” (1977, режиссер
Байсеркенов), И.Ф. Поповтың “Семья” (1959, 1962,
режиссер Добронравов), Х.Хамзаның “Бай мен кедей”
(1962, режиссер Хайруллина) сияқты тарихи- әлеум.
тақырыптағы шығармалар мен шет ел драматургиясынан У.
Шекспирдің “Вероналық екі бозбала” (1949, режиссер Сац),
“Гамлет” (1980, режиссер Байсеркенов), Ф. Шиллерді ң
“Зұлымдық пен махаббат” (1951, режиссер С. Естемесова),
Н.Хикметтің “Әпенде” (1957, режиссер М. Қосыбаев), Б.
Брехттің “Әйдік апай және оның балалары” (1968,
режиссер Мен Дон Ук), Ян Соловичтің “Түмен т үрткен
тіленші” (1976, режиссер Байсеркенов), т.б. пьесалары
қойылды.
р л е р і ту р а л ы Ш.
ң а я у л ы ардаг е
0 ж ы л ы х а л ы қ т ы
ы б о й ы н ш а, 1 969,
19 60 — 8 б а й ” ( Ә у е зо в т і ң роман
с ай ы н ”
т ы ң “ Ж а с А ы н а м ы н к ү н
Аймано в
Т ә ж іб а е в т ы ң “С ағ
с е р А й м а н о в ) ,Ә .
“ Ұ з ақ ж о л ” ( 1 9 7 0,
режис
У к ) , С а т ы б а л диннің а м б е ттің
М е н Д о н ы ң “ М а х
(режиссер н о в ) , Ә . Ә л ім жановт е ж и сс е р
. П ұ с ы р м а е у ін і ң д е р
режиссер В.С қ а р қ ы з ы ” ( 1 9 7 1 , ек
, М ұ қ а н о в т ы ң “Қаш Ә л - Ф а р а б и ” ( 1972,
жебесі” е н О . Б од ы қ о втың “ ы л д ар
с а й ы н о в п д ы . О с ы ж
Обаев), Құ к ) ,т .б . п ь е с а л а р с а х н а л ан
ы лы Д.
М е н Д о н У р д ы . 1 9 5 8 ж
режиссер т г а с т р ольге ба
е ат р М ә с к е у г е ү ш р е
ік ” , А қ ы н ж а н овтың
ішінде т ы б о й ы н ш а “ Б ү ліншіл
и й д ің
н о в т ы ң р о м а н ен М . Л ь во в с к
Фурма н ” , В . К о р о с т ыл о в п е с т и ва л ьге
н с а р и ілодақ т ы қ ф
“Ыбырай Алты с пектак л ь д е р ім е н б ү к
р ін б е й т ін Д и м к а ”
ы . 1 9 6 7 ж ы л ы Ш.
“Кө и п л о м ғ а ие бол д
ы с ы п , 2 - д ә р е ж е л і д
р ” , Ш . А й т м а т овтың
қа т қ ы ұ ш қ ы н да қ т ық
т ы ң “ А л ғ а ш п , б ү к іл од а
Қ ұ с а й ы н ов к л ь д е р ін а л ы п б а ры
, Ә с е л ім ” с п е к т а
а й с ы й л ы ғ ы н а ие
“Арманым д и п л о м ы м е н ақшал
к у р с т ы ң 3 - д ә режелі
кон
болды.
Назарларыңызғ
а рахмет!

Ұқсас жұмыстар
Балалар эстетикалық талғамы, музыкалық театры
Қазақ киносы
Хордағы ән айту
Сыныптан, мектептен тыс музыкалық тәрбие жұмысы
Театр
Әміре Қашаубаевтың өмірі
Музыка мектебі,музыка студиясы, өнер мектебі
Талдықорған қаласы
Кеңестік кезендегі Қазақстан мәдениеті саласындғы жетістіктер мен қайшылықтар
Тележурналистиканың рекреативті функциясы
Пәндер