Еңбек ақы және кадр есебі


Бұл презентацияның бағасы: 500 теңге
Скачать: бот арқылы


Презентация қосу
Еңбек ақы
және кадр есебі
Жоспар

Кадрлық есеп

Конфигурацияняң объектілерін құру
Кадрлық есеп
Қызметкерлерді жұмысқа қабылдау ға және жұмыстан
шығаруға, сол сияқты кадрлық құжаттармен жұмыс істеу.
1. Кез келген дискіде жаңа бума құрыңыз, мысалы, "C:\Учебная"
2. «1С:Предприятие»-ны іске қосыңыз. Ақпараттық базаның тізімі
ашылады.
3. «Добавить» батырмасын басыңыз. Тізімдер базасында
көрсетілгендей ақпараттық база атын көрсетіңіз, мысалы,
«Учебная». База аты кездейсоқ болуы мүмкін, одан еш н әрсе
тәуелді емес.
4. Келесі өрісте 1 қадамдағы бумаға жол көрсеті ңіз. «…»
батырмасын басып, бумаға кіріңіз де «Выбрать» батырмасын
басыңыз.

Бума компьютердің локальді қатты дискісінде орналасуы м үмкін,
мысалы,
«C:\Учебная» немесе басқа компьютердің желісінде
«\\SERVER\KADR». Бұл кезде бумаға барлық құқықтары беріліп,
жеткізілуі тиіс (оқылуы, жазылуы, т.б.).
5. «ОК»-ді басыңыз. Ақпараттық база тізімінде жа ңа жол пайда
болады. Оны өзгерту үшін «Изменить» батырмасын басу қажет.
Мысалы, ақпараттық базаны басқа жерге ауыстырды немесе сіз
ақпараттық базаға басқа ат бергіңіз келсе. Ақпараттық базаны
өшіру үшін «Удалить» батырмасын басу қажет. Бұл уа қытта
ақпараттық база тізімде өшіріледі де, бірақ дискіден өшірілмейді.
6. Іске қосу режимінде «Конфигуратор»-ды көрсетіңіз
7. «Конфигуратор» режимінде базаны іске қосу үшін «ОК»
батырмасын басыңыз.
8. Құрылған бумада ештеңе жоқ болған соң, онда 1С, мәліметтер
базасы қай пішімде сақталғанын сұрайды: DBF немесе SQL-
Server-де. «Файлы DBF» пішімін көрсетіңіз және «ОК» басыңыз.
9. «Конфигуратор» іске қосылады. Конфигурация ағашын ашы ңыз,
мұнда енді біз жиі жұмыс жасаймыз. Ол үшін: «Конфигурация» =>
«Открыть конфигурацию» командаларын немесе батырмасын
басыңыз. Конфигурация ағашының терезесі пайда болады. Оған
дұрыс өлшем беріңіз
Конфигурацияняң объектілерін құру

10. «Справочники» жолына курсорды қойып, және батырмасын
шертіңіз (немесе тышқанның оң жағын басып ж әне «Новый
справочник» таңдаңыз). Бұл кезде «Конструктора справочников»
терзесі ашылады.
11. «Использовать конструкторы при создании новых объектов» жалаушасын алып таста ңыз
және конструкторды жабу үшін «Отмена» батырмасын басы ңыз. Ол қасарысса, сіз өз
дегеніңізде тұрыңыз!
Содан соң қайтадан конструкторды «Конструкторы» менюінен басып шы ғаруға болады,бірақ
біз оның барлығын қолмен жасауға тырысамыз.
12. Курсорды тағы да «Справочники» жолына апарып ж әне батырмасын басы ңыз (немесе
тышқанның оң жағын басып және «Новый справочник» таңдаңыз). Б ұл жағдайда терезе
ашылады, бірақ «Конструктора справочников» терзесі ашылмайды, анықтама құрылымын
өңдейтін жәй терезе пайда болады..
13. Идентификатор анықтамасын қосыңыз, мысалы «Должности»
анықтамасын құрамыз.
Анықтама идентификаторына өте қажет, өйткені ол ба ғдарламауда
қолданылады. Оны түзету оңай емес, өйткені қай жерде б ұл аны қтама
қолданылса, сол жерде бағдарламада түзетіледі.
14. 30 белгіден тұратын атау енгізі ңіз. Әрбір аны қтама екі өрістен т ұрады
«Код» және «Наименование». «Код» және «Наименование» өрістерді ң
ұзындығын және типін өзгертуге болады: санды қ / м әтіндік.
15. Қызмет анықтамасы терезесін жабы ңыз.
14. Тоқ өшуі немесе басқа да төтенше жа ғдайлар болуы м үмкін, сонды қтан
еңбегіңіз жай кетпеуі үшін конфигурацияны са қтап қойы ңыз.
Конфигурация таза екенін, тіптен с өздіктегі м әліметтер де жо қ екенін 1С
анықтайды. Егер оған сөздік өте қажет болса, оны өзі жасап алады.
1С база құрылымын талдап, өзгертулер тізімі бар терезені
көрсетеді.

«Қабылдау» пернесін басыңыз.
Жаңадан база құрылғаннан соң «Ақпарат жаңадан құрылғаны»
туралы ьелгі шығады.
15. «Қызметкерлер» анықтамасын құрамыз. «Қызметкерлер»
анықтамасына (идентификаторына) ат беріңіз.
16. 100 белгіден тұратын атау құрыңыз
Бұл атауда қызметкерлердің аты-жөні сақталады. Кейбір жа ғдайда
ұзын есімдер болады. Мысалы, «Александровский-Петровский
Александр Александрович».
17. Бұл анықтамада бізде тағы бір «Должность» өрісі болады.
Қазір реквизиттер тізімі бос. «Добавить» батырмасын басы ңыз, сол
кезде реквизиттің қасиеті деген өңдеу терезесі ашылады. Реквизит,
атрибут және өріс – бұлар бір болып саналады. Яғни, «реквизит»
деген сөзге үйрену керек.
18. «Должность» реквизитіне атау беріңіз. Алдында құрған
"Справочник.Должности" реквизитінің типін көрсетіңіз. Бұл
берілген реквизиттің мәні «Должности» анықтамасынан
таңдалады. ОК басыңыз.
19. Оклад реквизитін құрыңыз (Число типі, Дәлдігі үтірден кейін 2
белгі)
20. ДатаПриема және ДатаУвольнения реквизиттерін құры ңыз
(типі Дата)
21. Конфигурацияны сақтап қойыңыз (кез келген жағдайға
байланысты).
Енді бізде екі анықтамалар бар және кейбір мәліметтерді енгізуге
болады.
22. Кәсіпорын режимінде 1С:Кәсіпорын-ды іске қосы ңыз. Б ұны
тура Конфигураторда батырмасын басып жасау ға болады.
1С:Кәсіпорын терезесі пайда болады

Ұқсас жұмыстар
Кәсіпорында еңбеақы төлеу
Кәсіпкерлік ұйымды кадрмен қамтамасыз ету
Реактивті кадр саясаты
Өндірістік шығындар есебін ұйымдастыру
Кадр басқарудағы тұжырымдамалар
Қызметкерлерге еңбекақы төлеу туралы құжаттар
Бухгалтерлік есеп
Тәжірибелік сабақ
МЕМЛЕКЕТТІК ҚЫЗМЕТТІ ЖЕТІЛДІРУ – ЗАМАН ТАЛАБЫ
Қызметкерлерді жинау және басқару
Пәндер