Сайтқа презентация қосу

Жылқ ыларды жұ мысқ а пайдалану жолдары

Қ азақ стан Республикасыны ң білім ж ә не ғ ылым министірлігі Семей қ аласыны ң ш ә к ә рім атында ғ ы мемлекеттік университеті

Тақ ырыбы: Жылқ ыларды жұ мысқ а пайдалану жолдары

БӨ Ж
Семей 2015

Тексерген: Садуақ асов М. С. Орындағ ан: Ктанова Ұ . Б.

Жоспар:
І. Кіріспе ІІ. Негізігі бөлім
1. Жылқыларды күтіп бағу 2. Жұмыс көрсеткіштерінің сапасы 3. Жылқыларды жұмысқа дайындау

ІІІ. Қорытынды

Пайдаланылған әдебиеттер

жҰ мыс аттары жары қ , құ р ғ а қ , ауасы ауысып тұ ратын қ орада ұ сталуы керек. Ат қ оралар жары қ болуы ү шін терезелерін о ң т ү стікке қ аратып, биіктігін 2,0 метрден кем емес етіп салады. Қ ораның ауасы жеткілікті болуы ү шін бір бас қ а арналғ ан қ ораны ң аума ғ ын 30,0 шаршы метрден кем болмайтындай етіп, қ абыр ғ асыны ң биіктігін 3,0 шаршы метрден асырып салады. Жыл қ ы т ө лін ә р басына 5,0 шаршы метр келетіндей жалпы бір ұ стайды.

Азық тандыру Жұ мыс қ абілеттілігін арттыру ү шін жыл қ ыны дұ рыс азық тандыру,су ғ ару ж ә не ба ғ ып к ү туді ң маң ызы зор. Жыл қ ыны азы қ тандыр ғ анда оны ң қ ондылығ ы мен атқ аратын ж ұ мысыны ң ауырлы ғ ын ескереді. Жұ мыс атына берілетін азы қ ты ң тә уліктік рационыны ң құ нарлы ғ ы 10,0-13,7 азы қ ө лшемін құ райды. Егер жыл қ ыны ң азы қ рационыны ң қ ұ нарлығ ы, оның жұ мыс процесінде б ө лінетін энергия мө лшерін қ амтамасыз етпесе,онда б ұ л оны ң жұ мыс қ абілетін т ө мендетеді. Сонымен бірге ж ұ мыс атының қ ондылы ғ ы мен к ү йі т ө мендеп кетеді.

суғ ару
жылқ ының суғ у деген қ ажеттілігі, к ө птеген жағ дайларғ а байланысты болып келеді. Спорт жылқ ысы-қ ыс мерзімінде к ү ніне- 25 литр, ал жаз мерзімінде – 35 литрге дейін су ішеді. Жыл қ ы к ү шті жұ мыс істеу кездерінде т ә улігіне – 50 литрге дейін суды пайдаланады.

жұ мысқ а пайдалану
күнделікті шаруашылы қ ж ұмысына пайдаланатын аттар орташа қо ңдылы қты болу ға тиіс. Ал ғаш қыда оларды бірте-бірте үйретіп барып қосады. Қос атты арбаға жегу үшін шамамен бойы,к үші, қадамы мен мінезқұлқы біркелкі аттарды та ңдап,ж ұптастырады.

Жұмыс аттарын 3 топқа б өледі:
1. ірі,қоңдылығы жоғары,к үшті дамы ған са қа, к үн ұзақ ауыр жұмысты атқара алатын аттар; 2. орташа аттар; 3. уақ, төменгі қоңдылықтағы, әлсіздеу, өсуі әлі аяқталмаған жас құнан-д өнендер мен буазды ғыны ң екінші жартысында ғы биелер жатады. 3 топтағыларды тек же ңіл ж ұмыстар ға ғана пайдаланады.

Қ ажетті жағ дайда жыл қ ыны ң ж ұ мыс қ а нақ тылы пайдалану мерзімін бос т ұ р ғ ан кезімен жү ксіз ат қ арыл ғ ан ж ұ мыстарды ң уақ ытын қ ысқ арту ар қ ылы к ө бейтуге болады. Оғ ан атты ң ж ұ мыс орны ат қ орадан 10,0 км қ ашық болмауыда себептеседі. Егер одпн алыс болса, ж ұ мыс аттарын дала қ осын тігіп баққ ан жө н.

Құлынын емізетін немесе саулатын биелерді алыс жолдарға немесе авток өлік жиі ж үретін жолдармен жүргізуге ж әне құлындарынан ұза қ уақыт айыруға болмайды. Оларды же ңіл ішкі шаруашылық ж ұмыстарына ғана пайдаланады.

Ө німдік нормасына с ә йкес ә р ж ұ мыс жылқ ысын жылына 300 к ү нге, ал құ лынды биелерді 200 к ү нге дейін м ө лшерлі ж ұ мыспен қ амтамасыз етіп ат қ ораларын қ ажетті құ рал жабдық тармен, жегіз құ ралдарымен, арбашаналармен қ амтамысз етеді.

Пайдаланғ ан ә дебиеттер:

1. Жылқы шаруашылығының практикумы «Бегімбетова Гульнара, Исхан Қайрат» 2. Жылқы шаруашылығы «Б.Р. Әкімбеков, А.Р. Әкімбеков»

Назарларың ызғ ы рахмет!!!


Пән: Ауыл шаруашылығыПәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь